Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe  Flash player
 

 

SERVEIS EDUCATIUS

Els Serveis Educatius són per a USTEC·STEs un element clau per afrontar amb èxit els reptes que es plantegen actualment als centres educatius. L'augment de la diversitat de l'alumnat, que cada dia que passa planteja noves necessitats educatives, fa que les respostes hagin de ser cada cop més diverses i especialitzades a partir del treball conjunt en tots els àmbits d'atenció a l'alumnat.
Les necessitats i demandes des dels centres són cada cop més nombroses i d'una complexitat en augment que obliga a un treball coordinat entre tots els Serveis Educatius, els centres i, sovint, també amb professionals d'altres àmbits (CSMIJ, serveis socials...). Aquest repte no es pot assumir sense prou dotació de personal i de recursos materials i sense oblidar, a més, la formació especialitzada continuada que tota aquesta situació requereix.
El Departament d’Ensenyament, allunyat d’aquesta realitat, ha practicat aquests darrers anys una política de retallades generalitzades que han afectat tots els docents i, en particular, tots els Serveis Educatius que han vist minvades les seves plantilles -de forma arbitrària i sense criteri- i en molts casos també el personal administratiu.
La limitada menció que fa la LEC dels Serveis Educatius, que n’obre possibles vies de privatització, no s’ha vist corregida amb l’elaboració d’un nou Decret de Serveis Educatius on se’n garanteixi la gestió per part de l’administració educativa. Des d' USTEC·STEs considerem fonamental que la gestió dels Serveis Educatius estigui en mans del Departament d’Ensenyament. No ens podem permetre que no siguin de titularitat pública i que no arribin adequadament a tot el territori i a tots els centres.
Aquest darrer curs, a més, el Departament va anunciar un concurs de mèrits per dotar de places definitives els SSEE. Però va fer marxa enrere al darrer moment, tot creant un estat d’ inquietud i malestar als SSEE. Des d’USTEC·STEs demanem l’estabilització laboral i de la situació administrativa del personal que treballa als SSEE, tot garantint la seva mobilitat, i amb criteris objectius i transparents.
Aquesta situació comporta un conjunt de discriminacions en els diferents col·lectius que conformen els SSEE. Per exemple: els LICs estan en una situació d'indefinició que suposa el no-reconeixement del seu treball a efectes de mèrits i les places d'EAP, CRP, CdA, CREDA i CREDV no tenen cap possibilitat de estabilitzar-se i la possibilitat de trasllat entre SSEE és nul·la.
USTEC·STEs s'oposa radicalment al desmantellament dels SSEE. És inadmissible que es menystingui la feina desenvolupada per un personal cada vegada més reduït i amb la càrrega laboral creixent de la resta de treballadors i treballadores i es perjudiqui, també, l'alumnat, les seves famílies i el professorat. En aquest sentit, USTEC·STEs exigeix la recuperació immediata de les plantilles anteriors a les retallades com un primer pas cap a una progressiva recuperació dels serveis educatius.
Per tot això proposem:

 1. Gestió pública dels Serveis Educatius, amb titularitat del Departament d’Ensenyament i personal propi.
 2. Elaboració i publicació urgent d’un nou Decret de Serveis Educatius amb la participació i consens dels treballadors i els seus representants. Aquest nou Decret hauria de definir les funcions, organització i estructura dels SSEE, com també la forma d’accés i els requisits i la mobilitat interna.
 3. Augment significatiu dels Serveis Educatius i de les seves plantilles per arribar a satisfer les necessitats dels centres, de l'alumnat, del professorat i de les famílies.
 4. Garantir personal administratiu, a jornada sencera, en tots els SSEE i la figura del conserge en aquells que calgui.
 5. Prou dotació econòmica i de mitjans materials i tècnics per desenvolupar les seves tasques amb qualitat i amb eficàcia funcional.
 6. Formació específica i de qualitat a càrrec del Departament.
 7. Cobrament de desplaçaments en un termini no superior a dos mesos. Comptabilització de tot el temps emprat en els desplaçaments, incloent-hi els realitzats en un mateix municipi quan així ho requereixi la tasca a desenvolupar.
 8. Regularitzar l’ús dels vehicles propis durant el temps de treball: assegurança dels vehicles durant el temps d’utilització per al treball i un programa real de subvencions i ajuts per a l’adquisició/reparació dels vehicles, a càrrec de l’Administració.
 9. Estabilització laboral i de la situació administrativa del personal que treballa als SSEE, tot garantint la seva mobilitat, i amb criteris objectius i transparents.
 10. Instruccions del Departament d’Ensenyament per prioritzar  l’atenció dels SSEE als centres educatius públics i no d’altra titularitat. Els diners públics per a l’educació pública.

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (36)