ustec

PROPOSTES DE NO CONTINUÏTAT - Al·legacions

Crida d’USTEC·STEs  als centres

Per una provisió de llocs de treball objectiva i transparent

DEMANEM INFORMACIÓ, EXIGIM TRANSPARÈNCIA

IMPOSEM LA GESTIÓ DEMOCRÀTICA!


El Departament continua sense fer cap cas al sentiment majoritari del professorat i a l'opinió de tots els sindicats i vol imposar un Decret de Plantilles que busca aniquilar la democràcia als centres i deixa la confecció de les plantilles i la definició dels llocs de treball en mans de l’Administració a través de les direccions.

La Resolució d'Adjudicacions Provisionals per al proper curs està introduint l'arbitrarietat i una nova definició de llocs de treball als centres. Amb el nou procediment, les fases de proposta de les direccions introdueixen els nous llocs de treball específics, "singulars" i "amb perfil propi", llocs de treball que la direcció pot assignar a una o altra especialitat segons hi hagi o no vacant per cobrir.

Des de l'Administració s'està demanant a les direccions que defineixin en els seus centres les vacants que tinguin per poder-les assignar en les fases de proposta, traspassant a les direccions una responsabilitat que li pertoca al Departament. A més, obliga les direccions a situar un ordre de preferència en les propostes de continuïtat, amb el perill de generar tensions allà on no n’hi ha.

Tot això s'està realitzant en la gran majoria de centres amb una absoluta manca d'informació i transparència, sense consensuar-ho ni amb el claustre ni amb el Consell Escolar i esperant comunicar-ho quan els canvis ja estiguin decidits i en marxa.

Per tot això USTEC·STEs

FA UNA CRIDA A TOTS ELS DOCENTS A DEMANAR INFORMACIÓ ALS CENTRES.

FA UNA CRIDA A TOTES LES DIRECCIONS A NO UTILITZAR AQUESTES VÍES NO DEMOCRÀTIQUES QUE EL DEPARTAMENT PRETÉN IMPOSAR.

FA UNA CRIDA A CONVOCAR CLAUSTRES MITJANÇANT PETICIÓ DELS DOCENTS I EXIGINT TRANSPARÈNCIA.

FEM-NOS ACTORS DIRECTES D'UNES DECISIONS QUE AFECTEN EL NOSTRE FUTUR I EL DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA.

IMPOSEM EN LA PRÀCTICA UNA GESTIÓ MÉS DEMOCRÀTICA ALS CENTRES.


 

El Decret de Plantilles atorga a les direccions de les escoles i instituts la possibilitat de triar una part significativa del professorat del centre.

Nosaltres, com a claustre de____________________________,tot  entenent que l’educació pública ha de garantir un projecte comú basat en la igualtat d’oportunitats i sustentat en unes direccions democràtiques, exigim que al nostre centre i a la resta de centres públics la selecció del professorat que hagi d'ocupar qualsevol plaça disponible es faci amb criteris públics i objectivables d'igualtat, mèrit i capacitat, evitant qualsevol possibilitat d'opacitat i de discrecionalitat.

_________________a____________de____________de 2013

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (1)