Processos i productes d'arts gràfiques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tortosa Institut de l'Ebre - GF,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19723 (st:44)
2 - Tortosa Institut de l'Ebre - SP,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 28301 (st:44)
3 - Tortosa Institut de l'Ebre - PG,J - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 29481 (st:44)