Estètica 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Torrevicens - AC,MJ - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 01799 (st:25) CMC
2 - Lleida Institut Torrevicens - ZC,E - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 11234 (st:25) CMC
3 - Lleida Institut Torrevicens - JL,R - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 04657 (st:25) CMC
4 - Lleida Institut Torrevicens - RC,N - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 01552 (st:25) CMC