ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

Informacions rellevants d'aquest inici de curs

Propers nomenaments de substitucions: Franja horària de connexió: de 10 a 11:30 hores

Dijous, 6 DE SETEMBRE DE 2018

Baix Llobregat, Catalunya central, Tarragona, Lleida

Divendres, 7 DE SETEMBRE DE 2018

Barcelona comarques, Terres de l'Ebre, Vallès Occidental

Següents Nomenaments:

SETEMBRE 2018       Franja horària de connexió: de 12 a 13 hores

Dimecres 12/09/2018

Divendres 14/09/2018

Dimarts 18/09/2018

Divendres 21/09/2018

Dimarts 25/09/2018

Divendres 28/09/2018

Modificació de dades de la borsa (del 14 al 17 de setembre):

Per la demanda d'USTEC·STEs, s'han ampliat d'un a quatre dies el període de modificació de dades.

Us recordem que en aquest enllaç trobareu les persones amb i sense feina de cada SSTT i especialitat: per quin número van

 

Increment retributiu per al 2018, cobrament al 100% de les ITs i pagues 13 i 14:

Us enllacem al comunicat sortint de la Mesa General de Funció Pública de mitjans de juliol i us emplacem a la informació que comunicarem després de la nova Mesa General de Funció pública del 12 de setembre i dels resultats de la nostra pressió que sense dubte farem

Reducció de jornada a majors de 55 anys

Finalment el Govern de Quim Torra ha mantingut per a aquest curs, que les 2 hores de reducció del i les majors de 55 anys segueixin essent complementàries. Degut a què la data de publicació de l'Acord de Govern va ser el 19 de juliol, tenim el compromís del Departament que els i les docents que ho sol·licitin aquest inici de setembre (amb aquestes condicions) se'ls ho concedirà. Caldrà fer la pressió necessària perquè aquest curs sigui el darrer que no són lectives i per a què siguin cobertes en els centres amb la plantilla necessària i suficient.

 

Aplanament de part de la sentència 202/2018 del TSJC pel recurs d'USTEC·STEs

Com ja vam comunicar USTEC·STEs (IAC) guanya al TSJC el cobrament del mes de juliol del 2016 i el cobrament amb efectes retroactius del 4t i 5è estadi del personal interí

El Departament d'Ensenyament lluny d'acatar la sentència ha recorregut una part de la sentència, però l'altre part queda aplanada amb la qual cosa:

Davant del recurs de cassació interposat pel Departament d'Ensenyament a la sentència 202/2018 que tenia com a part actora USTEC·STEs (IAC) hem manifestat al Departament d'Ensenyament que:

  1. El fet d'interposar aquest recurs de cassació contra el cobrament del mes de juliol de 2016 per part dels substituts que reunien els 6 mesos de serveis prestats aquell curs és un intent de dilatar l'assoliment d'un dret reconegut pel TSJC en sentència.
  2. Considerem que el fet que la Generalitat no hagi recorregut el reconeixement del 4t i 5è estadi del personal interí, comporta un aplanament a la Sentència, i per tant, volem demanar-vos abans de procedir a instar judicialment l'execució parcial de la Sentència el següent:
  • L'aplicació generalitzada del dret reconeixement del 4t i 5è estadi i, per tant, al seu cobrament des del moment en què el personal interí afectat té acreditats els serveis prestats objecte de requisit per al seu reconeixement, i no des de l'1 de gener de 2016, tal i com el TSJC ha sentenciat.
  • En quina nòmina es faran efectives aquestes quanties degudes en concepte d'estadis de promoció docent, terminis i com es realitzaran els càlculs.
  • Que en el moment en què les respostes a aquestes preguntes no siguin prou generals, clares i específiques,sol·licitarem la inclusió en la propera Mesa Sectorial d'un punt en l'ordre del dia: aplicació sentència 202/2018 davant del recurs interposat per USTEC·STEs a l'acord de Govern 70/2016 de 31 de maig

 

La substitució temporal de persones membres de l'equip directiu es cobra des del primer dia

Gràcies al recurs d'USTEC·STEs:

L’article 36 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius deia:

Substitució temporal de persones membres de l'equip directiu
A partir de l'inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona titular d'un òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o designada per exercir transitòriament les funcions de l'òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular. 

La Sentència 577/2012, que va estimar parcialment el recurs d’USTEC·STEs contra aquest decret, estableix clarament en el fonament de dret 5è que les persones que assumeixin càrrecs de l’equip directiu amb un nomenament han de cobrar des del primer dia el complement retributiu:

Cal estimar, en canvi, el recurs en allò que es refereix a l’article 36. En efecte, l’esmentat precepte disposa que el funcionari docent designat transitòriament per assumir les funcions dels òrgans de direcció vacants per baixa o absència temporal només assumeix els drets i obligacions de la personal titular a partir del tercer mes. No hi ha dubte que l’article admet que el nomenament en substitució es faci a partir del primer dia de baixa, com és natural doncs si el càrrec existeix és perquè hi ha una necessitat objectiva, necessitat que no pot quedar desatesa durat dos mesos. Resulta absurd doncs que el substituït no disposi dels drets i deures inherents al càrrec des del mateix moment del nomenament del nomenament, doncs aquest sistema de drets i deures és consubstancial al càrrec en qüestió.

L’actora planteja específicament la qüestió retributiva. Certament, en el cas que els funcionaris siguin destinats a un lloc de treball diferent al que els és propi, bé per comissió de serveis bé per encàrrec de funcions, tenen en general el dret a percebre les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball de destinació (articles 101.3 i 105.3 del Decret 123/97 que aprova el Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya). En aquest mateix sentit, la regulació general lliga les retribucions complementàries al lloc de treball i no a la personal del funcionari –articles 22.3 i 24 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat per Llei 7/2007, de forma que inicialment cal estar al lloc efectivament ocupat. En definitiva, per meritar el dret a les retribucions del lloc de destinació cal estar a la realitat dels fets, això és, a l’efectiu desplegament de les funcions corresponents a un lloc de treball diferent al propi, sense que sigui imprescindible el nomenament formalitzat (TSJC, sentència núm. 1297/2005 de 15 de desembre).

La sentència anul·la l’article 36 del Decret 102/2010 respecte al cobrament de les funcions a partir del tercer mes, cosa que implica que s’han de cobrar des del primer dia.

Per tant, gràcies al recurs d’USTEC·STEs, la substitució temporal de les persones que fan les funcions de l'equip directiu es cobren des del primer dia.


 

 

 

 

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (74)