ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Proposta d'USTEC·STEs de concreció de l'increment de dotacions per al curs 17-18 fruït de l'acord de 31 de gener

Per a què USTEC·STEs pugui tenir la informació necessària per debatre, negociar i acabar, si s’escau, acordant la concreció de la totalitat de les 4,714 dotacions que inclourà la reducció d’una hora lectiva, compromeses en l’acord signat el 31 de gener, que donava pas a la desconvocatòria de vaga del 9 de febrer de 2017. Demanem que el Departament d’Ensenyament quantifiqui i tingui en consideració les següents demandes sindicals, que no van ser incloses en l’Acord Marc i es van quedar subjectes a negociació en la Mesa Sectorial:

1) INCREMENT DE PLANTILLA per al curs 2017/2018

Quantificació de les dotacions necessàries per a què cap escola, institut i escoles d’adults no perdin hores lectives, en la resolució de criteris de confecció de plantilles.
Nosaltres ja vam quantificar la pèrdua que va suposar en reducció d’hores lectives als centres (del curs 11-12 al 12-13) en un mail cap als membres de la Mesa del 12 de setembre de 2016 que en cap cas va ésser desmentit i no volem que se’n perdin més.
Volem que es visibilitzi el que suposaria per a cada centre, en tots els quadres de dotacions per tipologia de centre en els criteris de confecció de plantilles i per tant què significaria per a cada centre (segons el nombre de grups).
En aquestes dotacions vinculades a la reducció de l’hora lectiva (que en una estimació havien  estat quantificades en 2850) volem incloure, si fos necessari també en el còmput dels criteris de confecció de plantilles, en la columna de centres de màxima complexitat les 300 dotacions incorporades sota aquest concepte per a reforçar que cap centre no patirà cap reducció d’hores lectives pel concepte de reducció d’una hora lectiva dels i les docents del centre.
També caldrà aclarir com quedarà concretat en les instruccions d’organització de centres educatius per a què es compleixi el que es va acordar en els instituts, que la reducció de l’hora lectiva no comportarà cap increment d’hora de guàrdies o vigilàncies.

Partint de la base de l’acord del 31 de gener de 2017 que les llicències (incloses les baixes per incapacitat temporal) i permisos  amb una durada prevista superior a 7 dies seran substituïdes des del 1r dia i des de l’1 de setembre, volem:

Quantificació, en cost econòmic, de què significaria l’eliminació dels terços de jornada i per tant l’establiment de la jornada mínima de contractació a mitja jornada. Amb una anàlisi de la possible casuística dels centres educatius.

Quantificació, del cost econòmic, que les convocatòries d’oposicions incorporin un sistema d’accés que garanteixi l’entrada al personal que està treballant al sistema públic (cosa que fins i tot el Govern Estatal comença a incorporar en el debat) i amb un acord d’estabilitat del personal interí que no les aprovi.

Quantificació en nombre de dotacions del retorn a les hores de coordinació dels quadres dels quadres específics d’FP en les resolucions dels criteris de confecció de plantilles d’abans de les retallades.

2) INCREMENT DE DOTACIONS PER AL CURS 2018-19:
El Departament ha adquirit el compromís d’un nou augment de plantilla en els exercicis pressupostaris 2018 i 2019
Volem també començar a concretar el retorn de la 2a hora lectiva a què el Departament s’hi va comprometre. Quan pot ésser possible el seu retorn? A aquest efecte volem demanar:

3) RETORN DE LA RESTA DE CONDICIONS LABORALS I DE QUALITAT DE L’EDUCACIÓ PERDUDES.
Aquesta petició de quantificació per tal de concretar i acordar on van destinades les dotacions i per tant el pressupost subjecte de l’acord del 31 de gener de 2017 no exclou que USTEC·STEs entén que s’ha d’abordar urgentment la negociació per al retorn de la resta de condicions laborals i de qualitat de l’educació perdudes per culpa de les retallades i que inclouen:
Eliminació de la prova pilot de les substitucions a dit i lluita per la seva no generalització. Com a mínim s’ha de complir el que està recollit en l’addicional 13a de la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (36)