ustec

PER A VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZATDA FES CLIC AQUÍ: https://salut.sindicat.net/t/incapacitattemporal/

AQUESTA PÀGINA ES OBSOLETA (2013).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAIXES: DESCOMPTE I COBRAMENT DEL 100%

AMB DESCOMPTE

PER MALALTIES COMUNES (per causes no derivades de la feina)

SENSE DESCOMPTE

PER ACCIDENT LABORAL O MALALTIA PROFESSIONAL

(Accident ocorregut en el lloc de treball o in itinere o malaltia professional recollida en el quadre de malalties professionals: en el cas dels i les docents només hi consten els nòduls de cordes vocals)

100% durant tot el període de la incapacitat.

Quan s'ha produït un accident laboral, el director/a el comunicarà al delegat/da territorial mitjançant el Full d'accident de treball (que es troba a les Instruccions d’inici de curs. Encara que l'accident no comporti baixa, el director o la directora té l'obligació de notificar-ho a la delegació territorial.

COBRAMENT DEL 100% des del primer dia

En els casos d’incapacitat temporal produïts durant l’embaràs o per violència de gènere,  es cobrarà el 100% durant tot el període d’incapacitat.

En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològics, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut

Model de sol·licitud pagament 100%

Instruccions del Departmant sobre les justificacions

Instrucció 1/2013, per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat I els seus organismes autònoms.

Més informació a la web de SALUT LABORAL


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:33 (1230)