Operacions i equips de producció agrària (IFE) 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Mollerussa Institut Mollerussa - SP,M - IN Proposta lloc específic temporal c 24631 (st:25)