ustec

que es borsa

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

El mes de juliol de 2015 no s'obrirà convocatòria per accedir a la borsa.

Durant el curs hi pot haver convocatòries per accedir a la borsa en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per cobrir les necessitats.

linia vermella

funcionament

Les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent poden consultar en línia les dades que hi consten identificant-se amb el codi d'usuari o usuària de la XTEC o, si no en tenen, amb el codi del registre d'usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.

Al llarg del curs s'obren diferents terminis per modificar les dades que consten a la borsa (16 de setembre de 2014, quarta setmana d'octubre de 2014, darrera setmana de gener de 2015 i darrera setmana de març de 2015).

Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions. Els dies en què es realitzaran actes de nomenaments telemàtics s'establiran segons necessitats del servei a criteri dels serveis territorials o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. El calendari mensual d'actes de nomenament de cada àmbit territorial s'anunciarà a cada pàgina web.

linia vermella

requisits

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea.
 2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar.
 4. No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
 5. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.
  - Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l'any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 6. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 7. Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.

linia verda

fletxa Mestres

Tenir la titulació de mestre o mestra o el títol de grau corresponent.

linia verda

fletxa Professors d'ensenyament secundari

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:
- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent:

Que abans de l'1 d'octubre del 2009 va impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

Que va obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
-180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

- 503 Assessoria d'imatge personal
- 506 Hoteleria i turisme
- 507 Informàtica
- 511 Organització i processos de manteniment de vehicles
- 519 Processos i mitjans de comunicació
- 522 Processos i productes d'arts gràfiques
- 523 Processos i productes de fusta i mobles

4. Per impartir cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els canditats que han de cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions d'educació de persones adultes han d'acreditar les especialitats i els requisits de capacitació que s'estableixen a l'annex 3.B del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió delsllocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014).

linia verda

fletxa Professors d'escoles oficials d'idiomes

1. Tenir latitulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:

- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent:

Que abans de l'1 d'octubre del 2009 va impartir docència als ensenyaments d'idiomes durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

Que va obtenir un dels títolssegüents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
- 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

3. Per accedir a les escoles oficials d'idiomes cal superar una prova de capacitació.

linia verda

fletxa Professors d'arts plàstiques i disseny

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

- 701 Ceràmica
- 708 Dibuix tècnic
- 709 Disseny d'interiors
- 710 Disseny de moda
- 711 Disseny de producte
- 712 Disseny gràfic
- 713 Disseny tèxtil
- 717 Joieria i orfebreria
- 718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
- 720 Materials i tecnologia: disseny
- 722 Mitjans informàtics
- 724 Vidre

linia verda

fletxa Professors tècnic de formació professional

1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Acreditar la formació pedagògica i didàctica

2.1. Les persones que tenen titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el titol de grau corresponen han de tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:

- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent:

Que abans de l'1 d'octubre del 2009 va impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

Que va obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
- 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

2.2. Les persones que tenen titulació equivalent a efectes de docència han de tenir un certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix  l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.

Estan exemptes d'aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

- 601 Cuina i pastisseria
- 603 Estètica
- 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
- 605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids
- 609 Manteniment de vehicles
- 610 Màquines, serveis i producció
- 611 Mecanització i manteniment de màquines
- 614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris
- 615 Operacions de processos
- 616 Operacions i equips de producció agrària
- 618 Perruqueria
- 623 Producció en arts gràfiques
- 626 Serveis de restauració
- 627 Sistemes i aplicacions informàtiques
- 628 Soldadures
- 629 Tècniques i procediments d'imatge i so

linia verda

fletxa Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per accedir a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

- 804 Daurat i policromia
- 805 Ebenisteria artística
- 806 Enquadernació artística
- 808 Fotografia i processos de reproducció
- 809 Modelisme i maquetisme
- 814 Tècniques de gravat i estampació
- 815 Tècniques de joieria, bijuteria
- 817 Tècniques de patronatge i confecció

linia vermella

prova

El Departament d'Ensenyament estableix la superació d'una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució per impartir determinats crèdits als cicles formatius de formació professional o determinats crèdits o matèries corresponents als cossos d'arts plàstiques i disseny o del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Les proves es realitzaran en els centres on s'hagi de cobrir la vacant o substitució amb anterioritat a la data d'inici del nomenament.

Si no es supera la prova, el nomenament no tindrà efectes i la persona candidata quedarà exclosa de la borsa de treball per aquesta especialitat.

linia vermella

opos

Assignació de número d'ordre. Les persones que van superar la fase d'oposició però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d'ordre superior a 30.000 i inferior a 40.000.

Les persones que van aprovar la fase d'oposició però que no van estar seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número d'ordre inferior a 30.000 mantenen el número que tenien assignat.

linia vermella

criteris

fletxa Ordenació de col·lectius per a l'adjudicació

A partir del curs escolar 2015-16, el personal de la borsa de treball docents'ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària i, dins de cada col·lectiu, pel número d'ordre, de menor a major:

Col·lectius per a les especialitats de primària

 1. Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa 
 2. Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa
 3. Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa de primària
 4. Cos de secundària, amb disponibilitat per a treballar a primària i sense serveis prestats a la borsa de primària


Col·lectius per a les especialitats de secundària

 1. Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa
 2. Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa

linia verda

fletxa Tipus de jornada dels llocs de treball

A partir de l'1 de gener de 2015, els tipus de jornada són els següents:

Jornada 1
Jornada 0,83
Jornada 0,66
Jornada 0,50
Jornada 0,33

linia verda

fletxa Ordre d'adjudicació dels llocs de treball

Els llocs de treball s'adjudiquen en l'ordre següent:

 1. Especialitat (seguint l'ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).
 2. Jornada dels llocs de treball (i dins de la mateixa jornada, de més a menys durada).
 3. Tipus de centre (primer els llocs específics, després els centres ordinaris i finalment els llocs o centres especials).

Exemple:

El procés d'adjudicació comença per la primera especialitat prioritzada per l'àrea territorial i l'assignació es fa seguint aquest ordre:

a) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs específics (segons l'ordre de priorització de l'àrea territorial).
b) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs ordinaris (es repeteix el procés de l'apartat a).
c) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs o centres especials (es repeteix el procés de l'apartat a).

Una vegada s'han adjudicat els llocs de treball de jornada 1, es repeteix el procediment per adjudicar la resta de jornades amb els mateixos criteris de la jornada 1, fins a finalitzar l'adjudicació de vacants i substitucions.

linia vermella

nomenaments

fletxa Funcionament de l’adjudicació de places

Tota la informació sobre el funcionament de l’adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d'adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l'adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d'ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació i han d’imprimir la credencial (PDF) que aquesta genera.

  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.


Si no s’accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Les persones que no disposin de connexió a Internet poden fer aquestes gestions a la seu dels serveis territorials que els correspongui; també poden acudir a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona), als seus serveis educatius o a les biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya.

linia verda

fletxa Primera vacant o primera substitució

Quan s’obté una vacant o una substitució per primera vegada, cal presentar a la Secció de Gestió de Personal del Servei Territorial corresponent la documentació següent:

 1. una fotocòpia del DNI,
 2. una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 3. un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar (les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic),
 4. l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
 5. l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF),
 6. la declaració jurada o promesa de no estar afectat pel règim d'incompatibilitat i
 7. la sol·licitud de compatibilitat (si escau).

linia verda

fletxa Finalització de la vacant o substitució

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular del lloc de treball.

El primer dia lectiu posterior a la data de cessament (abans de les 10 h) la persona interina o substituta ha d'accedir de nou a l'aplicació de l’apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació per quedar disponible de nou.

A més a més, ha de presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials corresponents o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si la incorporació del titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia.

Per dubtes informàtics, podeu contactar amb el Servei d'Atenció Unificada (900 828 282 + tecla 4) o enviar un missatge a sau.ensenyament@gencat.cat

Per resoldre dubtes de tipus administratiu es pot enviar un missatge de correu electrònic als serveis territorials que correspongui o el CEB.

linia verda

fletxa Baix Llobregat

fletxa Barcelona Comarques

fletxa Catalunya Central

fletxa Consorci d'Educació de Barcelona

fletxa Girona

fletxa Lleida

fletxa Maresme- Vallès Oriental

fletxa Tarragona

fletxa Terres de l'Ebre

fletxa Vallès Occidental

linia vermella

normativa

linia verda

linia vermella

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (152)