ustec

USTEC·STEs IAC: agraeix al professorat, als estudiants i als pares i mares, la seva participació en la vaga i en les manifestacions

CARTELLS MANIFESTACIONS VAGA 17 de març

12:15 Barcelona, 12:00 Girona, 13:30 Lleida 12:00 Tarragona, 13:00 Tortosa

model de carta adreçada a les famílies

Serveis mínims

eina431

140

136

134

CONTRA LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 DEFENSEM L’ENSENYAMENT PÚBLIC I LA SEVA QUALITAT. 

JA N’HI HA PROU !

DIA 17 DE MARÇ  VAGA   DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC 

Les organitzacions sindicals ja vàrem començar  aquest curs denunciant la política de retallada general de recursos que havia portat a terme unilateralment el  Departament d’Educació. A mitjan octubre del 2009, les organitzacions sindicals representatives de la mesa sectorial de negociació (USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC-SPS i FETE-UGT) ens vàrem adreçar al Departament d’Educació amb una proposta de temes a negociar amb l’objectiu de redreçar aquesta política i afrontar alguns temes nous que el Departament tenia en cartera.

El Departament ens va rebre amb bones paraules, però la seva actitud no només les desmentia sinó que encara va completar la política de retallades en no cobrir una part de les substitucions des del primer dia, alhora que trametia sense previ avís i sense negociació prèvia l’esborrany de decret d’autonomia de centres al Consell Escolar de Catalunya.

Davant aquesta política de fets consumats a què ens té acostumats la Conselleria d’Educació, les organitzacions sindicals representades en la mesa sectorial vàrem anunciar un calendari de mobilitzacions que posposàrem davant el gest del Departament de retirar la proposta de permanència del professorat als centres durant la primera setmana del mes de juliol d’aquest curs, d’obrir un dia més a la setmana de nomenaments i l’acceptació de negociar els temes pendents. En aquest sentit, les esmentades organitzacions sindicals i el Departament ens vàrem donar un termini fins al 19 de febrer per intentar arribar a acords.

Ara, un cop superat el dia 19 de febrer, les organitzacions sindicals representades en la mesa sectorial considerem que les propostes presentades pel Departament són absolutament insuficients i que s’ha limitat a jugar amb el temps per dilatar el procés de negociació amb la finalitat d’evitar les mobilitzacions.

Les esmentades organitzacions sindicals no volem trencar les negociacions, ja que són el mitjà necessari per fer viables els objectius i les reivindicacions del professorat i la implantació de millores en els centres públics; no obstant, entenem que si no es busquen formes de pressió que en capgirin l’actual estat, aniran morint d’inanició.

En la Mesa Sectorial convocada per aquest dimecres 24, el Departament ha considerat trencades les negociacions i ha abandonat la Mesa de negociació, malgrat que les organitzacions sindicals hem demanat abans que presentessin les propostes que facin innecessària la vaga. Els esmentats sindicats considerem que cal, més que mai, la pressió de les mobilitzacions i la vaga per poder reprendre la negociació amb la força suficient per obtenir canvis importants en la política educativa d’aquest Departament.

És per això que pensem que ha arribat el moment de dir prou, plantar-nos tots i totes junts i demostrar de nou al Departament que el professorat i la comunitat educativa rebutgem tant els seus mètodes com la seva política eductiva.

Les organitzacions sindicals sotasignants fem una crida al professorat a participar activament en el debat en els centres i en les zones i l’encoratgem també a mobilitzar-se i participar activament en les accions que es convoquin:

 Les organitzacions sotasignants convoquem: Vaga el dia 17 de març als centres educatius públics de tot Catalunya

Si les negociacions no avancen i no s’aconsegueixin els objectius marcats, les organitzacions sindicals continuarem convocant mobilitzacions.

USTEC·STEs,      CCOO,   ASPEPC-SPS,           FETE-UGT,      CGT


COMUNICAT NÚM. 5 SOBRE LA NEGOCIACIÓ

ENTREM EN L’ÚLTIMA SETMANA SENSE RESULTATS

El procés de negociació està arribant al dia 19 de febrer, data límit que, de comú acord, vàrem situar l’administració educativa i les organitzacions sindicals representatives per arriba a acords. En aquest context, el Departament d’Educació va trencar aquest període de treva en publicar l DOGC el calendari escolar en plena negociació i sense donar cap opció a revisar aspectes de l’esmentat calendari que afecten  les condicions de treball del professorat. Malgrat tot, les organitzacions sindicals representatives hem decidit esgotar el procés fins al dia 19 de febrer i, si aquest acaba sense resultats positius, convocar el professorat a tot un seguit de mobilitzacions, incloent-hi la convocatòria de vaga.

Una altra setmana de més decepció encara

Durant la setmana passada hm celebrat dues sessions més de negociació, el 10 i el 12 de febrer,  en la mateixa línia decebedora de les sessions anteriors. El bloc de substitucions, nomenaments i jornada de contractació del personal substitut sembla tancat  sense cap possibilitat d’acord ni per al que resta de curs ni per al següent.

L'última proposta sobre la jornada intensiva  del professorat de primària presentada pel Departament ja no fa que la possibilitat de la jornada intensiva de la pública depengui de la decisió dels titulars de l’ensenyament privat concertat d’una zona de matriculació, ja que es podria concedir pel director o directora dels SSTT a petició de la majoria de les direccions dels centres públics de la zona.

No obstant, aquesta millora en el redactat és del tot insuficient, ja que la seva concessió continua depenent de la representació dels pares i mares en marcs institucionals superiors al centre, concretament en el consell escolar municipal, la qual cosa fa gairebé impossible el consens, atès l'actitud que manté la FAPAC en aquest tema.

D'altra banda, l’administració educativa s’entesta a retallar el període de jornada intensiva i proposa començar-la el 13 de juny, la qual cosa també és inadmissible i, a més, introdueix dues condicions, una de lògica, “ la compatibilitat amb els serveis de transport i menjador” , i una altra d'incomprensible i arbitrària , “ la coherència de la jornada escolar en els centres de la zona” , de què el Departament d’Educació no acaba d’explicar-ne l'abast. Si vol dir que la faci servir un nombre significatu de centres públics, de públics i privats, o també de les condicions de matriculació i resultats escolars que pugui tenir cada centre.

Així mateix, el Departament fa una proposta de flexibilització de l’horari de l’alumnat de secundària  a partir del 16 de juny .“ Els centres podran adaptar l’organització de l’horari   de l’alumnat a la realització de les proves....i activitats, sempre que es mantingui el total d’hores d’atenció a alumnat" . Sembla que el Departament ens estigui dient: que pot fer els ulls grossos, però si ariba el cas, ja veurem..., de moment aneu fent...

Continuem sense resposta a les propostes sindicals

La negociació del projecte de decret d’autonomia de centre continua pel mateix pedregar, amb respostes de l’Administració carregades d’ambigüitat calculada. Frases com “ ho estudiarem”, "presentarem un informe jurídic “, podríem  presentar un nou redactat “..., i quan la cosa es complica,” no s'hi pot fer res, perquè ho diu la LEC”.

Alguns dels temes plantejats no han obtingut cap resposta i d'altres no han tingut una resposta gaire clara. Podrien acceptar que el claustre hagués d'aprovar la proposta de projecte educatiu que ha d'aprovar definitivament el consell escolar, però no sembla viable que acceptin que el claustre aprovi l’estructura organitzativa pròpia i les normes de funcionament del centre.

Pel que fa a la resta de temes plantejats, vegeu el comunicat 4 d’USTEC·STEs, no hi ha hagut cap resposta.

Aquest dimecres 17 haurem d’abordar la resta de temes:

  1. Funcions del claustre dels centres públics.
  2. Funcions de la direcció dels centres públics i d’altres càrrecs.
  3. Una estructura bàsica comuna a tots els centres amb els mateixos o similars càrrecs, coordinacions, model d’equips docents,  cicles, departaments en funció de la seva complexitat, o cada centre una estructura pròpia proposada per la direcció i aprovada pel Departament d’Educació sense criteris legals ni normativa general.
  4. Formes de provisió de llocs de treball.
  5. Model i paper de l’avaluació externa del centre i la incidència que tindrà en l’avaluació del professorat.

Altres informacions del Departament d’Educació

1.- El Departament d’Educació té la previsió d’avançar al 30 de juny la resolució definitiva de les adjudicacions provisionals per al curs 2010/2011. S’ho estan pensant, però anuncien que aquest procediment d’adjudicacions no tindrà resolució provisional.

2.-  Els nomenaments del personal interí de primària que tenen una durada de dos cursos finalitzaran el 31 d’agost de 2010 a causa de les peticions posteriors a la superació del procés selectiu. Els nomenaments del personal interí de secundària s’allarguen tots fins al 31 d’agost de 2011.

3.-  El període de presentació de sol·licituds del personal interí i substitut de primària i substitut de secundària serà a primers de maig. A finals de maig es farà pública la llista del personal que perd el seu lloc de treball i amb posterioritat s’obrirà un segon termini de sol·licituds.

4.- Durant el tercer trimestre s’obrirà un període per actualitzar les dades de la borsa que faran coincidir amb el termini de sol·licituds de llocs de treball per al proper curs.

5.- De cara a la resolució de plantilles que s’haurà de parlar en mesa sectorial, el Departament anuncia que en tots els IES reconvertirà els llocs de llatí i grec en cultura clàssica, als quals es podrà accedir des de les dues especialitats.


133 131 128

COMUNICAT NÚM. 4 SOBRE LA NEGOCIACIÓ

EL DEPARTAMENT PUBLICA L’ORDRE DE CALENDARI AL DOGC I FEREIX DE MORT EL PROCÉS NEGOCIADOR

El Departament torna a mostrar el seu tarannà i publica l’ordre de calendari al DOGC enmig del procés negociador i acaba amb qualsevol expectativa de modificació dels aspectes de calendari que afectaven les condicions de treball del professorat.

USTEC·STEs acusa el Departament d’Educació d’actuar amb mala fe i entén que si li podia quedar encara una mica de credibilitat, aquesta s’ha acabat. USTEC·STEs anuncia que impugnarà l’ordre de calendari.

No obstant, el Departament tracta de buscar una sortida al tema de la jornada intensiva de primària. Una sortida que li permeti rentar-se la cara. El Departament recolliria en unes instruccions un desenvolupament de l’article 9 de l’ordre de calendari que diria: “En el marc del que estableix l’article 9 de l’ordre..., la direcció dels SSTT, a petició motivada de les direccions dels centres públics i de la titularitat dels centres concertats de les escoles d’una zona o, si s’escau, dels representants del consell escolar municipal, podrà autoritzar la realització de jornada intensiva de quatre hores de classe  en horari  matinal  als centres d’aquella zona, a partir del 13 de juny  de 2011.

L’autorització haurà de considerar causes objectives i fonamentades que la justifiquin. També s’haurà de tenir en compte el consens de la comunitat educativa, especialment dels pares i mares expressat a través de les seves representacions, la coherència de la jornada escolar en els centres de la zona i la compatibilitat amb la prestació, en el seu cas, dels serveis de transports i de menjador escolar.”

D’aquesta manera, el Departament d’Educació quedaria teòricament bé perquè obriria una via legal que fes possible la jornada intensiva, però alhora sabent que no seria viable i que no es podria fer perquè els titulars de la privada concertada i les federacions de les associacions de pares i mares s’hi mostrarien en desacord.

Al Departament li  sobra la gestió democràtica en els centres públics

El dia 3 de febrer vàrem abordar la negociació del títol 1 del projecte de decret d’autonomia de centres. Destaquem a continuació les principals diferències:

1.- El Departament d’Educació no accepta que la proposta de projecte educatiu de centre que ha de ser aprovada pel consell escolar, ho sigui prèviament pel claustre. USTEC·STEs i la resta d’organitzacions sindicals entenem que el decret era el marc apropiat per desfer l’ambigüitat de la LEC sobre aquesta funció. La qüestió no es pas menor ja que de com quedi el contingut final del projecte educatiu i de com concreti en el projecte de direcció se’n poden derivar projectes, modificacions o creació de llocs de treball i, per tant, desplaçaments de professorat, com també canvis en l’estructura organitzativa del centre, coordinacions, tutories, horaris de les especialitats i del professorat...  En aquest projecte de decret es percep amb claredat la intenció de l’administració educativa de marginar els claustres de la gestió pedagògica, organitzativa i econòmica dels centres públics.

2.- Un altre aspecte transcendent en l’elaboració del projecte educatiu fa referència als indicadors de progrés sobre el rendiment o resultats de l’alumnat de cada centre. Mentre que USTEC·STEs entén que aquests indicadors s’han d’extreure de la realitat del centre; és a dir, dels processos d’avaluació contínua de l’alumnat que realitza el centre, tenint en compte el context social i els recursos, el Departament obligaria a introduir també en el mateix nivell d’importància els que marqui l’Agència d’avaluació, que només poden tenir com a referència les proves externes realitzades a l’alumnat . També aquest tema té una gran importància, ja que el mateix decret proclama que els resultats escolars constituiran un factor més de l’avaluació del professorat. Una avaluació que comptarà a efectes retributius, de promoció i de mobilitat i també de valoració del rendiment del professorat. Així mateix, l’obtenció de bons resultats serà bàsic per al Departament a l’hora de dotar de recursos els centres. En la mesura que aquests resultats es basin en les proves externes de l’Agència, canviaran i determinaran negativament l’enfocament educatiu dels centres públics.

3. – Les organitzacions sindicals representatives entenem que l’administració educativa ha de dotar tots els centres públics dels mateixos recursos i ha de facilitar recursos addicionals a aquells centres amb alumnat amb més dificultat, amb criteris objectius i públics. En aquest sentit, vàrem demanar l’eliminació dels acords de corresponsabilitat centre a centre.

4.- L’administració educativa es nega a reglamentar una estructura organitzativa bàsica comuna a tots els centres públics. Advoca perquè cada centre tingui la seva pròpia estructura organitzativa que aprovarà el consell escolar a proposta de la direcció. Un cop més no compta per a res el claustre.

Derogat el reglament orgànic de centre (ROC), les actuals estructures comunes a tots els centres ( cicles, departaments, ..) restarien sense cobertura legal i, per tant, a criteri de la direcció i del consell escolar i, en últim extrem, de l’aprovació del Departament d’educació. Per tant, es deixa una porta oberta a la desregularització tant de l’estructura actual com de les seves coordinacions i les seves retribucions específiques, com també de la negociació col·lectiva, ja que el govern “determina l’import màxim anual que s’assigna a cada centre pels conceptes de coordinació i òrgans unipersonals addicionals de direcció” art 43.

En aquest mateix sentit fa possible sense cap tipus de cautela una possible desregularització absoluta dels horaris del professorat i les especialitats i així doncs, l’article 14, quan es refereix als objectius addicionals i a l’adopció de mesures organitzatives i de gestió específiques per assolir les competències bàsiques dicta: “ Les mesures esmentades a l’apartat anterior poden afectar variables com la distribució de les àrees i matèries per cicles i cursos, l’ús del temps  i dels espais, l’agrupament de l’alumnat  i els criteris d’assignació de tasques al professorat, l’ús dels recursos didàctics, la utilització de la biblioteca escolar i la formació del professorat”.

Malgrat que el Departament intenta minimitzar-les, les diferències són greus i profundes i de difícil conciliació, perquè mentre que les propostes sindicals pretenen fixar unes regles del joc netes, objectives i democràtiques, el Departament aposta per la jerarquia, l’arbitrarietat i una desregularització que li permetin un control ferri i discrecional dels centres a través de la implantació d’un nou model de gestió.

S’esgota sense cap resultat la negociació sobre substitucions i nomenaments

La negociació sobre la cobertura de les substitucions i els nomenaments es troba en un carreró sense sortida, tal com es va demostrar a la reunió del 5 de febrer.

D’una banda, malgrat haver incrementat un dia més els nomenaments setmanals, el Departament no s’ha compromès ni en la Mesa, ni per escrit, ni públicament a cobrir les baixes amb personal extern al centre des del primer dia. A USTEC·STEs molt ens temem que l’actitud del Departament no variarà i continuarà utilitzant la no-cobertura total de les substitucions com un xantatge als centres per aconseguir que el professorat s’aculli al pla de les hores extres.

D’altre, continua negant-se que el personal substitut prengui possessió el mateix dia del nomenament i a tornar a contractar només a mitja i a jornada sencera.

El Departament, amb les mesures adoptades en aquests temes, ha trencat unilateralment compromisos pactats amb les organitzacions sindicals representatives i, per tant, amb el professorat i l’ensenyament públic. Per això la recuperació d’aquestes mesures constitueix, a més d’una millora per al professorat substitut i els centres públics, el termòmetre de la credibilitat del Departament en la negociació.

Tornar a les mobilitzacions

L’actitud de menyspreu cap el el professorat mostrada pel Departament d’Educació, en publicar al DOGC l’ordre de calendari,  fereix de mort el procés negociador i dificulta sensiblement possibles perspectives d’avançar en la negociació de la resta de temes. Per això, des d’USTEC·STEs entenem que hem de buscar formes de pressió que incideixin directament en el procés de negociació com a única via per assolir els objectius plantejats. En aquest sentit, proposem a la resta d’organitzacions sindicals  de plantejar al professorat un calendari de mobilitzacions, incloent-hi la convocatòria de vaga, que faci possible capgirar l’actual estat del procés de negociació.COMUNICAT NÚM. 3 SOBRE LA NEGOCIACIÓ

DECIDIRÀ LA PRIVADA LA JORNADA INTENSIVA DE LA PÚBLICA? 

El dia 29 de gener es va celebrar la tercera sessió de negociació amb el Departament d’Educació. En aquesta reunió es varen abordar dos temes: substitucions/nomenaments i calendari escolar.

Les primeres pressions sindicals han fet algun efecte. El Departament es va comprometre que, encara que no hi hagi acord, incrementarà en un dia més (dilluns)  els nomenaments, que ara es faran dilluns, dimecres i divendres i que el professorat no haurà d’estar present als centres la primera setmana d’aquest proper juliol i, per tant, no modificarà l’ordre de calendari del curs 2009-10.

No obstant, llevat d’aquest gest, les negociacions s’han estancat, ja que el Departament es manté en la mateixa actitud i les mateixes propostes que ja va anunciar el primer dia.

Substitucions

Incrementar un dia més els nomenaments hauria de suposar una millora tant en el nombre de contractes com en la cobertura de les substitucions en els centres. No obstant, s’haurà de veure en la pràctica si això és així, ja que es posarà en marxa a partir del 8 de febrer. Veurem si amb aquesta mesura es cobreixen les substitucions des del primer dia o es tracta simplement d’una remodelació del treball administratiu. USTEC·STEs exigeix al Departament nomenaments diaris i un compromís públic i per escrit que cobrirà les substitucions en els centres públics des del primer dia.

Així mateix, el Departament es va negar taxativament a acceptar que la presa de possessió en el centre del personal substitut es realitzi el mateix dia del nomenament, tal com es feia fins aquest curs, per tal d’evitar el cobrament d’un dia més i dels cap de setmana al personal substitut.

El Departament també es va negar  a plantejar-se que els nomenaments siguin de mitja jornada i de jornada sencera i posar d’aquesta manera, fi a la contractació de jornades inferiors a les esmentades. El tancament del Departament és absolut en aquestes dues qüestions, tant per al que resta de curs com per al proper.

Els sindicats vàrem plantejar i defensar un seguit de propostes de canvis en la realització dels nomenaments telemàtics ( possibilitat de triar nomenament amb coneixement de les vacants abans dels nomenaments, així com també de l’ordre de les persones convocades i de les places adjudicades; actualització de  la borsa amb més freqüència; preferències comarcals dins dels àmbits territorials triats...). En definitiva, que es traslladés als nomenaments telemàtics la mecànica dels nomenaments presencials.

El Departament va exposar que la majoria de propostes eren irrealitzables o plantejaven grans dificultats tècniques (??!!); no obstant, es va comprometre a estudiar-ne alguna.

Calendari escolar

EL Departament no modificarà la proposta d’ordre de calendari escolar per als cursos 2010-11 i 2011-12. Ara bé, estaria disposat a introduir un protocol en les instruccions d’inici de curs que desenvolupés l’article 9 del projecte d’ordre que es refereix genèricament a modificacions excepcionals del calendari.

Aquest protocol, segons el Departament, hauria d’incloure raons objectives (climatològiques...) que justifiquessin la necessitat de la jornada intensiva al juny, que concediria el director dels SSTT amb caràcter general, a petició de tots o d’una majoria  àmplia de les direccions dels centres d’una  zona de matriculació.

La resta de la proposta de calendari no variaria: inici de curs amb alumnes el 7 de setembre, una setmana de vacances escolars al febrer, el professorat als centres durant la primera setmana de juliol i el 7 de gener de 2011 lectiu.

Aquesta proposta no només és del tot insuficient, sinó que constitueix una burla per a tot l’ensenyament públic, ja que el Departament amb aquesta proposta fa possible que la decisió sobre la jornada intensiva de la xarxa pública quedi en mans de les direccions dels centres privats concertats.

Necessitat de capgirar la situació

Tres sessions després d’iniciat el procés, la sensació és absolutament decebedora, tot sembla indicar que el Departament pretén guanyar temps dilatant el procés de negociació sense cap voluntat d’ entrar seriosament a abordar les reivindicacions plantejades, que es limiten a recuperar determinades condicions laborals que el Departament ha trencat unilateralment.

Els sindicats representatius haurem de plantejar-nos seriosament i unitàriament quina sortida donem a aquesta situació. USTEC·STEs considera que si la setmana vinent el procés de negociació es manté en la mateixa línia dilatòria ens plantejarem  reprendre el calendari de mobilitzacions. COMUNICAT NÚM. 2 SOBRE LA NEGOCIACIÓ

COMENCEM  

El dia 27 de gener hem començat el procés de negociació amb el Departament d’Educació amb un acord sobre el calendari de les negociacions i sobre els temes que en aquests moments considerem més urgents.

El Departament d’Educació, malgrat haver demanat una setmana més, ha acceptat la proposta sindical unitària de concentrar la negociació en tres setmanes, fins al 19 de febrer, dedicant els dimecres a abordar el projecte de decret d’autonomia de centres i els divendres a la resta de punts (calendari escolar, substitucions, nomenaments, contractacions i jornades del personal substitut). Resten, tanmateix, uns altres temes que intentarem que s’abordin amb posterioritat.

Un cop acordat el calendari de negociacions, hem iniciat una primera conversa genèrica sobre el projecte de decret d’autonomia de centres. Els sindicats hem presentat unitàriament una sèrie de qüestions generals que a parer nostre entendre s’han de modificar, ja que creen les condicions per imposar i generalitzar un model de gestió de centres antidemocràtic quant a l’increment del poder de les direccions en detriment dels òrgans col·legiats, en especial del claustre, a la desregulació de les condicions de treball del professorat, i que condueix a la creació i ampliació de desigualtats entre centres. En aquest sentit, i en una primera aproximació general, hem manifestat:

La representació del Departament a la Mesa ha donat també una resposta genèrica i més aviat contradictòria, i ens ha emplaçat a presentar esmenes concretes a l’articulat.

Finalment, ens confirmen que a partir del 8 de febrer els nomenaments seran dilluns, dimecres i divendres. USTEC·STEs pensa que, malgrat que l’increment d’un dia millorarà el nombre de contractacions i les possibilitats dels centres de poder comptar amb el professorat substitut, encara serà insuficient si la presa de possessió de la substitució no s’efectua, com en anys anteriors, el mateix dia.

USTEC·STEs lamenta que el debat sobre el projecte de decret d’autonomia de centre en el Consell Escolar de Catalunya no s’hagi aturat. Considerem que era un gest imprescindible per part del Departament per situar el procés de negociació en un marc de confiança i de bona fe. No obstant, no seria comprensible trencar la negociació per aquest incompliment quan hi ha tant en joc. Lamentablement, aquest fet genera desconfiança perquè pot ser un indicador de la manca del seu interès per la negociació i s’afegeix a un got ple de greuges d’aquests últims anys.

D’altra banda, substituir aquest compromís per la promesa que el Consell Escolar de Catalunya no emetrà el dictamen fins que no finalitzi la negociació, no ajuda gaire a millorar el clima de tranquil·litat i confiança en què haurien de transcórrer les negociacions, ja que finalment el dictamen podria ser emès en el moment en què més convingui al Departament.

Quedem emplaçats per al proper divendres per negociar l’ordre del nou calendari i les substitucions i els nomenaments.

El proper dimecres 3 de febrer abordarem el títol 1 del projecte de decret d’autonomia de centres i els sindicats presentarem alternatives unitàries concretes al redactat.

USTEC·STEs IAC, 28 de gener de 2010


COMUNICAT NÚM.1 SOBRE LA NEGOCIACIÓ

L’AMENAÇA DE NOVES MOBILITZACIONS OBLIGA EL DEPARTAMENT A NEGOCIAR

Just un dia abans que convoquéssim la roda de premsa per anunciar el calendari de mobilitzacions (amb vagues incloses), el Departament d’Educació ens va convocar d’urgència a una Mesa Sectorial per establir un calendari de negociació sobre els aspectes que tenen repercussió en qüestions de caràcter laboral en els decrets que desenvolupen la LEC i que ara es concreten en el decret d’autonomia, l’actual sistema de cobertura de substitucions, els efectes laborals del nou calendari i propostes de calendari per tractar altres temes.

Curiosament, són 4 dels punts que hi havia en la plataforma que havíem pactat amb tots els sindicats, i ara el Departament ens transmet la “seva voluntat d’iniciar una nova etapa” de relacions més constructives amb les organitzacions sindicals i de negociar aquells aspectes que tenen relació amb les condicions laborals del professorat. Al mateix temps que subratlla la seva preocupació pel “malestar en els centres”

Els sindicats, hem fet saber també la nostra voluntat de negociar, però hi posem dues condicions prèvies:

  1. Que es paralitzi la discussió del decret d’autonomia en el Consell Escolar de Catalunya, fins que no hàgim negociat els aspectes que afecten les condicions laborals del professorat. No té cap sentit que el CEC estigui discutint un decret mentre s’està negociant per esmenar-lo.
  2. Que no es publiqui l’ordre del nou calendari fins que no s’hagi acabat la negociació.

PROPOSTES DEL DEPARTAMENT

1.- Sobre el decret d’autonomia

- La seva intenció és aprovar-lo al final d’aquest curs o a l’inici del proper. Un fet que posem en dubte, ja que ens fa l’efecte que volen aprovar-lo abans que surtin les Instruccions d’inici de curs i en paral·lel al curs polític. En tot cas, el volen aprovar abans que s’acabi la legislatura actual.

- Intentaran ajornar tres setmanes el debat al consell escolar

2.- Sobre el nou calendari escolar

- No canviaran l’ordre del nou calendari per al 2010-2012

- La setmana de juliol no serà obligatòria aquest curs.

- Jornada intensiva: l’article 9 de la nova ordre permet establir un protocol per poder fer-la, amb les condicions que sigui una decisió de la zona educativa (de tots els centres, tan públics com privats) i que s’accepti per part del consell escolar dels centres… Proposen negociar aquest protocol:

- Parlen que s’ha de “flexibilitzar” el final de curs de secundària, ja que els últims 15 dies els horaris i les tasques són diferents.

- Es poden estudiar també altres propostes que “no modifiquin l’ordre 2010-2012 en referència al juliol: el professorat podria restar “a disposició” del centre per allò que sigui necessari per preparar el nou curs.

3.- Sobre les substitucions

- Han fet un estudi i els resultats no coincideixen amb el que diuen els centres i els sindicats.

- Diuen que es poden comprometre a canviar els dies i fer nomenaments els dilluns, dimecres i divendres.

- Estan disposats a revisar el programa informàtic de nomenaments telemàtics, per tal de fer-los més transparents.

4.- Altres qüestions

USTEC·STEs i la resta de sindicats de la mesa exposem la necessitat de revisar els criteris dels nomenaments telemàtics, la necessitat de retornar a les contractacions de mitja jornada i jornada sencera i de negociar les plantilles i ens comprometen a presentar un calendari amb aquestes i altres qüestions.

Consideracions d’USTEC·STEs

Malgrat que el Departament ha desoït sistemàticament les propostes unitàries de negociació durant aquests dos últims anys i que no fa aquesta proposta de negociació per voluntat pròpia, sinó perquè s’anava a enfrontar a un calendari de mobilitzacions en un any delicat per al govern, cosa que no li atorga cap mena de credibilitat ni confiança,  USTEC·STEs manifesta la seva voluntat de negociar perquè entén que és la via per redreçar l’actual situació i aconseguir materialitzar millores que l’ensenyament públic necessita. No obstant, considera que les propostes realitzades per la conselleria en la primera reunió es mouen en el terreny de l’ambigüitat i són del tot insuficients.

Ens preocupa que l’objectiu del Departament pugui ser aprofitar aquesta treva i dilatar les negociacions per reduir el marge de temps que faci les mobilitzacions. De fet, la conselleria ha filtrat a la premsa unes propostes massa genèriques amb certa pretensió desmobilitzadora i no sembla pas disposada a ajornar el debat en el Consell Escolar de Catalunya, ja que ha fet una nova convocatòria d’aquest organisme per al dimecres 27 de gener per tal de continuar debatent el decret d’autonomia.

El Consell Escolar de Catalunya és un òrgan purament consultiu i, per tant, els seus dictàmens no obliguen el Departament a introduir canvis en el decret d’autonomia,  però un cop complert el tràmit en el Consell Escolar de Catalunya, el Departament ja no tindria impediment legal per publicar-lo  al DOGC. La qual cosa influeix d’una manera determinant en les negociacions i situa la part social en un clar desavantatge, ja que hauria de negociar amb la pressió de trobar-se l’esmentat decret qualsevol dia en el DOGC.

D’altra banda, si el conseller, tal com ha expressat al Parlament de Catalunya i als mitjans de comunicació,  vol recuperar el clima de confiança, que només la seva actuació ha trencat, hauria de proposar una negociació subjecta al principi jurídic de “bona fe” i portar al Consell Escolar de Catalunya un decret d’autonomia que recolli els possibles acords assolits; si no es fa així es menyspreen el valor de la negociació col·lectiva i el treball del Consell Escolar, o simplement s’està pensant en no arribar a acords.

USTEC·STEs posarà tots els esforços al seu abast per entrar a negociar amb propostes unitàries de tots els sindicats i al mateix temps impulsarà un procés d’informació i debat als centres sobre el desenvolupament de les negociacions.

USTEC·STEs fa una crida als centres a no abaixar la guàrdia, a seguir de prop el desenvolupament de les negociacions i a debatre, per  si fos necessari, sobre les convocatòries de mobilitzacions que haurem de realitzar per portar la negociació a bon port.


Nota de premsa: (rtf)

L’AMENAÇA DE NOVES MOBILITZACIONS OBLIGA EL DEPARTAMENT A NEGOCIAR.

Davant de la proposta d’iniciar un nou procés de mobilitzacions (incloses vagues), el departament d’Educació va convocar ahir dia 20, de manera urgent, una Mesa Sectorial en la qual va fer palès el seu desig de negociar els temes pendents que, des de feia molts dies, reclamàvem els sindicats: decret d’autonomia de centres, calendari escolar, nomenaments telemàtics, les jornades de treball del personal substitut, cobriment de les substitucions, etc.

Des del sindicat USTEC·STEs esperem que aquest canvi d’actitud del departament d’Educació no es quedi només en un intent d’aturar les mobilitzacions, sinó que es consolidi i serveixi per arribar a acords i consensuar amb la part social les millores que necessita l’escola pública, així com les condicions de treball del seu professorat.

USTEC·STEs - IAC

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (59)