ustec

 

FUNCIÓ PÚBLICA

Notícies relacionades:

Acord de Govern 8/7/14

El Govern fa un pas endavant en la racionalització i simplificació de l'organització departamental i del sector públic

Aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’organització i de funcionament de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic

Actualitza la normativa existent i unifica en una sola llei el model organitzatiu dels departaments i de les entitats que integren el sector públic

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’organització i de funcionament de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que té com a objectiu racionalitzar i simplificar l’organització dels departaments de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Aquest avantprojecte de llei s’emmarca en l’Eix 7 del Pla de Reforma de l’Administració, que correspon a l’Organització de l’Administració de la Generalitat. La norma pretén definir un model d’organització i de funcionament que doni una resposta ràpida, eficaç, eficient i de qualitat al ciutadà usuari i demandant dels serveis públics.

La llei regularà els aspectes següents:

· L’organització de l’Administració departamental de la Generalitat.

· El model organitzatiu de les entitats que integren el sector públic de l’Administració de la Generalitat.

· Altres aspectes, com ara els instruments per a la gestió de les organitzacions públiques.

Des del punt de vista de la racionalitat legislativa, millorarà el tractament de l’organització de l’Administració departamental i del conjunt del sector públic, perquè unificarà en una única norma el model organitzatiu dels dos àmbits.

Catalunya disposa actualment de diverses normes que regulen diferents tipologies d’organitzacions. Destaca, a més, l’existència d’una regulació fragmentada (organització departamental per una banda i entitats instrumentals per l’altra), una regulació departamental desfasada en què es troba a faltar noves figures organitzatives necessàries a la vista de les demandes actuals i un tractament deficient d’algunes figures organitzatives actuals.

Cal tenir en compte que han transcorregut quasi 25 anys de l’aprovació de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de Catalunya, i quasi 30 anys de l’aprovació de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, actualment regulada pel Text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre. Durant aquest temps, s’han produït notoris canvis en el funcionament de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats, així com en els models de referència i en les necessitats i demandes de la ciutadania en relació amb la prestació dels serveis públics. També s’han produït canvis normatius de gran transcendència (per exemple el nou Estatut d’autonomia de Catalunya) i canvis en l’entorn econòmic, social i polític amb impacte directe en l’organització i el funcionament de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats.

Per aquest motiu, es fa necessari disposar de nous instruments organitzatius que facin més flexibles i adaptables als entorns canviants d’avui les regulacions anteriors. La nova llei tindrà la vocació de donar resposta als dèficits organitzatius i als dèficits de funcionament de les organitzacions públiques que componen l’Administració de la Generalitat i seguirà les recomanacions d’òrgans com el CAREC o la Comissió d’Experts per a la Reforma de l’Administració Pública i el Sector Públic.

Aquesta norma s’emmarca dins la competència exclusiva atribuïda a la Generalitat en matèria d’organització de la seva Administració per l’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

 

 

El País: La Generalitat rebajará el sueldo a los funcionarios que menos rindan

 

Presentació del Pla de Reforma de l'Administració per part de la Generalitat

Not

 

 

 

 

 

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:33 (19)