Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe   Flash player
 

 

SECRETARIA DE LA DONA: la lluita per la igualtat i l’equitat  de totes i tots.

Malgrat els canvis legals, la nostra societat no ha fet encara el que totes les dones esperem i desitgem: aconseguir una veritable igualtat, la igualtat que respecta les diferències, la igualtat en el repartiment de feina i de poder.
La Secretaria de la Dona d'USTEC·STEs (IAC) té molt clar que la nostra primera tasca és continuar exigint “a mateix treball, mateix salari i drets” i aconseguir  la plena igualtat de drets i deures entre dones i homes. En tots els àmbits, des del dret a decidir sobre el propi cos, a exigir eradicar tota violència, fins a una autèntica assumpció de "l'ús del temps" que ens permeti fer-nos càrrec de més responsabilitats en aspectes laborals, socials i  també personals.
Hem de difondre aquests principis en tots els àmbits i amb tots els mitjans de què disposem. Visibilitzem, denunciem, fem activitats i, com sabem que un autèntic canviï només es produirà quan la mentalitat de les persones que formem aquesta societat canviï, reivindiquem l’instrument indispensable per generar aquests canvis, que és la coeducació. (Llei dels drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista, capítol 21).
Concretament com a treballadores demanem:
1) Que els contractes només siguin a  jornada completa o mitja, i que es reconeguin els mateixos drets de cura independentment del tipus de contracte. 
2)Que cap Decret de provisió de llocs de treball obri la possibilitat d'escollir o discriminar per raó de gènere; com per exemple, no escollir les docents pel fet d'estar embarassades.
3) Que sigui retribuïda al 100% la reducció de jornada per cura de fill/a durant el primer any de vida de la criatura, no pas al 80% com s'aplica ara i que sigui ampliable, consecutivament o simultàniament, en el cas de part múltiple, o compatible amb la reducció de jornada per cura de persona disminuïda o familiar amb incapacitat o disminució reconeguda.
4) Que s'allargui el permís de maternitat fins a un any.
5) Que es pugui demanar reducció de jornada fins que el fill/a tingui 12 anys, amb una retribució del 60% o del 80% en funció de reduir ½ o 1/3 la jornada.
6) Que es perllongui el permís de paternitat fins a sis setmanes.
7) Que es perllongui el permís per naixement i/o adopció i acolliment de 5 dies consecutius a 15 per cada fill/a en el cas de part o acolliment múltiple.
8) Que els permisos de lactància, compactats o no, siguin substituïts amb professorat a fi que la càrrega laboral no recaigui sobre els/les companyes.
9) S'ha de preveure que cap reducció per atenció i cura provoqui penalització a efectes de jubilació.
10) Reconèixer deure inexcusable sense que s'hagi de recuperar les visites mèdiques de fills/es, com a permisos per a les entrevistes demanades pel tutor/a, com també el temps necessari per als viatges o gestions que es derivin d'una adopció, sense cap reducció retributiva.
11) La Llei preveu la possibilitat de demanar una excedència sense limitació en el cas de ser víctima de violència de gènere. Entenem que hauria d'incorporar el dret a percebre les retribucions íntegres per un temps no inferior a un any, com a forma de facilitar-ne la protecció, l'assistència social integrada i l'organització de la vida personal i familiar.
12) Que s'apliqui i s'ampliï la Llei de dependència, alhora que es restauren tots els pilars de l'estat del benestar.
Com a ensenyants demanem a les nostres aules:
1) Cap diner públic per a les aules segregades per sexe.
2) Promoure els canvis a la llei catalana d'educació per aconseguir que els diners públics es destinin a una educació pública que aposti per una educació coeducativa i de qualitat.
3) Que es creï la figura de coordinació en coeducació a tots els centres educatius, que es doti de formació i de tots els recursos necessaris i que contempli el treball en xarxa tant a nivell intern com extern, de manera que s'hi involucri tota la comunitat educativa.
4) Que la coeducació formi part de manera destacada del currículum de formació inicial, com també del de formació permanent del professorat.
5) Que s'elimini el sexisme present en tots els àmbits i espais educatius: organització del centre, currículum, llibres de text, llibres digitals, ús del llenguatge, materials didàctics, espais de joc i lleure, etc., i que el Departament reguli i sigui l'últim responsable que els llibres i materials siguin coeducatius i mai sexistes.
6) Que es faci un treball continuat de sensibilització en temes relacionats amb el gènere, tant al professorat com a l'alumnat, amb els recursos necessaris per tal de fomentar les noves masculinitats i feminitats. Que es visibilitzin i s'incorporin al procés d'aprenentatge els sabers i les contribucions de les dones al llarg de la història, com també la visió femenina del món.
Sempre endavant! Som  motor de canvi!  Ni un pas enrere!

 

 

a

 

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (36)