ustec

 

COMUNICAT SOBRE LA RECLAMACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL DE 2012

En quant a les reclamacions per la paga extra sostreta l'any 2012, des d’USTEC·STEs us volem fer saber que no és necessari presentar reclamacions obrint procediments administratius individuals per a tot el personal afectat.

L’article 110 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estableix que en el cas de guanyar-se alguna demanda per aquest motiu, les persones interessades que es trobin en idèntica situació jurídica que les afavorides per la decisió judicial, en el termini d’un any,  podran demanar després l’aplicació extensiva de la sentència al Jutjat si es troben dins del àmbit territorial del mateix Jutjat que l’hagi dictada.

Amb aquesta finalitat, USTEC·STEs, en l’àmbit de l’ensenyament, i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) vam presentar demandes individuals  per a cadascuna de les demarcacions territorials existents en l’àmbit dels Jutjats Contenciosos Administratius de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona). N’hi hauria prou amb una sentència estimatòria per territori per demanar l'extensió per a tot personal funcionari i interí. La primera demarcació que ens ha donat data pel judici del sector de l’ensenyament ha estat la de Girona, el qual tindrà lloc el 10 de desembre d'aquest 2013.

També us volem informar de què hi ha obert un procediment d’abast general iniciat per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) contra el Departament d’Economia i Coneixement. Es va presentar la demanda a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual fou contestada per l’Administració demandada. El procediment està en  fase de prova. El Tribunal dictarà  sentència, i si aquesta és estimatòria, una vegada adquirida la fermesa, l’Administració l’haurà d’executar i aplicar a tot el personal afectat per la supressió de la paga de Nadal de 2012.

Volem avisar al professorat que qui decideixi iniciar la seva reclamació individualment haurà de portar-la fins al final i interposar, si cal, recurs contenciós administratiu. Si s’abandona la via administrativa havent estat denegada per l’Administració la petició inicial i no s’hi interposa recurs contenciós administratiu, no fer-ho implica consentir l’acte administratiu, que quedarà ferm. Per tant, no es podria acollir a l’extensió de la possible sentència estimatòria en la reclamació del seu àmbit territorial. A més, podria haver-hi condemna amb costes a la part a qui es desestimin totes les seves pretensions.

A més a més, us volem informar que per al personal laboral de l'administració, ja hi ha una sentència, resultat d’una demanda presentada per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la que forma part USTEC·STEs, i juntament amb altres sindicats, que fou estimada parcialment i reconeix el dret a cobrar la part ja meritada de la paga extra a data 15 de juliol de 2012 (desestima cobrar tota la paga sencera). Us enllacem el full de personal laboralon s'explica més concretament aquesta sentència.

L'equivalent per al personal funcionari i interí docent significaria que es retornessin 44 dies de la paga suprimida de Nadal 2012, que en aquest cas són els meritats a data 15/07/2012


 USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:33 (10)