Operacions i equips de producció agrària (IFE) 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Mollerussa Institut Mollerussa - SP,M - IN Proposta lloc específic temporal c 24631 (st:25)