Nota informativa sobre l'abonament del 34,42% de la paga extra de 2012 (06.04.17)

 

El Govern ha aprovat un Acord de Govern sobre la recuperació del 34,42% de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es dóna compliment a l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016.

El pagament del 34,42% es farà efectiu a la nòmina del mes d’abril de 2017.

L’abonament i l’acreditació d’aquest import s’efectuarà de la següent manera:

1. D'ofici per part de l’Administració:

Per a tot el personal, estigui o no en situació de servei actiu, que va percebre la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.

Per a tot el personal en servei actiu o en situació assimilada en el mes d’abril de 2017, sempre que el mes de desembre de 2012 prestessin serveis en la mateixa Administració, ens, organismes o entitat.

2. A sol·licitud de les persones interessades:

Les persones que no estiguin prestant serveis el mes d’abril de 2017, així com les persones que hagin canviat de destinació entre els diferents àmbits, llevat que ja haguessin percebut la segona fracció corresponent a la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.

Les unitats de personal comunicaran a aquestes persones el seu dret a sol·licitar l’abonament. En cas de defunció de la persona beneficiària, la sol·licitud correspon als hereus.

Aquest és model de sol·licitud, disponible també al web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (a l’apartat “Administració i Funció Pública”).