Volum 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Vic EASD de Vic - HP,M - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 24492 (st:6)