ustec

Personal directiu professional docent

PROFESSIONALITZAR PER APROFUNDIR  LA JERARQUITZACIÓ

El personal directiu docent és un nou model de direcció que es presenta com un esglaó més en la carrera directiva, però que conté diferències importants amb les direccions actuals. Aquestes diferències el configuren com un professional administratiu allunyat de la selecció i el control dels centres. És en definitiva la versió moderna del cos de directors.

Per accedir a aquesta nova figura s’ha d’haver exercit com a mínim un mandat com a director/a amb avaluació positiva, la qual cosa, ja d’entrada, restringeix la possibilitat d’accés a la resta del professorat.

A aquesta nova categoria s’hi accedeix superant unes proves, presentant una sèrie de mèrits i qui acaba seleccionant els aspirants és una comissió administrativa formada per la inspecció i funcionaris/es docents o no docents nomenats per l’Administració. El Departament acaba de realitzar una convocatòria  per seleccionar un mínim de 80 directius professionals docents. En aquesta mena de concurs/oposició la selecció és absolutament subjectiva i a criteri de cada comissió, on l’entrevista sobre el projecte de direcció realitzat in situ és determinat.

L’accés a aquesta categoria dóna mèrits per participar en els processos de selecció de direccions i també la possibilitat d’ocupar llocs de treball de directiu professional que creï el Departament. A aquests llocs de directiu professional s’hi accedirà per provisió especial. És una fórmula similar a la lliure designació. Amb aquesta nova figura directiva mor la participació de la comunitat en la selecció dels futurs directors/es i per afegitó la gestió democràtica dels centres.

Entre altres funcions destaca que el director podrà acordar amb l’Administració els recursos que necessita el centre, la qual cosa permetrà a l’Administració continuar diferenciant els recursos dels centres i evitar la negociació col·lectiva de les plantilles.

També destaca que tindrà poder absolut per concedir els permisos, decidir sobre la formació permanent del professorat, assignar complements retributius (dedicació, innovació, recerca, implicació en el funcionament del centre, en base als criteris que marqui el govern), intervenir en la decisió de quin professorat provisional ocupa una vacant al centre i altres assumptes que en matèria de gestió i organització del treball li delegui el Departament.

La seva gestió en llocs de treball reservats està subjecta a una avaluació anual. Si aquesta avaluació és positiva generarà el dret a cobrar un increment anual no consolidable en el complement de reconeixement de la funció directiva. L’avaluació positiva al final del mandat en llocs reservats serà mèrit per ocupar llocs en les administracions. Ocupar un lloc de treball reservat a directiu professional implicarà no exercir docència directa. L’avaluació anual negativa suposarà la pèrdua de l’acreditació de directiu professional docent.

Es busca un perfil de direcció autoritari, amb capacitat de manar, d’imposar-se al professorat i a la comunitat educativa. La convocatòria assenyala com un tret dins del perfil: “la capacitat d’orientació a la ciutadania “, gerencial. Tot plegat fa la impressió que sota les paraules dolces, lideratge distribuït, visió de futur, capacitat de dirigir grups humans, es vol construir una figura que transformi els centres i la seva organització, i en la que l’Administració pugui delegar la tasca d’avançar en la consolidació de formes d’organització del treball importades del sector privat i així anar fent la transició cap a la gestió privada dels centres públics. Amb aquesta figura es referma la voluntat del Departament de construir una cadena de comandament en els centres que vagi posant fi a qualsevol vestigi de gestió democràtica i participativa.

.full 193

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:25 (1)