Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe   Flash player
 

 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
A Catalunya hi ha actualment unes 54 escoles oficials d’idiomes, entre escoles i centres delegats, un nombre totalment insuficient si tenim en compte l’augment de la demanda laboral i social de formació i aprenentatge de llengües estrangeres.
El Departament d’Ensenyament, lluny d’aportar els recursos per solucionar aquest desequilibri, va augmentar el preu de la matrícula en un 55% per al curs 2014-15 i sense cap tipus de bonificació (per matrícula múltiple en un mateix curs, condició de jove o aturat) la qual cosa va provocar un considerable descens de les preinscripcions. D’altra banda, el Departament fomenta els cursos no presencials a través de l’IOC en lloc de donar cabuda als alumnes que “per sorteig” no tindran la “sort” d’accedir a la restringida oferta de les EOI i que hauran de formar-se, bé telemàticament (opció complementària però en cap cas substitutòria de la manca de places presencials), bé en acadèmies i institucions universitàries o privades amb costos sensiblement superiors als de les EOI.
USTEC-STEs considera que per redreçar aquesta situació, les EOI han de ser el pal de paller de l’estructura i l’oferta d’aquests aprenentatges, la qual cosa fa absolutament necessàries una sèrie de modificacions com ara:
• La creació de noves escoles oficials, una major oferta de cursos, de grups i de nivells de manera generalitzada (C1 i C2). No pot ser que a la resta de l’Estat es pugui cursar i obtenir el C2 i que això no sigui possible a Catalunya, uh fet que implica importants greuges comparatius com, entre d’altres, en l’obtenció de punts per al concurs de trasllats estatal.
• La reducció dràstica de les ràtios per aula, tot generalitzant els desdoblaments, atesa la importància de la competència oral, amb l’augment de plantilla que això comporti per tal de poder oferir un ensenyament de qualitat.
• Que el Departament deixi d’obsessionar-se pel percentatge d’acreditats en llengües estrangeres per rentar-se la cara a les estadístiques i que s’ocupi realment de la qualitat de l’ensenyament i de la millora de la competència en llengües estrangeres.
• Augment, impuls i promoció d’altres llengües que no siguin l’anglès, com ara el català, el castellà, el francès, l’alemany, l’italià, el portuguès, l’àrab, el rus o el xinès. De la mateixa manera, llengües com el gallec o l’èuscar, -que tenen avui una oferta de cursos molt reduïda-, haurien de tenir una presència més important a les nostres EOI.
• L’establiment d’estades formatives gratuïtes per al professorat d’EOI, com també per al professorat de llengües estrangeres de primària i secundària, al país de la llengua impartida sense marcar un temps mínim necessari per tornar a fer l’estada.
• Augment i descentralització de l’oferta formativa específica en llengües estrangeres per al professorat de primària i secundària dins de l’horari laboral.
• L’articulació i el foment dels intercanvis internacionals amb estudiants d’altres països.
• La dotació als centres d’hores suficients per assegurar el bon funcionament de les coordinacions pedagògiques i dels departaments.
• Recursos horaris per a la coordinació informàtica, les proves de nivell, els exàmens de certificat i, en un altre aspecte cabdal, la coordinació de riscos laborals.
• La dotació a tots els centres dels recursos informàtics adients, laboratoris d’idiomes, biblioteques i recuperació de les aules d’autoaprenentatge.

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (24)