USTEC

Informacions vàries prova d'avaluació de 4t d'ESO curs 2014/15

 

RESOLUCIÓ ENS/2554/2014, d'11 de novembre, per la qual s'estableixen les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2014-2015.

Enllaç a Gencat.cat: http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/estudis/prova_avaluacio_4t_eso_2012/

Intervenen en el procés d'aplicació

En el procés d'aplicació de la prova hi intervenen:

- Els centres educatius, amb la implicació del director, del professorat de quart i del que sigui designat com a aplicador extern.
- La Inspecció d'Educació, que presideix les comissions d'aplicació, supervisa i dóna suport a tot el procés.
- Els serveis educatius, que donen suport als presidents de les comissions.
- Les comissions d'aplicació de la prova, constituïdes per un president, un professional dels serveis educatius que actua com a secretari, un nombre variable de persones aplicadores externes.

Quan es fa?

La prova s’aplicarà els dies 15 i 16 de febrer de 2012.
 
Es tindrà en compte la temporització de la programació curricular de quart d’ESO, per tal que la prova no inclogui continguts que encara no s’hagin treballat a mitjan curs.

 

Què avalua?

La prova de quart d'ESO de 2013 avalua:

- La competència matemàtica.
- La competència comunicativa lingüística en llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera (i aranès a l'Aran).

1) La competència matemàtica consisteix en la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les informacions numèriques i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i de raonament matemàtic, problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i social.

Blocs de continguts: numeració i càlcul; relacions i canvi; espai, forma i mesura; estadística i atzar.

Processos: reproducció (representacions simples; càlculs i procediments rutinaris; resolució de problemes senzills); connexió (comprensió i construcció de models simples; interpretació i resolució de problemes estàndard; ús de diversos mètodes ben definits); reflexió (formulació i resolució de problemes més complexos que impliquen reflexió, intuïció, generalització i interrelació de coneixements rellevants; ús de mètodes més complexos).

2) La competència comunicativa lingüística consisteix en la capacitat de comprendre i produir textos i missatges de tipologia diversa, utilitzant la llengua com a vehicle de comunicació, obtenció d'informació i suport del coneixement.

En llengua catalana i castellana (i aranès) la prova mesura, de manera coordinada, les mateixes competències i amb els mateixos criteris. Es poden establir lligams amb altres matèries (ciències socials, ciències de la naturalesa...) a través de textos amb temàtica pròpia d’aquestes matèries.

Comprensió lectora: obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració.

Expressió escrita: redacció (adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística).

En competència lingüística en llengua estrangera (anglès o francès) s'avalua:

Comprensió oral: obtenció d’informació i interpretació de la informació.
 
Comprensió escrita: obtenció d’informació i interpretació de la informació.

Expressió escrita: adequació i coherència, i correcció lingüística.

Com s'avalua?

D’acord amb el concepte de competència, la prova mesura en quin grau l’alumnat és capaç d’aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar en la seva vida ciutadana, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral.

Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d'informació de què disposen els centres per identificar en cada alumne/a el seu grau d'assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si és el cas, els factors que poden condicionar el seu itinerari formatiu posterior.

La prova permetrà orientar l’alumnat i les famílies en l’elecció de les opcions a prendre un cop finalitzada l’educació obligatòria. Els resultats no seran, però, vinculants per avaluar les matèries de quart d’ESO ni per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria, decisions que corresponen al centre.

Per tal d’evitar la introducció de factors subjectius en la correcció, la gran majoria de les activitats i d’ítems de la prova són de resposta tancada d’elecció múltiple. En les activitats de resposta oberta, com la redacció en llengua catalana i castellana, es donaran als correctors i correctores unes normes específiques de correcció.


 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:34 (21)