ustec

Professorat substitut: exigim al Departament d’Educació que compleixi la Llei

opina, informa, informa't

El professorat substitut, molt poc considerat per les polítiques regressives del Departament d’Educació, ha de conèixer dues circumstàncies que afectaran les seves condicions de treball.

La primera té relació amb la data de finalització del seu nomenament. Què diu la normativa?

En el DOGC Núm. 5376 de l’11 de maig de 2009, on s’aproven les instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs de 2009-2010, s’estableix:

3 Durada dels nomenaments
3.1 Els nomenaments d’una durada inferior al curs escolar per a substitucions temporals no s’interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que la baixa del titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps. El cessament del personal substitut es farà efectiu quan es produeixi la reincorporació al seu lloc de treball del funcionari després de finalitzar la baixa o, en qualsevol cas, el 30 de juny de 2010.
3.2 Els nomenaments per substituir reduccions de jornada tindran inicialment
com a data de finalització el dia 31 d’agost, sempre que el titular no s’incorpori amb
anterioritat, la qual cosa suposarà el cessament del personal substitut.
3.5 Per tal d’evitar encavalcaments entre les retribucions per les liquidacions percebudes al llarg del curs i un nomenament posterior que inclogui el mes d’agost, tots els nomenaments d’interins docents (a vacant o per substitució) posteriors a l’1 de març tindran com a data màxima de finalització el 30 de juny.

Malgrat la normativa, malgrat els nostres avisos a Via Augusta, molts de vosaltres ja vareu patir la il·legalitat de veure finalitzat el vostre nomenament el 22 de desembre. Actualment, si consulteu l’estat del vostre nomenament a EPOCA, haureu vist que indica com a data de finalització el 22 de juny. Heu d’estar informats de si el/la titular de la plaça que esteu ocupant mitjançant una substitució continua de baixa o no i, en el cas que així sigui, exigir com a data de finalització del nomenament el 30 de juny o el 31 d’agost segons siguin les circumstàncies del vostre contracte.

I per aquells i aquelles que finalitzeu el contracte en data 30 de juny, si reuniu els requisits, teniu dret que se us faci un nomenament durant tot el mes de juliol. En el mateix DOGC s’estableix:

3.4 El professorat no inclòs en les mesures esmentades a l’apartat anterior, i que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost, i que hagi prestat 6 mesos o més de serveis com a substitut durant el curs (fins el 30 de juny de 2010) en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació o del Departament de Justícia rebrà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagi treballat a final de curs
(durant el tercer trimestre del curs, és a dir, els mesos d’abril, maig i juny un dia del 3r trimestre n’és suficient-) com a substitut, la qual cosa comportarà que haurà de participar en els cursos de formació durant aquest mes de juliol, llevat que participi en les oposicions. Durant la segona quinzena dels mes de juny, mitjançant l’adreça d’internet del Departament d’Educació: http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa d’interins, Pròrroga nomenament juliol), es farà pública la llista definitiva del personal que rebrà l’esmentat nomenament.
El nomenament que rebrà el personal a què es refereix el paràgraf anterior per al mes de juliol serà: a mitja dedicació, quan els serveis prestats en els llocs de treball només hagin estat a mitja dedicació; a dedicació completa, quan els serveis prestats hagin estat a dedicació completa o quan hagin estat prestats alternativament en ambdós tipus de dedicació. En finalitzar el període de substitució durant el curs (inclòs també el mes de juliol), rebran la liquidació corresponent al període de vacances (d’agost), proporcional al temps efectivament treballat.

Caldrà vigilar que us facin el nomenament correcte pel juliol. Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

16 de juny de 2010

USTEC-STEs (IAC)

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:30 (2)