Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe  Flash player
 

 

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

En aquests darrers 4 anys hem continuat immersos en la gravíssima crisi socioeconòmica que va esclatar el 2007 i que, entre altres doloroses conseqüències ha provocat un augment dramàtic de l’atur, molt especialment entre persones amb poca formació. Tothom està d’acord que una de les fórmules més eficaces per combatre aquesta situació d’elevats percentatges de desocupació és la formació i el reciclatge, especialment d’aquelles persones que poden tenir greus dificultats d’inserció laboral per la manca de formació.
Davant d’aquest panorama, la resposta del Departament d’Ensenyament per intentar pal·liar aquest dèficit ha estat contundent pel que fa a l’àmbit en què podia haver actuat: l’augment de l’oferta en formació de persones adultes ha estat pràcticament testimonial.
Per tant, cal tornar a insistir en la greu insuficiència de l’actual oferta pública de formació de persones adultes, que no té, ni de bon tros, la capacitat de fer front a una demanda potencial que no ha fet sinó augmentar en el marc socioeconòmic en què actualment estem immersos.
En estudis fets per a la ciutat de Barcelona, però extrapolables a la resta del territori, es calculava que l’oferta existent podia arribar a cobrir un 0,7% de la demanda potencial. Si bé, als països europeus desenvolupats arriben a un 10% de mitjana, aquí ens havíem proposat un objectiu més modest, però que enteníem factible: arribar al 3%. Doncs bé, ni això ha estat possible d’aconseguir.
Ha passat ja prou temps (8 anys) i prou coses (aprovació de la LEC i el seu desplegament), com per afirmar que l’Acord de 2006 pot quedar en paper mullat, a causa, fonamentalment, de la gasiveria pressupostària i d’un evident canvi de rumb polític amb la intenció de desfer-se de les responsabilitats assumides en la gestió pública d’aquest àmbit de l’ensenyament i traspassar-les als municipis o encara pitjor, a la iniciativa privada. Entre altres iniciatives que cal impulsar, s’han de fixar també les bases per aplicar aquest Acord de 2006 a l’especificitat dels CFA ubicats en centres penitenciaris.
En aquest context, USTEC·STES es va oposar amb fermesa i contundència que l’Administració concretés aquesta política en fets i es va aconseguir, finalment, que la LEC hi fes referència en els articles 69, 70 i 71 i deixés la porta oberta a una nova llei específica que substitueixi l’anterior i que reguli l’educació d’adults.
Així doncs, per tal de canalitzar la mobilització del sector, USTEC·STEs creu en la importància de mantenir la unitat sindical i reconeix la necessitat de revitalitzar la Mesa d’Educació d’Adults com a òrgan representatiu d’aquest moviment unitari i catalitzadora de les reivindicacions que assegurin, no tan sols la continuïtat, sinó la potenciació de la formació d’adults pública.
USTEC·STES ha defensat, defensa i defensarà que és responsabilitat indefugible del Departament d’Ensenyament que qualsevol ciutadà/na que ho necessiti tingui la possibilitat d’accedir a l’educació, amb independència del municipi on resideix. Per tal de fer possible aquesta exigència social, el Departament ha de garantir una xarxa pública de formació permanent, suficient a tot el territori, amb un centre com a mínim a cada població de més de 10.000 habitants i a cada capital de comarca, amb un increment substancial de l’oferta.
Així doncs, USTEC·STES s’oposarà amb fermesa a qualsevol intent de municipalització d’aquest servei que, amb l’excusa d’apropar-lo al ciutadà, comporti l’atomització del sector, la desregularització laboral i impedeixi garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes.
Així mateix, USTEC·STES lluitarà per la promulgació d’una Llei de Formació de Persones Adultes que consideri aquesta formació com un dret que cal garantir a tota la ciutadania, sense límit d’edat i sense que, forçosament, estigui vinculada a la qualificació professional. Aquesta llei, a més, ha d’assegurar els recursos necessaris per fer-la possible i, alhora, ha de garantir el compliment del Mapa dels centres públics del sector que depenguin del Departament d’Ensenyament.
Per tot això USTEC·STEs lluitarà per:

 1. Aprovar una nova Llei d’educació permanent que substitueixi la del 1991.
 2. Impedir tant la municipalització com la privatització generalitzada de la formació permanent. Reducció de les tasses aplicades a l’alumnat.
 3. Racionalitzar les compensacions horàries, introduir a secundària la reducció d’horari per atendre tutories i reconèixer la capacitació al personal interí que ha impartit una llengua estrangera en l’àmbit de comunicació encara que no pugui acreditar el nivell C1.
 4. Impulsar un òrgan representatiu del moviment unitari del sector en defensa de la seva continuïtat i potenciació com a servei públic.
 5. Definir la plantilla mínima de centre i ampliar-la quan calgui en funció de la demanda, per tal de reduir al mínim estructural les llistes d’espera.
 6. Acabar amb la precarietat de les condicions laborals en locals dispersos, insuficients, provisionals i perillosos.
 7. Transformar en centres les aules que encara quedin.
 8. Establir un acord marc per l’aplicació del general de 2006 als ubicats en centres penitenciaris.
 9. Estendre a tots els centres les coordinacions de llengua i riscos laborals.
 10. Garantir l’existència d’una xarxa suficient de centres públics, planificada d’acord amb la realització del Mapa del sector.

 

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (29)