ustec

8 de maig de 2012

El Govern aprova la compactació del primer any de reducció de jornada per cura d'un fill

Amb aquesta mesura el Govern recupera la possibilitat de compactar la reducció de jornada que havia quedat suprimida en la llei d'acompanyament dels pressupostos

La mesura vol afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar

El Govern ha aprovat avui la possibilitat de gaudir de manera compactada del primer any de la reducció de la jornada per guarda legal d'un fill menor de sis anys. La mesura està prevista al projecte de decret de jornada i horaris del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, que actualment s'està tramitant.

Amb l'objectiu d'afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar i dins del context pressupostari actual, el Govern ha aprovat avui la possibilitat de compactar el primer any de la reducció d'un terç o la meitat de la jornada per tenir cura d'un fill menor de sis anys, amb la percepció del 80% o 60% de les retribucions, respectivament. La Llei de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, aprovada recentment, suprimia la reducció de jornada d'un terç amb la percepció del 100% de les retribucions, així com la possibilitat de compactar-la.

Amb el document aprovat avui, l'Executiu ratifica així l'Acord de la Mesa General de Negociació de l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de 30 de març de 2012, aprovat per l'Administració i les organitzacions sindicals representades a la Mesa.

En aquest moment no hi ha llei (llegiu la columna de la dreta), no obstant l'administració permet la compactació fins que la regularitzi per decret i aquestes són les condicions que hem trobat per escrit al SSTT de Lleida, el Departament encara no ens ha donat cap més informació. Exigim més claredat en totes les situacions. Esperem tenir una reunió ben aviat per aclarir aquest tema i exigir que es respectin els drets dels infants.

Aquí trobareu les informacions de les persones afectades

http://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/394530540578179/

web dels Serveis Territorials (SSTT)

Sol·licituds: Baix - Ciutat - Comarques - Central - Vallès Occ.
- Maresme Vallès Or. - Girona - Lleida - Tarragona - T.Ebre

Instruccions del DOGC de 26/4/2012

DOGC: procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2012-2013

Aquestes són les instruccions del SSTT de Lleida, la majoria de SSTT encara tenen les intruccions de la normativa anterior.

NOTA IMPORTANT PER QUI SOL·LICITI COMPACTACIÓ DE REDUCCIÓ D'1/3 O DE 1/2 JORNADA PER INFANT MENOR:

- El gaudiment de compactació d'1/3 o de 1/2 jornada per cura de fill/a comportarà el retorn de les retribucions percebudes del 80% o del 60% de forma anticipada en el cas de finalització (cessament, fi del nomenament) o suspensió (excedències, permís per assumptes propis, permís sense retribució per atendre a un familiar) de la vinculació vigent.

- La compactació en 122 dies del període d'1 any d'1/3 de jornada amb el 80% de les retribucions per cura de fill/a, implica que a partir del dia 123 i fins a l'any (dia 365) cal treballar a jornada sencera. Cas de no treballar caldrà retornar els havers corresponents.

- Exemple: 122 dies de compactació d'1/3 de jornada per cura de fill/a + 243 dies d'excedència per fill/a. Correspon el següent retorn de nòmina: 243 dies de la diferència entre el 80% de la nòmina percebuda i 1/3 de jornada no treballada (es a dir 80% -66'66% = 13'33%). Aquests havers es descomptaran de la nòmina o bé es reclamarà el seu retorn, per carta de pagament, cas de no treballar com a personal docent al Departament d'Ensenyament.

- La compactació en 183 dies del període d'1 any de 1/2 de jornada amb el 60% de les retribucions per cura de fill/a, implica que a partir del dia 184 i fins a l'any (dia 365) cal treballar a jornada sencera. Cas de no treballar caldrà retornar els havers corresponents.

- Exemple: 183 dies de compactació de 1/2 jornada per cura de fill/a + 182 dies d'excedència per fill/a. Correspon el següent retorn de nòmina: 182 dies de la diferència entre el 60% de la nòmina percebuda i la 1/2 jornada no treballada (es a dir 60% -50% = 10%). Aquests havers es descomptaran de la nòmina o bé es reclamarà el seu retorn, per carta de pagament, cas de no treballar com a personal docent al Departament d'Ensenyament.


Reducció de jornada per guarda legal d'un infant menor de 12 anys demanant la següent opció:

1. Compactar la reducció d'1/3 de jornada amb el 80% de les retribucions d'1 any de durada a partir de la data de finiment del permís per maternitat o de la 16ª setmana del part, adopció, acolliment o paternitat, com a llicència en 122 jornades senceres consecutives.

Un cop s'esgoti aquesta llicència demano, amb efectes del dia següent:
Renunciar a la reducció de jornada.
Continuar amb la reducció d'1/3 de jornada (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 5 anys i 4 mesos i amb 2/3 de les retribucions per infant menor d'11 anys i 4 mesos).
Passar a la reducció de 1/2 jornada (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 5 anys i 4 mesos i amb el 50% de les retribucions per infant menor d'11 anys i 4 mesos).
Incorporar-me a jornada sencera fins a l'any de la fi del permís de maternitat i passar el dia següent a la reducció de 1/2 jornada fins que l'infant tingui, com a màxim, 12 anys (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb el 50% de les retribucions per infant menor de 12 anys).
Incorporar-me a jornada sencera fins a l'any de la fi del permís de maternitat i passar el dia següent a la reducció d'1/3 de jornada fins que l'infant tingui, com a màxim, 12 anys (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb 2/3 de les retribucions per infant menor de 12 anys).

2. Compactar la reducció de 1/2 jornada amb el 60% de les retribucions d'1 any de durada a partir de la data de finiment del permís per maternitat o de la 16ª setmana del part, adopció, acolliment o paternitat, com a llicència en 183 jornades senceres consecutives.
Un cop s'esgoti aquesta llicència demano, amb efectes del dia següent:
Renunciar a la reducció de jornada.
Continuar amb la reducció de 1/2 jornada (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 5 anys i 6 mesos i amb el 50% de les retribucions per infant menor d'11 anys i 6 mesos).
Passar a la reducció d'1/3 de jornada (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 5 anys i 6 mesos i amb 2/3 de les retribucions per infant menor d'11 anys i 6 mesos).
Incorporar-me a jornada sencera fins a l'any de la fi del permís de maternitat i passar el dia següent a la reducció de 1/2 jornada fins que l'infant tingui, com a màxim, 12 anys (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb el 50% de les retribucions per infant menor de 12 anys).
Incorporar-me a jornada sencera fins a l'any de la fi del permís de maternitat i passar el dia següent a la reducció d'1/3 de jornada fins que l'infant tingui, com a màxim, 12 anys (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb 2/3 de les retribucions per infant menor de 12 anys).

3. Reducció d'1/3 de jornada des del finiment del permís de maternitat o de la 16ª setmana del part, adopció, acolliment o paternitat, o d'una data posterior, fins que l'infant tingui com a màxim 12 anys (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb 2/3 de les retribucions per infant menor de 12 anys).

4. Reducció de 1/2 jornada des del finiment del permís de maternitat o de la 16ª setmana del part, adopció, acolliment o paternitat, o d'una data posterior, fins que l'infant tingui com a màxim 12 anys (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb el 50% de les retribucions per infant menor de 12 anys). 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (241)