ustec

MODIFICACIÓ APARTAT 4 DELS CRITERIS DE GESTIÓ DE BORSA

El departament d’ensenyament ha publicat avui la modificació dels criteris de gestió de borsa, concretament de l’apartat 4 que regula la durada mínima de permisos i llicències per als quals es nomenarà personal substitut.

D’aquesta manera les substitucions de les incidències superiors a deu dies lectius queden així:

Es cobriran des del primer dia les substitucions de:

Es cobriran des del sisè dia les substitucions de:

USTEC-STEs considera que aquesta modificació de criteris és insuficient i reclama tant la substitució de totes les baixes de professorat des del primer dia com el cobrament, per part del substitut, de la totalitat de la jornada laboral que el titular deixa amb la seva absència, com va demanar a la mesa sectorial del passat dimarts 10 de setembre de 2013.

 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Direcció General de Professorat
i Personal de Centres Públics

versió PDF en el web del Departament

Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l'apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.

La Moció 38/X del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les plantilles docents als centres educatius, aprovada en data 3 de juliol de 2013 i publicada en el Butlletí oficial del Parlament de Catalunya de 8 de juliol, ha instat al Govern de la Generalitat a vincular la recuperació dels ingressos públics de la Generalitat a la reversió de les retallades en política educativa i, entre d'altres, a millorar la cobertura de les substitucions del personal docent.

Mentre no sigui possible cobrir les substitucions des dels primers dies, cal millorar l'aplicació dels criteris vigents per a assignar substitucions docents en els centres públics dependents del Departament d'Ensenyament, criteris que tenen en consideració el tipus de centre, els nivells educatius, les responsabilitats específiques de les tutories en diversos nivells, així com també la simultaneïtat de més d'una baixa en un mateix període.

Així, per a una correcta atenció a l'alumnat, cal ampliar els supòsits de cobertura de baixes del personal docent a partir del primer dia en els centres amb més necessitats d'atenció individualitzada que mantenen l'ampliació horària (centres d'atenció educativa preferent i escoles ubicades en entorns socials i econòmics desfavorits), en els centres integrants de les zones escolars rurals i en les especialitats de més dificultat de cobertura amb les plantilles disponibles dels centres (com ara els mestres d'audició i llenguatge) i en les unitats de suport a l'educació especial en l'ensenyament obligatori i en les escoles d'educació especial.

Així mateix, cal ampliar els supòsits de cobertura de baixes del personal docent en un termini més reduït (des del sisè dia lectiu) a primària, en les especialitats d'anglès, música i educació física, i en totes les especialitats de les escoles oficials d'idiomes.

En conseqüència

RESOLC:

1. Modificar l'apartat 4 del document Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, que ha de quedar redactat de la següent manera:

"No es nomenarà personal substitut fins que no hagin transcorregut deu dies lectius des de l'inici de la situació que justifica el nomenament a excepció dels supòsits que s'esmenten a continuació, en els quals es podrà avançar el nomenament del substitut sempre que la baixa o incidència a substituir tingui prevista una durada superior als 10 dies lectius.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de setembre de 2013

Alberto del Pozo Ortiz
Director general de Professorat
i Personal de Centres Públics


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (32)