ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL

En referència a la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa o de suport a la docència us faig saber que avui, dilluns 22 de juliol, publicarem, mitjançant la web del Departament i e-tauler la Resolució de regularització en la llista de participants de la borsa de treball de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de les persones candidates de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 i de l’experiència professional a l’Administració de la Generalitat de les persones que formen part de la borsa

Com en ocasions anteriors aquestes actuacions són transparents per les persones candidates, que només veuran que les que es van apuntar en la borsa oberta ja estan incorporades a la borsa ordinària i que s’han actualitzat els serveis prestats fins a 30/6/19. (link del Departament)

Us informem que les persones interessades poden presentar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació. Així mateix, es pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant de la directora de serveis d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Qualsevol dubte o aclariment, restem com sempre a la vostra disposició.

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (72)