Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe  Flash player
 

 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

La formació dels tècnics/ques d’esports, que tradicionalment havien impartit les federacions esportives i l’Escola Catalana de l’Esport, ha experimentat un procés de canvi pel que fa a l’estructura, la durada, els requisits d’accés i les característiques dels centres i del professorat.
Aquest canvi n’implica la consideració com a ensenyaments de règim especial que condueixen a l’obtenció del títol de tècnic/a d’esports i tècnic/a superior d’esport en l’especialitat cursada, que tenen validesa acadèmica i professional a tot l’Estat.
Els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior d’esport donen a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que els capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.
A partir del curs 2005-2006, els ensenyaments esportius es van sumar a l’àmplia oferta d’ensenyaments públics reglats que avui es poden cursar a Catalunya. La incorporació d’aquests estudis, que respon a la creixent demanda de regularització del sector de les activitats físiques i esportives, fou possible gràcies a l’acord entre el Departament d’Ensenyament i la Secretaria General de l’Esport i a la participació de les diferents federacions esportives catalanes.
La impartició d’aquests ensenyaments, amb un reconegut valor professionalitzador i educador, representa una important aposta per un ensenyament públic de qualitat. Des d’aquesta xarxa pública s’imparteixen les modalitats esportives, amb la col·laboració de les corresponents federacions que, sota la supervisió del Departament d’Ensenyament, seran les responsables d’impartir i coordinar el bloc específic de la formació de l’alumnat que cursa aquests estudis.
Des d’USTEC·STEs  considerem que cal un major impuls i una aposta ferma per part del Departament d’Ensenyament per la implantació dels ensenyaments públics esportius i augmentar tant l’actual oferta disponible com els recursos humans i materials necessaris, per la qual cosa demanem al Departament d’Ensenyament que:

 1. Els EREE tinguin una presència als centres que no sigui testimonial, per a la qual cosa cal, en primer lloc, una plantilla ben dimensionada. La dotació de personal que actualment assigna el Departament d’Ensenyament als INS per gestionar i organitzar els EREE és insuficient. Calen més professionals del PAS per assumir la càrrega de gestió que impliquen aquests estudis.

 

 1. Dotar els centres amb els càrrecs necessaris per cobrir les necessitats de gestió i d’organització dels EREE amb una coordinació d’EREE i un cap de departament per a cada modalitat, amb les corresponents reduccions horàries.

 

 1. Cal garantir una dotació pressupostària específica que compensi els centres pels diners que es perdin en concepte de cobrament de matrícula, atès que aquests ensenyaments són autogestionats i s’ha de fer front a les importants despeses que comporten (lloguer d’equipaments, activitats fora del centre, etc.).
 1. Cal modificar les diferents Ordres del Departament d’Ensenyament, especialment en temps de crisi, pel que fa al preu públic dels ensenyaments d’esports de règim especial que condueixen a les diferents titulacions. Des d’USTEC·STEs considerem que, en molts casos, aquests preus públics exclouen d’aquests ensenyaments esportius l’alumnat amb menys recursos econòmics disponibles.

 

 1. Una Normativa d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) que contempli les especificitats dels EREE i en faciliti la millora imprescindible per a la bona gestió i organització d’aquests estudis.
 1. Homogeneïtzar els sistemes de gestió i d’avaluació d’aquests ensenyaments en tots els centres que els imparteixen, tant públics com privats. Cal, finalment, que des del Departament d’Ensenyament s’estableixin els mecanismes de control i transparència adients sobre els centres NO públics que imparteixen aquests ensenyaments i exigir-los els mateixos requisits i obligacions (deures) que als centres públics.

 

 1. Faciltar la flexibilitat, tant pel que fa als horaris com al calendari, atès que aquests ensenyaments tenen una estructura totalment diferent, la qual cosa implica treballar en altres franges horàries i al marge del calendari escolar establert. L’organització curricular - especialment en el grau mitjà- no ha de buscar un augment important d’hores lectives i de continguts, sinó esponjar en el temps el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Cal que l’harmonització dels títols i la incorporació dels pendents a la normativa vigent es produeixi al més aviat possible.
 1. El professorat del bloc específic sovint desconeix els mecanismes propis del centre (PEC, NOFC...) i, en general, necessitaria més i millor formació en l’ús de recursos organitzatius i didàctics. El Departament ha d’instar les federacions perquè estableixin els mecanismes necessaris per a la formació didàctica del professorat especialista, que els permeti, a més, conèixer el funcionament del sistema. Cal crear uns programes específics de formació i orientació per a tot el professorat dels ensenyaments esportius.

 

 1. Cal vetllar perquè aquests ensenyaments es puguin impartir prop d’instal·lacions esportives municipals o, en qualsevol cas, públiques a preus assequibles i que estiguin concentrades, alhora que s’hi puguin establir convenis de col·laboració, facilitant-ne la gestió, proporcionant als centres recursos (models de conveni, etc.) que en facin més fàcil la gestió, ja que el volum de feina que genera és complex i comporta molta complexitat, com ara establir convenis, gestionar pagaments, resoldre conflictes..., feines totes que actualment recauen majoritàriament sobre els INS.
 1. Cal procurar que les federacions esportives tinguin un paper més actiu en la gestió de les instal·lacions esportives externes, bé proporcionant-les, o bé intervenint amb les entitats per abaratir costos. Cal, a més, que els equipaments i les instal·lacions necessaris per impartir aquests ensenyaments compleixin els requisits mínims, segons el que es disposa en els respectius decrets que estableixen els currículums de les corresponents modalitats esportives, sobretot tenint en compte que la càrrega de les gestions recau sobre els centres.

 

a

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (30)