Alemany 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Manresa EOI de Manresa - MR,AM - IN Fase d'elecció c 16704 (st:6)
2 - Igualada EOI d'Igualada - P,K - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 24394 (st:6)
3 - Manresa EOI de Manresa - W,M - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:6)