Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe  Flash player
 

 

EDUCACIÓ ESPECIAL

L’escola inclusiva és la que ha d’escolaritzar tota tipologia d’alumnat (amb discapacitats, problemàtiques psicosocials, superdotats, trastorns diversos...) i facilitar-li un entorn tan normalitzador com sigui possible.
L’escola d’educació especial continua sent el centre escolar integrador per excel·lència de l’alumnat amb greus discapacitats; els nens i nenes que per la seva problemàtica no poden inicialment accedir a l’escola ordinària i que el seu objectiu ha de ser la integració, en la mesura del possible, d’aquest alumnat a l’escola ordinària, amb els recursos adequats.
Ara bé, què està passant? Que l’alumnat que presenta més dificultats i no pot integrar-se finalment en l’escola ordinària, acaba encabit a l’escola especial. De vegades perquè en el decurs del seu desenvolupament se n’ha vist la necessitat; d’altres, perquè no s’han facilitat a l’escola els recursos necessaris per atendre’ls. Actualment, però, està creixent el nombre de nens i nenes que van de l’escola ordinària a l’escola especial i no pas a l’inrevés.

 • El Departament d’Ensenyament ha de dotar tant l’escola ordinària com la d’EE del nombre suficient de docents i de professionals laborals qualificats per atendre les NEE del seu alumnat.
 • Augment del temps de dedicació a l’atenció directa individualitzada a l’alumnat amb NEE ja sigui dins dels centres ordinaris (mestre/a d’educació especial, USEE, de primària i secundària, etc...) com de les escoles d’educació especial.
 • Aconseguir el COS ÚNIC amb les condicions laborals, administratives i salarials del cos superior.
 • Augment de les hores de coordinació amb els Serveis Educatius (SSEE) de la zona dins de l’horari lectiu.
 • Coordinació i assessorament amb SSEE, CDIAP i CSMIJ de la zona dins de l’horari lectiu.
 • Participació en als claustres amb veu i vot de tot el personal del centre docent i laboral del Departament.
 • Formació especialitzada als docents d’EE a primària i a secundària, i als que treballin amb la diversitat i vulguin formar-se, dins del seu horari lectiu.
 • Reconeixement del Graduat i/o Certificat en ESO per a l’alumnat que l’hagi pogut aconseguir amb el currículum adaptat. Adaptació per part del Departament d’Ensenyament dels currículums de l’educació post obligatòria per a l’alumnat amb NEE que ha cursat la secundària obligatòria adaptada.
 • Adequació dels espais a les necessitats de l’alumnat.
 • Reconeixement d’accident laboral de tots els danys i lesions derivats del treball amb alumnat amb NEE.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (30)