ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar direcció de centres

Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec el 30 de juny de 2018, que figuren a l'annex 2.

Enllaç a la RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre.

En aquest concurs pot participar el personal funcionari docent que compleixi els requisits que estableix l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

-El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 de desembre de 2017 fins al 12 de gener de 2018, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l'exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l'anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.

-La sol·licitud de participació, el projecte de direcció, corresponent a cadascun dels centres sol·licitats, la declaració de mèrits i, si es procedent la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s'han de presentar preferentment per mitjans electrònics mitjançant la valisa electrònica, disponible per tots els empleats del Departament i amb registre electrònic incorporat, i adreçada als serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona a què corresponguin els centres educatius o ZER sol·licitats, d'acord amb les indicacions que constaran a l'adreça d'internet corresponent al portal de centre.

-Els participants no han d'acreditar documentalment les condicions/requisits exigits i els mèrits al·legats que ja constin en el registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament.

Resolucions de candidatures admeses i excloses:

Com a molt tard el 30 de gener de 2018, les direccions dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona han d'emetre i fer públiques en els taulers d'anuncis i en l'adreça d'Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre les resolucions que aproven la llista de candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu.

La resolució de candidatures admeses i excloses s'ha de notificar a la direcció dels centres afectats com a molt tard el 1 de febrer de 2018 per tal que la facin pública en el tauler d'anuncis del centre.

Resolució d’aspirants seleccionats:

El director o directora dels serveis territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler d'anuncis i al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 13 d'abril de 2018, la resolució d'aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

Programa específic de formació per a l'exercici de la direcció:

Els candidats seleccionats que no disposin de cap dels requisits, acreditacions o habilitacions previstes a l'article 14.1.d) del Decret 155/2010 i no tinguin l'acreditació de directiu professional docent, hauran de seguir un programa específic de formació:

-La inscripció al programa específic de formació s'haurà de formalitzar del 9 a l'11 d'abril de 2018 i el curs es realitzarà del 16 d'abril al 12 de juny de 2018.

-Els serveis territorials o en el seu cas el Consorci d'Educació de Barcelona, abans del 9 d'abril de 2018 confeccionaran la relació dels candidats, que siguin seleccionats en el concurs i que han de realitzar el programa específic de formació i informaran d'aquesta circumstancia a la Subdirecció General de la Funció Directiva de Centres Docents.

Nomenament:

El director o directora dels Serveis Territorials o la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l'aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2022, sempre que d'acord amb el previst a la base 1 d'aquesta convocatòria, tingui acreditat el requisit e)

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (52)