ustec

Actualitzat 11 de novembre de 2010

Accés a cossos de catedràtic

Càtedra: publicada la llista provisional dels aspirants seleccionats i no seleccionats

DEPARTAMENT: Llista DEFINITIVA de persones seleccionades i no seleccionades
Termini per presentar recursos: un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC.

NOTA del Departament

Us informo que dijous, 30 de setembre de 2010, està previst que es faci pública la llista provisional dels aspirants seleccionats i no seleccionats amb el desglossament dels mèrits corresponent a la convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics feta pública per la Resolució EDU/780/2010, de 17 de març.

Aquestes llistes es podran consultar a través de la pàgina d'internet del Departament d'Educació

http://www.gencat.cat/educacio.

Hi ha un termini de set dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes, per a la presentació de reclamacions davant la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu. Aquestes reclamacions només es podran presentar de manera telemàtica, amb usuari i contrasenya XTEC, mitjançant el mateix procediment que permet fer la consulta de la llista. L'aportació de documentació justificativa, si escau, s'haurà de lliurar dins el mateix termini als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçada a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

El termini per a la presentació de reclamacions finalitza el dia 7 d'octubre de 2010.

DOGC 1/6: llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics

Assignació automàtica de puntuació

Consulta a l'aplicació

Guia d'ús sobre el funcionament de l'aplicació

Tingueu en compte que la puntuació dels apartats 1.2.6, 2 i 3.2 només es visualitza si vau participar en la darrera convocatòria.

Si no esteu d'acord amb la puntuació dels apartats 2 o 3.2, heu de presentar la documentació acreditativa de mèrits el 19 de juny del 2010 durant l'acte de presentació.

Termini per acceptar o rebutjar la puntuació atorgada: del 4 al 10 de juny del 2010

Si heu rebutjat la puntuació el termini per presentar la documentació justificativa dels mèrits és de l'11 al 22 de juny del 2010.

Informació, llista... al web d'Educació

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses
Termini per presentar reclamacions: del 30 d'abril al dijous 6 de maig del 2010

DOGC 29/4: es declara aprovada la llista provisional

DOGC 24/3: concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics


DOGC 29/4: es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes


Informació de les convocatòries anteriors i de les puntuacions de tall

---

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (150)