Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Tortosa Institut de l'Ebre - CV,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15609 (st:44)