ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

VOT PARTICULAR DEL SINDICAT USTEC·STEs SOBRE EL DICTAMEN 3/2017. Dictamen inclusiva

Davant del Decret d’Educació Inclusiva, USTEC·STEs fonamenta el seu vot particular contrari al dictamen fonamentat en els següents termes.
Entenem que el procediment d’elaboració i difusió de l’esmentat decret, fonamentat en el secretisme, al marge de l’opinió dels principals actors educatius, contamina d’origen el decret i inspira desconfiança entre els diversos sectors de la comunitat educativa. Més enllà que hi hagi hagut certa sensibilitat respecte a algunes aportacions d’aquest Consell, entenem que el fet que el Departament impedís el lliure accés als esborranys o prohibís la seva difusió fa sospitar que existeixin intencions ocultes. Davant d’aquest fet, justifiquem la nostra negativa en el sentit que considerem imprescindible remetre el text de nou al Departament d’Ensenyament a fi que es comenci de zero, que es redacti un nou text amb la participació i negociació activa de les parts interessades, en el sentit que el consens és la millor garantia de l’èxit i la validesa.

En segon lloc, detectem un perill en el fet de barrejar el sistema d’educació públic amb el privat i el concertat. Veiem en la intenció del Departament de barrejar ambdós sistemes, de titularitats diferents, una certa voluntat de mercantilitzar l’educació. El fet que centres privats puguin fer formació, pot resultar una manera irregular de finançar amb diners públics negocis particulars, amb el perill que pot implicar respecte a temptacions de malversació o possibles pràctiques corruptes.

En tercer lloc considerem que el personal sanitari que cal per aquesta tipologia d’alumnat  l’educació especial no pot proveir-se mitjançant convenis entre administracions o contractacions d’empreses de serveis, car això pot suposar abusos, convivència de personal amb condicions laborals diferents, malversació de fons públics, o simplement que la política de contractació tingui exclusivament la intenció de l’estalvi en detriment de la qualitat assistencial. El departament d’ensenyament  te les competències adients  per poder crear un nova figura de tècnic sanitari, dintre dels centres educatius.  Entenem que als centres públics, el personal sanitari o aquell no estrictament educatiu ha d’ésser contractat directament pel Departament d’Ensenyament, amb una dedicació exclusiva, que permeti garantir la permanència i qualitat dels recursos.

En quart lloc, la voluntat de reconvertir els centres d’Educació Especial en centres de recursos, acompanyat de la voluntat que la pràctica totalitat dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials siguin als centres ordinaris, en el context actual, i almenys en la propera dècada, no serà possible per les deficiències estructurals en els edificis escolars, la majoria amb greus carències d’espais i condicions, sobresaturats, i amb un percentatge elevat de mòduls prefabricats. A més, malgrat que es parla de reduir ràtios (sense especificar), l’actuació dels professionals procedents dels CEE requeriria uns elevats nivells de coordinació que impliquen la reducció d’horaris lectius i d’atenció directa, a tota la plantilla del centre. de les plantilles docents, fet no contemplat ni a curt ni a mig termini. El Decret no aborda el tema de l’educació inclusiva en els centres de FP, ni en el cicle 0-3, i tampoc entra en profunditat en el tractament de les altes capacitats. Cal abordar també una normativa que reguli els SE (Serveis Educatius) i el paper de suport tècnic que hauran d’abordar en un futur immediat.

Finalment, la voluntat explícita del decret de fer servir el mecanisme de la inclusió de manera sistemàtica, altera el bon sentit d’entendre que cada alumne i casuística és singular i requereix de solucions individualitzades que no necessàriament han de comportar el centre ordinari com a la millor opció. Més aviat, en contra de la voluntat del Departament, el principal problema que detectem als Centres d’Educació Especial és la seva sobresaturació, atès que al llarg dels darrers anys el nombre d’alumnat s’ha incrementat, i en proporció, no ha disminuït el percentatge d’alumnes que requereixin solucions individualitzades que, fins al moment, els CEE han pogut donar amb eficiència i professionalitat.


Barcelona 13 de març de 2017.
Representant d'USTEC·STEs (IAC) al Consell Escolar de Catalunya

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (31)