USTEC

ESTUDI SOBRE AGRESSIONS AL PERSONAL EN EL SISTEMA PÚBLIC D'ENSENYAMENT DE CATALUNYA: UNA SITUACIÓ MILLORABLE

USTEC·STEs hem fet un estudi sobre agressions al personal de l'ensenyament públic inserit en el darrer número de la nostra revista de reflexió més profunda, la Docència, titulada “Violències i convivències”. Es basa en una enquesta a 809 professionals de l'educació entre docents i personal de suport de diferents àmbits i nivells del conjunt del país. Aquestes són les dades que considerem més rellevants:

Afecta al 70% del personal en algun moment de la seva vida laboral. Quan s'han patit poden ser considerades greus en un 32.8% i molt greus en un 15.9%. Les agressions físiques poden arribar a afectar al 20% del total de professionals que han patit alguna agressió. És rellevant el fet que només un 4.5% creu que en el seu centre passa sovint o molt sovint, la qual cosa fa pensar que es produeixen en moments puntuals de la vida laboral. El que predomina en les actituds lesives és una violència verbal, insults, mofes i desqualificacions, que afecten al 80% del total que ha patit alguna agressió en algun moment de la vida laboral. Aquestes darreres semblen més freqüents doncs un 47% de les persones enquestades consideren que es produeixen sovint o molt sovint.

D'aquestes dades podem extreure que en la realitat dels centres hi ha un violència de baixa intensitat (manques de consideració i respecte) més quotidiana  i una d'alta intensitat (agressions físiques) molt esporàdica. També és remarcable que les d'alta intensitat es donen més a primària (47%) i les de baixa intensitat a l'ESO  (49%).  Les de primària provenen en un 57% de les famílies i les de l'ESO d'alumnes en un 58%. Igualment remarcable és la percepció majoritària que en el propi centre la situació ha millorat (55%)  mentre que només el 30% pensa que la situació hagi millorat en general.

Els enquestats afirmen que el suport rebut de l'administració és nul o molt nul (66.4%). En canvi un 53.8% considera que el suport rebut per part de les direccions és bo o molt bo. El major suport rebut és per part dels companys (66.5%) i només un 17.7% considera nul o molt nul els suport rebut del claustre. Això és particularment important, doncs, un 94.7% de les persones enquestades consideren que les agressions eleven el nivell d'estrès i ansietat entre el personal dels centres. Aquest fet acaba produint baixes laborals segons un 60% dels enquestats i un 30% assegura que fins i tot els podria acabar empenyent a deixar la professió.

En l’estudi queda clar que la segregació escolar és un dels principals factors que potencien les agressions, atès que es percep una correlació entre aquells territoris amb major presència de centres concertats i agressions, amb una diferència de 22 punts entre Barcelona ciutat i les comarques de Lleida (del 79% al 57%). Entendre aquest factor socioeconòmic donaria la raó a les persones enquestades que veuen com a principal causa de les agressions fins un 97,7% les dificultats de les famílies per educar els fills, la seva situació personal, en sintonia amb els articles de la revista que acompanyen aquest estudi.

Què proposa USTEC·STEs per millorar aquesta situació?

Avançar en el protocol que fa un any que es negocia en la direcció de donar suport a la persona agredida des del primer moment per part de l'administració i que es personi com a part quan sigui greu.

Revertir la insolidaritat: solucionant els problemes socials de les famílies, democratitzant els centres educatius ( un 56.6% considera que la individualització del professorat influeix en la violència als centres) triplicar la inversió en educació com marca la pròpia LEC ( un 90.2% considera molt influents en la violència als centres l'absència de recursos humans i materials).
Doncs, pensem que amb la disminució de ràtios, la potenciació de desdoblaments de grups heterogenis, l’augment de l’atenció de la diversitat i la potenciació d’equips d’especialistes la situació milloraria molt considerablement i els casos d’agressions de baixa intensitat sens dubte es reduirien.

Caldria també acabar amb la segregació escolar. L'àrea metropolitana de Barcelona és l'exemple més clar amb més casos d'agressions, més escola concertada i més contrastos socials. Recordem que la ILP del sistema educatiu proposa acabar amb els concerts educatius en 10 anys.

Veure El resultat de l’ estudi sobre agressions al personal en el sistema públic d’ensenyament de Catalunya

USTEC·STEs (IAC), 8 d’abril de 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (21)