Índex

WEB DEL DEPARTAMENT SOBRE DESTINACIONS

Tota la informació sobre les destinacions

CONVOCATÒRIA INDEXADA:

Annex 1. Bases per a l'adjudicació de destinacions provisionals

—1 Participants: personal docent funcionari i interí

1.1. Col·lectius docents.

1.2. Tipus de participació.

—2 Vacants: centres públics, serveis educatius i altres

—3 Terminis de sol·licituds individuals i propostes de les direccions dels centres

3.1. Terminis de presentació de sol·licituds.

3.2. Presentació de documentació justificativa.

3.2.1. Professorat que participa amb la condició legal de disminuït.
3.2.2. Sol·licituds de comissió de serveis per motius personals o professionals greus.
3.2.3. Sol·licituds que s'acullen a la normativa de prevenció de riscos laborals.
3.2.4. Professorat dependent d'una altra administració educativa.

3.3. Formalització de sol·licitud individual.

—4 Formalització telemàtica de sol·licitud per col·lectius de professorat

4.1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a).

4.2. Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració (col·lectiu b).

4.3. Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés (col·lectiu d i, si escau, c).

4.4. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis (col·lectiu e i, si escau, c).

4.5. Professorat interí (col·lectiu f)

—5 Formalització de la proposta de les direccions dels centres i confirmació de professorat en comissió de serveis

5.1. Propostes de les direccions dels centres.

5.2. Formalització de la confirmació de professorat en comissió de serveis.

5.3. Formalització de la confirmació de professorat interí.

—6 Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals

6.1 Procediment previ a proposta de les direccions dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, el Consorci d'Educació de Barcelona i/o les direccions dels centres.

6.1.1 Llocs de treball en serveis educatius.
6.1.2 Llocs de treball en aules hospitalàries i en centres dependents d'altres departaments.
6.1.3 Centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.
6.1.4 Provisió dels llocs de treball per professorat que ocupa càrrecs directius (diferents del de la direcció) en escoles, instituts, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny i centres de formació de persones adultes.

6.2 Procediment general.

6.2.1. Ordre dels col·lectius docents.
6.2.2. Fases d'adjudicació.
6.2.3 Primera fase de propostes de les direccions dels centres.
6.2.4 Segona i tercera fase de confirmació al mateix centre (en el mateix lloc o diferent del curs actual).
6.2.5 Quarta fase d'elecció i, si s'escau, adjudicació d'ofici.
6.2.5.1 Criteris generals per a tots els col·lectius en les fases d'elecció i ofici.
6.2.5.2 Especificitats de les fases d'elecció i ofici, segons els col·lectius.
6.2.5.3 Priorització per col·lectius de professorat en les fases de confirmació, elecció i, si correspon, ofici.
6.2.5.3.1 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió.
6.2.5.3.2 Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració.
6.2.5.3.3 Professorat que s'acull a alguna de les situacions específiques del col·lectiu c).
6.2.5.3.4 Professorat amb destinació provisional o que reingressa amb efectes d'1 de setembre de 2012.
6.2.5.3.5 Professorat que sol·licita comissió de serveis.
6.2.5.3.6 Professorat interí.
6.2.5.4 Requisits d'especialitat en el procediment general.
6.2.5.4.1 Cos de mestres.
6.2.5.4.2 Cossos d'ensenyaments secundaris.

—7 Presa de possessió i durada dels nomenaments

—8 Informació i consultes

—9 Publicitat

—10 Reclamacions i recursos

Annex 2. Codis d'especialitats

Annex 3. Codis de centres a l'efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, instituts, instituts escola, CFA/AFA i CREDA)

Annex 4. Codis de centres a l'efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, institut escola, SIN, EOI, EASD, CFA/AFA, CREDA i EAP)

Annex 5. Codis de comarques

Annex 6. Instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de plantilles en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament


RESOLUCIÓ ENS/878/2012, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2012 per al personal funcionari i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

TEXT PUBLICAT

Tenint en compte l'existència de llocs de treball vacants, atès que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i altres llocs, corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional.

Els articles 102 i 123 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableixen que la direcció de cada centre públic pot proposar al Departament, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i de direcció del centre, llocs docents per als quals és necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent i de llocs de treball docents específics.

L'article 114 de la Llei esmentada preveu que la direcció de cada centre pot assignar al professorat que hi ocupa els llocs de treball docents la responsabilitat de direcció, gestió i coordinació docent que requereixi l'aplicació del projecte educatiu.

D'acord amb el que estableix el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre (BOE núm. 263, de 30.10.2010), quant a criteris de desplaçament i drets preferents, escau dictar les instruccions relatives als desplaçaments forçosos del personal funcionari dels cossos de mestres i d'ensenyaments secundaris per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments no universitaris.

Mitjançant l'Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

S'ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, d'acord amb l'article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007).

Per tot això,

Resolc:

—1 Es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2012 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí del cos de mestres i dels cossos d'ensenyaments secundaris en escoles, instituts escola, instituts, seccions, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny, centres i aules de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs dependents del Departament d'Ensenyament, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

—2 Es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos docents que a l'inici del curs 2012-2013 perdi la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament, que figuren a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

—3 S'adjudica destinació provisional amb efectes d'1 de setembre de 2012 a nous directors nomenats en el càrrec amb data 1 de juliol de 2012 per la durada del mandat en centres on no tenen destinació definitiva.

—4 Es prorroguen fins al 31 d'agost de 2013 els nomenaments de personal docent funcionari de carrera i en pràctiques amb destinació provisional als serveis educatius.

—5 El professorat que ja consta destinat amb caràcter provisional per al curs 2012-2013 romandrà en aquesta destinació i no podrà participar en el procediment de provisió que regula aquesta Resolució, excepte que estigui afectat per algun dels supòsits següents:

a) Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2011 o anteriors, si, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques.

b) Supressió del lloc de treball d'acord amb la planificació prevista per al curs 2012-2013.

c) Obtenció d'una destinació diferent per concurs de mèrits de llocs singulars en centres que tenen un pla estratègic autoritzat.

d) Provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball, reincorporació del funcionari docent que té en reserva el lloc de treball amb destinació definitiva, provisió d'aquest lloc per concurs de mèrits de llocs singulars, o provisió d'aquest lloc per un professor afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva, en exercici del seu dret preferent a la zona.

e) Aplicació de sanció que preveu el Reglament de règim disciplinari o per expedient contradictori.

f) Petició raonada i justificada documentalment del/de la professor/a per no continuar prestant serveis el curs 2012-2013 en la mateixa destinació del curs 2011-2012, presentada als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona i acceptada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb l'informe previ dels serveis territorials corresponents o del Consorci d'Educació de Barcelona, i, si escau, escoltada la direcció del centre.

g) Per cessament a 30 de juny de 2012 en el càrrec directiu que exerceix en el centre de destinació provisional del curs 2011-2012. Aquest cessament en el lloc de treball a 31 d'agost de 2012 es produirà sempre que cessi en el càrrec el/la director/a del centre abans de l'1 de setembre de 2012, i amb independència de la fase per la qual es va obtenir la destinació provisional en el centre, excepte que s'ocupi un lloc singular en un centre que té autoritzat un pla estratègic d'autonomia de centre vigent per al curs 2012-2013.

h) Ser objecte de proposta d'un/a director/a per a l'exercici d'un òrgan unipersonal de govern en un centre que inicia les activitats l'1 de setembre de 2012.

El professorat que resulti afectat per algun dels supòsits anteriors rebrà comunicació per part dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona de la situació de cessament de la destinació a 31 d'agost de 2012 per tal que pugui presentar nova sol·licitud de destinació per al curs 2012-2013.

—6 La direcció d'un centre també podrà formalitzar una proposta escrita i raonada de no-continuïtat de la destinació provisional per al curs 2012-2013 d'un docent, sempre que aquest hagi exercit en aquell centre durant el curs 2011-2012, per no adequar-se al perfil del lloc de treball en funció del projecte educatiu del centre, tot i que consti petició de la persona interessada. La direcció dels serveis territorials o, si escau, del Consorci d'Educació de Barcelona, podrà acceptar la proposta de la direcció del centre, previ informe de la Inspecció d'Educació i un cop realitzat el tràmit d'audiència a la persona interessada. En qualsevol cas, aquesta mesura no pot comportar que un professor afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva per supressió no obtingui destinació provisional en l'àmbit de preferència.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de maig de 2012

Alberto del Pozo Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Índex

Annex 1. Bases per a l'adjudicació de destinacions provisionals

—1 Participants: personal docent funcionari i interí

1.1. Col·lectius docents.

1.2. Tipus de participació.

—2 Vacants: centres públics, serveis educatius i altres

—3 Terminis de sol·licituds individuals i propostes de les direccions dels centres

3.1. Terminis de presentació de sol·licituds.

3.2. Presentació de documentació justificativa.

3.2.1. Professorat que participa amb la condició legal de disminuït.

3.2.2. Sol·licituds de comissió de serveis per motius personals o professionals greus.

3.2.3. Sol·licituds que s'acullen a la normativa de prevenció de riscos laborals.

3.2.4. Professorat dependent d'una altra administració educativa.

3.3. Formalització de sol·licitud individual.

—4 Formalització telemàtica de sol·licitud per col·lectius de professorat

4.1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a).

4.2. Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració (col·lectiu b).

4.3. Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés (col·lectiu d i, si escau, c).

4.4. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis (col·lectiu e i, si escau, c).

4.5. Professorat interí (col·lectiu f)

—5 Formalització de la proposta de les direccions dels centres i confirmació de professorat en comissió de serveis

5.1. Propostes de les direccions dels centres.

5.2. Formalització de la confirmació de professorat en comissió de serveis.

5.3. Formalització de la confirmació de professorat interí.

—6 Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals

6.1 Procediment previ a proposta de les direccions dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, el Consorci d'Educació de Barcelona i/o les direccions dels centres.

6.1.1 Llocs de treball en serveis educatius.

6.1.2 Llocs de treball en aules hospitalàries i en centres dependents d'altres departaments.

6.1.3 Centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

6.1.4 Provisió dels llocs de treball per professorat que ocupa càrrecs directius (diferents del de la direcció) en escoles, instituts, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny i centres de formació de persones adultes.

6.2 Procediment general.

6.2.1. Ordre dels col·lectius docents.

6.2.2. Fases d'adjudicació.

6.2.3 Primera fase de propostes de les direccions dels centres.

6.2.4 Segona i tercera fase de confirmació al mateix centre (en el mateix lloc o diferent del curs actual).

6.2.5 Quarta fase d'elecció i, si s'escau, adjudicació d'ofici.

6.2.5.1 Criteris generals per a tots els col·lectius en les fases d'elecció i ofici.

6.2.5.2 Especificitats de les fases d'elecció i ofici, segons els col·lectius.

6.2.5.3 Priorització per col·lectius de professorat en les fases de confirmació, elecció i, si correspon, ofici.

6.2.5.3.1 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió.

6.2.5.3.2 Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració.

6.2.5.3.3 Professorat que s'acull a alguna de les situacions específiques del col·lectiu c).

6.2.5.3.4 Professorat amb destinació provisional o que reingressa amb efectes d'1 de setembre de 2012.

6.2.5.3.5 Professorat que sol·licita comissió de serveis.

6.2.5.3.6 Professorat interí.

6.2.5.4 Requisits d'especialitat en el procediment general.

6.2.5.4.1 Cos de mestres.

6.2.5.4.2 Cossos d'ensenyaments secundaris.

—7 Presa de possessió i durada dels nomenaments

—8 Informació i consultes

—9 Publicitat

—10 Reclamacions i recursos

Annex 2. Codis d'especialitats

Annex 3. Codis de centres a l'efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, instituts, instituts escola, CFA/AFA i CREDA)

Annex 4. Codis de centres a l'efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, institut escola, SIN, EOI, EASD, CFA/AFA, CREDA i EAP)

Annex 5. Codis de comarques

Annex 6. Instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de plantilles en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament

Annex 1

Bases per a l'adjudicació de destinacions provisionals

—1 Participants: personal docent funcionari i interí

El professorat participant en aquest procediment serà el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, dependent del Departament d'Ensenyament.

Excepcionalment, i en ocasió de vacant, es podrà adjudicar destinació en comissió de serveis a personal funcionari dependent d'altres administracions educatives.

1.1 Col·lectius docents.

Els llocs de treball s'adjudicaran als col·lectius docents següents d'acord amb aquest ordre:

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, amb efectes d'1 de setembre de 2012 o anterior.

b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva perquè procedeix de:

L'adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits.

L'adscripció a llocs de l'Administració no reservats exclusivament a docents.

c) Professorat que s'acull a alguna de les següents situacions específiques:

c.1) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995), per a l'adequació de la destinació o l'especialitat.

c.2) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que acrediti la condició legal de disminuït.

c.3) Professorat que va superar les proves selectives d'ingrés de l'any 2011 o anteriors pel torn de reserva per a disminuïts, i que, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques.

d) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de 2012, llevat del que s'inclou al col·lectiu c).

El professorat funcionari en pràctiques de processos selectius de l'any 2011 o anteriors que, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques, ha de formalitzar la sol·licitud corresponent a aquest col·lectiu d), dins del qual obtindran destinació amb posterioritat a la resta de participants funcionaris de carrera.

e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s'inclou al col·lectiu c), inclòs el dependent d'altres administracions educatives amb efectes d'1 de setembre de 2012.

A efectes d'adjudicació de destinacions, els professors dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

f) Professorat interí de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

f.1) Professorat interí d'aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.

f.2) Resta de professorat interí d'aquest col·lectiu.

1.2 Tipus de participació.

1.2.a) Participació obligatòria.

Està obligat a participar en el procediment general que regula aquesta Resolució el personal docent funcionari de carrera o en pràctiques que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1 de setembre de 2012 (col·lectius a), b), c) i d) de la base 1.1 anterior).

Aquest professorat i el professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu l'1 de setembre de 2012 ha de participar, amb caràcter obligatori, en aquest procés d'adjudicació de destinacions, inclòs el professorat que, en la mateixa situació, hagi estat proposat per a la concessió d'una llicència per a l'exercici de funcions sindicals. Per tant, aquest professorat, en el supòsit que no presenti sol·licitud de destinació, serà adscrit d'ofici en les condicions que es prevegin per a cada col·lectiu i àmbit a algun centre de Catalunya, en un lloc que pugui ocupar.

1.2.b) Participació voluntària.

Pot participar amb caràcter voluntari el personal docent amb destinació definitiva que l'1 de setembre de 2012 no tingui ja concedida una comissió de serveis i el professorat interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

1.2.c) Participació per a més d'un cos o en més d'un procés d'adjudicació de destinacions.

El personal funcionari que participi simultàniament en més d'un dels processos que regulen aquestes bases en llocs de treball del cos de mestres i en algun dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyaments secundaris, o en més d'un cos d'aquests darrers, només podrà obtenir una única destinació. Amb aquesta finalitat manifestarà, mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines la seva prioritat en l'obtenció de destinació en un cos o en l'altre, sens perjudici que les persones interessades puguin presentar el desistiment al reingrés en el cos en el qual estiguin en situació d'excedència.

El personal interí només podrà formalitzar una única sol·licitud per ser destinat a llocs d'ensenyament infantil i primari o a llocs d'ensenyaments secundaris.

El personal interí que, a més de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions a llocs de treball dels cossos de funcionaris docents que regula aquesta Resolució, estigui afectat per l'assignació de destinació al professorat de religió catòlica en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament, haurà de manifestar per quina destinació opta en el cas d'adjudicació simultània per a ambdós processos. Si no fa constar aquesta opció, l'administració prioritzarà la destinació com a professorat de religió catòlica.

—2 Vacants: centres públics, serveis educatius i altres

Les vacants i les vacants de resultes que s'adjudiquin correspondran a llocs de treball que són previstos a les plantilles per al curs 2012-2013, a dedicació completa, en els centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

També són motiu de provisió els llocs de treball dels serveis educatius, aules hospitalàries i llocs de treball docents en centres dependents d'altres departaments.

S'entén per lloc de treball vacant el que no està ocupat amb caràcter definitiu o amb caràcter provisional amb professorat amb nomenament vigent per al curs 2012-2013.

Per a l'adjudicació de les destinacions a què es refereix aquesta Resolució es tindran en compte exclusivament les vacants que constin fefaentment com a tals en el moment d'assignar les destinacions i les resultes que es generin en els diferents procediments d'adjudicació que s'hi regulen.

Als efectes de l'adjudicació que regula aquesta Resolució, els codis dels centres i les comarques apareixen als annexos 3, 4, 5. Els centres s'ordenen per serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, zones educatives/zones de desplaçament i municipi, de manera que els centres d'un municipi de l'àmbit d'una àrea o servei territorial poden aparèixer en una àrea territorial diferent, segons correspongui a l'assignació territorial de la zona educativa o de desplaçament.

Als annexos 3 i 4 es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques, amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes.

En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests llocs s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

—3 Terminis de sol·licituds individuals i propostes de les direccions dels centres

3.1 Terminis de presentació de sol·licituds.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud tal com es regula més endavant en aquesta mateixa base, a través d'Internet, en els terminis següents:

a) Personal funcionari de carrera i personal que tingui ajornada la fase de pràctiques o que no l'hagi superada: del 17 de maig a l'1 de juny de 2012.

Aquest termini es perllongarà en el seu cas al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2012 si la tramitació i comunicació prevista a l'annex 6 d'aquesta Resolució es realitza amb posterioritat a l'1 de juny de 2012. En aquest supòsit, la sol·licitud de destinació provisional també es podrà formalitzar mitjançant la seva formalització manual.

b) Personal interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d'Ensenyament: del 4 al 18 de juny de 2012.

c) Propostes formulades per les direccions dels centres: del 19 al 27 de juny de 2012.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó d'enviar. Els participants podran disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud d'adjudicació de destinació.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podran trametre per via telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud, ni es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, caldrà que s'adreci als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en els casos següents:

3.2 Presentació de documentació justificativa

3.2.1 Professorat que participa amb la condició legal de disminuït:

Quan la disminució i el seu percentatge no constin en el registre informàtic de personal docent, el professorat que participa amb la condició legal de disminuït ha de presentar al registre dels serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona, dins el termini de presentació de de sol·licituds, la documentació que acrediti la condició de disminuït.

3.2.2 Sol·licitants de comissió de serveis per motius personals o professionals greus:

Han de presentar, juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica, la justificació documental de la petició de comissió de serveis per motius personals o professionals greus (supòsit c dels motius previstos per a la fase d'elecció), als serveis territorials d'Ensenyament o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, on presti serveis el curs 2011-2012, dins el mateix període de presentació d'instàncies.

3.2.3 Sol·licitants que s'acullen a la normativa de prevenció de riscos laborals.

Els expedients administratius de reconeixement al professorat al qual l'administració educativa ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, els realitzaran el Consorci d'Educació de Barcelona o els serveis territorials, segons correspongui. Els participants sol·licitaran els centres del seu àmbit territorial que compleixin els requisits recomanats en l'expedient administratiu de reconeixement del dret a participar com a col·lectiu c) de la base 1.1. La validació de la sol·licitud es realitzarà, previ tràmit d'audiència, en l'àmbit territorial de gestió del seu expedient. La concessió d'aquest reconeixement i la sol·licitud de destinació consegüent deixa sense efectes qualsevol altra sol·licitud de participació presentada dins dels procediments d'adjudicació de destinacions.

3.2.4 Professorat dependent d'una altra administració educativa.

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d'1 de setembre de 2012, d'una administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya i que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2012-2013 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment de reagrupament familiar, ha de presentar, fins al 15 de juny de 2012, una sol·licitud segons model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, en què caldrà que indiqui les seves dades personals i administratives del curs actual, i que hi adjunti la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Documentació acreditativa del cos, especialitat i any d'oposició.

c) Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.

d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, aranesa.

e) Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l'adscripció provisional a Catalunya.

f) Centres, municipis, zones i/o comarques on sol·licita adjudicació, utilitzant els codis que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

—4 Formalització telemàtica de sol·licitud per col·lectius de professorat

Els participants, en formalitzar la seva sol·licitud, a més dels requisits explicitats en aquesta base 4, hauran de tenir en compte els requisits explicitats a la base 6.2.5.4.

4.1 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a) de la base 1.1.

L'aplicació telemàtica permetrà al participant emplenar les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d'elecció i ofici, opció a llocs de diversitat i peticions de la fase d'elecció.

Aquest professorat podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la confirmació al centre de la darrera destinació definitiva. Dins de cada centre, podrà optar per l'especialitat de la destinació definitiva i/o una altra especialitat. En cas de demanar confirmació en ambdós centres, indicarà quina de les dues preval.

El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten als annexos d'aquesta Resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les podrà alternar.

4.1.1 Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs i les especialitats següents:

Es podran demanar fins a vuit especialitats d'ensenyament infantil i primari. Les especialitats que podrà sol·licitar seran les d'oposició i altres que tinguin habilitades.

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball en les escoles, en els instituts escola i en els centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

En el cas de mestres que han accedit al cos a partir del 2007, s'ha de sol·licitar com a mínim l'especialitat d'oposició, ja que aquesta és la que es tindrà en compte preferentment en les fases d'elecció i ofici.

Independentment de l'any i especialitat d'oposició al cos de mestres, podran demanar llocs d'aula d'acollida.

Els mestres que tenen reconeguda l'especialitat d'educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI) podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Les peticions de centre podran incloure escoles, instituts escola, zones escolars rurals, centres d'educació especial i centres i aules de formació de persones adultes. Els especialistes d'audició i llenguatge podran sol·licitar també CREDA.

A més, podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d'especialitat, estiguin en situació de pèrdua definitiva del lloc de treball que ocupaven en un institut per supressió d'aquest lloc en la plantilla del centre o el curs 2011-2012 ja estiguin adscrits amb destinació provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres.

En el cas de mestres que sol·liciten especialitats de l'ESO, podran indicar fins a sis especialitats reconegudes per oposició o un altre procés d'habilitació, i podran optar a ser destinats a llocs d'atenció a la diversitat en institut i instituts escola.

4.1.2 Pel que fa als funcionaris dels cossos d'ensenyaments secundaris:

El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en algun dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Ensenyament.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

També a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, el professorat d'aquest col·lectiu podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si té la titulació idònia, d'acord amb la taula de titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

Finalment, el professorat d'aquest col·lectiu que el curs 2011-2012 ha estat destinat a un lloc de treball per habilitació transitòria també podrà sol·licitar la confirmació en aquest mateix lloc.

4.2 Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració (col·lectiu b) de la base 1.1.

L'aplicació telemàtica permetrà al participant emplenar les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d'elecció i ofici, opció a llocs de diversitat, peticions de la fase d'elecció, i petició de comarques als efectes d'adjudicació d'ofici.

Aquest professorat podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, en un lloc de la mateixa especialitat i/o en un lloc d'una altra especialitat.

El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi, i les podrà alternar.

Als efectes d'adjudicació d'ofici, prioritzaran les comarques a les quals seran destinats, en l'ordre de preferència que indiquin, en cas de no haver obtingut cap lloc inclòs entre les seves peticions anteriors. Si no indica totes les comarques de Catalunya, l'Administració les afegirà d'ofici.

4.2.1 Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs i les especialitats següents:

Es podran demanar fins a vuit especialitats d'ensenyament infantil i primari. Les especialitats que podrà sol·licitar seran les d'oposició i altres que tinguin habilitades.

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball en les escoles, en els instituts escola i en els centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

En el cas de mestres que han accedit al cos a partir del 2007 s'ha de sol·licitar com a mínim l'especialitat d'oposició, ja que aquesta és la que s'atendrà preferentment en les fases d'elecció i ofici.

Independentment de l'any i especialitat d'oposició al cos de mestres, podran demanar llocs d'aula d'acollida.

Els mestres que tenen reconeguda l'especialitat d'educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI) podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Les peticions de centre podran incloure escoles, instituts escola, zones escolars rurals, centres d'educació especial i centres i aules de formació de persones adultes. Els especialistes d'audició i llenguatge podran sol·licitar també CREDA.

A més, podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d'especialitat, sempre que el curs 2011-2012 ja estiguin adscrits amb destinació provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres.

En el cas de mestres que sol·liciten especialitats de l'ESO, podran indicar fins a sis especialitats reconegudes per oposició o un altre procés d'habilitació, i podran optar a ser destinats a llocs d'atenció a la diversitat en institut i instituts escola.

4.2.2 Pel que fa als funcionaris dels cossos d'ensenyaments secundaris:

El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en algun dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Ensenyament.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Exclusivament per a l'adjudicació d'ofici, i per al cas excepcional que no hagin pogut obtenir adjudicació, incloent-hi la fase d'ofici, per les especialitats esmentades en els paràgrafs anteriors, els participants d'aquest col·lectiu podran indicar, dins de les seves peticions d'especialitat, aquella o aquelles per a les quals tinguin la titulació idònia, d'acord amb la taula de titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010). En cas de no fer-ho, o fer-ho de forma incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici.

4.3 Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés (col·lectiu d i, si escau, c de la base 1.1.)

L'aplicació telemàtica permetrà al participant emplenar les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d'elecció i ofici, opció a llocs de diversitat, peticions de la fase d'elecció, i petició de comarques als efectes d'adjudicació d'ofici.

Aquest professorat podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, en un lloc de la mateixa especialitat i/o en un lloc d'una altra especialitat.

El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

Als efectes d'adjudicació d'ofici, prioritzaran les comarques a les quals seran destinats, en l'ordre de preferència que indiquin, en cas de no haver obtingut cap lloc inclòs entre les seves peticions anteriors. Si no indica totes les comarques de Catalunya, l'Administració les afegirà d'ofici.

El professorat amb ajornament de la fase de pràctiques que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques emplenarà la instància d'acord amb el model d'aquest col·lectiu d).

4.3.1 Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs i les especialitats següents:

Es podran demanar fins a vuit especialitats d'ensenyament infantil i primari. Les especialitats que podrà sol·licitar seran les d'oposició i altres que tinguin habilitades.

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball en les escoles, en els instituts escola i en els centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

En el cas de mestres que han accedit al cos a partir del 2007 s'ha de sol·licitar com a mínim l'especialitat d'oposició, ja que aquesta és la que s'atendrà preferentment en les fases d'elecció i ofici.

Independentment de l'any i especialitat d'oposició al cos de mestres, podran demanar llocs d'aula d'acollida.

Els mestres que tenen reconeguda l'especialitat d'educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI) podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Les peticions de centre podran incloure escoles, instituts escola, zones escolars rurals, centres d'educació especial i centres i aules de formació de persones adultes. Els especialistes d'audició i llenguatge podran sol·licitar també CREDA.

A més, podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d'especialitat, sempre que el curs 2011-2012 ja estiguin adscrits amb destinació provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres.

En el cas de mestres que sol·liciten especialitats de l'ESO, podran indicar fins a sis especialitats reconegudes per oposició o un altre procés d'habilitació, i podran optar a ser destinats a llocs d'atenció a la diversitat en institut i instituts escola.

4.3.2 Pel que fa als cossos d'ensenyaments secundaris:

El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en algun dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Ensenyament.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Exclusivament per a l'adjudicació d'ofici, i per al cas excepcional que no hagin pogut obtenir adjudicació, incloent-hi la fase d'ofici, per les especialitats esmentades en els paràgrafs anteriors, els participants d'aquest col·lectiu podran indicar, dins de les seves peticions d'especialitat, aquella o aquelles per a les quals tinguin la titulació idònia, d'acord amb la taula de titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010). En cas de no fer-ho, o fer-ho de forma incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici.

4.4 Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis de forma individual (col·lectiu e i, si escau, c de la base 1.1).

Podrà formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d'elecció, el professorat amb destinació definitiva pels motius següents:

a) Finalitzar el mandat de director/a d'un centre docent públic amb data 30 de juny de 2012.

b) Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent, centre específic d'educació especial o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural.

c) Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i, per tant, se'n pot al·legar més d'un. Malgrat que es reuneixi més d'un motiu, l'ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits a i b participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat per l'Administració que compleixen el requisit.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit c) les haurà d'indicar a la sol·licitud i haurà de presentar, dins el mateix període de presentació d'instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

El professorat emplenarà les dades d'especialitat i podrà optar a llocs de diversitat en instituts i aules d'acollida.

El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

Aquest professorat no podrà sol·licitar mitjançant l'aplicació telemàtica la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012 en comissió de serveis, ja que la participació en aquesta fase la formalitza la direcció del centre mitjançant la seva pròpia aplicació telemàtica, i a la qual la persona interessada donarà la seva conformitat escrita.

La sol·licitud de comissió de serveis que comporti un canvi d'especialitat dins del mateix centre d'un professor que durant el curs 2011-2012 ocupa un lloc en destinació definitiva es considerarà una petició per la fase d'elecció.

4.4.1 Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs i les especialitats següents:

Es podran demanar fins a vuit especialitats d'ensenyament infantil i primari. Les especialitats que podrà sol·licitar seran les d'oposició i altres que tinguin habilitades.

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball en les escoles, en els instituts escola i en els centres i aules de formació de persones adultes quan se n'és titular, quan es té la capacitació o habilitació extraordinària corresponent, o quan s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat.

En el cas de mestres que han accedit al cos a partir del 2007 s'ha de sol·licitar com a mínim l'especialitat d'oposició, ja que aquesta és la que s'atendrà preferentment en les fases d'elecció i ofici.

Independentment de l'any i especialitat d'oposició al cos de mestres, podran demanar llocs d'aula d'acollida.

Els mestres que tenen reconeguda l'especialitat d'educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI) podran optar a llocs en unitats de suport d'educació especial.

Les peticions de centre podran incloure escoles, instituts escola, zones escolars rurals, centres d'educació especial i centres i aules de formació de persones adultes. Els especialistes d'audició i llenguatge podran sol·licitar també CREDA.

A més, podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d'especialitat, sempre que el curs 2011-2012 ja estiguin adscrits de forma definitiva o amb destinació provisional a l'ESO en un lloc de treball reservat a mestres en un centre dependent de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de mestres que sol·liciten especialitats de l'ESO, podran indicar fins a sis especialitats reconegudes per oposició o un altre procés d'habilitació, i podran optar a ser destinats a llocs d'atenció a la diversitat en institut i instituts escola.

4.4.2 Professorat funcionari dels cossos d'ensenyaments secundaris:

El professorat d'aquest col·lectiu pot sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

El professorat d'aquest col·lectiu compleix el requisit d'especialitat per:

Ser-ne titular per superació del procés selectiu.

Tenir l'habilitació especial perquè l'ha obtingut en algun dels procediments de reconeixement convocats pel Departament d'Ensenyament.

A més, a efectes d'aquest procediment d'adjudicacions, en el cas del professorat dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat si acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

4.5 Professorat interí (col·lectiu f de la base 1.1).

El professorat interí podrà participar, amb caràcter voluntari, emplenant les dades de: confirmació al centre, especialitats de la fase d'elecció, opció a llocs de diversitat (interins de la borsa de secundària), peticions de la fase d'elecció i petició de comarques.

El personal interí podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2011-2012, en un lloc de la mateixa especialitat i/o en un lloc d'una altra especialitat, i podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

El personal interí només podrà demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin com a demanades en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud. Es podran modificar les dades que constin en aquesta borsa coincidint amb el termini de presentació de sol·licitud de destinació provisional, previst a la base 3.1.

El personal interí de llocs del cos de mestres podrà sol·licitar fins a vuit especialitats, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per a llocs en escoles, instituts escola, centres d'educació especial, zones escolars rurals, centres o aules de formació de persones adultes i centres de recursos per a deficients auditius. El personal interí d'educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO.

El personal interí de llocs dels cossos d'ensenyaments secundaris podrà sol·licitar fins a sis especialitats, tant per la fase de confirmació com en la fase d'elecció, per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres i aules de formació de persones adultes.

Tot i la seva participació voluntària, el professorat interí i substitut que tingui 55 anys a 31 d'agost de 2012 i que fins al curs 2011-2012 estava acollit a les garanties de continuïtat ha d'incloure en la seva sol·licitud de destinació provisional un mínim de 20 comarques per tal de poder-se acollir, en el cas de no obtenir destinació, a la mesura que preveu la Resolució d'instruccions de la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 de demanar durant el mes de setembre els canvis d'àmbit territorial que vulgui, amb la finalitat d'obtenir un nomenament.

Titulació.

El personal interí haurà d'acreditar la capacitació per impartir les àrees i les matèries assignades al lloc de treball a què aspiri, si el lloc té com a requisit tenir una determinada especialitat docent. A aquests efectes, i sens perjudici del que estableixen els paràgrafs següents respecte a la capacitació i la idoneïtat, es considera complert el requisit d'especialitat si es té la titulació idònia corresponent, d'acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

Capacitació per experiència docent.

Així mateix, i llevat dels aspirants a ocupar llocs de treball de les especialitats d'educació física i d'orientació educativa, també es considera que tenen el requisit suficient de capacitació per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi, si escau, el lloc de treball que han d'ocupar, els aspirants que acreditin una experiència docent d'haver-les impartit, amb nomenament d'interí corresponent a l'especialitat, durant un mínim de quatre cursos (36 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup A, i de tres cursos (27 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup B. Aquests aspirants hauran de complir el requisit de titulació que exigeix l'article 2.e) del Decret 133/2001.

Idoneïtat.

El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació i aptitud per impartir-los. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, la Inspecció d'Educació emet informe negatiu en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que regula l'article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent, d'acord amb la regulació vigent en el moment de l'adjudicació, i aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

—5 Formalització de la proposta de les direccions dels centres i confirmació de professorat en comissió de serveis

5.1 Propostes de les direccions dels centres.

Les direccions dels centres formalitzaran les propostes de destinacions mitjançant l'emplenament per via telemàtica dels models de proposta, dins el termini que estableix la base 3.1.

Tot el professorat afectat per les propostes de les direccions dels centres ha de manifestar la seva conformitat a la proposta de continuïtat o d'ocupació de llocs de treball específics o singulars, mitjançant la signatura en l'espai reservat que apareix en el document PDF que es podrà obtenir mitjançant l'aplicació telemàtica.

Aquest document de proposta, degudament formalitzat amb les signatures del professorat proposat i de la direcció del centre, serà custodiat per la direcció del centre i podrà ser requerit en qualsevol moment pel servei territorial corresponent o pel Consorci d'Educació de Barcelona.

Les direccions dels centres docents informaran al professorat proposat de les condicions específiques del lloc de treball, de la durada del nomenament i de la impossibilitat de participació en altres processos d'adjudicacions de destinacions provisionals mentre tinguin nomenament vigent.

En cap cas la direcció d'un centre formalitzarà proposta de professorat que ja té destinació provisional per al curs 2012-2013, excepte que es tracti de propostes de destinació per possibilitar l'exercici d'òrgans unipersonals de govern en un centre que inicia les seves activitats a 1 de setembre de 2012.

Per tal d'afavorir el desenvolupament del projecte educatiu del centre, i tenint en compte l'especificitat dels llocs de treball a què es refereix aquesta base, la direcció del centre podrà comunicar, amb la proposta prèvia motivada d'una comissió del centre formada per l'equip directiu i dos professors proposats pel consell escolar, el professorat que, per raó de la seva capacitat i idoneïtat, pot ocupar els llocs de treball que s'indiquen a continuació:

5.1.1 Centres de nova/recent posada en funcionament (escoles i instituts):

Tenen la consideració de centres de nova/recent posada en funcionament els que inicien l'activitat docent amb una oferta educativa progressiva (des d'infantil de 3 anys a les escoles i instituts escola que inicien l'activitat docent a l'educació infantil o des de primer curs d'ESO als instituts, seccions d'institut, i instituts escola que inicien l'activitat docent a l'educació secundària obligatòria) al llarg de cursos escolars successius; no tenen aquesta consideració els centres procedents de desglossament o de fusió de centres que des del primer curs escolar realitzin oferta educativa en tots els nivells de l'etapa educativa: infantil i primària i ESO. Aquesta singularitat es tindrà en compte fins completar l'oferta educativa del centre durant un mínim de sis cursos escolars i un màxim de nou cursos escolars en el cas d'escoles i instituts escola (oferta des d'infantil de 3 anys fins a 6è curs de primària), i durant quatre cursos en el cas dels instituts i instituts escola. Aquests centres estan indicats com a tals als annexos de centres 3 i 4 d'aquesta Resolució.

Les propostes de destinació podran ser de dos llocs de treball en els centres docents públics d'una línia, o amb més cursos amb oferta d'1 grup que cursos amb oferta de 2 o més grups, i de quatre llocs si el centre és de doble línia, o amb més cursos amb oferta de 2 o més grups que cursos amb oferta d'1 grup.

Aquestes propostes poden recaure sobre personal funcionari o sobre personal interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012. En el cas que la proposta recaigui sobre personal interí, aquest tindrà preferència per ocupar el lloc de proposta dins del col·lectiu de personal interí.

5.1.2 Escoles d'àmbit rural d'oferta cíclica:

Fins a un lloc de treball en les escoles d'àmbit rural amb menys de quatre llocs en plantilla. La proposta pot recaure tant en personal funcionari del cos de mestres com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.3 Centres CAEP (escoles i instituts):

Els llocs de treball dels centres d'atenció educativa preferent (CAEP). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.4 Centres d'educació especial:

Els llocs de treball dels centres específics d'educació especial (CEE). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari del cos de mestres com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.5 Itinerants de ZER:

Els llocs de treball itinerants de les zones escolars rurals (ZER). Les propostes poden recaure tant en personal funcionari del cos de mestres com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.6 Aula d'acollida (escoles i instituts):

Els llocs de treball d'aula d'acollida per atendre els alumnes de nova incorporació al sistema educatiu que estiguin definits a dedicació completa. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament.

5.1.7 Unitats de suport d'educació especial (escoles i instituts):

Els llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012.

En cas que no siguin proveïts per proposta, aquests llocs podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament i que compleixin el requisit d'especialitat.

En el cas que continuïn quedant vacants, aquests llocs no es proveiran en el procediment que regula aquesta Resolució.

5.1.8 Llocs de treball singulars dels centres amb pla estratègic per a l'autonomia de centre (escoles, instituts i centres de formació de persones adultes):

Les direccions dels centres que tenen formalitzat un pla d'autonomia de centre podran formalitzar fins a tres propostes de destinacions provisionals per aquests llocs singulars, sempre que no estiguin ocupats per professorat que hi hagi accedit per concurs de mèrits o que hi tingui nomenament vigent per al curs 2012-2013.

Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques, excepte en els centres del Programa d'acompanyament escolar (PROA) i del Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat), on també poden recaure en personal interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre que no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

5.1.9 Resta de llocs del Programa d'acompanyament escolar (PROA) i del Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat) (escoles, instituts i centres de formació de persones adultes):

Resta de llocs de treball no inclosos en l'apartat 5.1.8 anterior, en els centres integrats en el Programa d'acompanyament escolar i en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat) i que apareixen assenyalats amb una (c) als annexos de relació de centres. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

5.1.10 Atenció a la diversitat (instituts):

Els llocs de treball per garantir l'atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l'alumnat. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012 i que hagi exercit al mateix centre durant el curs 2011-2012.

Aquests llocs seran adjudicats d'acord amb la definició del lloc que consti en plantilla.

En cas que no siguin proveïts per proposta, podran ser adjudicats als participants que ho hagin sol·licitat expressament.

En el cas que continuïn quedant vacants, aquests llocs de treball s'adjudicaran com a llocs ordinaris.

5.1.11 Nous cicles formatius (instituts):

Un lloc dels corresponents a cadascun dels cicles formatius de nova posada en funcionament el curs 2012-2013. La proposta pot recaure tant en personal funcionari dels cossos d'ensenyament secundari com interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31 d'agost de 2012.

5.2 Formalització de la confirmació de professorat en comissió de serveis.

Si escau, les direccions dels centres també hauran d'incloure en les propostes de destinació la proposta de confirmació en el mateix lloc o en un altre lloc del centre del professorat que aquest curs 2011-2012 hi consta destinat en comissió de serveis que no hagi estat proposat per a algun dels llocs objecte de proposta.

Aquest professorat, si només opta a la confirmació, no ha de presentar sol·licitud individual telemàtica de destinació.

5.3 Formalització de la confirmació de professorat interí.

La direcció del centre haurà d'incloure en la seva proposta la informació relativa a la sol·licitud de confirmació del personal interí que preveu l'article 7.2 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, que aquest personal haurà demanat en la seva sol·licitud individual de participació.

—6 Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals

L'adjudicació de destinacions provisionals s'efectua mitjançant els dos procediments següents:

a) Procediment previ.

b) Procediment general, un cop adjudicades les destinacions pel procediment previ.

6.1 Procediment previ a proposta de les direccions dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, el Consorci d'Educació de Barcelona i/o les direccions dels centres.

Amb caràcter previ a les adjudicacions de destinacions derivades dels processos que es descriuen al procediment general d'adjudicació, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics pot atorgar destinació provisional en els casos que a continuació s'esmenten.

6.1.1 Llocs de treball en serveis educatius.

Professorat a proposta de la direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona, amb la conformitat de la persona interessada, per a llocs vacants en: equips d'assessorament psicopedagògic (EAP), centres de recursos pedagògics (CRP), camps d'aprenentatge (Cd'A), centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), programa de deficients visuals, llocs LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social).

Si, excepcionalment, la proposta recau en personal interí, haurà de tenir 24 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament d'Ensenyament, comptats a 31 d'agost de 2012.

Les vacants dels EAP i CREDA que no es proveeixin mitjançant el procediment previ de destinacions podran ser adjudicades mitjançant el procediment general al professorat que compleixi els requisits per ocupar-les i que sol·liciti els llocs explícitament en les seves peticions, mitjançant indicació del codi o els codis de centre corresponents que indiquen els annexos 3 i 4.

6.1.2 Llocs de treball en aules hospitalàries i en centres dependents d'altres departaments.

Professorat a proposta de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, amb la conformitat de la persona interessada, per a aules hospitalàries.

També es proveiran per procediment previ, a proposta dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, un cop escoltat el departament que correspongui, els llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia i del Departament del Benestar Social i Família.

6.1.3 Centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

Les vacants en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris es proveiran a proposta del director o de la directora del centre, per professorat dels cossos docents funcionaris de carrera, en pràctiques i interins.

6.1.4 Provisió dels llocs de treball per professorat que ocupa càrrecs directius (diferents del de la direcció) en escoles, instituts, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny i centres de formació de persones adultes.

Professorat dels cossos docents funcionaris de carrera i en pràctiques, a proposta de la direcció del centre, amb la conformitat de la persona interessada, per tal d'exercir òrgans unipersonals de govern dels centres.

La durada del nomenament serà fins a la finalització del mandat com a càrrec directiu, o com a màxim fins a la data de cessament de la direcció del centre, excepte que prèviament es doni algun dels supòsits de l'article 5 d'aquesta Resolució.

6.2 Procediment general.

Un cop adjudicades les destinacions als llocs de treball previstos en el procediment previ, es destinarà el professorat participant mitjançant el procediment general, per col·lectius i fases consecutives i prioritàries, d'acord amb els criteris que s'especifiquen a continuació.

6.2.1 Ordre dels col·lectius docents:

a) L'ordre dels col·lectius docents en les adjudicacions de destinacions serà el que s'explicita a la base 1.

No s'adjudicarà destinació a cap docent d'un col·lectiu mentre resti sense destinar algun docent al qual s'hagi d'adjudicar destinació d'ofici d'un col·lectiu precedent. No es podrà obtenir destinació en una fase si se n'ha obtingut en una fase anterior.

b) En casos de concurrència en el mateix col·lectiu i fase, s'aplicaran els criteris que s'indiquen més endavant en aquesta mateixa base 4.

6.2.2 Fases d'adjudicació:

a) Primera fase: proposta de les direccions dels centres, formulada d'acord amb la base 5.1.

b) Segona fase: confirmació al mateix centre i lloc de treball del curs 2011-2012.

c) Tercera fase: confirmació al mateix centre però en un lloc de treball diferent del de destinació del curs 2011-2012.

d) Quarta fase: elecció i, si escau, adjudicació d'ofici.

6.2.3 Primera fase de proposta de direccions.

Tindran caràcter prioritari les propostes per proveir els llocs de treball següents: llocs singulars en centres amb pla estratègic per a l'autonomia de centres (inclosa la proposta d'interins en centres que són PROA o Projecte Sant Cosme), centres de nova/recent posada en funcionament (excepte si la proposta recau en professorat interí), unitats de suport d'educació especial, aules d'acollida i atenció a la diversitat en instituts.

6.2.4 Segona i tercera fase de confirmació al mateix centre (en el mateix lloc o diferent del curs actual).

El professorat podrà demanar, en ocasió de vacant i si en compleix els requisits, la confirmació al mateix centre en què ha estat destinat aquest curs, i sol·licitar el mateix lloc/especialitat o un de diferent.

Especificitats de les fases de confirmació, segons els col·lectius:

6.2.4.a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió.

Aquest professorat podrà participar en la fase de confirmació, i exercir les preferències següents en la seva sol·licitud individual:

Bloc A: confirmació en el centre de destinació provisional del curs 2011-2012, quan és diferent del de la seva darrera destinació definitiva.

A.1. Lloc de treball de la mateixa especialitat.

A.2. Lloc de treball d'una altra especialitat.

Bloc B: confirmació en el centre de la darrera destinació definitiva.

B.1. Lloc de treball de la mateixa especialitat.

B.2. Lloc de treball d'una altra especialitat.

El professorat podrà demanar en els dos blocs, i manifestar la seva prioritat dins del bloc A o del bloc B, i fins i tot demanar únicament opcions del bloc A o del bloc B o únicament una sola de les opcions del bloc A o del B.

En aquesta fase de confirmació, i dins d'un mateix centre, tindrà preferència en l'adjudicació d'una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2011-2012.

6.2.4.b) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita la confirmació de la comissió de serveis en un altre centre.

Aquest professorat podrà participar en la fase de confirmació al centre on hagi prestat serveis durant el curs 2011-2012, diferent del de destinació definitiva, sempre que així ho proposi la direcció del centre al director o directora dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona. El professorat d'aquest col·lectiu que només participi per la fase de confirmació no ha de presentar una sol·licitud de comissió de serveis. Únicament haurà de fer constar la seva conformitat en l'imprès de proposta de la direcció del centre.

6.2.4.c) Professorat funcionari amb destinació provisional.

Aquest professorat podrà sol·licitar destinació per la fase de confirmació al centre on hagi prestat serveis durant el curs 2011-2012 si així ho indica en la seva sol·licitud de destinació.

En el cas que el curs 2011-2012 hagi estat destinat com a propietari provisional però amb efectes d'1 de setembre de 2012 disposi de destinació definitiva en un altre centre i només participi per la fase de confirmació, caldrà atenir-se al que indica l'apartat anterior pel que fa a la proposta de la direcció del centre.

6.2.4.d) Professorat interí.

El personal interí pot sol·licitar destinació per la fase de confirmació sempre que hagi estat nomenat al mateix centre durant tot el curs 2011-2012, de l'1 de setembre al 31 d'agost, i hagi prestat serveis com a interí/substitut durant un mínim de 48 mesos en centres públics.

El personal interí ha d'informar a la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2011-2012 que sol·licita la confirmació al mateix centre.

6.2.5 Fase quarta d'elecció i, si escau, adjudicació d'ofici.

En aquesta fase, s'adjudicarà destinació al professorat que no ha obtingut destinació en les fases anteriors de proposta o confirmació. Si no obté destinació d'acord amb les seves peticions, s'adjudicarà destinació d'ofici, en llocs que pugui ocupar, al professorat funcionari afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva i al professorat funcionari amb destinació provisional

6.2.5.1 Criteris generals per a tots els col·lectius en les fases d'elecció i ofici.

a) Per assignar destinació, es tindrà en compte, en les fases d'elecció i ofici, en primer lloc, la petició de centres, municipis, zones o comarques i, en segon lloc, l'especialitat i les opcions sol·licitades.

b) En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no se n'hagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

c) En les adjudicacions es donaran destinacions només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, als llocs dels centres següents: centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; centres acollits al Programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars rurals; centres de recursos per a deficients auditius, i equips d'assessorament psicopedagògic.

d) En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudicaran d'acord amb l'ordre amb què estan detallats als annexos de centres, tenint en compte que en demanar un municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del municipi, la zona o la comarca.

e) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

6.2.5.2 Especificitats de les fases d'elecció i ofici, segons els col·lectius.

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió.

El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular peticions, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les podrà alternar, sense que això suposi que les peticions de l'àmbit de preferència perdin el seu caràcter preferent en el moment de l'adjudicació per davant d'altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d'elecció, s'aplicarà el dret preferent a obtenir destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d'aquest col·lectiu que així ho vulgui haurà d'indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L'adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament de la destinació definitiva, malgrat que es faci en aquesta fase d'elecció, pot comportar que no es confirmi en el centre de destinació provisional un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el centre de destinació d'aquest no sigui de la mateixa zona de desplaçament.

El professorat d'aquest col·lectiu que no obtingui destinació d'acord amb les seves peticions, o que no hagi presentat sol·licitud, serà adscrit per l'Administració, amb caràcter forçós, a llocs de treball que pugui ocupar, en primer lloc, dins del municipi del centre en què va perdre la destinació definitiva, i, en segon lloc, a la resta de municipis de la zona de desplaçament, sempre que hi hagi centres que imparteixen alguna de les especialitats que tingui reconegudes.

b) Professorat que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs a l'estranger o a l'Administració.

A l'apartat d'elecció, aquest professorat podrà formular peticions de centres, municipis, zones o comarques i demanar, indistintament, peticions preferents i no preferents en qualsevol ordre, sense que això suposi que les preferents perdin la prioritat en l'adjudicació.

Per tal d'obtenir destinació d'ofici, si els correspon en cas de no obtenir vacant entre les seves peticions, hauran d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici, així com les especialitats que tingui reconegudes i que no hagi demanat.

c) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu.

En la fase d'elecció, el professorat d'aquests col·lectius pot sol·licitar peticions de centres, municipis, zones o comarques.

A l'efecte d'obtenir destinació d'ofici, en cas de no obtenir vacant entre les peticions de la fase d'elecció, hauran d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici, així com les especialitats que tingui reconegudes i que no hagi demanat.

d) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis en un altre centre.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits a) i b) de la base 4.4, així com el personal funcionari que tingui un càrrec electe, participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat que compleixen el requisit. Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius del supòsit c) només hi participaran quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

La direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona estudiarà les sol·licituds de comissions de serveis del supòsit c), i podrà tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el/la professor/a va obtenir l'actual destinació definitiva d'ofici.

e) Professorat interí.

En la fase d'elecció, el personal interí farà constar en la sol·licitud les seves peticions de centres, municipis, zones o comarques que vulgui.

Atès el caràcter voluntari de la seva participació, a aquest col·lectiu no se li adjudicarà d'ofici cap destinació (centre, municipi, zona o comarca) que explícitament no hagi fet constar en la seva sol·licitud.

Les peticions que formalitzi en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d'aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals.

Tot i la seva participació voluntària, el professorat interí i substitut que tingui 55 anys a 31 d'agost de 2012 i que fins al curs 2011-2012 estava acollit a les garanties de continuïtat ha d'incloure en la seva sol·licitud de destinació provisional un mínim de 20 comarques per tal de poder-se acollir, en el cas de no obtenir destinació, a la mesura que preveu la Resolució d'instruccions de la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 de demanar durant el mes de setembre els canvis d'àmbit territorial que vulgui, amb la finalitat d'obtenir un nomenament.

6.2.5.3 Priorització per col·lectius de professorat en les fases de confirmació, elecció i, si correspon, ofici.

6.2.5.3.1 Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc.

Aquest col·lectiu, en ocasió de vacant, tindrà preferència en l'adjudicació en llocs del centre o al municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva. També tindrà preferència per confirmar-se en el lloc de treball i centre on ha exercit provisionalment el curs 2011-2012.

En el supòsit de produir-se vacants en zones rurals, tindran preferència per ocupar-les voluntàriament els mestres desplaçats dels centres de les mateixes zones.

En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres

a) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si de l'aplicació dels criteris dels apartats anteriors es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà el següent:

1. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva, comptada a 31 d'agost de 2012.

2. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del mateix cos, comptat a 31 d'agost de 2012.

3. Any més antic d'ingrés al cos.

4. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

Cossos d'ensenyaments secundaris

a) Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si de l'aplicació dels criteris dels apartats anteriors es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà el següent:

1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos, comptat a 31 d'agost de 2012.

2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva, comptada a 31 d'agost de 2012.

3r. Any més antic d'ingrés al cos.

4t. Pertànyer a un dels cossos de catedràtics.

5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

6.2.5.3.2 Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració.

Aquest professorat té preferència per a l'obtenció d'una vacant al municipi de la seva darrera destinació definitiva.

Pel que fa al professorat pertanyent a aquest col·lectiu b), si sol·liciten destinació a centres fora del seu municipi de preferència, aniran en concurrència amb el professorat del col·lectiu d) o, si escau, c).

Per a l'adjudicació de destinació del professorat d'aquest col·lectiu, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres

a) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana:

Si de l'aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

Cossos d'ensenyaments secundaris

a) Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.

c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si de l'aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

6.2.5.3.3 Professorat que s'acull a alguna de les situacions específiques del col·lectiu c).

Dins d'aquest col·lectiu, en cada fase d'adjudicació es prioritzaran els participants en l'ordre de les situacions següents:

c.1) Professorat funcionari de carrera al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

c.2) Professorat funcionari de carrera que acrediti la condició legal de disminuït.

c.3) Professorat que va superar les proves selectives d'ingrés de l'any 2011 o anteriors pel torn de reserva per a disminuïts, i que, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques.

En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres.

Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

L'any d'oposició al cos i número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

Cossos d'ensenyaments secundaris.

Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si de l'aplicació dels criteris anteriors es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

6.2.5.3.4 Professorat amb destinació provisional o que reingressa amb efectes d'1 de setembre de 2012.

Als efectes d'adjudicació de destinacions, els professors dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

Els professors propietaris provisionals que no tinguin el requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana i que participin per la fase d'elecció i ofici s'ordenaran per darrere de la resta de professors que acreditin l'esmentat requisit dins del col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e).

En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres.

a) L'any d'oposició al cos i número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana

Cossos d'ensenyaments secundaris.

a) Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.

c) Si de l'aplicació del criteri anterior es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

6.2.5.3.5 Professorat que sol·licita comissió de serveis.

Als efectes d'adjudicació de destinacions, els professors dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

En la fase d'elecció, no s'adjudicaran comissions de serveis als professors que no acreditin el coneixement de la llengua catalana o, si s'escau, aranesa.

En el col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e), es prioritzarà en la fase d'elecció el professorat que sol·liciti comissió de serveis per un dels motius següents i en l'ordre que es detalla:

1. Cessar en el càrrec de director d'un centre per finalització del mandat el 30 de juny de 2012.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent, centre específic d'educació especial o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural.

Sens perjudici de la prioritat a la fase d'elecció pels motius que s'acaben d'indicar, en el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball i per una mateixa fase, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

Cos de mestres.

L'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

Cossos d'ensenyaments secundaris.

a) Ser titular d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats).

b) Si de l'aplicació del criteri anterior es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà l'any d'oposició al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

6.2.5.3.6 Professorat interí.

El personal interí s'ordenarà, dins de cada fase de participació, d'acord amb el número d'ordre assignat a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, tot tenint en compte que el personal interí que acredita condició de disminució forma un nivell específic d'adjudicació.


6.2.5.4 Requisits d'especialitat en el procediment general.

A més del que s'indica a la base 4 per a cada col·lectiu de participació, cal tenir en compte les especificitats següents:

6.2.5.4.1 Cos de mestres.

a) Si així ho sol·liciten o donen la conformitat a la proposta de la direcció del centre, tots els mestres, amb independència de la seva especialitat i/o any d'oposició, poden ser destinats a un lloc de treball d'una especialitat que tingui reconeguda o habilitada, o que consti a la borsa en cas de professorat interí, i sempre que compleixin la resta de requisits de proposta.

b) Per ocupar llocs d'unitats de suport d'educació especial cal ser titular o tenir el reconeixement de l'especialitat d'educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI). Excepcionalment, i únicament per la fase de proposta, aquestes unitats poden ser proveïdes amb especialistes d'audició i llenguatge.

c) Per ocupar llocs en les aules d'acollida no s'exigeix cap requisit d'especialitat específic.

d) Les unitats d'audició i llenguatge (UAL) sense requisit de llenguatge de signes s'adjudicaran indistintament als sol·licitants d'audició i llenguatge (ALL) per les fases de confirmació a centre, elecció i, si escau, ofici.

e) En la fase de confirmació, els mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos anteriors a l'any 2007 podran obtenir destinació per qualsevol especialitat que el participant sol·liciti en aquesta fase d'entre totes les que tingui reconegudes. Quan es tracti de mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos a partir de l'any 2007, la confirmació podrà ser per l'especialitat d'oposició, per la del lloc ocupat el curs 2011-2012, per un lloc d'aula d'acollida, o per una unitat de suport d'educació especial, si l'especialitat d'oposició és educació especial (actualment EES pedagogia terapèutica a ATRI).

f) En les fases d'elecció i ofici en les quals es participi, es tindrà en compte en primer lloc la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades. No obstant això, els mestres que han superat els procediments d'ingrés al cos convocats a partir de l'any 2007 obtindran adjudicació per la fase d'elecció i, si escau, ofici, preferentment per l'especialitat per la qual hagin superat el procés selectiu. Per assignar-los destinació es tindrà en compte, en primer lloc, l'especialitat d'oposició i, en segon lloc, les peticions de centres, municipis, zones o comarques. Si no obtenen destinació en l'especialitat de l'oposició, s'adjudicarà destinació en una altra especialitat reconeguda en un lloc corresponent a les seves peticions de centres, municipis, zones o comarques.

g) El professorat amb participació forçosa demanarà, per ordre de preferència, les especialitats per les quals sol·licita destinació, d'entre les que té reconegudes o habilitades, sens perjudici de l'obligatorietat d'indicar l'especialitat d'oposició quan es tracta de mestres ingressats al cos a partir del 2007.

En cas que no hi hagi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l'Administració completarà d'ofici les especialitats que té reconegudes.

6.2.5.4.2 Cossos d'ensenyaments secundaris.

a) L'opció d'ocupar una vacant d'una especialitat d'un cos diferent d'aquell al qual pertany el sol·licitant només serà efectiva entre els cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari i el cos de professors tècnics de formació professional.

b) Per ocupar llocs de treball de les especialitats d'orientació educativa o d'economia, el professorat ha de pertànyer als cossos de catedràtics o de professors d'ensenyament secundari, a més de complir el requisit d'especialitat corresponent.

c) El professorat que opti a ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris, equips d'assessorament psicopedagògic i centres de recursos educatius per a deficients auditius ha de tenir l'especialitat d'orientació educativa.

d) Per als llocs en aules d'acollida no s'exigeix cap requisit específic d'especialitat.

e) Els que tinguin reconegudes les especialitats de grec o llatí s'entén que compleixen el requisit d'especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica.

f) El professorat amb participació forçosa ha de fer constar necessàriament, entre les especialitats sol·licitades, una de les especialitats de les quals sigui titular. En cas contrari, l'Administració la inclourà d'ofici com a última de les demanades.

En cas que no hi hagi vacant de les especialitats sol·licitades entre les seves peticions, l'Administració completarà d'ofici les especialitats que té reconegudes.

Es podrà tenir en compte, en la forma que s'indica a les bases 4.2.2 i 4.3.2 anteriors, la titulació idònia per adjudicar destinació als funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyaments secundaris amb destinació provisional quan no puguin ser destinats a un lloc de treball de la seva especialitat titular o de l'especialitat que tinguin reconeguda per habilitació especial.

g) Requisits específics d'especialitat per ocupar llocs d'ensenyament secundari a centres i aules de formació de persones adultes.

Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres i aules de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular (o, en el cas dels interins, acreditar les titulacions que permetin impartir les especialitats) d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, d'acord amb els requisits següents:

g.1) Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

A més, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.

Així mateix, el professorat que participi per ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat d'anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

g.2) Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

g.3) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques, o de física i química, o de biologia i geologia, o de tecnologia.

Si se sol·liciten peticions de codis de centres i aules de formació de persones adultes, els codis d'especialitat que s'han d'utilitzar són els esmentats a l'annex 2, tant si es demanen únicament centres i aules de formació de persones adultes com juntament amb centres d'ensenyaments secundaris. En cas d'obtenir adjudicació en un centre de formació de persones adultes, perquè se'n compleixen els requisits d'especialitat, s'obtindrà per un lloc de l'àmbit de coneixement corresponent.

El professorat que accedeixi a llocs de treball de centres i aules de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

—7 Presa de possessió i durada dels nomenaments

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments seran irrenunciables i tindran efectes administratius des de l'1 de setembre de 2012, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades serà el 31 d'agost de 2013, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari del lloc de treball o la incorporació d'un funcionari de carrera, en el cas d'un lloc ocupat per personal interí. Tot això sens perjudici dels llocs que la base 5 estableix per una durada superior.

—8 Informació i consultes

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament podrà consultar aquesta informació a través del portal ATRI.

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d'adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, les persones interessades s'han d'adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de destinació del curs 2011-2012.

—9 Publicitat

Les destinacions assignades pel procediment previ i pel procediment general es notificaran mitjançant una resolució provisional d'adjudicació de destinacions provisionals, que es farà pública el mes de juliol de 2012. En la resolució provisional s'adjudicarà destinació al professorat funcionari i interí dels cossos docents. S'obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions.

Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juliol de 2012 es farà pública la resolució definitiva. S'adjudicarà destinació al professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí de tots els cossos docents.

Les resolucions del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines d'adjudicació de destinacions es faran públiques als serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona. Les destinacions també es podran consultar a l'adreça d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2012-2013 mitjançant processos d'adjudicació anteriors, ni el professorat al qual, tot i que hagi estat nomenat càrrec directiu d'un centre públic amb efectes d'1 de juliol de 2012, ja se li hagi adjudicat destinació provisional al centre per aquest motiu, ni el professorat destinat en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

—10 Reclamacions i recursos

Amb la publicació de la resolució definitiva i les llistes corresponents es consideraran efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades podran interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

La valoració de les al·legacions manifestades en les sol·licituds de comissió de serveis per circumstàncies de caràcter personal o professional greus, per la seva pròpia naturalesa, només la poden realitzar de manera graciable les direccions dels serveis territorials corresponents i del Consorci d'Educació de Barcelona. En conseqüència, les reclamacions que es presentin en disconformitat amb la proposta efectuada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona només es podran tenir en compte si s'aporta nova documentació justificativa relacionada amb la circumstància greu que motiva la petició. Per tant, en cap cas el possible recurs requerirà resolució individual expressa contra la seva denegació.

----------------------------------------------------------------

Annexos

----------------------------------------------------------------

Annex 6

Instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de plantilles en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament

Criteris generals

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva en un lloc de treball com a conseqüència de les modificacions de plantilles previstes per al curs 2012-2013 queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació amb efectes d'1 de setembre de 2012 i ha de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals que preveu aquesta Resolució.

—1 Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2012-2013 per a tots els centres dependents del Departament, així com els efectius adscrits als diferents serveis educatius. Pel que fa a les escoles i als instituts, els criteris es concretaran mitjançant les resolucions corresponents, que es publiquen a la web del Departament d'Ensenyament perquè en tinguin coneixement les direccions i professorat dels centres educatius.

La direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona enviarà a la direcció dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat amb destinació definitiva per al curs 2012-2013 la documentació següent:

a) Proposta de la plantilla prevista del centre/servei educatiu per al curs 2012-2013 distribuïda per especialitats.

b) Lloc de treball afectat per transformació i/o supressió ocupat per professorat amb destinació definitiva.

c) Model d'acta i documentació per a la reunió del professorat afectat

d) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre.

—2 Determinació del/de la professor/a afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva i acta de la reunió

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d'algun professor o professora del centre, la direcció del centre convocarà una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l'especialitat del lloc de treball afectat per la modificació, juntament amb el secretari o secretària del centre, qui estendrà acta de la reunió. L'objecte de la reunió serà la determinació del professor o professora afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació i el model d'acta a què fa esment el subapartat 1.c).

Inicialment, es considerarà la possibilitat o no que un/a docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l'afectat/ada, s'aplicaran necessàriament els següents criteris que recull el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla.

Cos de mestres:

1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el centre.

2. Menys temps de serveis efectius com a funcionaria/ària de carrera del cos de mestres.

3. Any més recent d'ingrés al cos.

4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

Resta dels cossos docents:

1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertany cada funcionari.

2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball.

3. Any més recent d'ingrés en el cos.

4. No pertànyer, si s'escau, al corresponent cos de catedràtics.

5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyaments secundaris, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

En l'esmentada acta de la reunió, hi constarà la signatura del/de la director/a, del/de la secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre en trametrà una còpia als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona i en lliurarà una altra, a l'efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n'haurà d'acusar la recepció.

—3 Comunicació i emissió de la resolució de desplaçament forçós

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l'acta corresponent, la directora o el director dels serveis territorials o el gerent del Consorci d'Educació a Barcelona emetrà una resolució per la qual es declararà el desplaçament de la persona afectada.

En contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva, la persona interessada podrà interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la recepció de la notificació.

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2012-2013, un professor o professora afectat per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2012, per incorporar-s'hi o bé per romandre el curs 2012-2013 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

—4 D'acord amb el que preveu el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva haurà de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb gaudiment del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d'acreditar el requisit d'especialització corresponent, en el mateix municipi o zona a què pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

—5 Professorat de més de 60 anys

Si de l'aplicació dels criteris esmentats, i no de l'opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun professor o professora de més de 60 anys, aquesta persona podrà optar per no ser desplaçada i ho comunicarà a la direcció del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l'acta corresponent. Així, el/la professor/a afectat/ada podrà romandre en el centre de destinació definitiva, sempre que en aquest centre s'imparteixi alguna de les especialitats que la persona afectada té reconegudes, amb el benentès que se li haurà d'assignar el corresponent horari, el qual comprendrà necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2012-2013 i només la podrà realitzar el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2012.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2012-2013, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2012-2013 es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/a afectat/ada, sempre que compleixi els requisits d'especialitat per ocupar-la.

(12.128.069)

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (149)