Volum 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Olot EA d'Olot - AC,R - IN Proposta continuïtat interins c 14568 (st:17)