Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe  Flash player
 

 

AULES HOSPITALÀRIES

La creació de les aules hospitalàries i de les aules psiquiàtriques dels Hospitals de Dia han suposat un recurs molt important per mantenir l'alumnat malalt dins de l’àmbit educatiu, en els períodes d’ingrés i de convalescència hospitalària i/o domiciliària.
Els i les docents que s’hi dediquen han d’atendre un alumnat i les seves famílies no només amb edats diferents, disparitat de nivells educatius, especificitats idiomàtiques i culturals, discapacitats, etc., sumades als condicionants derivats de la malaltia que pateixen, sinó psicològicament afectats per les causes o les conseqüències d’aquestes malalties. 
Amb les retallades pressupostàries, els hospitals han tancat àrees de pediatria i el Departament d’Ensenyament ha tancat Aules Hospitalàries, amb la consegüent reducció del servei i de docents. 
USTEC·STEs considera necessària una Aula en cada hospital i Hospital de Dia per tal de no afegir més dificultats a aquests alumnes de les que se’n deriven de la seva pròpia salut, amb la dotació corresponent de funcionaris docents i dels mitjans materials que requereixin, en coordinació amb l’hospital en el que estan ubicades, però depenent a tots els efectes del Departament d’Ensenyament. 
El Departament d’Ensenyament ha de garantir la dotació  de funcionaris docents i els recursos materials necessaris per al funcionament de les aules, en igualtat de condicions amb el conjunt de l'alumnat, per tal de no dependre d'entitats privades sense ànim de lucre

USTEC·STEs reivindica:

 1. La regulació de la provisió de llocs de treball de manera objectiva i transparent.
 2. El compromís del Departament en reobrir les aules tancades amb professorat funcionari, amb formació específica.
 3. Formació específica inicial i continuada en funció del tipus d'alumnat que s’ha d'atendre, dins de l’horari lectiu.
 4. La regulació de la ràtio professorat/grup en funció dels diversos nivells a atendre i de la problemàtica de cada alumne/a.
 5. Atesa l’especificitat de l’alumnat i l’especial intervenció amb les seves famílies, les hores de tutoria (que no poden ser fixes en el nombre sinó que dependran de les necessitats i problemàtica de cada alumne i de la seva família) han de ser comptabilitzades com a lectives.
 6. La tutoria ha de ser supervisada per un psicòleg clínic posat a disposició, perquè els seus efectes poden causar malestar psicològic important en el docent.
 7. Proporcionar la dotació de material fungible i l’equipament necessari de les aules.
 8. La consideració de professorat itinerant per al professorat de les aules hospitalàries i el que fa atenció domiciliària, amb cobrament del complement d'itinerància.
 1. Actualització del preu per quilometratge dels desplaçaments amb cobrament actualitzat als dos mesos següents de la despesa. Pagament del transport en vehicle propi a l’interior dels municipis, quan les característiques del desplaçament ho requereixin.
 2. Formació especialitzada dins l’horari del professorat.

a

 

 

a

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (60)