ustec

NOVES MESURES ORGANITZATIVES PELS CENTRES PÚBLICS

INCREMENTAR LA CÀRREGA DE TREBALL, BARRAR EL PAS A NOVES CONTRACTACIONS

El  17 de febrer la Consellera ha presentat simultàniament a la premsa i a la Mesa Sectorial de negociació les noves mesures organitzatives per al curs 20012-2013. Malgrat que la mesa sectorial continuarà parlant de les mesures, tot sembla indicar que la proposta del Departament es convertirà en una nova imposició, en una nova retallada, en un nou deteriorament de les nostres condicions de treball i en un nou atac a la qualitat educativa. El fet de presentar-les públicament així ho indica.

Un cop més, Rigau passa per sobre de la negociació col·lectiva, suspèn acords signats amb les organitzacions sindicals i utilitza la mesa de negociació com un  pur tràmit i només perquè li obliga la llei.

Mesures que imposarà el Departament:

1.- Part de les reduccions de l’horari lectiu per coordinació en totes les etapes educatives i per tutoria al Batxillerat i la Formació Professional, passaran a realitzar-se en horari fix de permanència al centre.

a.- Els òrgans unipersonals de coordinació dels centres d’infantil i primària podran dedicar, com a màxim, una hora lectiva i dues hores en horari fix de permanència setmanals a les tasques pròpies del seu càrrec, en funció de les responsabilitats assignades en les normes d’organització i funcionament del centre, llevat dels centres d’una línia i ZERs entre 6 i 14 grups que passen totes les hores de coordinació a horari fix de permanència al centre, si l’equip directiu no renuncia a alguna de les que té assignades.

En el cas d’ESO i Batxillerat es dedicarà un màxim d’1 hora lectiva i un mínim de 2 hores d’horari fix de permanència al centre.

En els centres que imparteixen cicles formatius d’FP el total d’hores s’incrementarà fins a un màxim d’1 hora lectiva per cada Departament d’FP i fins a un màxim de 4 hores per al càrrec de coordinador/a d’FP.

b.-  Els tutors de Batxillerat realitzaran l’hora lectiva de tutoria amb el grup classe i 2 hores de tutoria amb alumnat, i atenció i entrevistes als pares i mares en horari fix de permanència al centre. Els tutors d’FP i d’Arts Plàstiques i Disseny realitzaran les 2 hores de tutoria amb alumnes i entrevistes a pares i mares en horari de permanència al centre. Per tant, en els tres casos una hora lectiva passa a ser complementària.

2.- Per poder portar a terme aquests canvis horaris de coordinació i tutoria, el professorat de secundària tindrà assignades 28 hores setmanals d’horari fix, dins de les 30 hores de permanència al centre. Les dues hores restants seran les complementàries de còmput mensual.
 
3.-  Es modifiquen els criteris de confecció de plantilles docents de centres educatius:

a.-  El curs 2012-2013, com a conseqüència de la derogació del decret d’economia sostenible, es modificarà el criteri actual de l’assignació d’hores de suport d’atenció directa a l’alumnat d’ESO, que es concreta en 1hora lectiva de professorat per cada grup i també es revisarà l’actual càlcul d’optatives de segon d’ESO i desdoblaments de determinades matèries. Es limitarà l’optativitat  d’ESO a grups amb un mínim de 10 alumnes.

b.- Les ZERs podran optar per la sisena hora o el SEP

c.- Es modificaran els criteris d’assignació de plantilles de les ZERs per adaptar-les al que diu l’addicional 15a del Decret d’Autonomia de Centres. Es determinaran les plantilles per ZER i no per centre. Serà la direcció de la ZER la que adjudicarà les plantilles a cadascun dels seus centres.

Segons el Departament es necessiten al voltant de 1500 professors i professores per atendre els 15.00 nous alumnes per al 2012-20113. Aquest creixement es distribueix de la següent manera

etapa Creixement de grups
infantil 15
primaria 292
ESO 181
batxillerat 41
FP 63
Total 592

També segons el Departament les mesures li suposarien el següent estalvi en professorat:

mesures professorat
Coordinacions CEIPs 430
Tutors 150
Coordinacions secundaria 300
Suport ESO,desdoblaments... 370
ZERs 25
total 1.275

A tot això s’haurien d’afegir l’equivalent a 300 dotacions d’aquest curs resultants de les diferències salarials entre el que guanyaven les persones jubilades i les noves contractacions i possiblement per alguna amortització de llocs de treball. La qual cosa faria un total de 1575 llocs de treball que no es contractarien per al curs vinent.
Ara bé si com ha dit la Consellera es vol mantenir la mateixa plantilla que aquest curs, alguna cosa falla, ja que s’haurien de cobrir una previsió de 1500 jubilacions. Aleshores o el creixement de l’alumnat suposa menys de 1500 professors/es o se’ns està intentant enganyar i encara hi haurà més retallades que se’ns volen imposar poc a poc.

Es carreguen les retallades sobre les esquenes del professorat

USTEC·STEs rebutja frontalment aquestes mesures perquè suposen un cop més carregar sobre les esquenes del professorat el pes de la crisi i el pagament del deute públic als bancs.

USTEC·STEs denuncia que la Consellera pretén que sigui el professorat, actualment en exercici, el que assumeixi, amb el seu esforç, tant l’augment d’alumnat que hi haurà el proper curs, com el treball que fa el professorat que es jubila aquest curs. I tot això a més de reduir-li, de nou, el seu salari.

Això significa que el Departament, el proper curs, no contractarà cap dels docents que es necessiten per atendre l’augment d’alumnat, sinó que augmentarà la dedicació de l’actual professorat.

Amb aquesta mesura, a més d’augmentar la càrrega laboral del professorat es busca empitjorar les condicions en que s’ha de desenvolupar el treball col·lectiu que complementa i garanteix una millor atenció educativa a l’alumnat.

USTEC·STEs denuncia que en cap moment s’ha demostrat que aquestes retallades siguin necessàries i, molt menys encara, que serveixin per aturar la crisi actual, ans bé el contrari, generaran més atur, més precarietat i menys poder adquisitiu.

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:30 (1)