Tècniques ceràmiques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Badalona EASD Pau Gargallo - RC,SV - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12892 (st:2)