ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Objecció de consciència a les proves externes de competències bàsiques de 3r


USTEC·STEs (IAC) dóna suport a les famílies que, fruit de la seva reflexió, decideixin que els seus fills o filles no participin en les proves externes de competències bàsiques de 3r. El nostre suport es basa en les raons següents:

Volem recordar a la comunitat educativa que, per mitjà de la inspecció i els informes d'EAP, l'Administració ja té una radiografia precisa i més fiable del nivell d'assoliment competencial de cada centre i que, en comptes de fiscalitzar la tasca dels i les docents, hauria d'esmerçar esforços aportant més recursos a les comunitats educatives més vulnerables. 

Davant un fet tan excepcional com és fer objecció de consciència a unes proves realitzades a l’escola, USTEC·STEs vol fer arribar a pares i mares una proposta d’activitat didàctica alternativa per treballar aspectes del currículum de 3r.

Amb aquesta unitat es pretén que els i les alumnes les famílies dels quals hagin decidit objectar les proves externes de competències bàsiques:

D’altra banda, un altre objectiu de la unitat didàctica és informar el centre dels aspectes curriculars treballats i el seu desenvolupament per coordinar els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat.

Activitat

­- Material

Gomets de diferents formes i colors (3 o 4 segons el nombre d’infants que participin en l’activitat).

- Desenvolupament

 1. Es farà molt d’èmfasi que no es podrà parlar durant tota l’activitat, però sí que es podrà gesticular per anar formant els diferents grups.

 2. El o la responsable situarà un gomet al front de cada alumne/a sense que el pugui veure.

 3. En dues voltes ben diferenciades i sense poder parlar, l’alumnat haurà d’ajuntar-se en grups, primer segons la forma i després segons el color, o a l’inrevés. Es poden ajudar entre ells.

 4. La preparació prèvia és bàsica, ja que la persona responsable ha de preveure de quina de les maneres es farà primer i de quina després, per deixar en la segona volta un infant sol amb un color o forma. Per exemple, només un/a alumne/a amb el color verd.

 5. D’aquesta manera, en la primera «volta» els infants aconseguiran d’ajuntar-se cooperant. I en la segona, que ho tindran més per la mà, també, amb l’única excepció de l’alumne/a que té un gomet diferent i que finalment serà rebutjat per tots i cadascun dels grups quan intenta integrar-s’hi, cosa que no aconsegueix perquè cap grup s’identifica amb la seva forma o color.

 6. Després de recordar que evidentment és només un joc i que els podria haver tocat a qualsevol altre/a, començarà el debat.

 7. En el debat s’haurien d’abordar diferents aspectes:

  1. Que l’infant que ha estat rebutjat pugui explicar com s’ha sentit.

  2. Que el conjunt de l’alumnat prengui consciència de com s’haguessin sentit si s’haguessin trobat en aquesta situació.

  3. Com aquests gomets signifiquen etiquetes i classificacions que simplifiquen les característiques de les persones. No tenen en compte la seva diversitat i individualitat ni tampoc l’evolució.

  4. El fet que en aquells moments hi havia programades unes proves de competències per a tot l’alumnat de Catalunya, les quals intenten etiquetar persones i escoles.

  5. Que la decisió de les seves famílies ha estat no participar en el procés de simplificació i etiquetatge de l’alumnat i de les escoles.

Currículum que es pot treballar en aquesta activitat d’ensenyament-aprenentatge

Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.Objectius

d) Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i religioses des d’una perspectiva intercultural.

e) Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per afavorir la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Les competències bàsiques

6. Competència social i ciutadana

És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi i sentit crític, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Àmbit lingüístic

Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.

Competència 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món.

Continguts clau:

Àmbit de coneixement del medi

Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.

Continguts clau:

Àmbit d’educació en valors

Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions d’injustícia.

Continguts clau

Continguts de l’àrea de coneixement del medi social i cultural cicle mitjà (3r i 4t)

- Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les diferències

- Identificació de les manifestacions culturals com a elements de cohesió social.

Criteris d’avaluació cicle mitjà (3r i 4t)

5. Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn, identificar algunes manifestacions culturals, valorar la seva diversitat i riquesa, i localitzar elements del patrimoni comarcal natural i cultural.

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (44)