ustec


SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 

            Ricardo Rodilla Juarranz  amb DNI 15 353 252Q, del Secretariat Nacional d’USTEC-STEs, amb domicili a efectes de notificacions a la Ronda Universitat 29, 5ª planta, 08007 de Barcelona, com sigui més adient en Dret,

D I C 

            Primer.- Que FORMULO UNA QUEIXA per les actuacions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en  el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals per aquest proper curs 2011-2012, en concret la resolució provisional. Aquesta forma d’actuació es va començar a aplicar l'estiu passat, però com que havia molts docents que tenien destinació per dos anys potser no era tant el nombre de persones afectades. És un procediment que priva a tots els interessats i interessades del coneixement d’algunes dades bàsiques de tots els que participen en aquest procediment. Aquesta falta de transparència és absolutament incorrecta ja que vulnera els principis de publicitat i objectivitat dels concursos públics, i no permet que les persones amb places adjudicades o sense, puguin fer un seguiment clar del procediment d’adjudicacions i les conseqüents reclamacions.

 

            Segon.- Que en data 20 de maig de 2011 es publica al DOGC la Resolució ENS/1234/2011, de 12 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2011,i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

A l’annex 1 s’estableix en el punt 7è:

—7 Publicitat
Les destinacions assignades pel procediment previ i pel procediment general
es notificaran mitjançant una resolució provisional d’adjudicació de destinacions provisionals, que es farà pública el mes de juliol de 2011. En la resolució provisional s’adjudicarà destinació al professorat funcionari i interí del cos de mestres i funcionari de carrera dels cossos d’ensenyaments secundaris. S’obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions.
Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juliol de 2011 es farà pública la resolució definitiva. S’adjudicarà destinació al professorat funcionari de carrera,en pràctiques i interí de tots els cossos docents.
Les resolucions del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines d’adjudicació de destinacions es faran públiques als serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona. Les destinacions també es podran consultar a l’adreça d’Internet del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament.
No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2011-2012 mitjançant processos d’adjudicació anteriors, ni el professorat que, havent estat nomenat càrrec directiu d’un centre públic amb efectes d’1 de juliol de 2011, ja se li hagués adjudicat destinació provisional al centre per aquest motiu, ni el professorat destinat en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

           
            Aquesta primera llista provisional va ser “publicada” el 14 de juliol de 2011 i les persones interessades solament van poder conèixer si se’ls havia adjudicat plaça o no pel proper curs, i quina era la destinació i l’especialitat adjudicada. Aquesta publicitat es va realitzar per internet. No es va poder conèixer les llistes complertes d’adjudicacions per les especialitats, i les situacions administratives dels concursants. Als Serveis Territorials d’Ensenyament calia fer gestions per accedir a les llistes en paper, situació que dificultava i en la majoria dels casos impossibilitava la reclamació en el termini que finalment es va fixar fins el dimarts 19 de juliol

Tercer.- Aquesta forma tan poc transparent de comunicació de la primera llista de les destinacions provisionals ha privat a molts docents de la possibilitat de fer la reclamació establerta a la Resolució ENS/1234/2011, i per tant ha viciat ja tot el procediment per privar d’aquest dret a les persones no conformes amb la resolució provisional.

En el cas del professorat interí no es van publicar les destinacions del professorat de secundària, que apareixeran a finals de juliol amb tots els nomenaments que inclouran les persones que han accedit a la funció pública pel procediment selectiu d’enguany. En el cas del professorat interí de primària solament surt el número de la borsa de treball i el col·lectiu del professorat interí.

En el cas del professorat funcionari de carrera afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió, en el cas de concórrer més d’un candidat o candidata són necessàries unes dades mínimes per determinar l’adjudicació correcta.
4.2.4.1
Cos de mestres.
a) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.
b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.
Si de l’aplicació dels criteris dels apartats anteriors es manté la igualtat, l’ordre
de prioritat serà el següent:
1. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva,
comptada a 31 d’agost de 2011.
2. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del mateix
cos, comptat a 31 d’agost de 2011.
3. Any més antic d’ingrés al cos.
4. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos.
Cossos d’ensenyaments secundaris.
a) Ser titular d’una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs
oposició o adquisició de noves especialitats).
b) Professorat que tingui la condició legal de disminuït.
c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana.
Si de l’aplicació dels criteris dels apartats anteriors es manté la igualtat, l’ordre
de prioritat serà el següent:
1. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix
cos, comptat a 31 d’agost de 2011.
2. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva,
comptada a 31 d’agost de 2011.
3. Any més antic d’ingrés al cos.
4. Pertànyer a un dels cossos de catedràtics.
5. Puntuació més alta obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos.

 

Quart.- Les destinacions es podien conèixer centre a centre, però aquest procediment ha fet inviable les reclamacions individuals, que solament tenien un termini de 3 dies per tramitar-se, i tampoc incorporaven les dades bàsiques ja esmentades.

S’ha de tenir en compte la impossibilitat per al professorat de primària d’entrar a més de 2000 centres o del professorat de secundària d’entrar al voltant de 600 centres. Els centres de nova creació després de la convocatòria no s’han pogut en principi ni demanar directament, ni tampoc accedir a les seves adjudicacions provisionals per aquest proper curs 2011-2012 ja que no s’han publicat el llistat de codis dels centres nous.

Els responsables del sindicat USTEC·STEs s’han posat en contacte amb càrrecs del Departament d’Ensenyament fent palesa les dificultats que comporta aquesta absoluta opacitat en el procediment d’adjudicacions de destinacions, però aquests no han volgut esmenar el procediment al·legant que no volien vulnerar la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Cal considerar, però, que si es participa en una provisió de places públiques, encara que sigui provisional, algunes dades personals no confidencials, com les abans esmentades, són absolutament necessàries per poder realitzar un correcte control de les adjudicacions. No s’està demanant el DNI, ni informació sensible protegida per la Llei Orgànica 15/1999, sinó dades de domini públic imprescindibles per comprovar la correcta adjudicació de les destinacions:

*Noms i cognoms
*Especialitats
*Situació administrativa i col·lectiu pel que es participa
*Lloc i centre adjudicat i especialitat de la plaça.
*Fase d'adjudicació (inclòs el torn de reserva per disminuïts)
*Dades mínimes pel professorat afectat per supressió ( punt 4.2.4.1 de la Resolució ENS/1234/2011)

Cal posar de manifest que la forma de publicitar les adjudicacions provisionals de destinació pel curs 2011/12 per part del Departament d’Ensenyament contrasta de forma absoluta amb la forma amb la qual el Ministeri d’Educació ha publicitat les adjudicacions del darrer concurs general de trasllats d’àmbit estatal convocat per les Resolucions EDU/3679/2010 I EDU 3680/2010. Aquestes dades  encara es poden consultar a la WEB del Ministeri
http://www.educacion.gob.es/educacion/profesorado/vida-laboral/concurso-traslados/resultados-traslados-maestros.html
Es pot constatar que inclouen el nom i cognoms, DNI, especialitats per les que s’ha concursat, puntuació obtinguda desglossada per apartats, situació administrativa, centre d’origen i centre adjudicat (si s’escau) i especialitat per la que es té la plaça.

 

Cinquè.- Que aquestes actuacions del Departament d’Ensenyament exposades són improcedents i no s’ajusten a les diferents normatives d’aplicació:

L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic Llei 7/2007, del 12 d’abril

Article 10.2 La selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Article 78  Principis i procediments de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera.1. Les administracions públiques proveiran els llocs de treball mitjançant procediments basats en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre
Article 62 Concurs  El concurs constitueix el sistema normal de provisió i s'efectua mitjançant convocatòria pública, en la qual s'han d'establir els mèrits i la capacitat que han de ser considerats per determinar la idoneïtat dels aspirants, atenent especialment els requisits exigibles segons les característiques de cada lloc de treball. També s'han de considerar, en relació amb el lloc a proveir, la valoració del treball desenvolupat, els cursos de formació i perfeccionament, l'antiguitat, el grau personal, les titulacions acadèmiques i el nivell de coneixement de la llengua catalana.

 

L’Administració educativa està supeditada a la Llei i al Dret, com l’obliguen els art.9.3 i 103.1 de la Constitució i en l’àmbit de la negociació col·lectiva dels funcionaris,  segons l’article 38 de L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, vincula clarament al Departament d’Educació i li impedeix realitzar actuacions unilaterals com la realitzada en la present circumstància

Per tot el que s’ha exposat,

DEMANO que el Síndic de Greuges accepti aquest ESCRIT DE QUEIXA, investigui aquestes pràctiques de l’Administració Educativa en el procediment de destinacions provisionals per al curs 2011-2012, i requereixi al Departament d’Ensenyament en relació a aquesta pràctica tant lesiva pels professionals de l’Ensenyament públic de Catalunya per què faciliti les següents dades en la llista definitiva d’adjudicacions: *Noms i cognoms,*especialitats,*situació administrativa i col·lectiu pel que es participa,*lloc i centre adjudicat i especialitat de la plaça.,*fase d'adjudicació (inclòs el torn de reserva per disminuïts), *dades mínimes pel professorat afectat per supressió ( punt 4.2.4.1 de la Resolució ENS/1234/2011).

 

 

Barcelona a 26 de juliol de 2011

 

USTEC·STEs, 27 de juliol  de 2011

 

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (8)