ustec

Índex

WEB DEL DEPARTAMENT SOBRE DESTINACIONS

Tota la informació sobre les destinacions

CONVOCATÒRIA INDEXADA:

Índex

Annex 1. Bases per a l'adjudicació de destinacions provisionals.

-1 Participants: personal docent funcionari i interí.

 -2 Centres educatius públics dependents del departament d'ensenyament

-3 Classificació del llocs de treball

-4 Llocs de treball vacants a proveir.

-5 Procediment general de fases/subfases i criteris de les adjudicacions de destinacions provisionals.

-6 Formalització propostes de direccions del centres.

-7 Formalització telemàtica sol·licitud individual de participació en el procediment.

-8 Emplenament de sol·licituds individuals.

-9 Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de llocs de treball de plantilles en centres i serveis educatius amb efectes d'1 de setembre de 2013.

-10 Terminis de presentació de sol·licituds individuals.

-11 Presa de possessió i durada dels nomenaments.

-12 Informació i consultes.

-13 Publicitat i resolucions del procediment.

-14 Reclamacions i recursos.

Annex 2. Codis d'especialitats.

Annex 3. Codis de centres a l'efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, centres d'educació especial, instituts, instituts escola i CFA/AFA)

Annex 4. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, sec. d'instituts, EOI, EASD i CFA/AFA)

Annex 5. Codis de comarques

 


RESOLUCIÓ

 

RESOLUCIÓ ENS/1051/2013, de 13 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2013 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.


Atesa l'existència de llocs de treball vacants, que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres educatius públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i altres llocs de treball docents, corresponents al cos de mestres i als cossos de professorat d'ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional per al curs 2013-2014.

L'article 81.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estableix que en cas de necessitat urgent i inajornable, els llocs de treball es poden proveir amb caràcter provisional, mitjançant convocatòria pública.

L'article 123 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix els principis i criteris generals que s'han d'aplicar a la provisió de llocs de treball docents, per convocatòria pública i atenent als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

D'acord amb el que estableix el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre (BOE núm. 263, de 30.10.2010), escau dictar les instruccions relatives als desplaçaments forçosos del personal funcionari dels cossos de mestres i d'ensenyaments secundaris per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments no universitaris i l'obtenció de destinació provisional amb caràcter preferent per al curs 2013-2014.

Mitjançant l'Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

S'ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, d'acord amb l'article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007).

Per tot això,

Resolc:

-1 Es dicten les instruccions que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució sobre el procediment general d'adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2013 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí del cos de mestres i dels cossos d'ensenyaments secundaris en escoles, instituts escola, instituts, seccions, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny, i centres i aules de formació de persones adultes.

S'inclouen també les instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos docents que a l'inici del curs 2013-2014 hagin perdut la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

-2 S'adjudica destinació provisional amb efectes d'1 de setembre de 2013, per la durada del mandat, a nous directors de centres nomenats en el càrrec amb data 1 de juliol de 2013 en centres on no tenen la destinació definitiva.

-3 Es prorroguen fins al 31 d'agost de 2014 els nomenaments de personal docent funcionari de carrera i en pràctiques amb destinació provisional a llocs de treball dels serveis educatius tot i obtenir una nova destinació definitiva en la darrera convocatòria dels concursos de trasllats d'àmbit estatal convocats per Resolució ENS/2240/2012 i Resolució ENS/2239/2012, de 26 d'octubre (DOGC núm. 6244, de 31.10.2012).

-4 Amb caràcter previ al procediment general d'adjudicacions de destinacions provisionals, la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines atorgarà destinació provisional a professorat dels cossos docents corresponents que reuneixin els requisits d'especialitat docent, a llocs de treball vacants del serveis educatius en EAP; CRP; Cd'A; CREDA; CREDV i LIC a proposta de la direcció dels Serveis Territorials del Departament o del Consorci d'Educació de Barcelona i amb la conformitat de la persona interessada.

També es proveiran pel mateix procediment els llocs de treball següents: llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia i del Departament de Benestar Social i Família (escoltats els esmentats departaments), els llocs de treball docents d'aules hospitalàries i els llocs de treball de programes (PQPI i PTT).

Si, excepcionalment, la proposta recau en personal interí, aquest haurà d'acreditar un mínim de 24 mesos de serveis a la borsa de treball de personal interí del departament d'Ensenyament, comptats a 31 d'agost de 2013.

-5 El professorat que ja consta destinat amb caràcter provisional per al curs 2013-2014 (per exercir un càrrec directiu vigent a 1.9.2013, per ocupar un lloc de treball singular en un centre amb PAC-Pla estratègic d'autonomia de centre vigent el curs 2013-2014, o per ocupar un lloc en serveis educatius d'acord amb el punt 4 anterior) romandrà en aquesta destinació i no podrà participar en el procediment de provisió que regula aquesta Resolució, excepte que estigui afectat per algun dels supòsits següents:

a) Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2011 o anteriors, si, pels motius legalment establerts, hagués ajornat la fase de pràctiques.

b) Supressió del lloc de treball de destinació d'acord amb la planificació prevista per al curs 2013-2014.

c) Provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball ocupat mitjançant concurs general de trasllats o reincorporació del funcionari docent que té en reserva el lloc de treball amb destinació definitiva

d) Petició raonada i justificada documentalment del professor/a per no continuar prestant serveis el curs 2013-2014 en la mateixa destinació del curs 2012-2013, presentada als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona i acceptada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb l'informe previ dels serveis territorials corresponents o del Consorci d'Educació de Barcelona, i, si escau, escoltada la direcció del centre.

e) Per cessament a 30 de juny de 2013 en un càrrec directiu que exerceix en el centre de destinació provisional el curs 2012-2013, excepte que s'ocupi un lloc singular en un centre que té autoritzat un pla estratègic d'autonomia de centre vigent per al curs 2013-2014. Aquest cessament en el lloc de treball a 31 d'agost de 2013 es produirà sempre que cessi en el càrrec el director/a del centre abans de l'1 de setembre de 2013, i amb independència de la fase per la qual es va obtenir la destinació provisional en el centre.

El professorat que resulti afectat per algun dels supòsits anteriors rebrà comunicació per part dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona de la situació de cessament de la destinació a 31 d'agost de 2013 per tal que pugui presentar, si s'escau, nova sol·licitud de destinació per al curs 2013-2014.

-6 La direcció d'un centre també podrà formalitzar una proposta escrita i raonada de no-continuïtat de la destinació provisional per al curs 2013-2014 d'un docent, sempre que aquest hagi exercit en aquell centre durant el curs 2012-2013, per no adequar-se al perfil del lloc de treball en funció del projecte educatiu del centre, tot i que consti petició de destinació de la persona interessada. La direcció dels serveis territorials o, si escau, del Consorci d'Educació de Barcelona, podrà acceptar la proposta de la direcció del centre, previ informe de la Inspecció d'Educació i un cop realitzat el tràmit d'audiència a la persona interessada. En qualsevol cas, aquesta mesura no pot comportar que un professor afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva per supressió no obtingui destinació provisional en l'àmbit de la zona de preferència.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Alberto del Pozo Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics


Índex

Annex 1. Bases per a l'adjudicació de destinacions provisionals.

-1 Participants: personal docent funcionari i interí.

1.1. Cossos docents.

1.2. Col·lectius docents.

1.3. Tipus de participació en el procediment.

1.4. Especialitats docents reconegudes.

1.5. Requisit de català i aranès.

 -2 Centres educatius públics dependents del departament d'ensenyament

2.1. Tipus de centres i cossos docents.

2.2. Codis de centres educatius públics (annex 3, 4 i 5).

-3 Classificació del llocs de treball

3.1. Ordinaris

3.2. Específics estructurals.

3.3. Específics temporals

-4 Llocs de treball vacants a proveir.

4.1. Vacants inicials.

4.2. Vacants resultes.

4.3. Reconversió de vacants.

-5 Procediment general de fases/subfases i criteris de les adjudicacions de destinacions provisionals.

5.1.1. Fase de proposta direcció per desenvolupar càrrecs directius.

5.1.2. Fase de proposta direcció per ocupar llocs específics estructurals.

5.1.3. Fase de proposta direcció per ocupar llocs específics temporals.

5.2. Fase preferent professorat definitiu suprimit.

5.3. Fase de proposta direcció continuïtat curs anterior.

5.4. Fase d'adjudicació de professorat funcionari acollit a art. 25.

5.5. Fase d'elecció i ofici funcionaris carrera/en pràctiques.

5.6. Fase de proposta direccions d'interins.

5.7. Fase confirmació professorat interí.

5.8. Fase elecció professorat interí.

-6 Formalització propostes de direccions del centres.

6.1. Procediment

6.2. Formalització propostes de les direccions per supòsits.

-7 Formalització telemàtica sol·licitud individual de participació en el procediment.

-8 Emplenament de sol·licituds individuals.

8.1. Professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva per supressió de lloc de treball.

8.2. Professorat amb destinació provisional i professorat en pràctiques.

8.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals.

8.4. Sol·licitud destinació provisional personal interí.

-9 Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de llocs de treball de plantilles en centres i serveis educatius amb efectes d'1 de setembre de 2013.

-10 Terminis de presentació de sol·licituds individuals.

-11 Presa de possessió i durada dels nomenaments.

-12 Informació i consultes.

-13 Publicitat i resolucions del procediment.

-14 Reclamacions i recursos.

Annex 2. Codis d'especialitats.

Annex 3. Codis de centres a l'efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, centres d'educació especial, instituts, instituts escola i CFA/AFA)

Annex 4. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, sec. d'instituts, EOI, EASD i CFA/AFA)

Annex 5. Codis de comarques


Annex 1

Bases per a l'adjudicació de destinacions provisionals curs 2013-2014.

1. Participants: personal docent funcionari (de carrera i en pràctiques) i interí.

1.1. El professorat participant en aquest procediment serà el personal funcionari (de carrera i en pràctiques) dependent del Departament d'Ensenyament dels cossos docents següents:

 • Cos 511: cos de catedràtics d'ensenyament secundari.
 • Cos 512: cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.
 • Cos 513: cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny
 • Cos 590: cos de professors d'ensenyament secundari.
 • Cos 591: cos de professors tècnics de formació professional.
 • Cos 592: cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.
 • Cos 595: cos de professors d'arts plàstiques i disseny.
 • Cos 596: cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
 • Cos 597: cos de mestres.

També participa en aquest procediment el personal interí que forma part de la borsa de treball docent del Departament d'Ensenyament.

Excepcionalment, i en ocasió de vacant, es podrà adjudicar destinació en comissió de serveis a personal funcionari de carrera que en data 1 de setembre de 2013 depèn d'altres administracions educatives, prèvia sol·licitud degudament motivada i justificada.

1.2. Col·lectius docents:

El professorat del diferents cossos docents s'inclou en els col·lectius docents següents:

1.2.1. Funcionari de carrera:

a) Professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, amb efectes d'1 de setembre de 2013 o anterior.

b) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per tenir adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits i que ha de reincorporar-se a llocs docents l'1.9.2013.

c) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per haver tingut una adscripció definitiva a llocs de treball de l'Administració no reservats exclusivament a personal docent.

d) Professorat amb destinació definitiva o provisional al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s'estableix a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995, i l'adaptació del seu lloc de treball comporti un canvi de centre de destinació i/o un canvi d'especialitat de lloc dins el mateix centre de destinació.

e) Professorat excedent que sol·licita (i reuneix els requisits) el reingrés al servei actiu amb data 1.9.2013.

f) Professorat no inclòs en els anteriors col·lectius que ha de tenir destinació provisional en data 1.9.2013

g) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, excepte el que pertany al col·lectiu d). S'inclou també el depenent d'altres administracions educatives amb efectes d'1.9.2013.

1.2.2. Funcionaris en pràctiques:

Professorat que ha accedit a la funció pública docent en processos selectius convocats pel Departament d'Ensenyament i ha de realitzar la fase de pràctiques durant el curs 2013-2014.

1.2.3. Personal Interí:

Professorat interí de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

1.3. Tipus de participació en el procediment

1.3.1. Participació obligatòria:

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera i en pràctiques, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1.9.2013: col·lectius de l'apartat 1.2.1, excepte el del subapartat g), i el col·lectiu de l'apartat 1.2.2), amb independència de gaudir d'una llicència per al curs 2013-2014 (de formació, representant sindical, etc).

El caràcter obligatori de la participació comporta l'adscripció d'ofici prevista a la base 5.5 en el supòsit que el/la docent no presenti sol·licitud individual de destinació.

1.3.2. Participació voluntària:

Amb caràcter voluntari podrà participar el professorat que amb efectes d'1.9.2013 sol·liciti en comissió de serveis, llocs de treball de centres diferents al de la seva destinació definitiva i el professorat interí que pertany al col·lectiu 1.2.3.

1.3.3. Participació per a més d'un cos docent:

En aquest procediment només es podrà obtenir una única destinació provisional per al curs 2013-2014.

El professorat funcionari de carrera que pertany a més d'un cos docent només podrà presentar una única sol·licitud de participació per obtenir destinació a llocs de treball corresponents a un del cossos docents esmentats a la base 1.1.

Aquest criteri també serà d'aplicació al personal docent interí.

El personal interí que en participar voluntàriament en el procediment regulat per aquesta Resolució obtingui una destinació per al curs 2013-2014 i en tingui una altra amb caràcter provisional i contracte laboral temporal en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament, haurà d'optar, mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics abans del dia 20 d'agost de 2013, per una de les dues. De no fer-ho, es deixarà sense efecte l'adjudicació provisional obtinguda en aquest procediment.

1.4. Especialitats docents reconegudes:

Les especialitats docents del professorat estan regulades en el RD 1594/2011, de 4 de novembre (BOE núm. 270, de 9.11.2011) pel que fa al cos de mestres i pel RD 1834/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 287, de 28.11.2008) pel que fa als cossos d'ensenyaments secundaris.

La denominació de les diferents especialitats docents del professorat que pertany als cossos docents esmentats a l'apartat 1.1. s'especifica a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

S'entén que un docent és titular d'una especialitat docent quan l'ha obtingut per oposició o per adquisició de nova especialitat.

Són especialitats docents reconegudes les que consten anotades en el registre informàtic de personal d'acord amb la normativa vigent.

1.4.1. Especialitats reconegudes del professorat del cos de mestres:

El professorat funcionari podrà optar a llocs de treball de les especialitats que tingui reconegudes per qualsevol de les vies d'adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació per experiència de 24 mesos en un lloc de l'especialitat, habilitació extraordinària i habilitació per titulació. Si s'escau, també les corresponents a llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO en Instituts; Seccions d'Instituts i Instituts Escola si reuneix el requisit específic d'haver-hi estat destinat el curs 2012-2013, tenir-hi destinació definitiva, o estar en situació de pèrdua definitiva d'un lloc de l'ESO per modificació de plantilla.

El professorat que tingui reconegudes l'especialitat de pedagogia terapèutica podrà ocupar llocs de treball d'unitats de suport d'educació especial en escoles, instituts i instituts escola.

El professorat amb l'especialitat d'Audició i llenguatge haurà d'acreditar la idoneïtat de llenguatge de signes per ocupar llocs de treball amb aquest requisit.

1.4.2. Especialitats reconegudes del professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris:

El professorat funcionari podrà optar a llocs de treball de les especialitats que tingui reconegudes per qualsevol via d'adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació especial, per titulació idònia.

També habilitació per experiència de 24 mesos en un lloc de l'especialitat en els docents del cossos 512, 513, 592, 595 i 596 de la base 1.1.

No es tindran en consideració les especialitats docents corresponents a altres cossos docents diferents del cos de participació.

El professorat que tingui reconeguda l'especialitat de grec o llatí s'entén que compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball de cultura clàssica.

El professorat que tingui reconeguda l'especialitat d'orientació educativa podrà ocupar llocs de treball d'unitats de suport d'educació especial en Instituts i Instituts Escola.

Els requisits d'especialitat i titulació per ocupar llocs de treball d'àmbit en CFAdults seran els següents:

- Àmbit de comunicació: ser titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura o anglès.

Excepte que sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, haurà d'acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de política Lingüística o d'una titulació equivalent.

Tret que sigui titular de l'especialitat d'anglès, haurà d'acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant alguna de les titulacions següents:

Certificat de nivell avançat d'anglès d'EOI o titulació equivalent reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat d'anglès o ser funcionari/a del cos de mestres amb l'especialitat d'anglès reconeguda.

- Àmbit de ciències socials i de la participació: ser titular de l'especialitat de geografia i història o de filosofia.

- Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser titular de l'especialitat de matemàtiques o física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

1.4.3. Especialitat docent personal interí:

El personal interí acreditarà l'especialitat/s docent/s si té la titulació acadèmica prevista a la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

Tot i això, el professorat interí per poder optar a llocs de treball de les especialitats corresponents a cicles formatius de formació professional, d'EOI i d'Ensenyaments Artístics i Superiors de Disseny també ha de tenir reconeguda la idoneïtat corresponent d'acord amb la regulació vigent en el moment de procedir a la corresponent adjudicació de destinacions.

Les especialitats docents (així com la idoneïtat esmentada) han de figurar consignades en la borsa de treball del personal interí docent i en el registre informàtic de personal docent.

1.5. Requisit de català i aranès.

Per obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball docents, s'ha de tenir acreditat el coneixement del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en els termes establerts per reglament, segons l'article 123 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. Per als llocs de treball de centres d'Era Val d'Aran cal tenir acreditat el coneixement de l'aranès.

2. Centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

2.1 Tipus de centres educatius i cossos docents.

Els llocs de treball a proveir en aquest procediment pertanyen als centres educatius públics i poden ésser adjudicats als col·lectius de professors dels cossos docents que a continuació es relacionen:

a) Escoles, centres d'educació especial i llocs itinerants de ZER:

 • Cos de mestres.

b) Instituts i seccions d'instituts:

 • Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.
 • Cos de professors d'ensenyament secundari.
 • Cos de professors tècnics de formació professional.
 • Cos de mestres.

c) Instituts escola:

 • Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.
 • Cos de professors d'ensenyament secundari.
 • Cos de mestres.

d) Escoles oficials d'idiomes:

 • Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.
 • Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

e) Escoles d'art i superiors de disseny:

 • Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny.
 • Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
 • Cos de mestres taller d'arts plàstiques i disseny

f) Centres i aules de formació d'adults (inclosos els ubicats en centres penitenciaris) (CFA/AFA).

 • Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.
 • Cos de professors d'ensenyament secundari.
 • Cos de mestres.

2.2. Codis de centres educatius públics:

Als efectes de petició i adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, els codis dels centres educatius públics són el que figuren als annexos següents:

Annex 3: codis de centres a efectes de destinació dels col·lectius docents del cos de mestres (escoles, centres d'educació especial, itinerants de ZER, instituts, seccions d'institut, instituts escola, centres i aules de formació d'adults.

Annex 4: codis de centres a efectes de destinació dels col·lectius docents dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (instituts, seccions d'institut, institut escola, escoles d'arts i superiors de disseny, escoles oficials d'idiomes i centres i aules de formació d'adults).

Els centres s'ordenen per serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, zona de desplaçament i municipi.

En els annexos esmentats es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes.

Annex 5: codis de comarques.

3. Classificació dels llocs de treball docents del centres educatius públics.

En l'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2013-2014 es tindrà en compte el tipus de llocs de treball dels centres públics.

3.1. Llocs de treball ordinaris:

són els que tenen atribuïdes les responsabilitats corresponents a la funció docent pròpia d'una especialitat d'un cos docent tal com s'estableix a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Aquests llocs de treball s'inclouen en la plantilla de tots els centres educatius públics de la base 2.1 i poden ésser adjudicats en qualsevol fase de les previstes a la base 5 (excepte les corresponents a les de proposta de la direcció de centre de llocs de treball específics estructurals o temporals).

L'adjudicació d'aquests llocs de treball pot recaure sobre professorat funcionari i interí del col·lectius de la base 1.2.

3.2. Llocs de treball específics estructurals:

són els que a més de l'especialitat docent tenen atribuït un perfil propi amb característiques i funcions específiques que exigeixen responsabilitats especials o condicions peculiars pròpies d'acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció.

Tindran la consideració de llocs específics estructurals els llocs de treball següents:

a) Llocs de treball "singulars" dels centres amb pla estratègic vigent el curs 2013-2014 per a l'autonomia de centre.

b) Llocs de treball per garantir l'atenció qualitativa de la diversitat de necessitats de l'alumnat i per a la millora del processos d'ensenyament de l'alumnat d'ESO en instituts, seccions d'institut i institut escola.

c) Llocs de treball amb perfil propi. Entre d'altres, aquests llocs es podran definir en els centres acollits al Pla experimental plurilingüe, en centres que tenen la consideració de CAEP, en escoles ubicades en un entorn socioeconòmic desafavorit que tenen ampliació de la sisena hora, en centres d'educació especial, en escoles per impartir el SEP, en centres amb acords de coresponsabilitat, en centres de recent/nova posada en funcionament i en escoles rurals de fins a tres mestres, d'acord amb les previsions del projecte educatiu del centre i/o l'acord de coresponsabilitat.

Els llocs de treball específics s'inclouran en la plantilla que aprova la consellera d'Ensenyament per al curs 2013-2014, d'acord amb l'article 114 i 117.2.f) de la LEC.

Els llocs de treball específics del subapartats a) i c) només podran ésser proveïts per professorat funcionari de carrera i en pràctiques.

Els llocs de treball específics del subapartat b) podran ser adjudicats a professorat funcionari de carrera i en pràctiques, i a personal interí inclòs en la proposta de la direcció del centre.

Els llocs de treball dels centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris tindran la consideració d'específics i podran ésser proveïts, si s'escau, també per personal docent interí que reuneixi els requisits específics previstos a la normativa vigent.

3.3. Llocs de treball específics temporals:

tenen aquesta consideració els llocs de treball d'aula d'acollida (AAP en escoles i ADC en instituts) i els llocs de treball d'unitats de suport d'educació especial (UEE en escoles, UES en instituts) i els llocs d'audició i llenguatge en escoles de concentració d'alumnes que requereixen del mestre el coneixement del llenguatge de signes (UAL).

Els llocs de treball d'aula d'acollida no requereixen cap especialitat docent concreta.

Si s'escau, aquests llocs de treball també poden ésser adjudicats a professorat interí que reuneixi els requisits específics previstos a la normativa vigent.

4. Llocs de treball vacants a proveir:

En aquest procediment de provisió s'adjudicaran les vacants de llocs de treball següents:

4.1. Vacants inicials:

Vacants de llocs de treball a dedicació sencera previstos a les plantilles dels centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2013-2014.

S'entén per vacant inicial el lloc de treball docent que no està ocupat per professorat amb destinació definitiva o provisional vigent per al curs 2013-2014.

Es tindran en compte les vacants de llocs de treball que fefaentment constin com a tals en el moment de procedir a l'adjudicació de destinacions provisionals.

No es consideren vacants els llocs de treball ocupats a 1.9.2013 per professorat amb qualsevol modalitat de llicència o amb excedència que doni dret a la reserva del lloc de treball.

En el supòsit que per atendre necessitats d'escolarització o altres es produeixi la creació d'un nou centre amb posterioritat a la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no hagi estat possible sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

4.2. Vacants resultes:

També es proveiran les vacants resultes dels llocs de treball ordinaris i dels llocs de treball de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris que es generin en aquest mateix procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2013-2014.

4.3. Reconversió de vacants:

Els llocs de treball vacants en instituts i instituts escola reservats a funcionaris de carrera del cos de mestres no proveïts per docents d'aquest cos, seran reconvertits a llocs de treball de la mateixa especialitat i adjudicats a professorat funcionari de carrera, en pràctiques o interí d'ensenyaments secundaris.

Els llocs de treball específics estructurals de la base 3.2 no proveïts a les diferents fases de proposta de la direcció de centre es reconvertiran a llocs ordinaris de la mateixa especialitat d'acord amb el que preveu la base 5.1.2.

5. Procediment general en fases i subfases i criteris a aplicar en les adjudicacions de destinacions provisionals

L'adjudicació de destinacions provisionals s'efectua mitjançant les fases i subfases consecutives i ordenades següents:

5.1. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera o en pràctiques, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació:

 • 5.1.1. Proposta per exercir càrrecs directius
 • 5.1.2. Proposta per ocupar llocs específics estructurals
 • 5.1.3. Proposta per ocupar llocs específics temporals

5.2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o de ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva.

5.3. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari o en pràctiques, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

5.4. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat funcionari acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laboral (BOE núm. 269, de 10.11.1995) per a l'adequació de la destinació o l'especialitat.

5.5. Fase d'elecció i, si escau, ofici, del professorat funcionari de carrera o en pràctiques.

5.6. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació.

 • 5.6.1. Proposta per ocupar llocs de treball específics d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO.
 • 5.6.2. Proposta per ocupar llocs específics temporals

5.7. Fase de confirmació del professorat interí.

5.8. Fase d'elecció del professorat interí.

5.1. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera o en pràctiques

5.1.1 Proposta de la direcció del centre per exercir càrrecs directius

S'adjudicarà destinació provisional al professorat funcionari de carrera o en pràctiques que ha estat proposat per la direcció del centre per exercir un càrrec directiu diferent del de la direcció, sempre que aquest càrrec resti pendent de nomenar a 1 de juliol de 2013.

Els llocs de treball objecte d'ésser adjudicats en aquesta subfase poden ser ordinaris, específics (estructurals) o específics temporals que constin a la plantilla del centre.

Un mateix docent pot ser proposat per més d'un lloc de treball dins de la mateixa proposta de càrrec.

El professorat ha de tenir reconeguda l'especialitat del/s lloc/s per al/s qual/s és proposat.

L'ordre de l'adjudicació dins aquesta subfase seguirà la priorització de cada docent formulada per la direcció. En cas que la proposta d'un docent sigui per més d'un lloc, l'adjudicació d'aquest professor/a seguirà l'ordre del llocs o especialitats indicats en la proposta.

La durada de la destinació serà fins a la finalització del curs escolar en què finalitza també el mandat com a càrrec directiu o en què cessa la direcció del centre.

5.1.2. Proposta de la direcció del centre per ocupar llocs específics estructurals

S'adjudicarà destinació provisional al professorat funcionari de carrera o en pràctiques que ha estat proposat per la direcció del centre per als llocs específics estructurals de la base 3.2 que constin en la plantilla del centre.

El professorat ha de tenir reconeguda l'especialitat del/s lloc/s per al qual és proposat.

L'ordre d'adjudicació dins aquesta subfase seguirà la priorització de cada docent formulada per la direcció.

Les destinacions provisionals en llocs de treball singulars previstos en el pla estratègic del centre tindran la mateixa durada que el pla.

Les vacants de llocs específics estructurals que quedin sense proveir en les subfases 5.1.1 i 5.1.2 de propostes de les direccions es reconvertiran en llocs de treball ordinaris de la mateixa especialitat docent per tal de ser adjudicades en les fases d'adjudicació posteriors, excepte els llocs de treball específics d'atenció a la diversitat d'alumnat d'ESO, que podran proveir-se amb personal funcionari de carrera o en pràctiques en la fase d'elecció i, si s'escau, ofici, o amb personal interí en la fase de proposta 5.6.1., abans de reconvertir-se en llocs ordinaris.

Els llocs de treball en centres i aules de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris seran proveïts únicament en la fase de proposta.

5.1.3. Proposta de la direcció del centre per ocupar llocs específics temporals

S'adjudicarà destinació provisional al professorat funcionari de carrera o en pràctiques que ha estat proposat per la direcció del centre per ocupar llocs de treball específics temporals de la base 3.3 que constin en la plantilla del centre:

Per a la provisió d'un lloc d'aula d'acollida no es requereix cap requisit d'especialitat.

Per a la provisió de llocs de treball UEE en escoles és requisit tenir reconeguda l'especialitat de Pedagogia Terapèutica (EES) o, excepcionalment, Audició i llenguatge (ALL); per als llocs de treball UES dels Instituts es requereix l'especialitat de PSI (cos secundària) o EES (cos de mestres); per a les UAL, es requereix l'especialitat d'Audició i Llenguatge (ALL) i la capacitació de llenguatge de signes.

L'ordre d'adjudicació dins aquesta subfase seguirà la priorització de cada docent formulada per la direcció.

Les vacants d'aula d'acollida i en unitats de suport d'educació especial no proveïdes en aquesta subfase de proposta, podran ser adjudicades en les fases d'elecció del professorat funcionari que les hagi sol·licitat expressament de manera voluntària; a continuació, seran adjudicades per proposta de la direcció del centre del professorat interí (subfases 5.6.2.) i, finalment, a personal interí que les sol·liciti.

Les vacants de llocs de treball en unitats d'audició i llenguatge (UAL) no poden ser adjudicades en cap fase d'elecció, però sí en la subfase 5.6.2 de proposta de la direcció.

5.2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva

S'adjudicarà destinació al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, amb efectes d'1 de setembre de 2013 o anterior, per aquesta fase si, voluntàriament, ha sol·licitat la confirmació al centre de destinació provisional del curs 2012-2013 (si és diferent del centre de la darrera destinació definitiva) i/o la confirmació al centre de la darrera destinació definitiva, d'acord amb la priorització manifestada si ha sol·licitat tots dos centres.

La destinació provisional podrà ésser a llocs de treball ordinaris, llocs específics d'atenció a la diversitat de l'alumnat o específics temporals per als quals tingui l'especialitat reconeguda.

Dins d'un mateix centre, tindrà preferència en l'adjudicació d'una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2012-2013.

5.3. Proposta de continuïtat de la direcció en el mateix centre del curs anterior

S'adjudicarà destinació provisional al professorat funcionari de carrera o en pràctiques que el curs 2012-2013 ja ha estat destinat al centre i que ha estat proposat per la direcció per tal que pugui continuar al centre el curs 2013-2014.

No es podrà adjudicar destinació a docents que ja tenen destinació definitiva al centre en data 1.9.2013 a un lloc de treball ordinari de la mateixa o de diferent especialitat docent.

En aquesta subfase de proposta de continuïtat només es poden adjudicar llocs ordinaris d'especialitat.

El professorat ha de tenir reconeguda l'especialitat del/s lloc/s per al/s qual/s és proposat.

Un mateix docent pot ser proposat per més d'un lloc de treball.

L'ordre de l'adjudicació dins aquesta subfase seguirà la priorització de cada docent formulada per la direcció. En cas que la proposta d'un docent sigui per més d'un lloc, l'adjudicació d'aquest/a professor/a seguirà l'ordre de les especialitats indicades en la proposta.

5.4. Fase d'adjudicació del professorat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

S'adjudicaran destinacions al professorat funcionari de carrera o en pràctiques (no a personal interí) que tingui un informe favorable, mitjançant resolució de la direcció del Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, a una adaptació del seu lloc de treball, a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, i que voluntàriament hagi sol·licitat obtenir una destinació provisional per aquesta fase del procediment general, prèvia conformitat a les peticions de destinacions demanades i que s'ajusten a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe a l'adequació del lloc de treball.

L'adaptació proposada ha de preveure, necessàriament, un canvi d'especialitat de lloc de treball dins el mateix centre si el docent ja té destinació definitiva o l'adjudicació d'una destinació provisional en un altre centre.

En aquesta fase s'adjudiquen llocs de treball ordinaris, d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO o específics temporals, i els docents poden obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tinguin reconegudes i que explícitament constin en la seva sol·licitud emplenada a mà i conformada davant els Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d'ofici i per manca de lloc de treball vacant adient poden restar pendents de destinació en aquest procediment.

En qualsevol cas, al personal docent d'aquest col·lectiu que no tingui destinació definitiva se li adjudicarà destinació abans de l'inici del curs 2013-2014, en ocasió de vacant.

La participació explícita i voluntària per aquesta fase d'adjudicació en tots els casos deixa sense efectes la possible participació voluntària o forçosa, en la fase d'elecció.

La priorització en l'adjudicació de destinació entre professorat serà la prevista amb caràcter general, a la fase 5.5 pel que fa a ordre de col·lectius i a l'ordre dins de cada col·lectiu. Tot i això, tindrà preferència per obtenir destinació provisional el docent que sol·liciti un lloc de treball al mateix centre on ja té la destinació definitiva.

D'altra banda, al professorat interí que obtingui una destinació provisional en la fase d'elecció prevista a la base 5.8 no adequada a l'adaptació del lloc de treball continguda en el corresponent informe previ emès a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, se li podrà modificar la destinació a altre lloc de treball, en ocasió de vacant, abans de l'inici del curs 2013-2014.

5.5. Fase d'elecció (i ofici) del professorat funcionari de carrera o en pràctiques

5.5.1. Ordre dels col·lectius docents i priorització dins de cada col·lectiu.

En aquesta fase es destinaran els funcionaris de carrera o en pràctiques no destinats en les fases anteriors, o en l'ordre prioritari de col·lectius següents:

1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball.

El professorat d'aquest col·lectiu s'ordena, segons cossos docents, d'acord amb els criteris següents:

a) Cos de mestres:

 • 1r. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2013.
 • 2n. Més temps de serveis efectius com funcionari del mateix cos fins a 31.8.2013.
 • 3r. Any més antic d'ingrés al cos.
 • 4t. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

b) Cossos d'ensenyaments secundaris:

 • 1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos fins a 31.8.2013.
 • 2n. Més antiguitat ininterrumpuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2013.
 • 3r. Any més antic d'ingrés al cos.
 • 4t. Pertànyer a un del cossos docents de catedràtics.
 • 5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, a efectes d'antiguitat al cos com en el lloc de treball, se'ls valoraran també els serveis prestats en els corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics.

2. Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a l'estranger o d'adscripció a llocs de l'Administració, professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de 2013.

3. Professorat funcionari en pràctiques de processos selectius de l'any 2011 o anteriors.

4. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, inclòs el dependent d'altres administracions educatives amb efectes d'1 de setembre de 2013.

El professorat esmentat en els col·lectius 2, 3 i 4 s'ordenen segons l'any d'oposició al cos i el número d'ordre obtingut en el procés selectiu.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, se'ls considerarà com a any d'ingrés al cos el del corresponent cos de professors, o, si escau, el de l'antic cos de catedràtics.

5.5.2. Criteris específics de priorització en l'adjudicació de destinació en la fase d'elecció.

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc tindrà preferència en l'adjudicació de llocs de treball sol·licitats del municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva.

L'adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament de la destinació definitiva, malgrat que es faci en aquesta fase d'elecció, pot comportar que no es confirmi en el centre de destinació provisional un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el centre de destinació d'aquest no sigui de la mateixa zona de desplaçament.

Els mestres amb pèrdua de la seva destinació definitiva d'una Escola que forma part d'una ZER té preferència sobre llocs de treball itinerants de la mateixa ZER.

b) El professorat que ha perdut la destinació definitiva per la seva adscripció a l'estranger o a llocs de l'Administració té preferència per obtenir destinació a centres del municipi de la seva darrera definitiva.

c) En el cas de concórrer més d'un candidat d'un mateix col·lectiu docent en aquesta fase d'elecció tindrà prioritat qui és titular de l'especialitat docent (obtinguda per oposició o per adquisició de nova especialitat).

d) En cada col·lectiu docent, en aquesta fase d'elecció, el professorat que no acrediti el coneixement del català obtindrà destinació amb posterioritat als que sí l'hagin acreditat, excepte els docents que sol·liciten comissió de serveis, que no podran obtenir destinació provisional si no disposen d'aquest requisit.

5.5.3. Criteris generals d'adjudicació de destinacions a funcionaris de carrera o en pràctiques, excepte els que sol·liciten comissió de serveis.

a) En aquesta subfase d'elecció s'adjudicaran llocs de treball ordinaris (inclosos llocs de treball d'àmbit en CFA/AFA i llocs de treball d'Instituts destinats al cos de mestres).

També s'adjudicaran llocs de treball específics d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO i llocs de treball específics (aula d'acollida i unitats de suport a l'educació especial, però no llocs UAL). Sempre que hagin estat demanats, explícitament, en la sol·licitud individual de destinació.

b) L'adjudicació de destinació es realitzarà d'acord amb l'ordre de peticions (centre, localitat, zona o comarca) que ha formulat el participant.

c) Per cada petició es tindrà en compte l'ordre de priorització d'especialitats docents reconegudes que s'han inclòs en la petició amb el benentès que la primera especialitat a considerar en l'adjudicació serà, necessàriament, una de les especialitats d'oposició, excepte que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de treball d'aula d'acollida (AAP i ADC) o llocs d'unitats de suport d'educació especial (UEE i UES).

d) Si voluntàriament, s'han fet constar peticions de llocs de treball específics d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO, en cada petició es farà l'adjudicació, per a llocs de treball ordinaris de les diferents especialitats en primer lloc. A continuació s'adjudicaria, per a les mateixes especialitats, els possibles llocs de treball específics d'atenció a la diversitat.

e) En les peticions col·lectives (genèriques) de municipi, zona o comarca no s'adjudicaran llocs de treball de CFA/AFA. Sí es podran adjudicar destinacions en centres CAEP, centres d'educació especial i itinerants de ZER.

En aquestes peticions col·lectives, els centres s'adjudiquen d'acord amb l'ordre que consten als annexos 3 i 4.

En l'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca, a continuació, la resta de centres.

f) Si un cop analitzades totes les peticions de la sol·licitud (incloses les corresponents a les comarques degudament ordenades pel participant) no s'adjudica cap destinació, s'afegiran d'ofici les especialitats reconegudes. També s'afegiran, excepte al professorat afectat per supressió de lloc de destinació definitiva, les comarques no sol·licitades. Amb les dades d'especialitats i, si escau, comarques afegides d'ofici, s'iniciarà la lectura des de la primera petició per tal d'adjudicar destinació en la fase d'ofici.

g) Al professorat funcionari de carrera o en pràctiques del diferents col·lectius docents participants en la fase d'ofici se'ls podrà adjudicar destinació d'ofici a l'àmbit territorial de Catalunya, excepte al professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva per supressió del lloc, en què l'àmbit territorial de destinació en la fase d'ofici és la del municipi o zona de desplaçament que consten als annexos 3 i 4.

h) El professorat funcionari de carrera o en pràctiques que no presenti sol·licitud de participació tot i tenir caràcter obligatori a la fase d'elecció i no obtingui destinació provisional per al curs 2013-2014 en fases anteriors se li adjudicarà destinació amb caràcter forçós a llocs de treball per als quals disposi de l'especialitat en centres d'àmbit territorial especificat a l'anterior apartat g) d'adjudicacions en la fase d'ofici.

5.5.4. Criteris específics d'adjudicació de comissions de serveis mitjançant petició individual en la fase d'elecció.

Aquest col·lectiu obtindrà destinació amb posterioritat als diferents col·lectius de funcionaris de carrera o en pràctiques esmentats a la base 5.5.1.

La priorització en l'adjudicació de comissions de serveis del professorat amb destinació definitiva serà el següent:

1. Haver finalitzat el mandat de director/a d'un centre docent públic a 30 de juny de 2013.

2. Haver exercit la docència directa i efectiva durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració de centre d'atenció educativa preferent (CAEP), en un centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER)

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades o reconegudes per la direcció del Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

L'ordre d'adjudicació en cadascun del tres supòsits serà l'any d'oposició al cos i número d'ordre obtingut en el procés selectiu.

Només s'adjudicaran destinacions a llocs de treball ordinaris de la mateixa especialitat que la del lloc on tenen la destinació definitiva, excepte en els casos següents, en què s'adjudicaran destinacions de l'especialitat d'oposició i diferent de la del lloc de treball de destinació definitiva:

a) Professorat amb destinació definitiva en llocs de treball singulars de centres de recursos pedagògics i camps d'aprenentatge.

b) Professorat amb destinació definitiva a un lloc de treball d'un cos docent diferent al de participació.

c) Professorat amb destinació definitiva en llocs d'àmbits de centres i aules de formació de persones adultes.

d) Professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2013 com a funcionari de carrera dependent d'una administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya.

A més de l'especialitat de la destinació definitiva o, en els supòsits esmentats, d'oposició, es podran sol·licitar els llocs següents:

Llocs d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO de la mateixa especialitat que la del lloc on tenen la destinació definitiva o, en els supòsits esmentats, de l'especialitat d'oposició.

Llocs de treball d'àmbits en CFA/AFA (cossos de secundària 511 i 590), quan el professorat reuneixi els requisits d'especialitat docent i lingüístics per ocupar-los.

Llocs de treball d'aula d'acollida, independentment de l'especialitat de destinació definitiva o d'oposició.

Llocs en unitats de suport d'educació especial, si s'acredita el requisit d'especialitat.

Llocs de l'especialitat del lloc ocupat el curs 2012-2013 en cas dels mestres destinats en comissió de serveis en llocs d'ESO i destinació definitiva en escoles o altres centres que imparteixen ensenyaments infantil i primari.

Totes les especialitats demanades seguint aquests criteris s'aplicaran en cadascuna de les peticions formulades.

5.6. Fase de propostes de les direccions de professorat interí.

5.6.1. S'adjudicarà destinació al professorat interí que ha estat proposat per la direcció del centre per ocupar llocs de treball específics per a l'atenció de la diversitat de l'alumnat d'ESO.

El personal interí ha de tenir reconeguda i demanada a la borsa l'especialitat docent del lloc de treball i ha de complir els requisits de 24 mesos de serveis i haver prestat serveis al mateix centre el curs 2012-2013.

5.6.2. S'adjudicarà destinació al professorat interí que ha estat proposat per la direcció del centre per ocupar llocs de treball específics temporals:

Aula d'acollida (AAP, ADC), unitats de suport d'educació especial (UEE, UES) i unitats d'audició i llenguatge (UAL).

El personal interí ha de complir en tots els casos requisit de tenir 24 mesos de serveis en centres públics. Si és proposat per a llocs de treball d'UEE, UES i UAL, ha de tenir reconeguda i demanada a la borsa l'especialitat del lloc. Per als llocs de treball d'aula d'acollida es requereix haver exercit al mateix centre el curs 2012-2013.

5.7. Fase de confirmació del personal interí.

En aquesta fase s'adjudicaran llocs de treball ordinaris.

S'adjudicarà destinació al professorat interí que voluntàriament hagi sol·licitat la confirmació (continuïtat) al mateix centre del curs 2012-2013 a llocs de treball de la mateixa o diferent especialitat sempre que les tingui reconegudes i demanades a la borsa.

El personal interí, per obtenir destinació en aquesta fase ha de complir el requisit de 48 mesos de serveis prestats en centres públics i tenir destinació al centre des de l'1 de setembre de 2012 fins al 31 d'agost de 2013.

L'ordre en l'adjudicació de personal interí serà el que consta a la borsa de treball i es prioritza la confirmació al mateix lloc de treball pel davant de la confirmació a un lloc de diferent especialitat.

5.8. Fase d'elecció del professorat interí

En aquesta fase s'adjudicaran llocs de treball ordinaris i, si ho han demanat, específics temporals.

S'adjudicarà destinació al professorat interí d'acord amb l'ordre de peticions (centre, localitat, zona i comarca) que voluntàriament ha fet constar a la seva sol·licitud.

La priorització entre el professorat d'aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

En cada petició es tindrà en compte l'ordre de les especialitats docents que ha sol·licitat per tenir-les reconegudes i constar a la borsa de treball.

Per no aplicar-se adjudicacions d'ofici al personal interí, en cap cas, no s'afegiran especialitats docents i/o peticions no demanades explícitament pels participants.

En el supòsit que constin en la seva sol·licitud peticions col·lectives, l'ordre d'adjudicació dels centres per municipis, zones i/o comarques serà l'establert a la base 5.5.3.e).

6. Formalització de propostes per les direccions dels centres

6.1. Procediment

Les direccions dels centres formalitzaran les propostes de professorat previstes en les fases 5.1, 5.3 i 5.6 mitjançant l'aplicació PDA, a la qual accediran per l'usuari GICAR.

Des d'aquesta aplicació el director/a pot consultar la plantilla de càrrecs i de llocs de treball del centre per al curs 2013-14.

L'aplicació PDA generarà avisos informatius i incidències de validació de les dades de llocs de treball i professorat que s'introdueixin per part de les direccions en formalitzar la proposta.

El termini per introduir les propostes serà des del dia 17 de juny fins al 2 de juliol. Durant aquest termini, les direccions poden informar, consultar i modificar les dades introduïdes en l'aplicació. A partir del 3 de juliol ja no es podrà introduir ni modificar cap dada per part de les direccions del centres.

Una vegada finalitzat el termini, s'entén que la proposta ha estat formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s'ha de presentar als registres de les unitats administratives.

Tot i això, fins a l'adjudicació definitiva de destinacions provisionals per al curs 2013-2014, les direccions del centres podran gestionar amb els respectius SSTT/Consorci d'Educació de Barcelona les possibles incidències i adequacions de la proposta realitzada davant possibles variacions de plantilla o altres situacions que ho aconsellin.

Les direccions dels centres han d'imprimir els documents individuals de proposta per tal que sigui signada la conformitat per tot el professorat objecte de proposta.

Aquesta documentació ha de romandre al centre i pot ser requerida en qualsevol moment pel Departament d'Ensenyament.

6.2. Formalització de propostes per les direccions dels centres per supòsits

Les direccions de tots els centres de la base 2.1 poden realitzar propostes de destinació provisional de professorat per al curs 2013-2014 en els supòsits següents:

 • a) Per desenvolupar càrrecs directius (fase 5.1)
 • b) Per ocupar llocs específics estructurals (fase 5.1 i fase 5.6)
 • c) Per ocupar llocs específics temporals (fase 5.1 i fase 5.6)
 • d) Per continuïtat al centre de personal funcionari destinat el curs 2012-2013 a llocs ordinaris (fase 5.3).

Un mateix docent pot ésser proposat per la direcció del centre per més d'un dels supòsits esmentats.

Davant de cada docent proposat es mostrarà un número correlatiu que determina la priorització de cada proposta realitzada per la direcció del centre.

Cal tenir present, però, que el personal interí que pot ser proposat per determinats llocs als supòsits b) i c) d'aquesta base, obtindrà destinació en la fase de proposta de personal interí, descrita a la base 5.6.

a) Proposta per desenvolupar càrrecs directius

Es pot proposar personal per exercir un càrrec directiu (diferent del de la direcció) sempre que el centre disposi d'un lloc vacant de càrrec directiu i la persona proposada sigui funcionària de carrera o en pràctiques (no personal interí).

Es pot proposar a docents amb destinació definitiva al centre per ocupar un lloc de treball d'una especialitat docent diferent.

Els tipus de llocs de treball que es poden proposar en aquesta subfase són: ordinaris, específics estructurals i específics temporals inclosos en la plantilla del centre.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a l'especialitat o especialitats que tingui reconegudes.

La proposta per ocupar un càrrec directiu permet informar, per cada docent, més d'un lloc de treball, en funció de les especialitats reconegudes que té la persona proposada.

En aquest últim supòsit la direcció del centre prioritzarà les especialitats de cada docent.

b) Proposta per ocupar llocs específics estructurals

Els llocs de treball específics estructurals que es poden proposar en aquesta subfase són els de la base 3.2:

 • Llocs singulars en centres amb PAC vigent el curs 2013-2014.
 • Llocs específics amb perfil propi.
 • Llocs específics per atendre la diversitat de l'alumnat d'ESO.

Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques que no tingui destinació definitiva al centre ni destinació provisional amb efectes 1 de setembre de 2013 en qualsevol centre.

En el cas dels llocs específics d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO, es podrà proposar, també, personal interí que hagi prestat serveis al centre el curs 2012-13, i que tingui més de 24 mesos de temps de serveis a la borsa de personal interí del Departament.

Les propostes per als llocs de treball específics s'han de realitzar només sobre llocs de treball que són vacants inicials (no sobre possibles vacants resultes).

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a una de les especialitats que tingui reconegudes

La proposta per ocupar llocs específics estructurals únicament permet informar un lloc de treball per cada docent.

c) Proposta per ocupar llocs específics temporals

Els llocs de treball que es poden proposar en aquest apartat són: aula d'acollida (AAP, ADC), unitats de suport d'educació especial (UEE, UES) i llocs de treball d'audició i llenguatge en escoles de concentració d'alumnes que requereixen del mestre/a el coneixement del llenguatge de signes (UAL).

Les propostes per ocupar aquests llocs poden recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques que no tingui destinació provisional a 1 de setembre de 2013 i personal interí amb més de 24 mesos de temps de serveis a la borsa de personal interí del Departament. En el cas de proposta de personal interí per ocupar llocs d'aula d'acollida, a més dels 24 mesos de temps de serveis a la borsa, és requisit haver prestat serveis al centre el curs 2012-2013.

També es pot proposar professorat amb destinació definitiva al centre en un lloc de treball diferent.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i, en el cas de personal interí, el col·lectiu del qual forma part a la borsa de personal interí del Departament (primària o secundària).

Per ocupar els llocs d'aula d'acollida es pot proposar personal docent de qualsevol especialitat.

Per ocupar els llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial les persones proposades han de tenir reconegudes les especialitats esmentades a la base 5.1.3.

La proposta per ocupar llocs específics temporals únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat.

d) Propostes de continuïtat de personal funcionari destinat el curs 2012-2013.

Els llocs de treball que es poden proposar en aquesta subfase només són els llocs ordinaris (no llocs específics).

Les propostes de continuïtat únicament poden recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques que hagi estat destinat al centre el curs 2012-13 i que no tingui destinació definitiva al propi centre amb efectes 1 de setembre de 2013.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a l'especialitat o especialitats que tingui reconegudes.

Un mateix docent pot ésser proposat per més d'un lloc de treball ordinari si compleix requisit d'especialitat.

La proposta de continuïtat permet informar fins a un màxim de 3 llocs de treball, per persona, en funció de les especialitats que tingui reconegudes. En el cas que s'informi més d'un lloc de treball, es tindrà en compte, per a l'adjudicació de destinació, l'ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

7. Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació en el procediment

El professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó d'enviar. Els participants podran disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud d'adjudicació de destinació.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podran trametre per via telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud, ni es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, caldrà que s'adreci als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en les sol·licituds de comissió de serveis per motius personals o professionals, en què s'hi haurà de presentar la documentació que s'indica a l'apartat 9 següent.

8. Emplenament de sol·licituds individuals

No es pot participar per aquesta fase d'elecció si el docent voluntàriament ha demanat acollir-se a l'article 25 (fase 5.4).

8.1 Professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball

a) Fase/s d'adjudicació

Aquest professorat podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre de destinació del curs 2012-2013, quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la confirmació al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de demanar confirmació en ambdós centres, indicarà quina de les dues opcions preval per obtenir destinació en la fase preferent prevista a la base 5.2.

Aquest col·lectiu també pot sol·licitar destinació en la fase d'elecció.

b) Tipus de llocs de treball

Podrà sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics específics estructurals d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO i llocs de treball específics temporals (AAP/ADC i UEE/UES).

Els llocs de treball sol·licitats, segons tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

c) Opció de sol·licitud

Si compleixen els requisits d'especialitat, el professorat de secundària (cos 511 i 590) podrà sol·licitar llocs de treball d'àmbits en CFA/AFA.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d'especialitat, i que el curs 2012-2013 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional a un lloc de treball reservat a mestres.

d) Especialitats reconegudes

Les especialitats que podrà sol·licitar, fins a un màxim de sis, seran les que tingui reconegudes segons els criteris que s'indiquen a la base 1.4.

e) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten als annexos d'aquesta resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les podrà alternar, sense que això suposi que les peticions de l'àmbit de preferència perdin el seu caràcter preferent en el moment de l'adjudicació per davant d'altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d'elecció, s'aplicarà el dret preferent a obtenir destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d'aquest col·lectiu que així ho vulgui haurà d'indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència.

f) Obligació d'ordenar comarques

Aquest col·lectiu no té obligació d'incloure comarques d'ofici en la seva sol·licitud. L'adjudicació d'ofici, si escau, es realitzarà d'acord amb el que s'indica a la base 5.5.3 g).

g) Manifestació de disponibilitat

Voluntàriament, podran manifestar la seva disponibilitat a ocupar (si en reuneix els requisits) llocs de treball en EAP (cos 511 i 590) o en CREDA (cos 597).

8.2 Professorat que sol·licita el reingrés i professorat amb destinació provisional, amb inclusió del que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'administració i el professorat en pràctiques

a) Fase/s d'adjudicació

La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció de la base 5.5. Tot i això, el professorat d'aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, ha pogut ser proposat per la direcció d'un centre.

b) Tipus de llocs de treball

Podrà sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO i llocs de treball específics temporals (aula d'acollida i unitat de suport d'educació especial).

Els llocs de treball sol·licitats, segons tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

c) Opció de sol·licitud

Si compleixen els requisits d'especialitat, el professorat de secundària (cos 511 i 590) també podrà sol·licitar llocs de treball d'àmbits en CFA/AFA.

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d'especialitat, i que el curs 2012-2013 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional a un lloc de treball reservat a mestres.

d) Especialitats reconegudes

Les especialitats que podrà sol·licitar, fins a un màxim de sis, seran les que tingui reconegudes segons els criteris que s'indiquen a la base 1.4.

La primera especialitat demanada ha de ser la que el participant és titular per oposició. La resta, incloent-hi, si escau, altres especialitats titulars, poden demanar-se en l'ordre que es vulgui.

Únicament podran indicar-se abans d'aquesta primera especialitat titular els codis d'aula d'acollida i/o unitat de suport d'educació especial. En aquest cas, doncs, l'especialitat titular serà la segona o la tercera. Lògicament, també es pot demanar aula d'acollida i/o unitat de suport d'educació especial en qualsevol altra posició.

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l'administració reordenarà i completarà d'ofici les especialitats que el professorat té reconegudes, d'acord amb les criteris de reconeixement d'especialitat que es regulen a l'apartat 5.

e) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

En el cas del professorat que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'administració podrà incloure-hi, en l'ordre desitjat, les peticions del municipi respecte al qual tenen dret preferent.

El procediment d'adjudicació tindrà en compte per a cada petició demanada totes les especialitats sol·licitades, abans de passar a la petició següent. Si, un cop considerades totes les peticions voluntàries, tant de la fase d'elecció com les comarques demanades a la fase d'ofici, no s'obté adjudicació, s'afegiran les especialitats reconegudes no demanades i les comarques no demanades i es tornaran a tenir en compte totes les peticions.

f) Obligació d'ordenar comarques

A l'efecte d'obtenir destinació d'ofici, en cas de no obtenir vacant entre les peticions de la fase d'elecció, hauran d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici.

g) Manifestació de disponibilitat

Voluntàriament, podran manifestar la seva disponibilitat a ocupar (si en reuneix els requisits) llocs de treball en EAP (cos 511 i 590) o en CREDA (cos 597).

8.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals

a) Fase/s d'adjudicació

La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció de la base 5.5. Tot i això, el professorat d'aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, ha pogut ser proposat per la direcció d'un centre.

b) Motius

Podrà formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d'elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2013, pels motius següents:

 • a) Finalitzar el mandat de director/a d'un centre docent públic amb data 30 de juny de 2013.
 • b) Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent (CAEP), centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER)
 • c) Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i, per tant, se'n pot al·legar més d'un. Malgrat que es reuneixi més d'un motiu, l'ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits a) i b), així com el personal funcionari que tingui un càrrec electe, participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat per l'Administració que compleixen el requisit.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit c) les haurà d'indicar a la sol·licitud i haurà de presentar, dins el mateix període de presentació d'instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat. En l'estudi d'aquestes sol·licituds, es podrà tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el professor/a va obtenir l'actual destinació definitiva d'ofici, o si ha participat i obtingut nova destinació definitiva en la darrera convocatòria de concurs de trasllats.

c) Tipus de llocs de treball

Podrà sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO i llocs de treball específics temporals (aula d'acollida i unitat de suport d'educació especial).

d) Opció de sol·licitud

Si compleixen els requisits, també poden sol·licitar llocs de treball d'instituts (cos 597) i d'àmbits en CFA/AFA (cossos 511 i 590).

Podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d'especialitat, i que el curs 2012-2013 ja estiguin adscrits amb destinació provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres.

e) Especialitats reconegudes

Els sol·licitants de comissió de serveis, pel que fa a llocs ordinaris, únicament poden demanar-la per l'especialitat docent de la seva destinació definitiva, amb les excepcions següents, en què podran demanar comissió de serveis únicament per l'especialitat d'oposició:

Professorat amb destinació definitiva a llocs de centres de recursos pedagògics i camps d'aprenentatge.

Professorat amb destinació definitiva a llocs d'àmbits de secundària a centres i aules de formació de persones adultes.

Professorat amb destinació definitiva a llocs d'especialitat que no correspon al seu cos d'oposició.

Professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2013 dependent com a funcionari de carrera d'una administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya.

A més, podran demanar els llocs següents:

Llocs d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'ESO de la mateixa especialitat que la del lloc on tenen la destinació definitiva o, en els supòsits esmentats, de l'especialitat d'oposició.

Llocs de treball d'àmbits en CFA/AFA (cossos de secundària 511 i 590), quan el professorat reuneixi els requisits d'especialitat docent i lingüístics per ocupar-los.

Llocs de treball d'aula d'acollida, independentment de l'especialitat de destinació definitiva o d'oposició.

Llocs en unitats de suport d'educació especial, si s'acredita el requisit d'especialitat.

Llocs de l'especialitat del lloc ocupat el curs 2012-2013 en cas dels mestres destinats en comissió de serveis en llocs d'ESO i destinació definitiva en escoles o altres centres que imparteixen ensenyaments infantil i primari.

f) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu podrà formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

Les peticions inclouran llocs de treball dels centres de la base 2.1. corresponents al cos docent del participant.

g) Manifestació de disponibilitat

Voluntàriament, podran manifestar la seva disponibilitat a ocupar (si en reuneix els requisits) llocs de treball en EAP (cos 511 i 590) o en CREDA (cos 597).

h) Professorat dependent d'una altra administració educativa.

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d'1 de setembre de 2013, d'una administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya i que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2013-2014 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment de reagrupament familiar, ha de presentar, dins el termini, una sol·licitud segons model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, en què caldrà que indiqui les seves dades personals i administratives del curs actual, i a la qual adjunti la documentació següent:

 • a) Fotocòpia del DNI.
 • b) Documentació acreditativa del cos, especialitat i any d'oposició i del lloc que ocupen en destinació definitiva.
 • c) Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.
 • d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, aranesa.
 • e) Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l'adscripció provisional a Catalunya.
 • f) Centres, municipis, zones i/o comarques on sol·licita adjudicació, utilitzant els codis que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Aquest professorat participarà per la fase d'elecció quan el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

8.4 Sol·licituds individuals de destinació provisional del personal interí

a) Fase/s d'adjudicació

El professorat interí de la borsa de treball amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d'Ensenyament podrà participar, amb caràcter voluntari, en aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals.

Si s'escau, poden participar per una o per totes dues de les fases següents:

1) Fase de confirmació/continuïtat al mateix centre, al mateix o a diferent lloc respecte al curs 2012/13.

El personal interí pot sol·licitar destinació per la fase de confirmació sempre que compleixi els requisits següents:

 • Haver estat nomenat al mateix centre durant tot el curs 2012-2013, de l'1 de setembre al 31 d'agost
 • Haver prestat serveis com a interí/substitut durant un mínim de 48 mesos en centres públics.

El personal interí ha d'informar a la direcció del centre on ha prestat serveis el curs 2012-2013 que sol·licita la confirmació al mateix centre.

2) Fase d'elecció a altres centres.

b) Tipus de llocs de treball

Podrà sol·licitar llocs de treball ordinaris i llocs de treball específics temporals (aules d'acollida i unitats de suport d'educació especial)

c) Especialitats reconegudes

El personal interí només podrà demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin com a reconegudes i demanades en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud. Es podran modificar les dades que constin en aquesta borsa coincidint amb el termini de presentació de sol·licitud de destinació provisional, previst a l'apartat 12.

El personal interí podrà sol·licitar fins a sis especialitats, tant en la fase de confirmació com en la fase d'elecció.

Podrà demanar llocs d'aula d'acollida i els que tinguin reconeguda l'especialitat, a la borsa de Pedagogia terapèutica (EES) o, a la borsa de secundària, d'Ordenació Educativa (PSI), podran demanar llocs de les unitats de suport d'educació especial.

Idoneïtat.

El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació i aptitud per impartir-los. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, la Inspecció d'Educació emet informe negatiu en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que regula l'article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent, d'acord amb la regulació vigent en el moment de l'adjudicació, i aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

d) Peticions

En la fase d'elecció, el personal interí podrà fer constar en la sol·licitud fins a seixanta peticions (centres, municipis, zones i comarques), en funció de la borsa de treball a la qual pertanyi (primària o secundària), per a llocs en centres de la base 2.1. El personal interí d'educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO.

Les peticions que formalitzi en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d'aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants amb dedicació sencera per al curs 2013-2014.

e) Petició de comarques

La complimentació de peticions de comarques és voluntària per al personal interí. Atès el caràcter voluntari de la seva participació, a aquest col·lectiu no se li adjudicarà d'ofici cap destinació (centre, municipi, zona o comarca) que explícitament no hagi fet constar en la seva sol·licitud.

9. Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de plantilles en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament amb efectes d'1 de setembre de 2013.

Criteris generals:

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva en un lloc de treball com a conseqüència de les modificacions de plantilles previstes per al curs 2013-2014 queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació amb efectes d'1 de setembre de 2013 i ha de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals que preveu aquesta Resolució.

9.1. Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2013-2014 per a tots els centres dependents del Departament, així com els efectius adscrits als diferents serveis educatius. Pel que fa a les escoles i als instituts, els criteris es concretaran mitjançant les resolucions corresponents, que es publiquen a la web del Departament d'Ensenyament perquè en tinguin coneixement les direccions i professorat dels centres educatius.

La direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona enviarà a la direcció dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat amb destinació definitiva per al curs 2013-2014 la documentació següent:

 • a) Proposta de la plantilla prevista del centre/servei educatiu per al curs 2013-2014 distribuïda per especialitats.
 • b) Lloc de treball afectat per transformació i/o supressió ocupat per professorat amb destinació definitiva.
 • c) Model d'acta i documentació per a la reunió del professorat afectat
 • d) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre.

9.2. Determinació del professor/a afectat per la pèrdua de la destinació definitiva i acta de la reunió

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d'algun professor o professora del centre, la direcció del centre convocarà una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l'especialitat del lloc de treball afectat per la modificació, juntament amb el secretari o secretària del centre, qui estendrà acta de la reunió. L'objecte de la reunió serà la determinació del professor o professora afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació i el model d'acta a què fa esment el subapartat 9.1.c).

Inicialment, es considerarà la possibilitat que un docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l'afectat/ada, s'aplicaran necessàriament els següents criteris que recull el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla.

Cos de mestres:

 • 1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el centre.
 • 2. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de mestres.
 • 3. Any més recent d'ingrés al cos.
 • 4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

Resta dels cossos docents:

 • 1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertany cada funcionari.
 • 2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball.
 • 3. Any més recent d'ingrés en el cos.
 • 4. No pertànyer, si s'escau, al corresponent cos de catedràtics.
 • 5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyaments secundaris, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

En l'esmentada acta de la reunió, hi constarà la signatura de director/a, del secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre en trametrà una còpia als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona i en lliurarà una altra, a l'efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n'haurà d'acusar la recepció.

9.3. Comunicació i emissió de la resolució de desplaçament forçós

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l'acta corresponent, el director/a dels serveis territorials o el gerent del Consorci d'Educació a Barcelona emetrà una resolució per la qual es declararà el desplaçament de la persona afectada.

En contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva, la persona interessada podrà interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la recepció de la notificació.

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2013-2014, un professor o professora afectat per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2013, per incorporar-s'hi o bé per romandre el curs 2013-2014 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

9.4. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva

amb efectes d'1 de setembre de 2013 formularà sol·licitud individual de destinació en el termini previst a la base 10 d'acord amb les instruccions de les bases 7 i 8 i als efectes d'obtenir destinació provisional per al curs 2013-2014 segons els criteris previstos a la base 5 per la fase d'adjudicació d'elecció (fase 5.5), tret que l'obtingui per altres fases d'adjudicació.

9.5. D'acord amb el que preveu el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva haurà de participar

forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb gaudiment del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d'acreditar el requisit d'especialització corresponent, en el mateix municipi o zona a què pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

9.6. Professorat de més de 60 anys

Si de l'aplicació dels criteris esmentats, i no de l'opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun professor/a de més de 60 anys, aquesta persona podrà optar per no ser desplaçada i ho comunicarà a la direcció del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l'acta corresponent. Així, el professor/a afectat podrà romandre en el centre de destinació definitiva, sempre que en aquest centre s'imparteixi alguna de les especialitats que la persona afectada té reconegudes, amb el benentès que se li haurà d'assignar el corresponent horari, el qual comprendrà necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2013-2014 i només la podrà realitzar el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2013.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2013-2014, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2013-2014 es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al professor/a afectat, sempre que compleixi els requisits d'especialitat per ocupar-la.

10. Terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2013-2014.

Els terminis de presentació de sol·licituds seran els següents:

a) Personal interí: del 22 de maig al 4 de juny de 2013.

b) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 24 de maig al 14 de juny de 2013.

c) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 30 de maig al 13 de juny de 2013.

El personal funcionari de carrera afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2013 podrà presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic amb posterioritat al 13 de juny de 2013 en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.

11. Presa de possessió i durada dels nomenaments

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments seran irrenunciables i tindran efectes administratius des de l'1 de setembre de 2013, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades serà el 31 d'agost de 2014, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari definitiu del lloc de treball o la incorporació d'un funcionari de carrera, en el cas d'un lloc ocupat per personal interí.

Les destinacions adjudicades en la fase 5.1.1 tindran la durada del mandat del càrrec directiu.

Les destinacions adjudicades en la fase 5.1.2 tindran la durada prevista del Pla estratègic del centre (PAC).

12. Informació i consultes

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament podrà consultar aquesta informació a través del portal ATRI.

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d'adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, les persones interessades s'han d'adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de destinació del curs 2012-2013.

13. Publicitat resolucions

Les destinacions provisionals assignades en aquest procediment general es notificaran mitjançant una resolució provisional d'adjudicació de destinacions provisionals, que es farà pública el mes de juliol de 2013. S'obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juliol de 2013 es farà pública la resolució definitiva.

La resolució provisional i definitiva del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines d'adjudicació de destinacions es faran públiques als serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona. Les destinacions també es podran consultar a l'adreça d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2013-2014 mitjançant processos d'adjudicació anteriors.

14. Reclamacions i recursos

Amb la publicació de la resolució definitiva i les llistes corresponents es consideraran efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades podran interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

La valoració de les al·legacions manifestades en les sol·licituds de comissió de serveis per circumstàncies de caràcter personal o professional greus, per la seva pròpia naturalesa, només la poden realitzar de manera graciable les direccions dels serveis territorials corresponents i del Consorci d'Educació de Barcelona. En conseqüència, les reclamacions que es presentin en disconformitat amb la proposta efectuada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona només es podran tenir en compte si s'aporta nova documentació justificativa relacionada amb la circumstància greu que motiva la petició. Per tant, en cap cas el possible recurs requerirà resolució individual expressa contra la seva denegació.

Annex 2

Codis d'especialitats

Cos de mestres

Centres d'educació infantil i primària

 • INF Educació infantil
 • PRI Educació primària
 • PAN Llengua estrangera: anglès
 • PFR Llengua estrangera: francès
 • PMU Música
 • PEF Educació física
 • ALL Audició i llenguatge
 • EES Pedagogia terapèutica

Centres de formació de persones adultes

 • PRI Educació primària
 • PAN Llengua estrangera: anglès
 • PFR Llengua estrangera: francès

Centres d'ensenyaments secundaris (primer cicle de l'ESO)

 • GE Ciències socials
 • CN Ciències de la naturalesa
 • MA Matemàtiques
 • LC Llengua catalana i literatura
 • LE Llengua castellana i literatura
 • AN Llengua estrangera, anglès
 • FR Llengua estrangera, francès
 • EF Educació física
 • MU Música
 • DI Educació visual i plàstica
 • TEC Tecnologia
 • PSI Pedagogia terapèutica

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari

 • AL Alemany
 • AN Anglès
 • AR Aranès
 • CN Biologia i geologia
 • CLA Cultura clàssica
 • DI Dibuix
 • ECO Economia
 • EF Educació física
 • FI Filosofia
 • FQ Física i química
 • FR Francès
 • GE Geografia i història
 • IT Italià
 • LE Llengua castellana i literatura
 • LC Llengua catalana i literatura
 • MA Matemàtiques
 • MU Música
 • PSI Orientació educativa
 • TEC Tecnologia
 • 501 Administració d'empreses
 • 502 Anàlisi i química industrial
 • 503 Assessoria i processos d'imatge personal
 • 504 Construccions civils i edificació
 • 505 Formació i orientació laboral
 • 506 Hoteleria i turisme
 • 507 Informàtica
 • 508 Intervenció sociocomunitària
 • 509 Navegació i instal·lacions marines
 • 510 Organització i gestió comercial
 • 511 Organització i processos de manteniment de vehicles
 • 512 Organització i projectes de fabricació mecànica
 • 513 Organització i projectes de sistemes energètics
 • 514 Processos de cultiu aqüícola
 • 515 Processos de producció agrària
 • 517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
 • 516 Processos en la indústria alimentària
 • 519 Processos i mitjans de comunicació
 • 522 Processos i productes d'arts gràfiques
 • 523 Processos i productes de fusta i mobles
 • 520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell
 • 518 Processos sanitaris
 • 524 Sistemes electrònics
 • 525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

 • 601 Cuina i pastisseria
 • 602 Equips electrònics
 • 603 Estètica
 • 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
 • 605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids
 • 606 Instal·lacions electrotècniques
 • 607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu
 • 608 Laboratori
 • 609 Manteniment de vehicles
 • 610 Màquines, serveis i producció
 • 611 Mecanització i manteniment de màquines
 • 612 Oficina de projectes de construcció
 • 613 Oficina de projectes de fabricació mecànica
 • 615 Operacions de processos
 • 614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris
 • 616 Operacions i equips de producció agrària
 • 617 Patronatge i confecció
 • 618 Perruqueria
 • 619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
 • 620 Procediments sanitaris i assistencials
 • 621 Processos comercials
 • 622 Processos de gestió administrativa
 • 623 Producció en arts gràfiques
 • 624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics
 • 625 Serveis a la comunitat
 • 626 Serveis de restauració
 • 627 Sistemes i aplicacions informàtiques
 • 628 Soldadures
 • 629 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes

 • 133 Alemany
 • 193 Anglès
 • 134 Àrab
 • 195 Català
 • 190 Espanyol per a estrangers
 • 198 Èuscar
 • 192 Francès
 • 191 Grec modern
 • 135 Italià
 • 136 Japonès
 • 137 Portuguès
 • 138 Rus
 • 139 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny

 • 701 Ceràmica
 • 707 Dibuix artístic i color
 • 708 Dibuix tècnic
 • 709 Disseny d'interiors
 • 710 Disseny de moda
 • 711 Disseny de producte
 • 712 Disseny gràfic
 • 714 Edició d'art
 • 715 Fotografia
 • 716 Història de l'art
 • 717 Joieria i orfebreria
 • 720 Materials i tecnologia: disseny
 • 721 Mitjans audiovisuals
 • 722 Mitjans informàtics
 • 723 Organització industrial i legislació
 • 725 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 • 802 Brodats i puntes
 • 804 Daurat i policromia
 • 805 Ebenisteria artística
 • 806 Enquadernació artística
 • 807 Esmalts
 • 808 Fotografia i processos de reproducció
 • 809 Modelisme i maquetisme
 • 810 Motlles i reproduccions
 • 811 Musivària
 • 812 Talla de pedra i fusta
 • 813 Tècniques ceràmiques
 • 816 Tècniques d'orfebreria i argenteria
 • 814 Tècniques de gravat i estampació
 • 815 Tècniques de joieria i bijuteria
 • 817 Tècniques de patronatge i confecció
 • 818 Tècniques del metall
 • 819 Tècniques murals
 • 820 Tècniques tèxtils
 • 821 Tècniques vidrieres

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (835)