Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - AM,I - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 23647 (st:4) CMC