ustec

CANVIS EN EL CONTROL I GESTIÓ DE LES BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL

El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el RD 625/2014 del 18 de juliol http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684.pdf , desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015 de juny (BOE 26/6/2015) http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A-2015-6839.pdf . Els principals canvis que comporta per a les incapacitats temporals de màxim de 365 dies són els tràmits que el mateix metge o metgessa o l’empresa han de fer.

Volem destacar

Aquests canvis afecten al següent personal:

Aquests canvis NO afecten al següent personal:

Les taules per calcular la durada d’una baixa ara inclouen tres variables: diagnòstic, tipus de feina i edat del treballador/a. Són orientatives, seran revisades periòdicament per l’INSS,  i queda a discreció del metge o metgessa el criteri final.
Segons la previsió de durada de la malaltia s’estableixen diferents trams per a la tramitació d’altes i baixes.

Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa abans de l’1 de desembre no es veuran afectades per aquest nou decret i per tant seguiran els procediments de baixa anteriors.

En els annexos de l’Ordre http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A-2015-6839.pdf podeu trobar els nous formularis, tant pels treballadors/es com per l’empresa. En els formularis de l’empresa no hi surt el codi de malaltia o diagnòstic, complint així la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

USTEC-STEs ha fet una petició a Muface perquè segueixi els mateixos criteris i preservi el dret a la intimitat de tots els treballadors i treballadores.

linia vermella

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (26)