DISPOSICIONS DOGC i BOE

(PER BUSCAR EN ELS CINC ANYS CLICA TOTS 500KB) 2007 i 2008 fons verd clar...
Atenció: 2006 i 2005 fons rosa - 2004 fons gris --- 2003 fons blau --- 2002 fons blanc --- 2001 fons groc --- 2000 fons verd
si no funciona l'enllaç podeu trobar el text en el full de disposicions corresponent.

Nota: la consulta íntegra del DOGC de gener de 2002 en endavant és un servei gratuït,
els DOGC anteriors a 2002 relacionats amb ensenyament els podeu trobar en els Fulls de Disposicions.

final 2007 i 2008

inici 2007 i 2008


final 2006

Govern 27/12El Govern treu a concurs 4.010 places de catedràtic

DOGC 27/12: calendari de festes locals per a l'any 2007

BOCG: Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

BOCG: ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

DOGC 22/12: es nomena personal eventual del Departament

DOGC: delegació de competències de la persona titular del Departament

DOGC: delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General

DOGC 21/12: concurs públic per formar part de la borsa de trebal

DOGC 21/12: DECRET 568/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació

Síndic de Greuges : Convivència i conflictes als centres educatius.

Departament 20/11: El Govern aprova mesures per facilitar les substitucions de mestres, demà 21 de desembre es publicarà al DOGC una nova convocatòria de la borsa

Govern 19/12: El Govern aprova mesures per facilitar la cobertura de les substitucions de mestres a primària. El Govern aprova nova convocatòria de la borsa de secundària Documentació i nomenaments

DOGC 20/12: beques predoctorals ... destinat a l'INEFC, al Centre d'Alt Rendiment (CAR) i al Consell Català de l'Esport (CCE), per a l'any 2007

DOGC 20/12: UB accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC: places vinculades a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC: ingrés a l'escala auxiliar administrativa de funcionaris de la Universitat Pompeu Fabra

DOGC: Euroaula BCN

DOGC: Sagrats Cors BCN

XTEC 19/12: Ajuts individuals per participar en activitats de formació permanent del professorat

Departament 19/12: Síntesi de resultats de competències bàsiques

DOGC 19/12: assignació de destinació definitiva de funcionaris docents a l'IES de Sitges

DOGC 19/12: adscripció amb destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de mestres

Departament 18/12: Currículum dels ensenyaments mínims de l'educació primària

Departament 18/12: Cursos sobre dona i educació

DOGC 18/12: beques ... formació en tecnologies de la informació aplicades a l'educació

DOGC 15/12: llista provisional d'aspirants admesos i exclosos ...procés selectiu ... per proveir 23 llocs

Departament 15/12: Educació crearà un centre integral de formació professional a Terrassa

Departament: Calendari d'aplicació de la LOE

Departament: La LOE i la formació inicial del professorat.

Diari de Girona: No es pot dir pacte

Govern 12/12: construcció i adequació de diversos centres

Departament: Ponències de la II Jornada d'informació i orientació professional

Departament: Ponències de la IV Jornada del Consell Català d'FP

DOGC 14/12: Immaculada, de Vilassar

DOGC: Marqués Calimero, de Barcelona

DOGC: Ubaeseae, de Barcelona

DOGC 13/12: UPC es convoca concurs d'accés a funcionaris docents

Departament: currículum ... de tècnic/tècnica d'esport en l'especialitat d'Handbol

BOE 13/12: puestos de funcionarios docentes en el exterior

BOE 13/12: puestos de asesores técnicos en el exterior (personal docente)

DOGC 11/12: modificació ... procés selectiu de nou accés per proveir 23 llocs de treball de personal docent

DOGC: Kumbayà, de Palamós

BOE 8/12: Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria

BOE: FOTOCÒPIA enseñanzas mínimas primaria

DOGC 7/12: prova d'accés al 2n nivell d'alta muntanya

DOGC 5/12: calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya del curs 2006-2007

DOGC: sorteig ... aspirants en els processos selectius de l'any 2007 per a l'ingrés a la funció pública

DOGC: proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

DOGC: cessament de personal eventual

DOGC: es ratifica en el seu lloc de treball personal eventual

DOGC: mplantació dels estudis de llicenciat o llicenciada en comunicació audiovisual a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya

DOGC: Ricardo Montalbán Carbó cap de l'Oficina de Relacions Externes del Departament

DOGC: es crea l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), com a institut universitari de recerca propi de la Universitat Autònoma de Barcelona

DOGC 4/12: Adults Rosa dels Vents de Cambrils

DOGC 1/12: convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius públics ... que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2004-2005

DOGC 1/12: modificació ... concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'any 2005

DOGC: nomena la senyora Maria Àngels Reig Puig assessora del conseller

DOGC: CETT, de Barcelona

DOGC: Premi Joan Coromines per a treballs de recerca de batxillerat

DOGC: concurs públic per cobrir places de professorat contractat

DOGC: Institució Cultural del CIC, de Barcelona

DOGC: beques de col·laboració en tasques de formació en qualificacions professionals i en tecnologies

DOGC 29/11: creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments

DOGC: sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent

DOGC: pròrroga de la vigència de la certificació dels manuals d'avaluació docent

DOGC: centre European University, de Barcelona

DOGC: subvencions ... menjador, esbarjo i transport dels centres docents concertats d'educació especial

DOGC 28/11: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents concertats d'educació especial

DOGC 28/11: s'adapta el currículum ...arts plàstiques i disseny de grau superior d'il·lustració als perfils professionals d'animació audiovisual i de còmic

DOGC: adscripció amb destinació definitiva de diverses funcionàries del cos de mestres

DOGC: concessió de les beques i els ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 05-06

DOGC 27/11: criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador

DOGC 27/11: UPF concurs per a la provisió d'una plaça de cossos docents universitaris

DOGC 24/11: assignació de destinació de funcionaris docents

DOGC: IES Pere Martell Tarragona

DOGC 23/11: projecte de Decret pel qual es regula la selecció del director o directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics

DOGC: es regulen els centres integrats d'FP

DOGC: L'Esquitx Manresa

DOGC: Sant Nicolau Sant Andreu de Llavaneres

DOGC: Mainada Mollet

DOGC 22/11: preinscripció al procediment d'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents

Departament: Educació convocarà 6.856 places d'oposicions al cos de mestres i al cos de professors el 2007

DOGC 22/11: concurs ...ajuts individuals al professorat per participar en cursos... 2005-2006

DOGC 22/11: es resol el concurs ... centres educatius privats concertats que subscriguin, ..., un contracte programa

DOGC 22/11: FPA Sant Raimon de Penyafort BCN

DOGC: es resol ... subvencions als centres privats concertats que tinguin escolaritzat alumnat amb necessitats educatives específiques

DOGC: es modifica l'Ordre ... subvencions a entitats ... per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes amb necessitats educatives especials ... i se'n resol la convocatòria

Departament 21/11: 6a hora. Què n'opines?

Departament 21/11: Normativa pràctiques estades a les empreses

DOGC 20/11: inici d'activitats de diverses EOI

DOGC: començament de les activitats de diversos CEIP

DOGC: formació d'adults Tona

DOGC: inici d'activitats de diversos IES

DOGC 20/11: començament de les activitats de diversos CEIP

Departament 17/11: Inscripció a les proves per a l'obtenció del graduat en educació secundària

DOGC 17/11: es modifica la zona escolar rural Vent Serè

DOGC: es modifica la zona escolar rural Cep de Sis

DOGC: es modifica la zona escolar rural Baix Montseny

DOGC: designació del regidor o representant de l'ajuntament al consell escolar de centres docents privats concertats

DOGC: proves específiques d'accés al primer nivell d'esquí alpí i surf de neu

DOGC: es modifica ...es modifiquen els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial

DOGC: es modifica ... es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i ...infantil

DOGC 16/11: mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya

DOGC 16/11: proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de 18 anys

DOGC: es creen diversos instituts

DOGC: requisits legals per a la concessió dels premis Catalunya d'educació

DOGC: URV oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2006

DOGC: UAB accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 15/11: convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir 23 llocs de treball de personal docent laboral fix

DOGC 15/11: concurs de nou ingrés

DOGC 14/11: RESOLUCIÓ per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.Fotocòpia

DOGC 10/11: ajuts per desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la informació i la comunicació

DOGC 10/11: UPF oferta parcial d'ocupació del personal laboral

DOGC 9/11: es convoca la prova específica d'accés al primer nivell de futbol del grau mitjà, dels ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport en l'especialitat de futbol en centres públics

DOGC 8/11: ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca

DOGC 7/11:RESOLUCIÓ EDU/3462/2006, de 24 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres

DOGC 7/11: es reconeixen determinats centres de formació de persones adultes per dur a terme, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional

DOGC 7/11: URV es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC: es fa pública la concessió dels Premis Catalunya d'Educació corresponents a l'any 2006

DOGC: un lloc de treball del Departament

DOGC: nomenament de personal funcionari per ocupar diversos llocs de treball del Departament

DOGC: es deixen inactius diversos col·legis

DOGC 3/11: borsa de persones interessades en estades de treball o en pràctiques en institucions internacionals a l'estranger

DOGC: concessió d'ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball

DOGC: creació de diversos col·legis d'educació infantil i primària

DOGC2/11: estructuració del Departament d'Educació i Universitats

Departament 31/10: IV Jornada del Consell Català de Formació Professional

Departament 31/10: Orientacions per a les proves per a lobtenció del certificat de formació instrumental

Departament 31/10: Orientacions per a les proves per a lobtenció del títol de Graduat en educació secundària per a persones majors de 18 anys

DOGC 31/10: Bufalà, de Badalona, a l'aula pública d'FPA Lloreda-La Pau, de Badalona

DOGC: Nuestra Señora de la Merced, de Cornellà

Departament 30/10: Subvencions a les AMPA per a lacollida matinal

Departament 30/10: Acreditació de competències. Fase d'orientació

DOGC 30/10: CORRECCIÓ ... calendari escolar del curs 2006-2007

DOGC: creació de diversos centres públics de formació de persones adultes

DOGC: convocatòria de beques i ajuts postdoctorals

DOGC: organització i l'avaluació dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny

DOGC: convocatòria per a la concessió d'ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits

DOGC: implantació dels programes oficials de postgrau

DOGC 27/10: procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament

DOGC: realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius

DOGC: es convoca concurs públic per cobrir places de professorat contractat doctor

DOGC 26/10: CORRECCIÓ de modificació ... es classifiquen com d'especial dificultat determinats llocs de treball del cos de mestres en els centres públics

DOGC 26/10: s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats

DOGC 26/10: es regulen les funcions del professorat contractat per les universitats públiques

DOGC: concessió de la Medalla i de la Placa Narcís Monturiol

DOGC 26/10: provisió d'un lloc de treball singular de la Gerència

DOGC 26/10: Medalla i la Placa Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic

Departament 24/10: Calendari CONCURS DE TRASLLATS   Publicació de la convocatòria mestres: 7 de novembre. Sol·licituds: del 8 al 24 de novembre.    secundària i altres: 14 de novembre. Sol·licituds: del 15 de novembre a l'1 de desembre

Govern 24/10: El Govern construirà set nous centres educatius.

Departament 24/10: Butlletí d'Educació  LOE

DOGC 19/10: CONCURS DE TRASLLATS s'adjudiquen, amb caràcter definitiu, llocs de treballs docents de caràcter singular per l'aplicació del pla estratègic de centre

DOGC: s'aprova la versió en llengua catalana del suplement europeu al títol

DOGC: patrimoni festiu de Catalunya

DOGC: places de professor agregat

DOGC: normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament

DOGC: es creen diverses EOI

DOGC: accions de formació professional ocupacional

DOGC 17/10: preu públic per a la prestació del servei de cursos d'actualització de coneixements i perfeccionament professional de persones adultes a les escoles oficials d'idiomes

DOGC 17/10: UdLl. places de professorat

DOGC: UPC. accés a l'escala auxiliar administrativa, torn lliure

DOGC: ajuts en concepte de foment de les activitats sindicals de temps lliure

DOGC 16/10: instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament

DOGC 16/10: proves d'escola oficial d'idiomes

DOGC: convocatòria del XIIIè Premi Rafael Farré

MEC: El MEC y las CCAA acuerdan los contenidos de la Educación Primaria

Govern 10/10:  Construcció i adequació de diversos centres

DOGC 10/10: nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

DOGC: concurs d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC: premi al millor cartell i tríptic dels ajuts de mobilitat per a l'estudiantat

DOGC 5/10: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 4/10: Conveni col·lectiu de treball del sector de les Escoles d'educació especial per als anys 2006 i 2007

Fotocòpia conveni

DOGC 3/10: currículum del cicle de formació específica d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà d'ebenisteria

DOGC 3/10: currículum del cicle de formació específica d'arts plàstiques i disseny de grau superior d'arts aplicades de la fusta

DOGC 2/10: condicions de treball ...Ajuntament de Masquefa

DOGC: Conveni ...Ajuntament de les Franqueses del Vallès

DOGC 29/9: Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Químic de Sarrià

DOGC: director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

DOGC: oferta pública d'ocupació per a l'any 2006

DOGC: beques i ajuts postdoctorals dins el programa Beatriu de Pinós

DOGC 26/6: URV concurs de nou ingrés

DOGC: condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Sabadell

DOGC: Conveni col·lectiu Patronat Municipal d'Educació Física i Esports de Martorell

DOGC 21/9: es fa públic un curs d'especialització per al professorat

DOGC 19/9: Conveni col·lectiu de treball del sector d'ensenyament privat de Catalunya any 2006 Fotocòpia

DOGC 15/9: concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialització, màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació

DOGC 15/9: es modifica la Resolució ... per la qual s'implanten, se suprimeixen o es traslladen cicles formatius

DOGC: entrada en funcionament del Portal del Consell Interuniversitari

DOGC 15/9: es revoquen parcialment diverses subvencions ... corporacions locals

DOGC 15/9: Sant Pere de Vilamajor

DOGC 14/9: facultat de química i de la facultat d'enologia de la URV

DOGC: provisió de places de personal acadèmic

DOGC: provisió de places -Catedràtic i Professor Agregat

DOGC: facultat de biociències ... UAB

DOGC: provisió de places -Catedràtic i Professor Agregat-

DOGC: provisió de places de personal acadèmic -Lector- curs 2006-2007

DOGC 13/9: CORRECCIÓ ...taules salarials per a l'any 2005 per als centres d'ensenyament privat

DOGC 13/9: es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius

DOGC 13/9: s'actualitza la relació d'instituts d'educació secundària que participen en el Projecte de qualitat i millora contínua

DOGC 13/9: es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se n'aproven les bases reguladores

DOGC 13/9: modifica ... zona escolar rural Talaia

DOGC: es crea una zona escolar rural a Riba-roja d'Ebre

DOGC 12/9: concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària

DOGC 8/9: DECRET 325/2006, de 22 d'agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris DOGC: fotocòpia DECRET

DOGC 8/9 FASs'aproven i es fan públiques la llista de concessió d'ajuts i la llista de personal exclòs del fons d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i el personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat

Departament: Preinscripció i matriculació Curs 2006-2007 impresos EOI i esports

DOGC 8/9: s'amplia l'import global destinat a la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a l'estudiantat en el marc del programa europeu Erasmus

DOGC 8/9: UB admesos i exclosos al procés selectiu ... escala d'auxiliars administratius

DOGC 8/9: normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament

DOGC 7/9 BORSA MESTRESconvocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent del cos de mestres

DOGC 7/9: UdLl procés selectiu ...promoció interna, per a l'ingrés a l'escala de gestió

DOGC 6/9: cessament de la senyora Montserrat Guri com a directora general de Personal Docent

DOGC 6/9: suplència del titular de la Direcció General de Personal Docent

DOGC 6/9: delegació de competències de la persona titular del Departament en diversos òrgans del Departament

DOGC 6/9: delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General en diversos òrgans del Departament

DOGC 4/9: CORRECCIÓ ... convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir 165 places de personal laboral fix

DOGC 4/9: convocatòria ... diversos llocs de treball del Departament

DOGC 4/9 UdLl: lista definitiva d'aspirants ... places convocades ...en règim de contracte laboral indefinit

DOGC 1/9: convocatòria per a la renovació de beques de formació d'investigadors predoctorals

DOGC 1/9: convocatòria d'ajuts per a l'adaptació de la metodologia docent d'acord amb els objectius del procés de Bolonya

DOGC 1/9: condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Girona

Departament 31/8: CIRCULAR PER LA QUAL ES PRECISEN ASPECTES SOBRE EL PAS ... (06-07)

DOGC 30/8: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents concertats d'educació especial

DOGC 30/8: subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys

DOGC 25/8: CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari

DOGC 25/8: publicació de l'Acord d'esmena del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Delphi

DOGC 25/8: ajuts per a l'estudi de les desigualtats i violències originades per motius de gènere

DOGC 25/8: beques i ajuts postdoctorals

DOGC 25/8: beques per a estades de recerca fora de Catalunya

DOGC 24/8: XII Premi Pere Calders de Literatura Catalana

DOGC 24/8: subvencions a entitats ...per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes amb necessitats educatives...

 

DOGC 17/8: es fa pública la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2006-2007

DOGC 17/8: Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sabadell

DOGC 17/8: UdG places de professorat

DOGC 16/9: UAB concurs públic per l'accés a places d'agregat

DOGC 10/8: URV oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2006 DOGC 9/8: es resolen les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als nivells postobligatoris

DOGC 9/8: es regula, ..., el curs de preparació de la prova d'accés als CF d'FP de GS

DOGC 9/8: subvencions a les corporacions locals titulars de llars d'infants

DOGC 4/8: RESOLUCIÓ ...es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques en diversos cossos docents

DOGC: UPF provisió de les places de personal acadèmic

DOGC: UPF provisió de les places de personal acadèmic

DOGC: cessament de la directora de l'Agència per a la Qualitat

DOGC: cessament de la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat

DOGC 4/8: adscripció de l'Institut de Qualitat Assistencial i Seguretat ...UAB

DOGC 3/8: creació de nous camps d'aprenentatge

DOGC 3/8: UPF provisió de les places de personal acadèmic -lector-

DOGC 31/7: RESOLUCIÓ ... de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

fotocòpia: regulació pràctiques

DOGC: nomenament de personal funcionari per ocupar diversos llocs de treball del Departament

DOGC: zona escolar rural Tres Branques

DOGC: zona escolar rural Montsant-Ribera

DOGC: es modifiquen els preus públics de diversos serveis docents

DOGC: zona escolar rural de Bat a Bat

STEs: OPOSICIONS. Borrador Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades

STEs: Borrador del RD por el que se establece el complemento especial de dedicación al centro

DOGC 28/7: s'autoritzen els programes de garantia social ... durant el curs 2006-2007

DOGC 28/7: bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat

DOGC 28/7: UPF oferta parcial d'ocupació

DOGC 27/7: creació de la denominació de Xarxa de referència d'R+D+I

DOGC 27/7: Prat de Llobregat oferta pública d'ocupació

DOGC 27/7: s'adapta el currículum del CFGM d'instal·lació i manteniment electromecànic ... vaixells d'esbarjo i serveis portuaris

DOGC 25/7: es modifica ... la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball

DOGC: subvencions als centres privats concertats que tinguin escolaritzat alumnat amb necessitats educatives específiques

DOGC 25/7: subvencions als centres privats concertats per al suport a l'acollida i a l'aprenentatge de la llengua catalana

DOGC 24/7: es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents

DOGC: fotocòpia aspirants que han superat les proves

DOGC 21/7: s'autoritzen plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2006-10

DOGC 21/7: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya.

Departament 21/7: Instruccions sobre l'organització i el funcionament del PAS i serveis adscrits a centres

DOGC 20/7: Fotocòpia Estatut

DOGC 20/7: DECRET 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

DOGC 19/7: cessament i nomenament del president del Consell Escolar Territorial al Vallès Occidental

Govern 18/7: Preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats

DOGC 18/7: centres que han formalitzat documentalment un pla estratègic amb el Departament

DOGC 18/7: ajuts als ajuntaments titulars de llars d'infants, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides

DOGC 18/7: concurs públic per seleccionar centres educatius privats concertats que subscriguin, amb caràcter experimental, un contracte programa amb el Departament

DOGC 18/7: ajuts en l'àmbit de l'educació física i l'esport

DOGC 17/7: concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament DOGC 17/7: ajuts a l'edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris i llibres cientificotècnics, en suport paper o electrònic, escrits en llengua catalana

DOGC 14/7: nomenament de personal funcionari per ocupar diversos llocs de treball

DOGC 14/7: curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius

DOGC: UAB concursos d'accés a cossos de funcionaris docents

DOGC: UdG plaça de professorat

DOGC 13/7: LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

fotocòpia LLEI 8/2006

DOGC: modificació ... es nomenen els tribunals

DOGC: places de nou accés dels centres docents de les universitats

DOGC: convocatòria extraordinària ...d'ensenyaments de dansa

DOGC: modificació... instruccions ... destinacions al professorat de religió

DOGC: normes de preinscripció i matrícula ... ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport

DOGC 13/7: s'implanta el règim nocturn dels ensenyaments de batxillerat

DOGC 12/7: sorteig públic ... número a partir del qual es farà l'ordenació de les corresponents sol·licituds ... de determinats ensenyaments

DOGC: UPC places de professorat

DOGC: ajuts a l'edició i la difusió de publicacions relacionades amb les dones


Govern 11/7: 
Inversions en matèria d’educació. (Tecnologies de la Informació i Comunicació a l’aula). 9 milions d’euros escolarització d’infants de 0 a 3 anys, en centres de titularitat privada. 1.440.000 € per subvencions als centres privats. 5.494.353 euros subvencions centres concertats d’EE...

DOGC 11/7: es resol la convocatòria per a la concessió d'ajuts a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris

DOGC 11/7: Sant Adrià ...oferta d'ocupació

DOGC: Sta Fe del Penedès oferta d'ocupació

DOGC 10/7: RESOLUCIÓ EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2274/2006, de 28 de juny, que complementa la Resolució EDC/1333/2006, de 4 de maig, per la qual s'aproven instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent per al curs 2006-2007

DOGC: URV places de professorat agregat

DOGC 7/7: UB places de professors

DOGC 7/7: accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats de futbol i futbol sala

DOGC 6/7: tramitació telemàtica ... convocatòries referents a la borsa de treball

DOGC 6/7: DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya

fotocòpia: drets i deures

DOGC 6/7: DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres

fotocòpia: educació infantil

DOGC: subvencions als Ajuntaments i a les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes per a l'organització ... "Escoles Obertes al Setembre"

DOGC 6/7: creació de diversos centres d'FPA

DOGC 3/7: Escola Pia d'Olot, d'Olot

DOGC: destinació definitiva ... Adela Asensi Estruch al CEIP Castellbisbal 2

DOGC: preus públics dels serveis d'ensenyament de música i de dansa

DOGC: preus públics ... llars d'infants de titularitat del Departament d'Educació i Universitats i se n'aprova el barem per a les bonificacions per al curs 2006-2007

DOGC: accés de personal a l'escala tècnica de gestió

DOGC 30/6: s'eleva a definitiva la Resolució per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius ... nivells postobligatoris

STEs: Novedades del concurso de Exterior. Listados. La publicación en BOE será el 3/07

DOGC 29/6: Juan Lorenzo Ramírez Castro president del Consell Escolar Territorial a Lleida

DOGC: beca de col·laboració en tasques d'anàlisi de dades d'avaluació al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

DOGC: beques Balsells-Generalitat de Catalunya per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l'àmbit de les enginyeries

DOGC 29/6: preu públic per la prestació del servei del curs de preparació de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior

DOGC 29/6: ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per a l'any 2006

DOGC 28/6: Conservatori de Música Isaac Albèniz de la Diputació de Girona...una plaça

DOGC 28/6: ajuts a les organitzacions sindicals ... 2006

DOGC 27/6: accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC: ajuts a l'edició i difusió de publicacions relacionades amb les dones

DOGC: VUIT PLACES DE TÈCNIC/A AUXILIAR D'EDUCACIÓ INFANTIL

DOGC: una plaça de mestre/a dels cursos de formació d'adults

DOGC 27/6: SIS PLACES DE MESTRE/A D'EDUCACIÓ INFANTIL

DOGC 23/6: es creen les juntes de directors dels centres docents públics

DOGC: es fa pública la concessió de llicències retribuïdes per a dur a terme estudis ... en anglès a la Gran Bretanya

DOGC: modificació ... de nomenament de funcionaris en pràctiques

DOGC: es creen diverses seccions d'educació secundària

Departament: Jubilació voluntària anticipada prevista a la LOE

DOGC 22/6: eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels centres docents privats concertats

DOGC: es regula, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior

DOGC: modificació ... per la qual es modifiquen els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial

DOGC: delegació de competències de la persona titular del Departament d'Educació

Serveis Territorials Girona: Calendari Centres 2006 - 2007 - Modificació horari lectiu 2006-2007...

Departament FPA: Orientacions per a les proves per a lobtenció del certificat de formació instrumental

Departament: Posat a prova

Departament: Preinscripció universitària.  (del 24 de maig fins al 10 de juliol)

DOGC 22/6: inscripció i la publicació de la revisió salarial per a 2006 i de diverses modificacions al text articulat del VI Conveni Únic d'àmbit de Catalunya, del Personal laboral de la Generalitat per al període 2004-08

DOGC: fotocòpia modificacions VI conveni

DOGC: convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball durant el curs 05-06

DOGC 20/6: UB procés selectiu ...auxiliars administratius

Departament 19/6: Ajuts individuals de menjador

DOGC 19/6: subvencions  programa "Esport a l'Escola"

DOGC: Conveni col·lectiu ...Ajuntament de Badia

DOGC: resultat del sorteig públic ...ordenació ... preinscripció i matrícula de determinats ensenyaments

DOGC: s'amplia la relació de centres ... de les proves de determinats cicles formatius d'FP específica

Departament 16/6: comissió de serveis funció inspectora per al curs 06-07

Departament: Ajuts de menjador

DOGC 16/6: RESOLUCIÓ ...per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2006 de la jubilació anticipada voluntària prevista a la disposició transitòria segona de la LOE :  fotocòpia jubilació

DOGC: bases per a l'atorgament d'ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, i s'obre la convocatòria

DOGC: es designa el vicepresident del Consell Interuniversitari

DOGC: Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Xunta de Galícia

DOGC 15/6: preinscripció i matrícula als centres i aules d'FPA

DOGC 15/6: normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres i aules de formació de persones adultes

DOGC 15/6: implantació dels estudis d'enginyer tècnic o enginyera tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica, i dels estudis de llicenciat o llicenciada en publicitat i relacions públiques, segon cicle, a la Universitat Oberta de Catalunya

DOGC: Conveni col·lectiu Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

DOGC 14/6: la Garriga, sobre provisió de places

DOGC: es ratifica en el seu lloc de treball personal eventual

DOGC 14/6: modificació ...els tribunals que han de jutjar el procediment selectiu per a la provisió de places

Centres de nova creació per al curs 2006-2007

Govern 13/6: Centres: ampliacions, reformes i noves construccions; cessions de solars, informàtica...

Departament: Ajuts per a activitats fora del centre

DOGC 12/6: convocatòria procés selectiu, torn reserva especial, ...psicòlegs, ...pedagogs,...assistents socials

DOGC: Cerdanyola oferta ocupació

DOGC 12/6: Granollers educador/a

DOGC 9/6: Instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores setmanals lectives per al personal funcionari docent que tingui entre 60 i 64 anys i les mesures organitzatives dels horaris setmanals dels mestres substituts que cobreixen reduccions de jornada per al curs 2006-2007 :  fotocòpia

DOGC: UAB concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC: UAB...

DOGC 8/6: modificació ... calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2006

DOGC: Tribunal número 2 de l'especialitat de biologia i geologia

DOGC 8/6: subvencions destinades al sosteniment de les guarderies infantils laborals

DOGC: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 8/6: Cerdanyola ... proves selectives ...Escola Municipal de Música

Departament: Preinscripció. Barem ensenyaments postobligatoris Sorteig 16.852 número desempat

DOGC 7/6: cessament i nomenament dels presidents de diversos consells escolars territorials Camil Fortuny Barcelona II Zacarias Henar Tarragona i Josefa Beltran Terres de l'Ebre

DOGC 7/6: Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament d'Igualada

DOGC: Abadessa Emma Sant Joan de les Abadesses

Govern 6/6: fons interterritorial de suport a l'acollida i integració d'immigrants 19.300.000€ per Educació

DOGC 6/6: RESOLUCIÓ ...proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docents als serveis educatius

DOGC: UPF oferta ocupació

XTEC: Reserves de places a les EOI per al curs 2006-2007, fins al 16 de juny

DOGC 2/6: es convoquen a concurs diverses places de personal acadèmic

DOGC 1/6: llistes provisionals FAS per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i el personal laboral al servei de l'Administració

DOGC: nomenament Montserrat Casas Vilalta com a directora general de Centres Educatius

DOGC: subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants

DOGC: ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de l'educació infantil de centres educatius públics de la ciutat de Barcelona

DOGC 1/6: nomenament M. Isabel Darder directora general d'Ordenació i Innovació

DOGC 30/5: selecció d'instituts d'educació secundària que imparteixen formació professional, per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua a partir del curs 2006-2007

DOGC 30/5: oposicions es fa pública la seu de les comissions de selecció que actuen en el procés selectiu convocat per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC: proves específiques ...ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport

DOGC: preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres ... d'Educació... i el preu de l'ajut individual de menjador escolar .... en centres educatius privats concertats

DOGC: Peggy Nens, de Terrassa

DOGC: alumnes aprovats en cursos d'habilitació i d'especialització

DOGC: se suprimeix el règim nocturn dels ensenyaments de batxillerat

DOGC: implanten els ensenyaments que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic esportiu

DOGC: se suprimeixen i es traslladen cicles formatius de formació professional

DOGC: concurs de provisió/trasllat de places específiques i generals de personal funcionari de l'escala administrativa

STEPV: Primer esborrany de l'Estatut del funcionariat docent presentat el 25/05/06

DOGC 26/5: s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius 2006

DOGC: fotocòpia mòduls

DOGC: modificació de la Resolució EDC/637/2006, de 10 de febrer, d'adscripció amb destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de mestres

DOGC: s'eleva a definitiva ... renovació dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil

DOGC: instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en el referèndum del dia 18 de juny

DOGC: es modifica la composició de la zona escolar rural Baix Camp Nord

DOGC 25/5: instruccions relatives a l'assignació de destinacions al professorat de religió

Fotocòpia:  religió

DOGC: nomenament Francesc Colomé secretari d'Educació del Departament d'Educació i Universitats

DOGC: nomenament del senyor Joaquim Prats i Cuevas com a secretari d'Universitats...

DOGC: estructuració del Departament d'Educació i Universitats

DOGC: cessament del senyor Francesc Colomé ... Planificació Educativa

DOGC: cessament del senyor Ramon Martínez i Deu com a secretari general

DOGC 24/5: RESOLUCIÓ TRI/1596/2006, de 7 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008

Fotocòpia: VI Conveni col·lectiu

DOGC 24/5: cessament de personal eventual del Departament d'Educació

DOGC: tramitació telemàtica del procediment de preinscripció en la modalitat d'FP a distància

DOGC: entre privat de formació d'adults Pauta, Centre Psicopedagògic, de Girona

DOGC: normes de preinscripció i matrícula en la modalitat d'FP a distància

BOE 24/5: corrección ... asesores técnicos en el exterior

DOGC 22/5modificació ... es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2006-2007

DOGC: premis extraordinaris de batxillerat del curs 2005-2006

DOGC: Llançà oferta d'ocupació

Departament 19/5: Competències bàsiques: Primària. Curs 2005-06. Informació per als centres que passen les proves

Departament: Educació augmenta en 75 cicles l'oferta d'FP per al curs vinent

BOE 19/5: listas definitivas ... de puestos de personal docente en el exterior

BOE 19/5: listas definitivas ... asesores técnicos en el exterior

DOGC 19/5: es nomena el tribunal de llengua basca

DOGC: preinscripció i matrícula de l'alumnat ... en els ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport

DOGC: Tortosa oferta d'ocupació

DOGC: Sant Pol de Mar oferta d'ocupació

Govern 16/05: oferta d'ocupació pública 2006, 184 places de personal laboral fix ... i d'Educació

Parlament: Avantprojecte nova Llei de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

DOGC 18/5: membre del Consell Escolar de Catalunya

DOGC: Palau-solità i Plegamans, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC: Roda de Barà, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC 16/5: OPOSICIONS modificació de la Resolució ...per la qual es nomenen els tribunals ...

Govern 16/05: oferta d'ocupació pública 2006, 184 places de personal laboral fix ... i d'Educació

Parlament: Avantprojecte nova Llei de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

DOGC 16/5: OPOSICIONS modificació de la Resolució ...per la qual es nomenen els tribunals ...

DOGC 15/5: José Manuel del Pozo i Álvarez conseller d'Educació i Universitats

DOGC: DECRET de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments

DOGC: modifica ... convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Educació i es nomenen les persones que donaran suport a la Junta de Mèrits i Capacitats com a assessors i assessores especialistes

DOGC: concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys

DOGC 12/5: cessament de la senyora Marta Cid i Pañella

DOGC 12/5: assignació de funcions de conseller d'Educació a la consellera de Salut

DOGC: renovació dels concerts educatius ... als nivells postobligatoris

DOGC: Conveni de col·laboració entre el MEC i el Departament ...aplicació de diversos programes de suport a centres (Pla Proa)

DOGC: UPF provisió de les places de personal acadèmic, professor agregat

DOGC: es creen diversos preus públics ... FP ... en la modalitat a distància

DOGC 11/5: convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació

DOGC 10/5: es modifica... prova d'accés als estudis de conservació i restauració de béns culturals

DOGC: El Cigronet BCN DOGC 10/5: es modifica l'adscripció de centres docents privats sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC 9/5: RESOLUCIÓ EDC/1333/2006, per la qual es dicten instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent per al curs 2006-2007

DOGC 9/5:  fotocòpia gestió de la borsa

DOGC 9/5: es modifiquen els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial

DOGC: l'Arboç oferta d'ocupació

DOGC 9/5: Montornès oferta d'ocupació

DOGC 8/5: es modifica la Resolució ... de nomenament de funcionaris en pràctiques

DOGC 5/5: calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries

DOGC 5/5: provisió de places de personal acadèmic -lector-

DOGC 5/5: oposició lliure per proveir sis places de xofer o xofera


BOE 4/5: 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE: FOTOCÒPIA LOE

DOGC 4/5: proves d'accés ... titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport, i a les formacions esportives

DOGC 28/4: s'estableix el calendari escolar

DOGC: fotocòpia calendari

Govern 2/5: Nous centres escolars, remodelacions i ampliacions - servei d'acollida matinal

DOGC 2/5: CORRECCIÓ ... preu públic ... l'ensenyament telemàtic a distància en l'ensenyament secundari


DOGC 28/4: 
s'estableix el calendari escolar del curs 2006-2007

DOGC: fotocòpia calendari

DOGC 28/4: OPOSICIONS es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents

Departament 27/4: Pacte Nacional per a l'Educació

Departament 27/4: Proves daccés a l'FP específica DOGC 27/4: Alcarràs oferta ocupació

DOGC: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya

DOGC: Sant Feliu oferta d'ocupació

DOGC 27/4: Santa Coloma oferta d'ocupació

DOGC 26/4: modificació ... es classifiquen com d'especial dificultat llocs de treball del cos de mestres

DOGC 26/4: es dóna publicitat del resultat del sorteig ... número ... preinscripció i matrícula 71.825

DOGC: es modifica ... convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 25/4: es resol el concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents ... pla estratègic

DOGC 24/4: concessió d'estades de formació en empreses i institucions al professorat d'FP

DOGC: Gelida oferta d'ocupació

DOGC: Pineda oferta d'ocupació

DOGC: Tarragona oferta d'ocupació

DOGC: Música Isaac Albèniz Diputació de Girona provisió places

BOE 22/4: umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas

BOE 22/4: desarrollo de un programa de inmersión lingüística

DOGC: Vic oferta d'ocupació

DOGC: beca de col·laboració ... biblioteca del Departament

DOCG 20/4: LOE. Ley Orgánica de Educación.

DOGC 20/4: es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents

fotocòpia tribunals

BOE 19/4: Premios IRENE: la paz empieza en casa

DOGC 19/4: modificació de la Resolució EDC/2341/2005, ... llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 19/4: Corbera ...oferta d'ocupació

DOGC 19/4: Escola Pia de Moià

Govern: Reconeixement d'estadis de promoció docent al professorat de centres docents privats concertats

DOGC 18/4: ajuts per a desplaçaments per realitzar activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres, durant l'any 2006, destinades al professorat

DOGC 18/4: Institut Municipal d'Educació de Mataró, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

BOE 14/4: equivalencia, a los efectos de docencia, entre los estudios completos de danza

BOE 14/4: listas provisionales ... de personal docente en el exterior

BOE 14/4: listas provisionales ... asesores técnicos en el exterior

DOGC 12/4: convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball

DOGC 12/4: convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball

DOGC 11/4: reutilització de llibres de text i material didàctic complementari

DOGC 11/4: adscripció de centres docents ... als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC 11/4: ajuts a grups ...per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països

DOGC 11/4: s'implanten cicles formatius d'FP de gm i de gs l'Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància

DOGC 10/4: brodats

BOCG 7/4: LOE. Intervencions justificació vot i votació esmenes

DOGC 6/4: subvencions a les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants

DOGC 6/4: convocatòria pública per a l'autorització de plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2006-2010

DOGC: preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars

DOGC: preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge

DOGC 5/4: Acord de la mesa sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració

DOGC 5/4: modificació ...estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2006

DOGC 4/4: es convoca concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2006-07 :: Fotocòpia

DOGC 4/4: ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius públics del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat i que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2004-2005

DOGC 4/4: s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds ... concessió de determinats ajuts

BOCG: Ley Orgánica de Educación. Enmiendas del Senado.

DOGC 31/3: es modifica la Resolució ..., de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (sorteig tribunals dilluns 3 d'abril)

DOGC: CORRECCIÓ ... proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC: modificació ... es resol el concurs de trasllats 2921/2004

DOGC: Llagostera oferta ocupació

DOGC: ajuts destinats al finançament d'activitats i per al funcionament d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat

DOGC: CORRECCIÓ... s'implanta, amb caràcter experimental, l'oferta de la modalitat de formació professional a distància

DOGC: CORRECCIÓ ...es convoca la realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius

DOGC: CORRECCIÓ ... s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a l'alumnat ... colònies d'immersió en llengües estrangeres

DOGC 30/3: cessament llars d'infants Rosanin BCN Kindy BCN Barrufet Blau BCN Jack BCN Pumbi BCN Ninot BCN Dayol BCN

STEs 28/3: Auxiliares conversación :: Lista profesores visitantes.

DOGC 27/3: RESOLUCIÓ EDC/725/2006, de 22 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs per al curs 06-07 -- Fotocòpia

DOGC: Torroella de Montgrí...oferta ocupació

DOGC: Vacarisses oferta ocupació

DOGC: Palafolls, sobre l'oferta pública d'ocupació

DOGC 27/3: proves d'accés als cicles de formació específica de gm o gs d'arts plàstiques i disseny

DOGC: prova específica d'accés als cicles de formació específica de gm i de gs d'arts plàstiques i disseny

DOGC 27/3: prova d'accés als estudis de conservació i restauració de béns culturals

STEPV: Convocades les oposicions en DOGV 23/03/06

Senat: Dictaminar LOE...Professorat interí

DOGC 24/3: subvencions als moviments de renovació pedagògica i a les associacions d'ensenyants ... 2005-2006

DOGC 24/3: subvencions a entitats sense ànim de lucre que duen a terme activitats adreçades als professionals del món de l'ensenyament i a l'alumnat de les etapes obligatòria i postobligatòria

DOGC: es nomena el senyor Eugenio García Alegre assessor

DOGC: Sant Cebrià oferta pública d'ocupació

DOGC 23/3: Granollers...oferta pública d'ocupació

DOGC 23/3: ...modifica ... subvencions als centres docents privats per al nivell d'educació infantil

DOGC: ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics, per a l'assistència a convivències escolars docents, i s'obre la convocatòria pública per al curs escolar 2005-2006

DOGC 21/3: composició de dues zones escolars rurals

DOGC: es modifica l'adscripció de centres docents ... als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC: ...ajuts a l'alumnat d'educació primària dels centres educatius públics i privats concertats, per a l'assistència a colònies d'immersió en llengües estrangeres ...curs 2005-06

DOGC 21/3: ...ajuts a l'alumnat d'educació secundària dels centres educatius públics i privats concertats, per a l'assistència a cursos de llengües estrangeres a diversos països... curs 2005-06

DOGC 21/3: proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en ESO per a persones majors de divuit anys

DOGC: ajuts als centres i escoles ... que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades

DOGC: places ... Complex Educatiu de Tarragona

DOGC 21/3: proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport de les especialitats d'esports d'hivern...

DOGC 20/3: convocatòria per a la presentació de sol·licituds per impartir programes de garantia social durant el curs 2006-07

DOGC 20/3: convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa duts a terme per centres educatius públics i privats concertats

DOGC: concurs públic per a la selecció de projectes de centres públics ... per participar en un pla experimental de llengües estrangeres

DOGC: CORRECCIÓ ... ensenyaments de règim especial d'esport de gs de l'especialitat d'alta muntanya

DOGC: CORRECCIÓ ... proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, corresponents a l'any 2006

DOGC: Constantí...oferta pública d'ocupació

DOGC: Ntra Señora del Pilar Manresa

DOGC: Sant Julià...oferta pública d'ocupació

DOGC 17/3: ... provisional la renovació dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil.

DOGC: es resolen les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments d'infantil, primària i ESO

DOGC: CORRECCIÓ ... concessió de llicències retribuïdes

DOGC: adscripció amb destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de mestres

DOGC: concurs ... provisió d'un lloc de treball

DOGC: prova específica d'accés al primer curs de nivell mitjà d'ensenyaments musicals per al curs 2006-2007

DOGC: Premi nacional de poesia jove Miquel Martí i Pol

DOGC: Arc Iris Lleida

DOGC: prova d'accés a cursos gm d'ensenyaments musicals

DOGC: prova específica d'accés al primer curs de gm d'ensenyaments musicals per al curs 2006-2007

DOGC: Cornellà oferta pública d'ocupació

DOGC: Llinars oferta pública d'ocupació

DOGC 16/3: bases reguladores per atorgar subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor de l'alumnat amb necessitats educatives especials ..., i als seus familiars, i convocatòria 2005-06

DOGC 16/3: ...ensenyaments ... tècnic esportiu i del títol de tècnic esportiu superior ... a diversos instituts

DOGC: modificació parcial de la subvenció atorgada a diversos centres docents privats d'educació especial, per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport

DOGC 13/3: Igualada oferta pública d'ocupació

DOGC 13/3: bases reguladores per atorgar subvencions per al finançament d'activitats i per al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de pares i mares d'alumnat

DOGC 13/3: bases reguladores per a la concessió d'ajuts ... per a la realització d'intercanvis escolars entre alumnat de centres educatius de les terres de parla catalana, i s'obre la convocatòria

DOGC 10/3: ...es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places

DOGC 9/3: s'aproven les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari de les universitats

DOGC 9/3: es fa pública la llista de diversos cursos d'especialització per al professorat

CSDA: Competències bàsiques (Cb 8, 10,12). 2005

DOGC: Puigcerdà oferta ocupació

Departament: Proves daccés a la formació professional específica grau mitjà i grau superior

Departament 7/3: PROVES Cb  Primària 2005

DOGC 7/3: Cambrils oferta ocupació

DOGC: Ascó oferta ocupació

DOGC 3/3: normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres, per al curs 2006-07, en els ensenyaments sufragats amb fons públicsFotocòpia

Departament: Preinscripció i matriculació Calendari preinscripció

Departament 6/3: Llista de les persones inscrites per fer l'acreditació de competències professionals

DOGC: calendari ... proves d'accés a la universitat ... 25 anys

DOGC: Consell Com. Pallars Jussà oferta ocupació

DOGC: URV resolució concurs provisió/trasllat

DOGC: URV oferta pública ocupació

Departament: Selecció de directors

DOGC 3/3: ajuts a centres docents públics i privats concertats d'educació secundària, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes

DOGC 3/3: premis de la Mostra de produccions audiovisuals escolars

DOGC 3/3: Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància

DOGC 2/3: Cunit...oferta pública d'ocupació

DOGC 2/3: Centre Autoritzat de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Art Floral de Catalunya, de Barcelona

DOGC: Arboç, sobre l'oferta pública d'ocupació

Departament: Concurs serveis educatius. Llista provisional reclamacions fins 2/3

Departament: Concurs  pla estratègic RESOLUCIÓ PROVISIONAL reclamacions fins 2/3

DOGC 1/3: s'actualitza la classificació d'especial dificultat atribuïda a llocs de treball docents cos de mestres

DOGC 1/3: calendari dels períodes d'atenció al públic, els terminis d'admissió de sol·licituds per als diferents torns i temporades i els imports ... residències de temps lliure

BOE: MUFACE ...concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante 2006

DOGC: Calonge oferta pública d'ocupació

Departament 1/3: Proves per a l'obtenció del títol ... cicles formatius FP específica

Departament 28/2: Llista definitiva (6.072) professorat interí/substitut acollit a les garanties de continuïtat

Departament 28/2: currículum del cicle de formació específica d'arts plàstiques i disseny de gs d'il·lustració als perfils professionals d'animació audiovisual i de còmic

DOGC 28/2: s'adjudiquen, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del pla estratègic

DOGC: CORRECCIÓ ... convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir 165 places de personal laboral fix

DOGC: es convoquen, per a l'any 2006, diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial ...esports de muntanya i escalada, de futbol, de futbol sala i d'esports d'hivern

DOGC 27/2: es convoca concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès a la Gran Bretanya durant el curs 06-07

DOGC: Sant Iscle de Vallalta...oferta pública d'ocupació

DOGC: Santa Coloma de Cervelló...oferta pública d'ocupació

DOGC: Diputació de Girona...oferta pública d'ocupació

Departament 27/2: Programes de Garantia Social

Departament 27/2: Els ensenyaments de dansa

DOGC 23/2: modificació ... s'estableix el calendari de festes locals

DOGC: CORRECCIÓ ... s'estableix el calendari de festes locals

DOGC: prova d'accés al 1r curs de gm...dansa

DOGC: prova d'accés a cursos diferents del 1r de gm...dansa

DOGC 22/2: es crea una zona escolar rural al Solsonès

DOGC 22/2: admeses i excloses a la convocatòria de proves selectives per a l'accés a l' escala Tècnica de Gestió, torn de promoció interna

Govern 21/2: El Govern destina més de 76 milions d'euros a la creació de places de llars dinfants durant el 2006

DOGC 17/2: proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica

DOGC 17/2: taxes vigents que es gestionen en el Departament d'Educació

DOGC 16/2: OPOSICIONS CORRECCIÓ a la Resolució ... de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4562) ha de dir: "També podran presentar-se els tècnics especialistes o tècnics superiors... ha de dir: "a) La programació didàctica inclourà la planificació d'una àrea, matèria o crèdit de formació professional relacionats amb l'especialitat per la qual es participa, corresponents, com a mínim, a un curs escolar d'un dels nivells..." ha de dir: "La programació té com a punt de referència els documents curriculars... , com a mínim, a un curs escolar (9 com a mínim en les especialitats del cos de mestres i de professors d'EOI i 6 com a mínim en les especialitats pròpies de la FP específica)."

DOGC 16/2: CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució EDC/2340/2005, de 28 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4441)

DOGC: subvencions a les corporacions locals titulars de llars d'infants, per al curs 2005-06

DOGC: Esplugues oferta pública d'ocupació

DOGC 15/2: Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de ... Terrassa

DOGC 14/2: nomenament dels inspectors en cap dels serveis territorial

DOGC 10/2: UAB convocatòria de proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa (C)

DOGC 7/2: pròrroga, per al curs 2006-2007, de plans estratègics ...

DOGC 7/2: es regula la formació pràctica a centres de treball...

DOGC 6/2: ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i el personal laboral al servei de l'Administració ... i es convoquen els ajuts corresponents per a l'any 2005Fotocòpia

DOGC 3/2: ...modifica la Resolució ...per la qual es convoca concurs per seleccionar el director o directora

DOGC 2/2: FAS RESOLUCIÓ EDC/154/2006, de 26 de gener, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2005 :: Fotocòpia de la RESOLUCIÓ del FAS

Departament 2/2: Institut Català de les Qualificacions Professionals Acreditació de competències

DOGC 2/2: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 31/1: OPOSICIONS. RESOLUCIÓ EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

:: Fotocòpia convocatòria oposicions

DOGC 30/1: condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal del Gironès

DOGC 30/1: Amposta, sobre l'oferta pública d'ocupació

DOGC 30/1: Sitges, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC 30/1: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC 27/1: ...es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directoraFotocòpia RESOLUCIÓ

DOGC 27/1: convocatòria del VI Concurs d'Oratòria en llengües estrangeres, adreçat als centres docents ..., en el marc del projecte Orator

DOGC 26/1: ORDRE EDC/12/2006, de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents ::  Fotocòpia

DOGC 25/1: OPOSICIONS RESOLUCIÓ EDC/58/2006, de 20 de gener, de convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir 165 places de personal laboral fix al Departament d'Educació (núm. de registre de convocatòria L003/05) :: Fotocòpia

DOGC 24/1: es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport en les especialitats d'esports de muntanya i escalada.

DOGC 23/1: RESOLUCIÓ EDC/39/2006, de 17 de gener, per la qual es dicten instruccions relatives a la tramitació dels expedients del professorat interí i substitut que sol·licita acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí docent.

DOGC 23/1: ...es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de 10 de gener de 2006, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2006 de 2.565 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació

DOGC 20/1: s'amplien els terminis ... sol·licituds... (PECE-MED)

DOGC 17/1: es regula la convocatòria per a l'any 2006 de la jubilació anticipada voluntària que es preveu a la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990, d'ordenació general del sistema educatiu fotocòpia: RESOLUCIÓ

DOGC 17/1: oferta parcial d'ocupació de les escales de funcionaris d'administració i serveis per a l'any 2005

DOGC 16/1: URV concurs de nou ingrés per a la provisió de places

DOGC 9/1: concursos de mèrits per tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docents vacants del cos de mestres i el cos de professors d'ensenyament secundari als CRP, els EAP i els CREDA :: fotocòpia

DOGC 9/1 BORSA: concurs públic per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions :: fotocòpia

DOGC 9/1: concurs públic per a la selecció de projectes transnacionals de cooperació escolar, dins del programa euromediterrani de cooperació educativa (PECE-MED)

DOGC 5/1: resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació ... processos selectius que es realitzin durant l'any 2006 per a l'ingrés a la funció pública (lletra P)

DOGC 5/1: UPC proves selectives per a l'accés de personal a l'escala de gestió

BOE 4/1: Se nombran funcionarios de Carrera de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores TFP y Profesores de EOI, a los seleccionados (oposicions 2004)

DOGC 4/1contractació de professorat lector i professorat col·laborador de les universitats públiques per a l'any 2006

BOE 3/1: ...instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios ..., y se actualizan para el año 2006 las cuantías de las retribuciones

DOGC 3/1: UAB es convoquen 10 places per a accedir a l'escala A: tècnic superior de suport a la recerca

DOGC 3/1: UAB proves selectives per a l'accés a l'escala auxiliar administrativa

DOGC 30/12: subvencions als centres docents privats concertats, per al suport a l'acollida i a l'aprenentatge de la llengua

DOGC: subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'educació preescolar

DOGC: subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys

DOGC: es prorroguen per un període d'un any els concerts educatius de centres docents privats

DOGC 29/12: es regula la consolidació personal de part del complement retributiu específic per l'exercici del càrrec de director o directora en els centres docents públics

DOGC 29/12: convocatòria d'ajuts corresponents a les accions descentralitzades de la segona fase del Programa Sòcrates

DOGC 28/12: es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres docents privats per al nivell d'educació infantil.

DOGC 27/12: URV concursos d'accés a cossos de funcionaris docents

DOGC 27/12: UPC Convoca concurs d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 27/12: accés de personal a l'escala tècnica de gestió

DOGC 23/12: es creen diverses escoles oficials d'idiomes

DOGC 23/12: UPF provisió de places de personal acadèmic contractat -Catedràtic i Professor Agregat

DOGC 23/12: UPF provisió de places de personal acadèmic -Lector-

DOGC 22/12: subvencions concedides pel Departament

DOGC 21/12: concurs ... d'estades de formació en empreses i institucions al professorat d'FP

DOGC 20/12: beques de col·laboració en formació en qualificacions professionals i en tecnologies de la informació aplicades a les qualificacions i a l'FP

DOGC 19/12: aprovació de l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2005, de 94 places de personal laboral fix ...

DOGC 16/12: Plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius per al curs 2005-2006FOTOCÒPIA 143p.

DOGC 16/12: acreditació ...accés als ensenyaments de règim especial d'esport de grau superior de l'especialitat d'alta muntanya

DOGC 14/12: UB concurs públic per a proveir una plaça de professor agregat

DOGC 13/12: UdLl concurs d'accés al cos de funcionaris docents universitaris

DOGC 13/12: UdG convocatòria de nou ingrés per a la

DOGC 9/12: es convoquen beques de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació

DOGC 7/12: Projecte de decret pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres

DOGC 7/12: es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions

DOGC 5/12: oferta pública d'ocupació

DOGC: UAB concurs accés a places d'agregat

DOGC 5/12: premi cartell del 8 de març

DOGC 2/12: es fa públic un curs d'especialització per al professorat

DOGC 2/12: UAB concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 2/12: UAB concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 2/12: UAB concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 2/12: UAB concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 30/11: ... s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2006 : PDF

DOGC 30/11: modificació...proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys

DOGC 30/11: UB convocatòria del procés selectiu, per a l'ingrés a l'escala de gestió

DOGC 29/11: proves ... règim especial de tècnic/a d'esport

DOGC 28/11: convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics ...que tenen autoritzat un pla estratègic

DOGC: CORRECCIÓ ... plans estratègics per a la promoció de l'autonomia

DOGC 25/11: s'implanta, amb caràcter experimental, l'oferta de la modalitat de formació professional a distància, en el curs 2005-06

DOGC 25/11: proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius d'FP específica.

DOGC 24/11: RESOLUCIÓ TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-08 :: PDF -

DOGC: ...adaptació de determinats nomenaments a la nova estructura del Departament

BOCG 22/11: Proyectos A43-9 LOE. Informe de la Ponencia. (inclou nous redactats)

DOGC 23/11: ... termini per renunciar a formar part del Pla de pensions d'ocupació de promoció conjunta de l'àmbit de la Generalitat

DOGC 23: s'autoritzen plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2005-09

DOGC: CORRECCIÓ proves dEOI curs 05-06

DOGC: revoquen parcialment les subvencions destinades a l'escolarització d'infants

DOGC: Colera...oferta pública d'ocupació

DOGC: Sitges...oferta pública d'ocupació

DOGC: Sant Sadurní ... oferta pública d'ocupació

DOGC 22/11: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents concertats d'educació especial

DOGC 21/11: convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes

DOGC 21//11: relació IES que participen en el Projecte de qualitat i millora contínua

DOGC 21/11: relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2004-2005

MEC: PROFESORES VISITANTES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

DOGC 18/11: concessió d'ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball

DOGC: es revoquen parcialment diverses subvencions atorgades a corporacions locals

DOGC 15/11: URV oferta d'ocupació pública parcial 2005

DOGC 11/11: convocatòria d'ajuts a estudiants universitaris

DOGC 10/11: DECRET ... s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica

DOGC 10/11: proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones de més de divuit anys

DOGC 10/11: es modifica la convocatòria pública ... subvencions ... de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants municipals

DOGC 9/11: Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics

DOGC 9/11: CORRECCIÓ ... llicències retribuïdes ... curs 2005-2006

DOGC: CORRECCIÓ ... normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres de titularitat de la Generalitat ... ensenyaments de règim ... modalitats esportives

DOGC: CORRECCIÓ ... reestructuració del Departament

BOE 8/11 -CAP-: Ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades. Real Decreto 1258/2005, de 21 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que se regula el título de Especialización Didáctica, y el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educación.

DOGC 7/11: es declara desert el concurs de canvi de destinació ... personal laboral fix del Departament

DOGC: ajuts en l'àmbit de l'educació física i l'esport

DOGC: URV concurs de nou ingrés per a la provisió de places

DOGC: II Programa de Promoció del Professorat de les universitats

BOE 31/10: Escuelas viajeras. ... se convocan ayudas destinadas a los alumnos de 5.º y 6.º ... escuelas viajeras durante 2006.

DOGC 28/10: adaptació de determinats nomenaments a la nova estructura del Departament

DOGC: UPC concurs d'accés a cossos de funcionaris docents

DOGC: XII Premi Rafael Farré

DOGC: convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran

DOGC 20/10: modificació de la Resolució de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2004

DOGC 20/10: es regula la convocatòria de les proves d'EOI per al curs 2005-06

DOGC 20/10: UPF places de personal acadèmic catedràtic i professor agregat

DOGC 20/10: cessament i nomenament d'un membre del CEC

DOGC 19/10: ...modificació ... es resol la convocatòria anunciada per la Resolució EDC/2850/2004 (CT primària)

DOGC 18/10: es resol el ... concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art

DOGC 18/10: s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al sosteniment de les guarderies infantils laborals i s'obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds

DOGC 18/10: Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya per als anys 05-07

DOGC 14/10: DECRET 216/2005, d'11 d'octubre, d'estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística

DOGC 14/10: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, sobre l'oferta pública d'ocupació

DOGC 13/10: ANUNCI de licitació del concurs per a la selecció d'una entitat gestora i una entitat dipositària per al pla de pensions de promoció conjunta de la Generalitat

DOGC 13/10: Sant Andreu de Llavaneres, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC 11/10: ... nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres i del cos de professors d'ensenyament secundari

DOGC 10/10: ... es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 5 de juliol de 2005, relatiu al personal afectat per les competències assumides pel Consorci d'Educació de Barcelona en virtut de l'Acord de 15 de març de 2005

DOGC 3/10: convocatòria per a la inclusió a la borsa de persones col·laboradores en les tasques pròpies de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals

DOGC 30//9: Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals

DOGC 30/9: s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris per a l'adquisició d'ordinadors

DOGC 29/9: ...es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Escoles d'educació especial per a l'any 2005 (codi de conveni núm. 7900215)

DOGC 22/9: es convoca la pròrroga dels plans estratègics que finalitzen el curs 2005-2006

DOGC 22/9: s'aproven les normes de preinscripció i matrícula ... ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport de totes les modalitats esportives

DOGC 16/9: es fa pública la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2005-2006

DOGC 16/9: proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport en les especialitats de futbol, futbol sala i primer nivell d'excursionisme a l'IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR), de Sant Cugat del Vallès

DOGC 15/9: s'autoritzen els programes de garantia social que es podran impartir durant el curs 2005-2006

DOGC 15/9: ...membre del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 13/9: s'amplia l'import destinat al Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic

DOGC 9/9: Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Patronat Municipal d'Educació de Sant Cugat

DOGC 9/9: Acord interprofessional de Catalunya

DOGC 9/9: ajuts a les associacions d'estudiants

DOGC 8/9: concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialització, màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació permanent, durant el curs 2004-2005

DOGC 7/9: Fornells de la Selva oferta pública d'ocupació

DOGC 6/9: bases de la convocatòria d'ajuts per al personal de les administracions públiques catalanes per finançar matrícules d'estudis de formació en llengua anglesa i es convoquen els ajuts corresponents al curs 04-05

DOGC 2/9: es resolen les sol·licituds de centres ... per acollir-se al règim de concerts educatius per als nivells postobligatoris

DOGC 2/9: es modifica l'adscripció de centres ... als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC 2/9: aprovats en el curs de logopèdia: Màster en trastorns d'audició i llenguatge, realitzat a la UdLl ... 2003-2005

DOGC 1/9: DECRET 180/2005, de 30 d'agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius

DOGC 1/9: UPC concurs públic per cobrir places de professorat contractat doctor

DOGC 31/8: es modifica l'adscripció de centres docents ... als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC 29/8: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents concertats d'educació especial

DOGC 29/8: subvencions als centres docents privats per al nivell de l'educació infantil

DOGC 29/8: subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys en centres de titularitat privada sense finalitat de lucre

DOGC 29/8: subvencions als centres privats concertats, ... aprenentatge de la llengua catalana destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació

DOGC 25/8: DECRET 172/2005, de 23 d'agost, de modificació del Decret 133/2001, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent

DOGC 25/8: delegació de competències del secretari general...

DOGC 24/8: concurs de canvi de destinació de personal laboral fix

DOGC: Calafell oferta d'ocupació

DOGC 4/8 OPOSICIONS: RESOLUCIÓ EDC/2341/2005, de 28 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades mitjançant la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener : FOTOCÒPIA

DOGC 4/8: RESOLUCIÓ EDC/2340/2005, de 28 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents : FOTOCÒPIA

DOGC 4/8: Berga, sobre l'oferta pública d'ocupació

DOGC 2/8: destinació de docents a l'IES Voltreganès a les Masies

DOGC: URV oferta d'ocupacióDOGC: Sant Adrià provisió de places

DOGC 29/7 PRÀCTIQUES OPOSICIÓ ESTIU 2004: es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques en diversos cossos docents

DOGC 29/7 CT MESTRES RE. DEFINITIVA: RESOLUCIÓ ... es resol la convocatòria anunciada per la Resolució EDC/2850/2004...

DOGC 28/7: proves específiques d'accés ... l'IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu

DOGC 28/7: proves d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport de les especialitats d'esports...

DOGC 27/7: es declara aprovada la relació de professors que formen part de la borsa de treball de personal interí docent acollits al preacord

DOGC 27/7: nomenament de funcionaris per ocupar diversos llocs de treball

DOGC 27/7: II Premis El CAC a l'escola

DOGC 25/7: convocatòria de concurs públic per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics :: fotocòpia convocatòria Termini: fins al divendres 12/8

DOGC 25/7: convocatòria pública per a l'autorització de plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2005-2009

DOGC: preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres docents públics ... el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi en centres docents privats concertats

DOGC: DURSI ...oferta de places de nou accés dels centres docents de les universitats públiques de Catalunya 2005-06

DOGC: Conveni ... MEC i la Generalitat ...gestió de les beques i ajuts a l'estudi

DOGC: Sant Quirze del Vallès ...oferta pública d'ocupació

DOGC: Bisbal del Penedès ...oferta pública d'ocupació

DOGC 22/7: es crea la Comissió Mixta Departament d'Educació i Entitats Municipalistes

DOGC 22/7: s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2005

DOGC 22/7: la Bisbal d'Empordà, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC 21/7: es modifica l'annex de la taula de titulacions del Decret 133/2001 (BORSA DE TREBALL)

DOGC: UPF provisió de les places de personal acadèmic -lector-

DOGC 21/7: nomenament de la coordinadora de les PAU

DOGC 20/7: Reglament que regula les funcions del professorat contractat per les universitats públiques

DOGC 20/7: UPC accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 18/7: concurs públic per a la selecció d'IES que imparteixen FP, per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua

DOGC: UdLl selecció ...places de personal laboral

DOGC 18/7: Martorell oferta d'ocupació

DOGC 15/7: UdLl concurs públic per cobrir les places de professorat

DOGC 15/7: subvenció a l'Ajuntament de Barcelona ... places de zero a tres anys

DOGC 14/7: OPO... MODIFICACIÓ convocatòria de proves per a la provisió de places

DOGC 14/7: s'implanten cicles formatius d'FP de gm o de gs en diversos centrespúblics

DOGC: preus universitats públiques 2005-06

DOGC: URV concursos d'accés a places de professorat agregat

DOGC 13/7: Vilajuïga convocatòria per a la selecció i provisió de places

DOGC 13/7: Parets del Vallès oferta pública d'ocupació

DOGC 12/7: cessament i nomenament del president del Consell Escolar Territorial de Barcelona II

DOGC 12/7: Cabanes provisió de places

DOGC 11/7: RESOLUCIÓ EDC/2108/2005, de 6 de juliol, per la qual es complementa la Resolució EDC/1400/2005, de 2 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent per al curs 2005-2006 :: FOTOCÒPIA

DOGC 11/7: Patronat Municipal d'Educació de Terrassa, sobre provisió de places

DOGC 8/7: Caldes de Montbui, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC: oferta parcial d'ocupació corresponent a l'any 2005 de personal

DOGC: concurs de nou ingrés per a la provisió de places

DOGC 7/7: nomenament i ratificació de membres del CEC

DOGC: Sant Feliu provisió de places

DOGC: Lleida provisió de places

DOGC 6/7: convocatòria per a la provisió de diversos càrrecs de comandament de les inspeccions territorials

DOGC 6/7: ...Patronat Municipal d'Educació de Terrassa...provisió de places

DOGC: UdG concurs diverses places de professorat

DOGC 5/7: Martorell oferta pública d'ocupació

DOGC: Martorell oferta d'ocupació

DOGC 5/7: Sant Just provisió de places

DOGC 4/7: nomenament de funcionaris Maria Serrahima Sugrañes, directora dels Serveis Territorials de Barcelona I (ciutat). - Mercè Mateu Palau, subdirectora general de Gestió Econòmica i Règim Interior.- Manel Camarasa Albesa, subdirector general de PAS.

DOGC 4/7: UAB concurs públic per a l'accés a places d'agregat

DOGC 4/7: CORRECCIÓ ... s'adjudiquen, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents de caràcter singular per raó de l'aplicació del pla estratègic

DOGC 4/7: s'adscriu l'aula pública de formació d'adults de Ribera d'Ebre al CFA Sebastià Juan Arbó, d'Amposta

BOE 2/7: LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

BOE 2/7: LEY 14/2005, sobre las cláusulas de los Convenios Colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

DOGC 1/7: CORRECCIÓ ... instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent per al curs 2005-2006

DOGC: s'eleva a definitiva ... la renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per als nivells postobligatoris

DOGC: se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre l'acreditació del coneixement del català en els processos de selecció del professorat de les universitats

DOGC: CORRECCIÓ ... proves d'accés als ensenyaments superiors de disseny

DOGC: modificació de la Resolució ... en relació amb les propostes per ocupar els llocs d'aula d'acollida

DOGC 1/7: convocatòria ... premis extraordinaris de batxillerat del curs 04-05

DOGC 30/6: DECRET 132/2005, de 28 de juny, de reestructuració del Departament d'Educació (fotocòpia)

DOGC: Contracte ...assistència de monitors a alumnes amb dificultats motrius i/o alumnes hiperactius

DOGC 29/6: Recurs... àrees territorials de proximitat dels centres docents concertats

DOGC 27/6: es modifiquen els concerts educatius de centres docents privats d'EE

DOGC 27/6: Mataró...oferta pública d'ocupació

DOGC 22/6: UAB es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 22/6: 7 equips de connexió GigaxCAT per tal de disposar de suport "Power over Ethernet", per a la telefonia IP

DOGC 20/6: es resol l'adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC 20/6: es modifica la composició de la zona escolar rural Els Ceps, d'Albinyana

DOGC 20/6: es resol la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a grups d'alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països

DOGC 20/6: s'implanten, se suprimeixen i es traslladen cicles formatius de formació professional de grau mitjà o de superior en diversos centres docents públics

DOGC xx/x: Modificar el punt II.2.7 de la Res. EDC/1385/2005 “Per a aquell personal interí que el curs 04-05 hagi prestat serveis en un TAE i per al curs 2005-06 se’ls proposi per ocupar un lloc en una aula d’acollida s’exceptuarà el requisit d’haver exercit al mateix centre durant el curs 04-05, tot i que hauran de disposar del requisit del mínim de 24 mesos de prestació de serveis comptats a 31-08-05”.

DOGC 16/6: oferta pública d'ocupació Maçanet

DOGC 16/6: bases reguladores dels premis per l'exposició de treballs de recerca en el camp de l'educació física

DOGC: concurs d'accés a cossos de funcionaris docents

DOGC 15/6: Llançà ... oferta pública d'ocupació

DOGC 15/6: número ... ordenació matrícula de determinats ensenyaments

DOGC 15/6: UdLl oferta parcial d'ocupació PAS

DOGC: Privada. FPA Escola Tècnica Girona

DOGC: relació d'alumnes aprovats en dos cursos d'especialització en (logopèdia) UB

DOGC 13/6: seu de les comissions de selecció que actuen en el procés selectiu convocat per a la provisió de places

DOGC: CORRECCIÓ D'ERRADES ... adjudicacions de destinacions provisionals

DOGC 13/6: es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats : Projecte

DOGC 13/6: es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions : Projecte

 

Departament 10/6: Pla experimental per a potenciar les llengües estrangeres : Subvencions a les AMPA per a l’acollida matinal

DOGC 10/6: modificació ... tribunals ... procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 10/6: modificació ... tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents

Gencat: El Govern de la Generalitat fomenta l'ús no sexista del llenguatge a les administracions públiques

Gencat: Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua

Portal: Portal de recursos lingüístics de les universitats de l'Institut Joan Lluís Vives

DOGC 9/6: nomenament del senyor Jordi Roca i Armengol com a director general de centres

DOGC 9/6: cessament del senyor Tomàs de San Cristóbal

DOGC 9/6: es modifiquen els preus públics dels serveis prestats a les llars d'infants de titularitat del Departament d'Educació i se n'aprova el barem per a les bonificacions per al curs 2005-2006

DOGC 9/6: es modifiquen els preus públics a diversos serveis docents del Departament d'Educació

DOGC 9/6: es modifiquen els preus públics dels serveis d'ensenyament de música i de dansa als col·legis d'educació primària i artística per al curs 2005-2006

DOGC 8/6: concessió d'ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball

DOGC 8/6: subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes

DOGC 8/6: subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes

DOGC 8/6: Navàs. EDUCADORA INFANTIL

DOGC 8/6: Navàs. PSICOLEG/PSICOLOGA INFANTIL

Departament 7/6: Matriculació número 24.478 a efectes de desempat Batxillerat, formació professional i cicles d’arts plàstiques...

DOGC 6/6: UB places de personal acadèmic

DOGC 6/6: UdG modificació llocs de treball del PAS

DOGC 3/6: convocatòria de l'XIè Premi Pere Calders DOGC 3/6: UdL cinc places de professorat col·laborador
DOGC 2/6: modificació de l'Ordre EDC/224/2005, de 12 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar
DOGC 2/6: s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció sociosanitària DOGC 2/6: CALENDARI, MODIFICACIÓ ... s'ha de presentarabans del 10/6. Es resoldran abans del 17 de juny... Departament: Calendari escolar

DOGC 1/6: inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del lleure educatiu i sociocultural per als anys 2005-2007
DOGC 31/5: es dóna publicitat a l'Acord ... d'aprovació de l'oferta d'ocupació ... i de 83 places de personal laboral fix del Dep. d'Educació
DOGC 31/5: EDICTE ... pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent

BOE 31/5: Asesores. Se aprueban las listas definitivas de profesores admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior --- Docentes. Se aprueban las listas definitivas de profesores admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior
DOGC 31/5: CORRECCIÓ ... es resolen les sol·licituds ... concerts educatius CEIP i ESO Departament BORSA 30/5 : Llista definitiva d'admesos i exclosos Departament 30/5: Adjudicacions de destinacions. terminis... STEPV: Estudi de la ràtio opositors / tribunals

DOGC 30/5: modificació de la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de maig, en relació amb els terminis de presentació de les sol·licituds del professorat amb destinació provisional DOGC 30/5: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDC/1385/2005... adjudicacions de destinacions provisionals DOGC 30/5: convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal DOGC: CORRECCIÓ D'ERRADA ... proves d'accés gs... Liceu

DOGC 27/5 OPOSICIONS: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 27/5 CONCERTS: s'eleva a definitiva la Resolució per la qual es resolen amb caràcter provisional les modificacions i renovacions dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil

DOGC 27/5: Udl set places de professorat contractat doctor

DOGC 27/5: convocatòria per a l'atorgament d'ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de l'educació infantil de centres docents públics, de la ciutat de Barcelona

DOGC 27/5: Udl set places de professorat col·laborador permanent

DOGC 26/5: Barberà del Vallès, sobre l'oferta pública d'ocupació

DOGC 26/5: Lleida, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC 25/5: UPF concurs de nou ingrés 8 places

DOGC 24/5: ORDRE ... per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2005-2006

DOGC 24/5: s'adjudiquen, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents de caràcter singular per raó de pla estratègic

DOGC 23/5: DECRET 92/2005, de 17 de maig, de ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 20/5: es resol el concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic

DOGC 18/5: subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'educació preescolar

DOGC 18/5: Roda de Barà, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC: subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'educació preescolar que van signar un conveni de creació

DOGC: ensenyaments que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic esportiu i del títol de tècnic esportiu superior

DOGC 17/5: es dicten instruccions relatives a l'assignació de destinacions al professorat de religió catòlica :: FOTOCÒPIA religió

DOGC 17/5: s'implanten ensenyaments de batxillerat a l'Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància

DOGC 17/5: UPC concurs públic per cobrir places de professorat

DOGC 17/5: procediment d'expedició dels títols acadèmics i professionals no universitarisl

DOGC 13/5: cessament del senyor Ferran Ruiz Tarragó com a subdirector general de TI

DOGC 13/5: Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari als centres docents

DOGC 13/5: es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per als nivells postobligatoris

DOGC 13/5: se suprimeixen els ensenyaments de batxillerat en determinats centres docents públics

DOGC 13/5: proves d'accés als ensenyaments superiors de disseny

DOGC 13/5: prova d'accés als estudis de conservació i restauració

DOGC 13/5: prova específica d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny

DOGC 10/5: RESOLUCIÓ EDC/1400/2005, de 2 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent per al curs 2005-2006 :: FOTOCÒPIA gestió borsa

DOGC 9/5: OPOSICIONS RESOLUCIÓ EDC/1389/2005, de 3 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 9/5: UPC ...es convoca concurs d'accés a cossos de funcionaris

DOGC 6/5: :: FOTOCÒPIA adjudicacions 44 pàgines inclou codis* :: RESOLUCIÓ EDC/1385/2005, de 2 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs per al curs 2005-2006 *aquest any no inclou codis dels serveis educatius ja que aquestes places s'adjudiquen a proposta de l'Administració.

DOGC 6/5: RESOLUCIÓ EDC/1384/2005, de 2 de maig, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics de formació de persones adultes del Departament d'Educació per al curs 2004-2005

DOGC 5/5/5: Santa Cristina d'Aro, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC 5/5/5: es fixen per al curs 2004-2005 els preus per a les proves d'accés ... obtenció de títols universitaris

DOGC 4/5: tablas salariales para el año 2005 para los centros de enseñanza privada de Cataluña con algún nivel concertado o subvencionado y para los centros de enseñanzas no regladas de Cataluña

DOGC 4/5: Cerdanyola provisió de places ensenyament

DOGC 2/5: vacants definitives SECUNDÀRIA RESOLUCIÓ EDC/1323/2005, de 22 d'abril, per la qual s'eleven a definitives les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art :: FOTOCÒPIA vacants

DOGC 2/5: selecció de projectes d'innovació educativa duts a terme per centres docents

DOGC 2/5: concurs públic per a la selecció de projectes de centres docents, d'educació infantil i primària i d'educació secundària...

DOGC 2/5: ajuts destinats al finançament d'activitats i per al funcionament d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes

DOGC 2/5: subvencions a les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat

DOGC 2/5: Premis de programari lliure 2005

DOGC 29/4: vacants definitives corresponents a les convocatòries del personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en centres públics d'educació infantil i primària 1r cicle de l'ESO en centres de secundària :: fotocòpia

Departament 29/4: Educació elaborarà un decret per a consolidar el català als centres docents

DOGC 29/4: resultat del sorteig públic realitzat per tal de determinar ... l'ordenació ... en el procés de preinscripció i matrícula

DOGC 29/4: es resol l'adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC 28/4: convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball del Departament d'Educació

DOGC 28/4: es modifiquen per al curs 2005-2006 els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge

DOGC 28/4: proves d'accés als ensenyaments de grau superior de dansa

DOGC 28/4: proves d'accés als ensenyaments d'art dramàtic

DOGC 26/4: Patronat Municipal d'Esports de Mataró, sobre l'oferta pública d'ocupació

DOGC 26/4: proves d'accés ... titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport, i a les formacions esportives de nivell 1 i nivell 3 ...

DOGC 26/4: s'amplia el termini de pagament ... proves d'accés als cicles formatius de gm i de gs d'FP específica

DOGC 25/4: Drassanes Reials i Museu Marítim BCN oferta pública d'ocupació

DOGC 22/4: s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'obres de la construcció

DOGC 21/4: Es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a de places de funcionaris docents inclou comissions de selecció :: Fotocòpia

DOGC 21/4: inscripció i la publicació del Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat

DOGC 21/4: UPC concurs d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 21/4: es modifica l'adscripció de centres

DOGC 19/4: Ajuntament de Tarragona, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

DOGC 18/4: es convoca la realització de proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys

DOGC 15/4: es convoca concurs per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2005-2006, destinades al funcionariat de carrera docents i d'inspecció.

DOGC 15/4: zona escolar rural El Jonc, de Vallfogona de Balaguer

DOGC 15/4: proves d'accés als cicles de formació específica de gm i gs d'arts plàstiques i disseny... aspirants que no reuneixen els requisits acadèmics...

DOGC 15/4: convocatòria de la prova específica d'accés al primer curs de gm ...dansa

DOGC 15/4: convocatòria de la prova d'accés a cursos diferents del primer de gm de ...dansa

DOGC 15/4: convocatòria de la prova específica d'accés al primer curs de gm ...musicals

DOGC 15/4: convocatòria de la prova d'accés a cursos diferents del primer de gm ...

DOGC 15/4: Sol Solet, de la Llagosta

DOGC 14/4: convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral d'educació especial dels centres docents públics ... per a activitats educatives realitzades fora dels centres (curs 2003-2004)

DOGC 14/4: convocatòria de l'XI Premi Rafael Farré

DOGC 13/4: concurs públic per a la concessió de places per realitzar activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres destinades al professorat

DOGC 13/4: 'implanten i se suprimeixen ensenyaments d'idiomes a diverses escoles oficials d'idiomes

DOGC 13/4: concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Educació

DOGC 13/4: bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris...

DOGC: nomenament de funcionaris per ocupar diversos llocs de treball

DOGC 12/4: convocatòria ... dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors

DOGC 8/4: ordenació curricular del gs dels ensenyaments de música i es regula la prova d'accés a aquests estudis

DOGC 8/4: ...Joan Plana i Solà com a director general de la Funció Pública

DOGC 8/4: convocatòria ... d'ajuts a grups d'alumnes ... ensenyaments postobligatoris ..., per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països

DOGC 7/4: convocatòria per a la presentació de sol·licituds per impartir programes de garantia social durant el curs 05-06

DOGC 4/4: concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 4/4: LLEI 1/2005, de 31 de març, del conseller o consellera primer del Govern de la Generalitat

DOGC 4/4: resolucions en matèria de personal d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal

DOGC 4/4: Ajuntament de Manresa, sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació

Departament 1/4: Borsa de treball de personal d’administració i serveis per cobrir places vacants o substitucions en règim de contracte laboral temporal ... Fisioterapeuta. Educador/a de llar d’infants. Educador/a d’educació especial en centres públics. Auxiliar d’educació especial. Oficial/a de 1a, cuiner/a. Oficial/a de 2a, manteniment. Ajudant/a de cuina-netejador/a.
Termini de presentació de les sol·licituds fins al 20 d’abril (nous integrants i modificacions o millores)

DOGC 1/4: es resolen les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments d'educació infantil, educació primària i ESO

DOGC 1/4: es resolen amb caràcter provisional les modificacions i renovacions dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infantil

DOGC 1/4: selecció d'alumnat d'educació primària per a l'assistència a colònies d'immersió en llengua anglesa a Catalunya, en el marc del projecte Orator

DOGC 1/4: selecció d'alumnat d'educació secundària per a l'assistència a cursos de llengua anglesa a Gran Bretanya i llengua francesa a França, en el marc del projecte Orator

DOGC: adscripció definitiva de diversos funcionaris del cos de mestres

DOGC: bases que han de regir la concessió de beques i subvencions convocades pel DURSI

DOGC: Sagrada Família, de Cornellà de Llobregat

DOGC 1/4: es dóna publicitat a l'Acord del ...consorci...

DOGC 24/3: es modifica l'adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC 24/3: proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius d'FP

DOGC 24/3: UAB concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 24/3: URV resolució del concurs de provisió/trasllat de places de personal funcionari de l'escala administrativa

DOGC 23/3: UB oferta pública d'ocupació parcial per a l'any 2005

DOGC: plataforma tecnològica distribuïda del departament d'Educació

DOGC 23/3: UPC concurs d'accés a cossos docents

DOGC 22/3: UPF oferta parcial d'ocupació de les escales de funcionaris d'administració i serveis per a l'any 2004

Departament 21/3: Proves d’accés a l'FP

DOGC 18/3: UABconcursos d'accés a cossos de funcionaris

DOGC 18/3: XI Premi Rafael Farré

DOGC: UB concurs extraordinari de professorat contractat permanent

DOGC 17/3: normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres, al curs 05-06

DOGC 17/3: URV oferta pública d'ocupació parcial 2005

DOGC 16/3: es modifica l'adscripció de centres docents ... als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC: ANUNCI de l'Ajuntament de Barcelona, sobre provisió de places

DOGC: INEFC
DOGC: IES Lluís de Peguera Manresa

Departament 15/3: Educació investiga un presumpte cas de bullying a un IES de Mollerussa

Departament 15/3: Bargalló i Cid presidiran (16/3) la signatura dels convenis per als Plans d'Entorn amb 25 poblacions catalanes

DOGC 15/3: inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa General de Negociació de l'Administració... sobre les retribucions dels anys 2004 i 2005

DOGC 14/3: adscripció diversos funcionaris (fusió centres)

DOGC 14/3: UPC concurs d'accés a cossos de funcionaris docents

DOGC 10/3: Conveni col·lectiu ...personal laboral de l'Ajuntament de Tarragona

DOGC 10/3: proves d'accés als cicles formatius de gm i de gs d'FP... 2005

DOGC 10/3: UPF concurs oposició per a l'ingrés a l'escala de gestió de funcionaris

DOGC 8/3: es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya del curs 2004-2005

STEs: 08-03-05 Intercambio puesto por puesto. Se convocan plazas en el programa de «intercambio puesto por puesto»,...05-06

DOGC 7/3: EDICTE ... informació pública el Projecte de decret pel qual es regula la consolidació personal de part del complement retributiu específic per l'exercici del càrrec de director en els centres docents públics de Catalunya

DOGC 7/3: EDICTE ... informació pública el projecte de decret de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Educació

DOGC 4/3: ...implanta un cicle formatiu La Guineueta

DOGC 3/3: es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art:: fotocòpia vacants

DOGC 3/3: es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a les convocatòries adreçades al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball en centres d'educació infantil i primària i de primer cicle d'ESO :: Fotocòpia vacants primària

DOGC 3/3: proves d'accés al grau superior ... Liceu

DOGC 2/3: es crea una zona escolar rural a Marçà

DOGC 2/3: es modifica la composició de la zona escolar rural Baix Priorat, de Porrera

DOGC 2/3: UPCconcurs d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 28/2: concurs públic per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat

DOGC 28/2: taxes vigents ... Departament d'Educació

DOGC 28/2: UAB concursos d'accés a funcionaris

DOGC 25/2: Interlocutòria... Matriculació... articles 6.6, 18.5 i 19.3.d) del Decret 252/04

DOGC 25/2: adscripció amb destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de mestre

DOGC 24/2: cessament i nomenament d'un membre del CEC

BOE 23/2: concurso para la provisión de puestos de funcionarios docentes en el exterior

DOGC 22/2: ...aprovats en cursos d'especialització i d'habilitació UAB i a l'IES Can Vilumara de l'Hospitalet

DOGC 22/2: proves d'accés al grau superior de música corresponents a l'ESMUC

DOGC 22/2: UPC es convoca concurs d'accés ... docents universitaris

DOGC 22/2: taxes 2005 Universitats...

DOGC 18/2: subvencions per a la realització de determinades activitats adreçades als professionals del món de l'ensenyament i a l'alumnat de les etapes obligatòria i postobligatòria

DOGC 18/2: subvencions per al finançament d'activitats i per al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de pares d'alumnes

DOGC 18/2: V Concurs d'Oratòria en llengües estrangeres, adreçat als centres docents de nivell no universitari de Catalunya, en el marc del Projecte Orator

DOGC 18/2: ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en centres docents sostinguts amb fons públics

DOGC 18/2: convocatòria pública per adjudicar places de residència a l'alumnat escolaritzat als centres del Complex Educatiu de Tarragona

DOGC 18/2: ajuts a l'alumnat que pateix una malaltia prolongada

DOGC 18/2: ajuts a centres docents de Catalunya sufragats amb fons públics per a la realització d'intercanvis escolars entre alumnat de centres docents de les terres de parla catalana

DOGC 18/2: subvencions als grups de mestres per a despeses de funcionament, informació i difusió

DOGC 17/2: ...ajuts als centres i escoles ... que compten amb formacions escolars de música o dansa, per a la participació en intercanvis o trobades

DOGC 17/2: ...ajuts a centres ..., d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes

DOGC 17/2: subvencions a entitats ... necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, greus trastorns de la personalitat o malalties greus, i als seus familiars

DOGC 16/2: concursos d'accés ... docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques... UAB i l'IM d'Assistència Sanitària ...

DOGC 15/2: subvencions, 2005, ...activitats o projectes ... per promoure la igualtat d'oportunitats per a les dones, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins

DOGC 15/2: subvencions 2005 universitats per investigació o docència, ...Institut Català de la Dona

DOGC: beques, 2005, d'investigació, dins els àmbits de competències de l'Institut Català de la Dona

DOGC 14/2: convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic

DOGC 14/2: CORRECCIÓ D'ERRADES ... proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 14/2: s'autoritza la pròrroga, per al curs 2005-2006, de plans estratègics de centres docents que finalitzen el curs 2004-2005

DOGC 14/2: proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana

DOGC 14/2: CORRECCIÓ D'ERRADA ... es convoca la concessió d'ajuts del Fons d'acció social

DOGC 14/2: oposició lliure per a proveir dues places de documentalista del Parlament

DOGC 10/2: creació de centres públics de formació d'adults

DOGC 10/2: composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona

DOGC 10/2: UPF provisió d'una plaça docent...

DOGC 9/2: subvencions ... treballs d'investigació o docència, ...l'Institut Català de la Dona

DOGC 8/2: ...accés a la universitat dels més grans de 25 anys 05-06

DOGC 8/2: subvencions 05... igualtat d'oportunitats per a les dones

DOGC 7/2: es convoca la concessió d'ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i per al personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2004 i se n'aproven les bases

DOGC 7/2: proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional...

DOGC 4/2: concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 4/2: bases per a la concessió de prestacions econòmiques per a les famílies amb filles i fills a càrrec i s'obre la convocatòria per a l'any 2005

DOGC 2/2: Convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2004 DOGC 2/2: fotocòpia FAS

DOGC 2/2: Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica

DOGC 1/2: beques recerca

DOGC 28/1: convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria d'universitats

DOGC 27/1: UAB places d'agregat DOGC: UAB places d'agregat

DOGC 26/1: s'actualitza la classificació d'especial dificultat atribuïda a determinats llocs de treball docents del cos de mestres

DOGC 26/1: aprovats en el curs d'especialització en educació especial: màster ... Universitat de Girona ... cursos acadèmics 2002-2004

DOGC 25/1: procés selectiu per a l'ingrés al cos subaltern d'administració

DOGC 24/1: es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana

DOGC 24/1: UdLl plaça ... col·laborador permanent

DOGC 21/1: UdLl concurs d'accés ... universitaris

DOGC 21/1: UdLl concurs públic per cobrir les places de professorat contractat

DOGC 20/1: UPF...places de personal acadèmic contractat -catedràtic i professor agregat, en règim de contractació laboral

DOGC 20/1: UPF...places -lector-, en règim de contractació laboral

DOGC 20/1: UPF...places de personal acadèmic -col·laborador

DOGC 17/1: s'aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció

DOGC 17/1: s'adapten diversos nomenaments a la nova estructura orgànica de la DG d'FP i Educació Permanent

DOGC 17/1: es convoca la 2a edició del premi al millor cartell commemoratiu del 8 de març,

DOGC 14/1: convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Dep. d'Educació

DOGC 13/1: DECRET 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració

DOGC 13/1: es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques

DOGC 11/1: convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docent

DOGC 11/1: proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport... muntanya i escalada

DOGC 10/1: modificació de la Resolució ..., per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora

DOGC 10/1: es fan públics els imports totals atorgats pel Departament d'Educació a les empreses de comunicacions en concepte...

DOGC 5/1: inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de l'ensenyament privat de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2005 PDF: conveni núm. 7900575

DOGC: es fa públic el resultat del concurs per a l'accés a places d'agregat en règim de contracte laboral

DOGC 5/1: es convoca un curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor/a de formació viària

 

DOGC 31/12: es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l'any 2005, per a l'ingrés a la funció pública de la Generalitat LLETRA "D"

DOGC 31/12: LLEI 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos ... 2005

DOGC 31/12: LLEI 12/2004, ... de mesures financeres

BOE: se fija el salario mínimo interprofesional para 2005

DOGC 30/12: es convoca concurs d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 30/12: es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres docents privats per al nivell d'educació infantil

DOGC: recurs de reposició interposat per la titularitat del centre docent privat concertat Pere Vergés, de Badalona

DOGC 29/12: es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 30 de novembre de 2004, sobre la creació del complement específic de tutor d'educació infantil, tutor d'educació primària, tutor de batxillerat, tutor de cicles formatius, tutors d'ensenyaments artístics, tutor de centres específics d'educació especial, tutor d'aula d'acollida, responsable de taller d'adaptació escolar i responsable d'unitats d'educació especial i del complement específic dels coordinadors de riscos de centres de tipologia H

DOGC 29/12: es dóna publicitat a l'Acord ..., sobre les retribucions econòmiques del personal funcionari docent que desenvolupa funcions de col·laboració, assessorament i suport escolar en relació amb aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social

DOGC 29/12: convocatòria d'ajuts corresponents a les accions descentralitzades de la segona fase del Programa Sòcrates

DOGC 29/12: modificació ... Xerric-Xerrac, de Granollers

BOE 29/12: ley Orgánica 1/2004...de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

DOGC 28/12: es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants a les llars d'infants i als centres d'educació preescolar

DOGC 28/12: creació de diversos col·legis d'educació infantil i primària

DOGC 23/12: XI Premis de vídeo escolar i VIII Premis de fotografia escolar

DOGC 23/12: concursos d'accés a cossos ... universitaris

DOGC 22/12: es regula la convocatòria per a l'any 2005 de la jubilació anticipada voluntària que preveu la ... (LOGSE)

DOGC 20/12: ...es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 30 de novembre de 2004, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2005, de 3.680 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació.

DOGC 20/12 : URV ...proves per a l'ingrés a l'escala de gestió

DOGC 20/12: URV ...proves per a l'ingrés a l'escala administrativa

DOGC 17/12: convocatòria subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes... persones adultes

DOGC 15/12: ...realització del sorteig públic per determinar l'ordre dels aspirants en els processos selectius 2005 (es farà el 21/12)

DOGC 9/12: UAB concursos d'accés a cossos de funcionaris docents

DOGC 9/12: concursos d'accés a cossos de funcionaris docents UAB

BOE 7/12: Orden ECI/4030/2004, de 18 de noviembre, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña se nombran funcionarios de carrera del cuerpo de Inspectores de Educación a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 19 de noviembre de 2002.

BOE 7/12: Orden ECI/4027/2004, de 11 de noviembre, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 13 de enero de 2003.

BOE 6/12: Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 13 de enero de 2003

BOE 6/12: calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2005

Consejo de Ministros: PLAZO DE DOCE MESES PARA CULMINAR LA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR SANITARIO

0 BOE: REAL DECRETO LEY 9/2004, de 3 de diciembre, por el que se determina el plazo para la ejecución de los procesos previstos en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud.

DOGC 3/12: es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents concertats d'educació especial

DOGC 1/12: modificació de la Resolució ...de nomenament de funcionaris en pràctiques

DOGC 1/12: llista de diversos cursos d'especialització per al professorat

DOGC 1/12: concurs diverses places de personal acadèmic

DOGC 29/11: revisió salarial per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball del sector de l'ensenyament privat - PDF

DOGC 26/11: UdG proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa, grup C, en torn restringit

DOGC 25/11: ...s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2004-2005 Fotocòpia

DOGC 24/11: projecte de decret pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció sociosanitària

DOGC 24/11: informació pública el projecte de decret de modificació del Decret 63/2001, de 20 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació curricular del grau superior dels ensenyaments de música i es regula la prova d'accés a aquests estudis

DOGC 23/11: projectes seleccionats per a la seva inclusió a la Xarxa Europea d'Escoles Promotores de Salut ... 2004-2007

DOGC 23/11: proves ...obtenció del certificat de formació instrumental i ... títol de graduat en educació secundària ...majors de 18 anys

DOGC 23/11: alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2003-2004

DOGC: UAB dues places per accedir a l'escala de gestió

DOGC: modificació ... programes de garantia social que es podran impartir durant el curs 2004-2005

DOGC 22/11: es convoquen beques de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació aplicades a l'educació...

 

DOGC 19/11: modificació Resolució ENS/111/2004, ... de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social

DOGC 16/11: CONFLICTE positiu de competència número 4748-2004, promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació amb diversos preceptes del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu, en relació amb la disposició final segona del RD 334/2004...

DOGC 15/11: subvencions a les corporacions locals ... d'educació preescolar per al curs 03-04

BOE 15/11: ... homologación y convalidación de títulos extranjeros de Educación Superior

BOE13/11: nombraban funcionarios...oposicions

BOE 13/11: se convocan los Premios de Investigación Educativa 2004

DOGC 12/11: UPFconcurs per a la provisió d'una plaça del cos docent universitari

DOGC 12/11: UPF concurs per a la provisió d'una plaça...

DOGC 12/11: ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball

DOGC 12/11: concurs convocat per cobrir una plaça de professor col·laborador permanent

BOE 11/11: ayudas movilidad estudiantes universitarios Séneca 04-05

DOGC 10/11: RESOLUCIÓ EDC/3005/2004, de 29 d'octubre, en relació amb el personal eventual del Departament

DOGC 10/11: s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en explotació de sistemes informàtics

DOGC 10/11: es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a les ... (AMPA) ...acollida matinal...curs escolar 2004-05

DOGC 9/11: CORRECCIÓ ... convocatòria de concurs de trasllats per promoure llocs de treball vacants ... secundaris...

DOGC 8/11: 6 places per a accedir a l'escala A: tècnica superior de suport a la recerca

DOGC 5/11: es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes

DOGC 5/11: directrius dels jocs esportius escolars de Catalunya

DOGC 5/11: concurs ... provisió de dos llocs singulars del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

BOE 5/11: Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convocan concursos de acceso

DOGC 4/11: DECRET 422/2004, de 2 de novembre, pel qual es creen diverses escoles oficials d'idiomes

DOGC 4/11: CORRECCIÓ D'ERRADA ... concessió de llicències retribuïdes

DOGC 4/11: adaptació de les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Ramon Llull.

BOE 3/11: 03/11/2004. CT tot l'Estat

DOGC 3/11: RESOLUCIÓ EDC/2921/2004, de 19 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art. --- versió pdf descàrrega del document en format PDF --- WEB DEPARTAMENT

DOGC 29/10: s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2005 : pdf descàrrega del document en format PDF

DOGC 29/10: es fa pública la concessió dels Premis Catalunya d'Educació corresponents a l'any 2003

BOE 29/10: Olimpiadas de Física, Química y Matemáticas

BOE: seleccionados y de reserva para las plazas de profesores visitantes

DOGC 29/10: es dóna publicitat a la Resolució de 7 de maig de 2004 dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manacor

BOE 28/10: UAB... se convocan concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

DOGC 28/10: DECRET 407/2004, de 19 d'octubre, pel qual s'assignen al Departament d'Educació les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya ... (escoles viatgeres).

DOGC 28/10: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya

BOE 27/10: UAB... concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios para ocupar plazas asistenciales básicas

BOE 27/10: UAB... concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios para ocupar plazas asistenciales básicas

DOGC 26/10: CONCURS DE TRASLLATS RESOLUCIÓ EDC/2850/2004, de 13 d'octubre, per la qual s'anuncien diferents convocatòries adreçades al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en centres públics d'educació infantil i primària i de primer cicle d'ESO en centres d'educació secundària. --- versió pdf

DOGC 25/10: modificació de la Resolució ENS/1385/2004, de 12 de maig, per la qual es resol el concurs de trasllats

DOGC 25/10: convocatòria ...ajuts entre el personal de la Generalitat de Catalunya i de les Administracions locals de Catalunya per finançar matrícules d'estudis de formació en llengua anglesa

BOE 22/10: Fiestas Laborales para el año 2005

DOGC 22/10: es convoquen els jocs esportius escolars de Catalunya JEEC, 04-05

DOGC 21/10: modificació de l'Ordre ...per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2004, DOGC núm. 4028

DOGC 21/10: concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Tecnologies de la Informació del Servei Català de Trànsit

DOGC 21/10: convocatòria del procés selectiu per a l'accés a l'habilitació de guia de turisme de Catalunya

DOGC 20/10: ...es convoca concurs d'accés al cos de funcionaris docents universitaris.

DOGC 19/10: convocatòria per accedir als ajuts en l'àmbit de l'educació física i l'esport

BOE 19/10: se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar (centres MEC)

DOGC 18/10: finançament de les accions de formació contínua de les empreses, inclosos els permisos individuals de formació

DOGC 16/10: UPF concurs per a la provisió d'una plaça de cossos docents universitaris

DOGC 15/10: es convoca la pròrroga dels plans estratègics que finalitzen el curs 2004-2005

DOGC 15/10: d'ajuts per desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la informació i la comunicació

BOE 14/10: ...equivalencia entre determinados títulos en materia de educación social y el título oficial de Diplomado en Educación Social

DOGC 14/10: Projecte de decret pel qual es determina la composició del Consell Escolar de la ciutat de Barcelona Dep: [+]

DOGC 13/10: citació a termini d'interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 411/2004 procediment abreujat, interposat pel Sindicat USTEC-Stes

DOGC: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ECD/2031/2004, de 15 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució ENS/21/2004

DOGC 1310: procés selectiu de nou accés per proveir 23 places en règim de personal laboral fix del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

DOGC: premis per l'exposició de treballs de recerca en el camp de l'educació física i l'esport

DOGC: temaris de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior de la Generalitat, patrimoni artístic: arqueòlegs i patrimoni històric i arts plàstiques

DOGC 11/10: UAB concurs públic per l'accés a places d'agregat

DOGC 11/10: subvenció a l'Ajuntament de Barcelona ...places d'educació preescolar

DOGC 11/10: Ramon Simon Campa cessa...com a assessor ...d'educació infantil - Josep Vallcorba Cot cessa ... com a assessor ...prevenció de riscos laborals ...

BOE 6/10: ORDEN ECI/3182/2004, de 1 de octubre, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito nacional, que deben convocarse durante el curso 2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos docentes que imparten la enseñanzas escolares del sistema educativo y de los Cuerpos de Inspección al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de Educación.

DOGC 5/10: s'adapten diversos nomenaments de càrrecs de comandament i de llocs singulars a la nova estructura del Departament d'Universitats

DOGC: cessament de càrrecs de comandament i de llocs singulars del Departament d'Universitats

DOGC 1/10: nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

DOGC 30/9: RD 1948/2004...s'amplien les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat ....d'ensenyament (escoles viatgeres)

DOGC 30/9: RD 1946/2004 ...ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat...ensenyament professional nauticopesquer

DOGC 28/9: es modifica la composició de la zona escolar rural Baix Camp Sud

BOE 27/9: LEY 5/2004, de 9 de julio, de creación de guarderías de calidad.

BOE 27/9: convalidaciones de módulos de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño conforme la Ley 1/1990

DOGC 27/9: taxes vigents l'any 2004 corresponents als procediments que gestiona el Departament d'Universitats

DOGC 23/9: ...modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català

DOGC 23/9 : cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya.

DOGC 22/9: taxes vigents ...Dep. d'Educació
DOGC 21/9: es resolen les sol·licituds de centres docents privats per acollir-se al règim de concerts, nivells postobligatoris

DOGC 21/9: obertura del centre privat de formació d'adults Acadèmia Blancafort, de Barcelona

DOGC 21/9: modificació de l'autorització d'obertura del centre docent privat Llefià, de Badalona

DOGC 21/9: s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran

DOGC 21/9: es fa pública la convocatòria del programa d'ajuts de mobilitat per al personal d'universitats públiques catalanes (PAS)

DOGC 21/9: inclusió d'entitats en el Cens d'entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana

BOE 21/9: LEY 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres.

DOGC 20/9: subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes

DOGC 17/9: concurs específic de mèrits i capacitats per proveir tres llocs de treball de l'Institut Català de la Dona

DOGC 16/9: concurs públic per a la concessió d'estades de formació en empreses i institucions al professorat d'FP

DOGC 15/9: subvencions als centres privats concertats per al suport a l'acollida i a l'aprenentatge de la llengua catalana...

DOGC 13/9: començament de les activitats de diversos col·legis d'educació infantil i primària

DOGC 13/9: llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a l'ingrés a l'escala d'auxiliars administratius

DOGC 13/9: es disposa l'inici d'activitats de diversos col·legis d'educació infantil i primària

DOGC 13/9: es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat

DOGC 10/9: qual s'autoritzen els programes de garantia social que es podran impartir durant el curs 2004-2005

BOE 10/9: se actualiza la Orden 25/11/99, por la que se determinan los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales que se relacionan con cada una de las vías de acceso a dichos estudios

DOGC 10/9: concurs de canvi de destinació per a la provisió de diversos llocs de treball de personal laboral fix ...d'Universitats

DOGC 9/9: llista de concessió d'ajuts i la llista de personal exclòs del fons d'acció social per al personal laboral de l'Administració

DOGC 9/9: modificació de l'autorització d'obertura del centre docent privat Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia, de Lleida

DOGC 30/8: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents concertats d'educació especial

DOGC 30/8: subvencions als centres docents privats per al nivell d'educació infantil

DOGC 30/8: subvencions destinades a l'escolarització d'infants a les llars d'infants i als centres d'educació preescolar de titularitat privada sense finalitat de lucre

DOGC 30/8: premis extraordinaris de batxillerat 2003-2004

DOGC 26/8: currículum del cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals

DOGC 24/8: concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en contracte laboral

BOE 11/8: se integran en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, a determinados funcionarios del Cuerpo de Maestros

BOE 11/8: se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de Psicología y Pedagogía

BOE 9/8: se hace pública la lista de candidatos españoles seleccionados para intercambiar puesto por puesto con profesores alemanes, británicos y franceses

DOGC 9/8: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ENS/28/2004, de 13 de gener, per la qual s'autoritzen plans estratègics

DOGC 6/8: s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2004

DOGC 3/8: procediment per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat

BOE 3/8: CONFLICTO positivo de competencia número 3741-2004, promovido por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en relación con los artículos 5, 11, 12, 15 y las disposiciones adicional tercera y final segunda del Real Decreto 1741/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula la prueba general de Bachillerato

BOE 6/8: se fijan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del período de matriculación

BOE 31/7: se prorroga la permanencia en puestos de Asesores Técnicos en el exterior a los funcionarios docentes

BOE 31/7: se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados

DOGC 30/7: concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialització, màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació permanent

DOGC 27/7: places de nou accés dels centres docents de les universitats públiques

DOGC 26/7: es fa pública la concessió de llicències retribuïdes per a dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2004-2005

DOGC: concurs públic per l'accés a places d'agregat en règim de contracte laboral, dintre del Pla Jaume Serra Hunter

DOGC: provisió de places de personal acadèmic contractat -catedràtic i professor agregat- en règim de contractació laboral

DOGC: provisió de places de personal acadèmic -lector- en règim de contractació laboral

DOGC: Conveni Col·lectiu de Salesians Sant Jordi i Comunitat Salesiana de Girona per a l'any 2004

DOGC: proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport en les especialitats d'esports de muntanya i escalada

DOGC: convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat en règim de contracte laboral

DOGC 23/7: convocatòria d'eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels centres docents privats concertats

DOGC 23/7: URV ... es dóna publicitat a l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2004

DOGC 23/7: convocatòria per a l'adjudicació d'un contracte d'assistència per part de monitors als alumnes de les llars d'infants

DOGC 22/7: llistes dels funcionaris de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional declarats aptes en el procediment d'adquisició de noves especialitats...

DOGC 22/7: llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents OPOSICIONS 2004

DOGC 22/7: regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució ENS/21/2004, de 19 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats

DOGC 22/7: reestructuració de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent

DOGC: preus ... universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya 04-05

DOGC 21/7: LLEI 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2004

DOGC 19/7: es modifiquen els concerts educatius de centres docents privats d'educació especial

DOGC 16/7: s'estableix el calendari de les activitats formatives en els centres i les aules de formació de persones adultes

DOGC 16/7: per a la inclusió de centres docents a la Xarxa Europea d'Escoles Promotores de Salut

DOGC 15/7: convocatòria de concurs públic per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics d'ensenyaments no universitaris per al curs 04-05 [NOVA BORSA - ESPECIALITATS]

DOGC 15/7: es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques ...

DOGC 15/7: es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovats en el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques per la Resolució ENS/2995/2003, de 3 d'octubre

BOE 13/7: ...seleccionados y reservas ... profesores visitantes en Centros Escolares de los Estados Unidos y Canadá

BOE 12/7: becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2004/2005, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma

BOE: se convocan becas de movilidad, para el curso 2004/2005, para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma

BOE: se convocan las ayudas de carácter especial denominadas Beca Colaboración

DOGC 9/7: modificació de la Resolució EDC/1832/2004, de 30 de juny, per la qual es convoca el procediment per a la selecció de funcionaris docents per a la provisió, en règim de comissió de serveis, de set llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació

DOGC 9/7: convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a grups d'alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països

DOGC 9/7: concessió d'ajuts per donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i d'ensenyament formal (reglat) i no formal (no reglat).

DOGC 9/7: convocatòria per a la concessió de beques i ajuts en matèria de recerca

DOGC 8/7: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar

DOGC: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar

DOGC 8/7: concurs públic per cobrir places de professorat contractat doctor dintre del Pla Serra Húnter

DOGC 8/7: concurs de provisió/trasllat per a la provisió de places de personal funcionari de l'escala administrativa

DOGC 7/7: concessió de subvencions destinades al sosteniment de les guarderies infantils laborals

BOE 7/7: se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de Asesores Técnicos en el exterior por funcionarios docentes

DOGC 7/7: modificació de l'autorització d'obertura del centre docent privat Nuestra Señora del Carmen, de Barcelona

DOGC 7/7: nova denominació específica a un col·legi d'educació infantil i primària de Sant Cugat del Vallès

DOGC 6/7: proves per a l'obtenció del títol de tècnic del cicle formatiu de formació professional específica de farmàcia

BOE 6/7: cese y nombramiento de Consejeros del Consejo Escolar del Estado por el grupo de Profesores de la Enseñanza Pública.

DOGC 6/7: ORDRE PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

BOE 5/7: concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Geológico y Minero

DOGC 2/7: es convoca el procediment per a la selecció de funcionaris docents per a la provisió, en règim de comissió de serveis, de set llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació

DOGC 1/7: renovació i modificació dels concerts educatius de diversos centres docents privats per als nivells postobligatoris

DOGC 1/7: ...subvencions per a la creació i la consolidació de places d'educació preescolar en llars d'infants de titularitat municipal

DOGC 1/7: ...creació de places d'educació preescolar en llars d'infants de titularitat municipal

DOGC 30/6: UdG... es convoquen a concurs públic places de professorat laboral permanent

DOGC 30/6: es revoquen parcialment diverses subvencions a corporacions locals ... preescolar

DOGC 28/6: ...ensenyaments superiors de disseny i es determina el procediment d'admissió per al curs 04-05

DOGC 28/6: es modifica ...la zona escolar rural Val d'Aran

DOGC 25/6: DECRET 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics - FOTOCÒPIA

DOGC 25/6: DECRET 318/2004, ...pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de salut ambiental

DOGC 25/6: U. Lleida es convoquen places de professorat contractat doctor dintre del Pla Serra Hunter

BOE 24/6: se modifican las convocatorias de becas y ayudas al estudio para el curso académico 2004/05

BOE: "Intercampus" de Cooperación Interuniversitaria entre España e Iberoamérica

DOGC 23/6: ...adjudicació definitiva de llocs de treball docents de caràcter singular ... que tenen autoritzat pla estratègic

DOGC 22/6: es modifica la composició de la zona escolar rural Argelaga

DOGC: procés selectiu per a l'ingrés a l'escala d'auxiliars administratius

DOGC 22/6: oferta parcial d'ocupació corresponent a l'any 2004 de personal d'administració i serveis

DOGC 21/6: es convoca concurs públic per a la selecció de projectes d'educació per a la salut en matèria de prevenció de les drogodependències i de les conductes de risc 04-06

BOE 19/6: REAL DECRETO ...se amplía el plazo señalado en la disposición adicional ... por el que se establecen las especialidades básicas de inspección educativa

DOGC 18/6: calendari oficial de festes laborals per a l'any 2005

DOGC 18/6: es modifica la composició de la zona escolar rural Vinyes Verdes, dels Hostalets de Pierola

DOGC 18/6: modifica la Resolució ENS/912/2004, de 6 d'abril, per la qual es resolen amb caràcter provisional les modificacions i renovacions dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i per als ensenyaments d'educació infanti

DOGC 18/6: s'amplia la relació de centres de l'annex 3 de la Resolució ENS/563/2004, de 10 de març, de convocatòria de la prova específica d'accés al primer curs de grau mitjà d'ensenyaments de dansa

DOGC 17/6: UPC concurs d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

DOGC 15/6: resultat del sorteig...número [20224] a partir del qual es farà l'ordenació de sol·licituds ...preinscripció i matrícula 04-05

BOE 15/6: se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores ... Ceuta y Melilla

DOGC 15/6: ajuts a joves ...plans de transició al treball 03-04

BOE 15/6: UNED...se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo, correspondientes al Grupo D.

BOE 15/6: ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales

DOGC: ...contraprestació econòmica per a l'execució del Programa de salut escolar per al curs acadèmic 03-04
DOGC 15/6: composició del jurat dels premis El CAC a l'escola

DOGC 14/6: preu màxim ...menjador dels centres docents públics ... i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres docents privats concertats

DOGC 14/6: es modifiquen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d'Educació

DOGC: es modifiquen els preus públics dels serveis d'ensenyament de música 04-05

DOGC: es modifiquen els preus públics dels serveis prestats a les llars d'infants ... 2004-2005

DOGC: ...centrals sindicals dels ajuts per a la mediació i la formació sindical i l'assessorament jurídic i econòmic per a l'any 2003

DOGC: nomenament del membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona representatiu dels antics alumnes

DOGC: per a l'any 2004 per a l'obtenció de subvencions per a la realització d'accions de formació professional ocupacional

BOE 11/6: MUFACE becas de estudio para mutualistas y becas de residencia para hijos y huérfanos de mutualistas 2004-05

BOE 10/6: ...aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de habilitación, que facultan para concurrir a .... Universidad

BOE 9/6: se regula la prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años en el ámbito de la UNED

BOE 9/6: se resuelve la convocatoria del 51.o Concurso del Programa Europa en la Escuela.

BOE 9/6: se convocan premios a materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet

DOGC 8/6: UAB ... es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

BOE 4/6: plazas de Profesores de Enseñanza Secundaria en secciones españolas de Institutos Bilingües, para el curso 2004-2005, en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania y Rusia

DOGC 4/6: s'implanten cicles formatius d'FP de gm o de gs en diversos centres docents

DOGC 2/6: es resolen les sol·licituds de centres docents privats interessats a acollir-se al règim de concerts educatius

DOGC 2/6: resolen amb caràcter provisional les modificacions i renovacions dels concerts educatius

DOGC 1/6: nova codificació de dos dels departaments

DOGC 1/6: delegació de competències del secretari general en diversos òrgans

DOGC 1/6: delegació de competències de la consellera d'Ensenyament en diversos òrgans

BOE 1/6: Universidad Jaume I, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa

 

BOE 29/5: RD 1318/2004 ...modifica el Real Decreto 827/2003... calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002 LOCE.

DOGC 28: ...modificació denominació Departament d'Ensenyament

DOGC 27/5: cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 27/5: proves per a l'habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa

DOGC 27/5: nomenament de la senyora Ester Castellà i Valls com a directora de Serveis del Departament d'Ensenyament

 

DOGC 25/5: pròrroga, per al curs 2004-2005, de plans estratègics de centres docents que finalitzen el curs 2003-2004

DOGC 25/5: proves d'accés al grau superior de música

DOGC: instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions de diputats al Parlament Europeu

DOGC 24/5: calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per iniciar estudis el curs 2004-2005

DOGC: Prova Universitària de Competència en anglès, PUC anglès

DOGC 24/5: CORRECCIÓ D'ERRADES ...normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres, per al curs 2004-2005....

DOGC 21/5: modificació de la Resolució ... de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris OPOSICIONS
DOGC 21/5: es designa el director suplent de l'INEF
BOE 21/5: se rectifica...listas definitivas de profesores admitidos y excluidos al concurso ...de personal docente en el exterior

DOGC 20/5: convocatòria per a l'atorgament d'ajuts de menjador BCN

BOE 19/5: listas definitivas asesores

BOE 19/5: listas definitivas docentes

DOGC 19/5: ...es resol el concurs convocat per la Resolució ... convocatòria de concurs de trasllats de secundària. html

DOGC 19/5: es modifiquen per al curs 2004-2005 els preus públics ... ensenyament telemàtic a distància en l'ESO i el batxillerat

DOGC 19/5: modificació ...calendari de festes locals

DOGC 14/5: ... Elevar a definitiva l ’adjudicació a funcionaris del cos de mestres Resolució:1340/04

BOE 14/5: RECURSO de inconstitucionalidad...contra diversos preceptos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo

DOGC 13/5: DECRET 282/2004, reestructuració parcial dels departaments d'Ensenyament i de Benestar i Família
DOGC 13/5: nomenament del senyor Josep Francí i Carreté com a director general d' FP i Educació Permanent
DOGC 13/5: es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius ... nivells postobligatoris
BOE 13/5: ...procedimientos selectivos de ingreso y acceso...
DOGC 13/5: ratificació membre Consell Escolar de Catalunya

DOGC 12/5: instruccions relatives a l'assignació de destinacions al professorat de religió catòlica ..., per al curs 04-05
DOGC 12/5: presidenta i membres que formen part del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona en representació de la Generalitat
DOGC: preus públics ... als camps d'aprenentatge
DOGC:
subvencions a les corporacions locals ... d'educació preescolar

DOGC 11/5: UPC ...es convoca concurs públic per cobrir places

DOGC 11/5: es dóna publicitat del sorteig ...número ...de preinscripció

DOGC 10/5: ...subvencions destinades a la realització de les escoles d'estiu

BOE 8/5: se nombra Presidenta del Consejo Escolar del Estado a doña Marta Mata

DOGC 7/5: modificació ...es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius

DOGC: d'alumnes aprovats en cursos d'habilitació i d'especialització

DOGC: s'implanten ensenyaments superiors de disseny en escoles d'art públiques

DOGC 6/5: CORRECCIÓ ... convoca la realització de les proves d'accés als cicles formatius de gm i de gs DOGC: CORRECCIÓ... convocatòria de la prova d'accés de gm d'ensenyaments musicals DOGC: CORRECCIÓ...proves d'accés als ensenyaments superiors de disseny ... admissió DOGC: CORRECCIÓ...proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius fp específica

DOGC 5/5: CORRECCIÓ ...aproven les normes de preinscripció i matrícula ...per al curs 2004-2005

Fotocòpia DOGC 30/4: inclou instruccions adjudicacions, codis, borsa i titulacions
DOGC 30/4: instruccions sobre els desplaçaments forçosos ..., i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris per al curs 2004-2005
DOGC 30/4: instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent per al curs 2004-2005 DOGC 30/4: es modifica l'annex de la taula de titulacions del Decret 133/2001

DOGC 29/4: ...subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor de l'alumnat amb necessitats educatives especials...
DOGC 28/4: designació de membres dels consells socials de les set universitats públiques de Catalunya pel Parlament

DOGC 26/4: es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats.

DOGC 23/4: concessió d'ajuts a grups d'alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països
DOGC 23: ajuts als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya que compten amb formacions escolars de música o dansa, per a la participació en intercanvis o trobades
DOGC 23: subvencions per a la realització de determinades activitats adreçades als professionals del món de l'ensenyament i a l'alumnat de les etapes obligatòria i postobligatòria
DOGC 23: concessió d'ajuts a centres docents del Principat de Catalunya sufragats amb fons públics per a la realització d'intercanvis escolars entre alumnes de centres docents de les terres de parla catalana, per al curs escolar 03-04

DOGC 23/4: es dóna publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament

DOGC 21/4: calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats

DOGC 20/4: tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents... Fotocòpia original 100kb 12 pàg.

DOGC 14/4: es resol l'adscripció de centres docents ... als efectes del procediment d'admissió d'alumnes
DOGC 14/4: es modifica l'adscripció de centres docents ... als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC 13/4: es resolen amb caràcter provisional les modificacions i renovacions dels concerts educatius de centres docents privats per als nivells obligatoris i d'educació infantil

DOGC 13/4: es resolen les sol·licituds de centres docents privats interessats a acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments d'educació infantil, educació primària i ESO

DOGC 13/4: concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral d'educació especial, ..., per a activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2002-2003

DOGC: modificació de l'autorització d'obertura ... Juan Bardina, de Sant Boi de Llobregat

DOGC 13/4: concurs públic per a la concessió de places per realitzar activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres

DOGC 13/4: concessió d'ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials, ... convivències escolars docents durant el curs escolar 2003-2004

 

BOE 9/4: Andalucia... selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profesores de ...Secundaria

DOGC 8/4: RESOLUCIÓ ENS/896/2004, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres, per al curs 2004-2005, en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació preescolar i de règim general, i en els d'arts plàstiques i disseny, de grau mitjà de música i de dansa, i d'idiomes en escoles oficials

DOGC 8/4: RESOLUCIÓ UNI/891/2004, d'1 d'abril, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica de la inscripció per a les proves d'accés a les universitats de Catalunya i de consulta dels resultats...

DOGC 8/4: RESOLUCIÓ BEF/895/2004, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat al nomenament de personal eventual del Departament de Benestar i Família.

BOE 8/4: listas provisionales de profesores admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior

BOE 8/4: procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria... Aragó.

BOE 7/4: listas provisionales de profesores admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior

BOE 7/4: ...procedimientos selectivos para la provisión de plazas de funcionarios docentes en los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria... Galícia

BOE 7/4: ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca... 2004-2005

DOGC 7/4: UAB ...es convoquen proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa
DOGC 7/4: concurs per a l'atorgament d'ajuts als alumnes que pateixen una malaltia prolongada

DOGC: es delega la presidència del Consell Escolar de Catalunya en el senyor Pere Darder i Vidal

BOE 6/4: CUESTIÓN de inconstitucionalidad ...disposición adicional 2a de la Ley Orgánica ... artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales entre Estado ... y Santa Sede.

DOGC 6/4: de convocatòria del X Premi Pere Calders de Literatura Catalana

BOE 6/4: RECURSO de inconstitucionalidad ...en materia de Seguridad Social.

DOGC 5/4: CORRECCIÓ ...convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació ... any 2003 (DOGC núm. 4091)

BOE 5/4: UNED...se convocan pruebas para acceder a ... personal laboral.

BOE 3/4: Navarra... convocatoria de procedimientos selectivos ....Secundaria, EOI, FP ...

DOGC 2/4: DECRET 252/2004, d'1 d'abril, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics --- Fotocòpia original DOGC

DOGC: convoca concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 04-05

DOGC 1/4: CORRECCIÓ ... nomenament de personal eventual del Departament
DOGC 1/4: DECRET sobre determinats aspectes de la contractació laboral a la Generalitat
DOGC: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya
DOGC: cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya
DOGC: s'aproven les bases que han de regir la concessió de beques i subvencions ...Universitats

BOE 1/4: ayudas para participar durante los turnos de verano en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados

BOE 31/3: temarios que han de regir en los procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

BOE 31/3: temarios de la fase de oposición del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Inspectores de Educación

DOGC 31/3: proves d'accés al grau superior de música Escola Superior de Música de Catalunya
DOGC: proves d'accés al grau superior de música ... música de grau superior del Liceu
DOGC: d'implantació de la modalitat de ciències i tecnologia del batxillerat en centres docents públics
DOGC: CORRECCIÓ ....concessió d'ajuts del fons d'acció social
DOGC:
CORRECCIÓ ... es convoca la concessió d'ajuts del fons d'acció social per al personal laboral
DOGC: convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades a professorat
DOGC: Subvencions als grups de mestres per a despeses de funcionament, informació i difusió
DOGC 31/3: es delega la presidència del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu en Joaquín Prats

DOGC 30/3: interposat contra la Resolució ... adjudicacions de destinacions provisionals

DOGC: CORRECCIÓ ... s'autoritzen plans estratègics

DOGC: CORRECCIÓ ... Fons d'acció social

OGC 30/3: centres privats que tenen autoritzada la modalitat de ciències i tecnologia del batxillerat

BON 26/3: ORDEN FORAL 65/2004, ... del Gobierno de Navarra, por la que se deja sin efecto la Orden Foral 50/2004, ..., por la que se aprueban las normas para la selección de Directores

DOGC 25/3: relació de vacants definitives corresponents a la convocatòria de concurs per al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en centres públics d'ensenyaments infantil i primari i de primer cicle de l'ESO en centres d'ensenyament secundari

DOGC 25/3: s'eleven a definitives les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecció d'Ensenyament, als centres públics d'ensenyaments secundaris...

DOGC 25/3: proves d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial ... tècnic d'esport i tècnic superior d'esport

DOGC 25/3: proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional específica

DOGC 24/3: es fa pública la llista de diversos cursos d'especialització per al professorat

DOGC 24/3: nomenament de funcionaris per ocupar diversos llocs de treball del Departament

BOE 23/3: ... titulaciones, a efectos de docencia, a las exigidas ... para el ingreso y adquisición de especialidades ... Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

BOE 23/3: establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Balonmano

DOGC 22/3: prova específica d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny

DOGC 22/3: proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny

BOE 22/3: RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2004, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convocan concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios

DOGC 18/3: cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 18/3: proves d'accés als ensenyaments d'art dramàtic per al curs 2004-2005

DOGC 18/3: proves d'accés als ensenyaments superiors de disseny

DOGC 18/3: prova d'accés als estudis de conservació i restauració de béns culturals

DOGC 17/3: es convoca la realització de proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys

DOGC 17/3: Ajuts a federacions i confederacions d'associacions de pares i mares...

DOGC 17/3: d'ajuts destinats al finançament d'activitats i per al funcionament d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes

DOGC 17/3: pròrroga, per al curs 04-05, de plans estratègics de centres docents que finalitzen 03-04

DOGC: prova específica d'accés al primer curs de grau mitjà d'ensenyaments de dansa

DOGC: proves d'accés als ensenyaments de grau superior de dansa

DOGC 17/3: prova d'accés a cursos diferents del primer de grau mitjà d'ensenyaments de dansa per al curs 2004-2005

DOGC 15/3: convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, ... corresponents a l'any 2003

DOGC 9/3: DECRET 223/2004, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració

DOGC 9/3: convocatòria de concurs públic per atorgar ajuts a centres docents públics ... i privats concertats, d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes

DOGC 9/3: CORRECCIÓ D'ERRADES ...concurs específic de mèrits ... pla estratègic

DOGC 8/3: es modifica l'adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

BOE 8/3: aprueba el Estatuto del personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos...

DOGC 4/3: ... membres del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 4/3: ... membre del Consell Escolar

DOGC 3/3: es convoca la concessió d'ajuts del fons d'acció social per al personal laboral ...2003

DOGC 3/3: convoca la concessió d'ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic al servei de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2003

DOGC 3/3: selecció d'alumnes d'educació secundària per a l'assistència a cursos de llengua anglesa a Gran Bretanya i llengua francesa a França, en el marc del projecte Orator

DOGC 3/3: selecció d'alumnes d'educació primària per a l'assistència a colònies d'immersió en llengua anglesa a Catalunya, en el marc del projecte Orator

DOGC 3/3: proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica

DOGC 1/3: ...es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats

DOGC 1/3: es modifica la composició de la zona escolar rural Berguedà Centre

BOE 1/3: se convocan los premios ... centros docentes que desarrollen acciones que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social...

BOE 28/2: REAL DECRETO 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educación.

BOE 28/2: régimen de permanencia y prórroga de los Asesores Técnicos...l exterior

DOGC 26/2: convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics ... que tenen autoritzat un pla estratègic

Departament 25/2: Normativa Disposicions en tràmit Regulació de la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o directora i el nomenament i el cessament dels òrgans...

Departament 25/2: Projecte de decret pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o directora i el nomenament i el cessament dels òrgans...

DOGC 25/2: es resol el concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament

BOE 25/2: se convocan plazas en el programa de "intercambio puesto por puesto", de profesores alemanes, británicos y franceses, con profesores españoles de Educación Secundaria y EOI

BOE 25/2: CONFLICTO positivo de competencia ..., en relación con el Real Decreto 1046/2003, ...se regula el Subsistema de Formación Profesional Continua

BOE: Generalidad Valenciana se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria... opos 2002

BOE 25/2: Generalidad Valenciana se nombran funcionarios de carrera ... Maestros 2002

DOGC 25/2: es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana

DOGC 24/2: implantació d'ensenyaments de la modalitat de ciències i tecnologia del batxillerat en centres docents públics

DOGC 24/2: relació de centres docents privats que tenen autoritzada la modalitat de ciències i tecnologia del batxillerat

DOGC 23/2: se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres

DOGC 23/2: es creen unitats d'educació especial en diversos centres

STEs: PROYECTO DE LEY Ley Orgánica de Formación Profesional y de las cualificaciones.

BOE 20/2: se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de EOI opos. 2002

DOGC 20/2: es fan públiques les relacions d'alumnes aprovats en cursos d'especialització

BOE 18/2: RD 117/2004, por el que se desarrolla la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato.

DOGC 18/2: nomenament de funcionaris per ocupar diversos llocs de treball del Departament

DOGC 16/2: vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecció d'Ensenyament, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art

BOE 14/2: ...Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo ... 2002

BOE 14/2: ...procedimiento de ingreso de las cotizaciones de los mutualistas a la MUFACE

DOGC 13/2: es modifica l'annex de la Resolució ... per la qual s'autoritzen plans estratègics

BOE 13/2: V Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada.

BOE 13/2: equivalencia entre determinados títulos en materia de educación social y el título oficial de Diplomado en Educación Social

BOE13/2: requisitos para obtener la equivalencia entre los estudios completos de danza

BOE: se convocan los Premios de Bachillerato correspondientes al curso 2002/2003.

DOGC 12/2: vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs per al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en centres públics d'ensenyaments infantil i primari, i de primer cicle de l'ESO - FOTOCÒPIA

DOGC 12/2: citació a termini d'interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 382/2003

DOGC 11/2: es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

BOE 10/2: REAL DECRETO 116/2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria

BOE 10/2: concurso público de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior por funcionarios docentes.

BOE 10/2: concurso público de méritos para la provisión de puestos vacantes de funcionarios docentes en el exterior.

DOGC 10/2: es revoca la delegació de la presidència del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu en el senyor Jaume Serramona

DOGC 9/2: CORRECCIÓ D'ERRADES ,...de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats

BOE 7/2: REAL DECRETO 115/2004, de 23 de enero, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria.

DOGC 6/2 (projecte de decret): se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat

DOGC 6/2 (projecte de decret): se sotmet a informació pública el projecte pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres

BOE 6/2: RD 114/2004, de 23 de enero, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil

BOE 6/2: se desarrollan los aspectos educativos básicos y la organización de las enseñanzas de la Educación Preescolar, y se determinan las condiciones que habrán de reunir los centros de esta etapa
BOE: se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en Gran Bretaña e Irlanda durante los meses de julio o agosto de 2004
BOE: se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, francesa o alemana en el extranjero durante el verano de 2004 para alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior
BOE: se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2004

DOGC 6/2: es convoquen diferents proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport en les especialitats d'esports de muntanya i escalada

BOE 4/2: RD 118/2004, de 23 de enero, por el que se regula el título de Especialización Didáctica.

DOGC 2/2: convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració .... corresponents a l'any 2003

DOGC 2/2: es revoquen parcialment subvencions destinades a l'escolarització d'infants a les llars d'infants i als centres d'educació infantil de primer cicle

DOGC 2/2: homologació de llibres de text i materials curriculars

BOE 31/1: se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales

BOE 30/1: ...ayudas para participar en colonias de vacaciones destinadas al aprendizaje de lengua inglesa, organizadas por el MECD, durante el verano de 2004

DOGC 29/1: es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana
DOGC 29/1: Josep Francí i Carreté com a director general de Formació Professional
DOGC 29/1: ...determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració

DOGC 28/1: modificació de l'autorització d'obertura del centre docent privat El Brot, de Sant Joan Despí

DOGC 28/1: a termini d'interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 207/2003, procediment abreujat, interposat per la Federació d'Ensenyants de Religió

BOE 27/1: equivalencias entre los títulos de Técnico Militar y los títulos de Técnico correspondientes a la Formación Profesional Específica

BOE 27/1: normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

DOGC 27/1: resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres docents privats per al nivell d'educació infantil

DOGC 27/1: es modifica la composició de la zona escolar rural Alta Ribagorça, de Vilaller

DOGC 26/1: cessament i nomenament del president del Consell Escolar Territorial de Girona

DOGC 23/1: ...Francesc Colomé i Montserrat director de la Direcció de Planificació Educativa

BOE 22/1: RD 1741/2003... por el que se regula la prueba general de Bachillerato.

BOE 22/1: se establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial.

BOE 22/1: homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio

DOGC 21/1: convocatòria per a l'any 2004 de la jubilació anticipada voluntària

DOGC 20/1: ...convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l’adquisició de noves especialitats. - PDF

DOGC 20/1: s'autoritzen plans estratègics dels centres docents de Catalunya sostinguts amb fons públics per al període 2004-2008 i se suprimeix un pla estratègic

DOGC 20/1: cessament de la senyora Roser López Sala com a subdirectora general de Provisió i Definició de Llocs de Treball

DOGC 20/1: cessament del senyor Jordi Blanch Huguet com a subdirector General d'Ordenació Curricular i Programes Educatius

DOGC 20/1: cessament del senyor Melcior Cruzate de Palau com a subdirector general d'Escolarització

DOGC 20/1: cessament del senyor Carlos Bailo Mompart com a subdirector general de Centres Docents

DOGC 20/1: cessament del senyor Pere Led Capaz com a subdirector general de Formació Permanent

DOGC 20/1: cessament de la senyora Pilar Sancho Espigulé com a delegada territorial de Girona

DOGC 20/1: nomenament del senyor Joan Majó i Cruzate com a director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

DOGC 19/1: tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents

DOGC 19/1: fan públics els models de documents administratius per a la formalització dels concerts educatius a partir del curs 2002-2003

DOGC 16/1: cessament i nomenament dels presidents de diversos consells escolars territorials
Es nomenen presidents dels consells escolars territorials: Jordi Roca Armengol, Barcelona II (comarques). Eduard Galceran Canals, Vallès Occidental. Andreu Carles Vega i Castellví, Lleida. Josep Maria Pallàs Guasch, Tarragona. Francesc Xavier Vega i Castellví, Terres de l'Ebre.

DOGC 16/1: cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya

DOGC 16/1: es modifica la composició de la zona escolar rural El Moianès, de Calders

BOE 16/1: Concurso "Equipo Investigador" para alumnos de 4.o, 5.o y 6.o Cursos de Educación Primaria

DOGC 15/1: s'autoritza l'obertura del centre docent privat El Volcanet, d'Olot - modificació de l'autorització d'obertura del centre docent privat Betània-Patmos, de Barcelona -s'autoritza l'obertura del centre docent privat Infants II, de Girona

DOGC 15/1: es revisa el catàleg de prestacions ortoprotètiques

DOGC 15/1: s'estableix la nova codificació dels diferents departaments en què s'estructura la Generalitat

DOGC 14/1: convocatòria d'ajuts corresponents a les accions descentralitzades de la segona fase del Programa Sòcrates de la Unió Europea

BOE 8/1: ...Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca concurso específico de méritos para cubrir puestos de trabajo vacantes en el Organismo

DOGC 5/1: es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

BOE 3/1: nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984

DOGC 2/1: nomenament de la senyora Montserrat Guri i López com a directora general de Recursos Humans del Departament d'Ensenyament

DOGC 2/1: nomenament del senyor Tomàs de San Cristóbal i Claver com a director general de Centres Docents

DOGC 2/1: del senyor Blai Gasol i Roda com a director general d'Ordenació i Innovació Educativa

DOGC 2/1: Marta Selva presindenta ICD...

DOGC 2/1/04: ...cessa Mercè Terradellas i se li agraeixen els serveis prestats...

BOE 6/11/99: LEY  para ... de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras -  permisos per adopció i maternitat.