Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe  Flash player
 

 

ESCOLA RURAL

L’escola rural és present a gairebé tot el territori: zones escolars rurals, escoles cícliques, escoles unitàries i agrupaments escolars funcionals.
La tasca dels docents que treballen en aquests centres sovint resulta gratificant ja que el nombre de nens i nenes que els integren fan possible una organització més flexible de l’espai i del temps i, tenint en compte els interessos del seu alumnat, utilitzen recursos del seu entorn quan ho necessiten. Tot això fa de l’escola rural un marc idoni per als aprenentatges i permet desenvolupar  una educació de qualitat, que és l’escenari que ha defensat sempre USTEC·STEs.
Per tot això, USTEC·STEs DEMANA:

 • Un nou acord d’escola rural  consultat al professorat i negociat amb els representants dels treballadors i treballadores. 
 • Una normativa específica de l’escola rural i altres mesures de caràcter organitzatiu on estiguin representades les diferents denominacions administratives d’escola rural.
 • La supressió de la sisena hora tot mantenint les plantilles.
 • En l’assignació de les plantilles als centres incomplets, cal garantir que en cadascun dels grups que formen la línia incompleta hi correspongui una dotació de 2 docents.
 • La dotació suficient de personal administratiu per a cada ZER, AR o escola incompleta.
 • Incloure en la plantilla la dotació d’un tècnic informàtic per atendre les necessitats informàtiques de cada ZER o escola incompleta.
 • La dedicació horària dels òrgans de govern de les escoles d’1 a 3 mestres s’ha d’augmentar a 6 hores i les de 4 o més mestres a 10, a repartir entre la totalitat de l’equip directiu.
 • La garantia del nomenament de coordinadors/es de cicle a totes les ZER, amb equivalència en funció del nombre de grups i amb les condicions laborals i econòmiques pertinents.
 • Creació d’una figura clara de referència a cada servei territorial encarregada o responsable d’escola rural que doni resposta a les seves especificitats.
 • Fomentar mesures que garanteixin el servei de menjador i de transport en cada centre rural.
 • Donar suport a la realització d’activitats complementàries i extraescolars tan variades com sigui possible i fomentar la utilització dels recursos a l’associacionisme propi del municipi i/o dels consells comarcals.
 • Assegurar la formació específica necessària per afrontar en condicions la realitat de l’escola rural.
 • Cobrament a la nòmina del mes de les dietes d’itinerància perquè aquesta és un característica especifica i irrenunciable de les ZER.
 •  Assegurar el correcte funcionament de l’aplicatiu per a la introducció de les dietes.

RECLAMEM:

 • Que la gestió de la ZER continuï essent democràtica. Volem la participació real dels claustres.
 • La ZER com una agrupació d’escoles que comparteixen recursos personals i administratius sense restar personalitat a les escoles que la componen. No volem centre únic.
 • Que les escoles mantinguin el seu estatus amb director com a mínim, i cap d’estudis i secretari en funció de la dimensió. Els òrgans col·legiats han de ser els mateixos que els de qualsevol escola. No volem directors adjunts.
 • Que cada escola disposi dels diners per a despeses de funcionament atorgats directament des del Departament amb una comptabilitat i rendiment de comptes propis. No volem un pressupost únic.
 • Que l’elaboració  de la normativa específica d’escola rural es faci comptant amb els i les que hi treballen i a través de les meses negociadores amb els representats dels treballadors. Prou de decisions unilaterals per part de l’Administració.

USTEC·STEs sempre ha estat una ferma defensora de l’escola rural, i hem fet sentir la veu dels docents que lluiten i treballen en aquestes escoles, i no defallirem en la seva defensa.

 

 

 

 

 

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (51)