ustec

cec

cec generalitat

fletxa verda Twitter del CEC

fletxa verda Youtube del CEC

fletxa verda E-mail de contacte: consellescolarcat.ensenyament@gencat.cat

fletxa verda Entorn de participació: www.consescat.cat

linia vermella

q es cec

El Consell Escolar de Catalunya és l'organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb l'article 171.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya (LEC).

Després de la promulgació l'any 1985 de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació (LODE), en què es regulava amb caràcter general la participació en el sistema educatiu no universitari, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, per la qual s'estructurava aquesta participació a Catalunya en tres graons de representativitat: el Consell Escolar de Catalunya (CEC), els consells escolars territorials (CET) i els consells escolars municipals (CEM).

A partir de l'entrada en vigor de la LEC, la Llei 25/1985 dels consells escolars queda derogada.

La LEC disposa també que la composició actual del Consell Escolar de Catalunya es manté com a màxim fins al final del termini de desplegament d'aquesta llei.

Els consells escolars territorials i els consells escolars municipals són organismes de participació i consulta de l'àmbit de les àrees territorials en què s'estructura l'Administració educativa i de l'àmbit dels municipis.

linia verda

q fa cec

El CEC ha de ser consultat sobre (article 171.3 de la LEC):

- els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions generals de l'àmbit educatiu que ha d'aprovar el Govern o el conseller o consellera del Departament;
- la programació de l'oferta educativa del Servei d'Educació de Catalunya;
- les normes generals sobre construccions i equipaments escolars;
- les actuacions generals dirigides a millorar la qualitat de l'ensenyament i millorar-ne l'adequació a la realitat social de Catalunya, i les dirigides a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals;
- els criteris de finançament de la prestació del Servei d'Educació de Catalunya;
- les bases generals de la política de beques i d'ajuts a l'estudi.

Els seus dictàmens són preceptius, però no vinculants, a l'hora de legislar sobre els aspectes generals del sistema educatiu de Catalunya.

El Consell pot formular per iniciativa pròpia propostes al Departament sobre qüestions relacionades amb la qualitat de l'ensenyament (article 171.5 de la LEC). D'una manera continuada es proposa la reflexió sobre temes d'actualitat o que preocupen la comunitat educativa. Els estudis o treballs que se'n deriven, realitzats mitjançant subcomissions específiques, són documents del Consell, dels quals se n'efectua una àmplia difusió. En el mateix sentit, el Consell organitza anualment una Jornada de reflexió (se n'han fet 25 edicions) i també cada any participa en la Trobada de Consells Escolars de les Comunitats Autònomes i de l'Estat.

linia verda

docs cec

Documents i informes elaborats i aprovats pel Consell Escolar de Catalunya en els darrers anys

linia verda

publicacions cec

Col·lecció Documents

En aquesta col·lecció es publica el contingut de les Jornades de reflexió del Consell Escolar de Catalunya (conferències, ponències, taules rodones, etc.).

1. Quatre reptes per a la nostra escola. Desembre de 1991
2. El centre educatiu davant la Reforma. Desembre de 1993
7. La diversitat a l’escola. Març de 1998
9. Autoformació. Maig de 2000
11. Les dimensions personals de l'educació: el professorat avui. Juliol de 2002

Col·lecció Dossiers Informatius

Aquesta col·lecció de dossiers conté documents i informes elaborats per iniciativa pròpia del Consell o com aportació a les Jornades de Consells Escolars de les Comunitats Autònomes i de l'Estat que se celebren anualment.

1. Dossier legislatiu 1. Consell Escolar de Catalunya. Desembre 1991 (exhaurit)
2. Dossier legislatiu 2. Els consells escolars territorials i municipals de Catalunya. Gener 1992 (exhaurit)
4. Estudi de les opinions dels alumnes recollides pel Consell Escolar de Catalunya. Saló de l'Ensenyament 1990 i 1991. Febrer 1992
9. La participació de l'alumnat. Opinions recollides al Saló de l'Ensenyament de 1994. Desembre 1994
16. Els desajustaments conductuals de l’alumnat. Desembre 1997

Col·lecció Memòries

El Consell Escolar de Catalunya elabora i fa pública una memòria anual de les activitats realitzades.

14. Activitats del Consell Escolar de Catalunya. Curs 2001-2002. Juny 2003
15. Activitats del Consell Escolar de Catalunya. Curs 2002-2003. Maig 2004
16. Activitats del Consell Escolar de Catalunya. Curs 2003-2004. Abril 2005
17. Activitats del Consell Escolar de Catalunya. Curs 2004-2005. Juny 2006

Altres publicacions

  • 10 anys del Consell Escolar de Catalunya. 1986-1996. Octubre 1996.
  • Educació i nous reptes socials. Aportacions a la Conferència Nacional d'Educació. Octubre 2002
  • Educació i nous reptes socials. Aportacions al Pacte Nacional per a l'Educació. Novembre 2005
  • 20 anys del Consell Escolar de Catalunya. 1986-2006. Novembre 2006

linia verda

jornades

linia vermella

seus ustec

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (119)