ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Documentació que s'ha d'aportar a la Primera vacant o substitució

Quan s'obté una vacant o una substitució per primera vegada cal presentar, a la Secció de Gestió de Personal dels serveis territorials, la documentació que s’especifica a continuació:

  1. Una fotocòpia del DNI;
  2. Una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social;
  3. Un certificat mèdic original que indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar. No cal que sigui l'imprès oficial (les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic);
  4. L'imprès* que fa referència a les dades bancàries;
  5. L'imprès* corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF);
  6. La declaració jurada o promesa* de no estar afectat pel règim d'incompatibilitat;
  7. La sol·licitud de compatibilitat* (si escau).
  8. La declaració jurada o promesa* de no estar inhabilitat per treballar a l'Administració.
  9. Si encara no s'ha presentat als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, la declaració responsable* de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, amb l'autorització expressa a l'Administració per comprovar la veracitat de la declaració.


* Aquests documents es poden descarregar des de l'aplicació "Nomenaments telemàtics", al web dels serveis territorials que correspongui.

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (202)