ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Concurs de mèrits per a la selecció de directors/es

Després de la Mesa Sectorial del 23 de gener, en què el Departament d’Educació ens va presentar l’esborrany de la convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius del Departament d'Educació on es preveu que el 30 de juny de 2019 aquest càrrec resti vacant i que figuraran a l’annex 2 de la convocatòria, USTEC·STEs vol fer un seguit de consideracions:

-La resolució per al concurs de mèrits de selecció de directors/es que ens ha presentat el Departament aplica estrictament la versió més dura de la LOMCE en aquest aspecte, de manera es continua aprofundint en un model de direccions al qual USTEC·STEs (IAC) ens oposem frontalment. 
-En aquesta convocatòria s’exigeix que els i les participants acreditin que han superat un curs de formació inicial o d’actualització per a l‘exercici de la funció directiva. És un greuge que el curs de formació inicial sigui requisit i no pas un mèrit, com fins ara, ja que n’exclou la majoria de treballadors/es.
Històricament les direccions s’han abastit de docents dels claustres a qui, gràcies al seu bon treball i les aptituds demostrades la seva tasca diària al centre, els companys i companyes fan confiança per tirar endavant la direcció. Fins i tot, molt sovint hi accedien molts docents que ni s’ho havien plantejat. El nou requisit que s’inclou a la resolució liquida aquest sistema i s’afavoreix la promoció de qui realment vol ser promocionat. D’aquesta manera, es perd molt sovint la possibilitat que la direcció sorgeixi de la voluntat del claustre de cada centre; a més a més, s’obre la porta que docents externs puguin assumir-ne la direcció sense tenir coneixements suficients del tarannà de l’escola o institut en qüestió. El Departament ens dirigeix, doncs, cap a la professionalització total de les direccions.
-USTEC·STEs va demanar que, com fins ara, el curs de formació inicial o d’actualització per a l‘exercici de la funció directiva no fos considerat un requisit sinó un mèrit.
-També vam demanar a l’Administració que s’inclogués la perspectiva de gènere i la coeducació dins el projecte de direcció que han de presentar les persones aspirants, tal com s’ha fet en la normativa de les oposicions d’enguany.
Termini previst de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

(Cal comprovar els terminis en la resolució definitiva.)

El termini previst de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 de febrer de 2019 fins al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l’anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.

Com a novetat, enguany el projecte de direcció s’ha de presentar per mitjans electrònics mitjançant l’aplicació informàtica que es posarà a disposició del personal docent al Portal de centres del Departament d’Educació.

Amb la presentació a través d’internet, l’al·legació dels mèrits es considerarà formalitzada a tots els efectes, per la qual cosa no s’ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, tret que s’hagi fet qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient i que no hagi pogut presentar mitjançant l’aplicació informàtica.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Personal de cada servei territorial o l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona ha de comprovar per a cada aspirant el compliment dels requisits de la base 1 i proposarà l’admissió o no de la sol·licitud. En cas que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

No més tard del dia 14 de març de 2019 es farà pública al Portal de centres del Departament d’Educació la relació de centres on no hagin candidats admesos al concurs de mèrits.

A tot estirar, el 19 de març de 2019 el Departament d’Educació a l’adreça d’Internet següent: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre farà públiques les candidatures admeses i excloses.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació.

La resolució de candidatures admeses i excloses s’ha de notificar a la direcció dels centres afectats a tot estirar el 21 de març de 2019.

Les comissions de selecció s’han de constituir a partir del 5 d’abril de 2019 a la seu del centre educatiu o ZER corresponent.

Nomenament
El director o directora dels serveis territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2023.


 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (13)