Permisos i llicències

VIè Conveni

Personal Laboral

 

EN REVISIÓ

 

Índex

 

PERMISOS. 4

MATRIMONI O INICI DE CONVIVÈNCIA. 4

MATRIMONI D'UN FAMILIAR. 4

NAIXEMENT I ADOPCIÓ O ACOLLIMENT PERMANENT O PREADOPTIU D’UN O UNA MENOR. 5

ASSISTÈNCIA A EXÀMENS PRENATALS I PREPARACIÓ DEL PART. 5

PATERNITAT. 6

MATERNITAT. 6

BIOLÒGICA. 6

ADOPCIÓ O ACOLLIMENT. 7

LACTÀNCIA. 8

AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE MATERNITAT PER NAIXEMENT DE FILLS/ES PREMATURS/ES. 9

ABSÈNCIES DEL LLOC DE TREBALL PER NAIXEMENT DE FILLS/ES QUE HAGIN DE ROMANDRE HOSPITALITZATS DESPRÉS DEL PART. 9

ATENCIÓ A FILLES I FILLS AMB DISCAPACITACIÓ PSÍQUICA, FÍSICA O SENSORIAL. 9

PER RAÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 10

TRASLLAT DE DOMICILI 11

DEFUNCIÓ, ACCIDENT, HOSPITALITZACIÓ O MALALTIA GREU D'UN FAMILIAR. 11

ASSISTÈNCIA A EXÀMENS I ALTRES PROVES D'AVALUACIÓ.. 12

DEURE INEXCUSABLE. 13

REDUCCIONS DE JORNADA. 13

PER GUARDA LEGAL. 13

PER CURA D’UN/A FILL/A MENOR DE DOTZE ANYS. 14

PER FAMILIAR QUE REQUEREIXI ESPECIAL DEDICACIÓ.. 15

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR. 15

REDUCCIÓ DE JORNADA A TREBALLADORS/ORES AMB DISCAPACITACIÓ  PER  REBRE TRACTAMENT  16

CURA DE FILLS/ES MENORS AFECTATS/DES PER CÀNCER O ALTRES MALALTIES GREUS. 16

ADAPTACIÓ O CANVI DE LLOC PER MOTIUS DE SALUT. 17

LLICÈNCIES. 18

ASSUMPTES PROPIS. 18

MALALTIA D'UN FAMILIAR. 19

EXERCICI DE FUNCIONS SINDICALS. 19

ESTUDIS RELACIONATS AMB EL LLOC DE TREBALL. 19

PER CÀRREC ELECTIU. 20

JUBILACIÓ.. 20

JUBILACIÓ FORÇOSA. 20

JUBILACIÓ PARCIAL. 20

EXCEDÈNCIES. 21

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÈS PARTICULAR. 21

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER TENIR CURA DE FAMILIARS. 21

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER TENIR CURA D'UN FILL O FILLA. 22

EXCEDÈNCIA PER RISC DURANT L’EMBARÀS. 22

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER AL MANTENIMENT DE LA CONVIVÈNCIA. 23

TRANSFERÈNCIA DE SERVEIS. 24

PRIVACIÓ DE LA LLIBERTAT. 24

GRAUS DE CONSANGUINITAT O AFINITAT. 24

PERMISOS

 

Si durant la vigència d’aquest conveni col·lectiu entrés en vigor una norma per la qual es modifica el règim de permisos i/o llicències dels funcionaris públics, no docents aquesta s’aplicarà amb els mateixos criteris al personal laboral sotmès a l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni.

Són permisos retribuïts, no recuperables i degudament justificats

 

MATRIMONI O INICI DE CONVIVÈNCIA

- Art. 47.a del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 9 Llei 8/2006 de conciliació

Sol·licitud

- Se sol·licita al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

- 15 dies naturals consecutius.

 Observacions

- La llicència es comença a gaudir en la data sol·licitada per la persona interessada, dins del termini d’un any a partir del casament o de l’inici de la convivència. Per les parelles de fet queda pendent el desplegament reglamentari.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

 

MATRIMONI D'UN FAMILIAR

- Art. 47.g del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 10 de la Llei 8/2006,de conciliació

Sol·licitud

- Se sol·licita prèviament a la Direcció del centre.

Durada

- 1 dia, si se celebra dins el territori de Catalunya.

-  Ampliable a 2 dies, si té lloc fora de Catalunya.

Observacions

- Per raó de matrimoni d'un familiar fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat (avis, pares, germans, fills i néts, tant propis com de la parella).

Retribucions

- Es cobra el 100%.

                

NAIXEMENT I ADOPCIÓ O ACOLLIMENT PERMANENT O PREADOPTIU D’UN O UNA MENOR

- Article 47.b del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 12 de la Llei 8/2006 de conciliació

Sol·licitud

- Se sol·licita al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

- El permís es justifica amb el llibre de família o certificat mèdic.                                                     

Durada

- 5 dies laborables consecutius dins dels deu dies següents al naixement o a l’arribada a la llar del menor adoptat o acollit. Deu dies en el cas de bessonada i 15 en el cas de 3 o més.

Observacions

-Té dret el progenitor que no gaudeix del permís de maternitat.

- Els dies de permís es podran utilitzar, dins el termini de 10 dies a partir del fet, a voluntat del treballador.

- El permís es justifica amb el llibre de família o certificat mèdic.

Retribucions:

- Es cobra el 100%.       

 

ASSISTÈNCIA A EXÀMENS PRENATALS I PREPARACIÓ DEL PART

- Art. 47.r del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 18 de la Llei 8/2006  de conciliació

 

- Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

Sol·licitud

- Se sol·licita a la direcció del centre amb justificació de la necessitat de la seva realització dins la jornada de treball.

Durada

- El temps indispensable per realitzar l'examen o la tècnica corresponent.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

                                                                               

PATERNITAT

- Art. 13 de la Llei  8/2006 de conciliació

Sol·licitud

- Se sol·licita al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

- El progenitor o progenitora, sense perjudici del dret al permís per maternitat, dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives.

- El progenitor o progenitora pot gaudir d'aquest permís durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que finalitzi el permís per maternitat, o també immediatament després d'aquest permís.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

Observacions.

- El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

 

MATERNITAT

 

BIOLÒGICA

- Article 11 de la Llei 8/2006 de conciliació

- Article 49.3 del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud

- Se sol·licita al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant un model d'instància  formalitzat.

- És de concessió obligatòria.

Durada

- 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en el cas de part múltiple en 2 setmanes més per  cada fill/a a partir del segon/a.

- El període de permís es distribueix a opció de la interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part.

Observacions

- Si tots dos progenitors/es treballen, sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare biològica, aquesta, en iniciar el període de descans per maternitat, podrà optar perquè l’altra progenitor/a gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de manera successiva o simultània amb el de la mare, excepte que en el moment d’incorporació a la feina hi hagi un risc per a la salut de la mare.

-  L’opció de la mare a favor de l’altra progenitor/a que gaudeixi part del període de descans per  maternitat pot ser revocada per la mare si s’esdevenen fets  que fan inviable aquesta opció i que no són imputables a la mare (absència, malaltia, abandonament, violència...).

- En el supòsit que ambdós progenitors/es gaudeixin simultàniament del període de descans, la suma d'aquests no pot excedir de 16 setmanes o de les que correspongui si és un part múltiple.

- En el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare, o en el cas de guarda legal exclusiva, l’altra progenitor/a pot fer ús de la totalitat del permís o, en el seu cas, de la part que en resti.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

 

ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

- Article 11 de la Llei 8/2006 de conciliació

- Article 49.3 del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud

- Se sol·licita al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona. És de concessió obligatòria.

- Es justifica mitjançant la resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o acolliment.

Durada

- En el supòsit d'adopció i acolliment, tant preadoptiva com permanent, d'un fill/a menor de 6 anys, 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en el cas d'adopció o acolliment múltiple en 2 setmanes més per cada fill/a a partir del segon.

- El permís es computa, a elecció de la persona interessada, bé a partir de la data de la resolució judicial o administrativa d'acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció.

- En el supòsit d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, d'un fill major de 6 anys, quan es tracti de menors discapacitats o minusvàlids o que per les circumstàncies i experiències personals o per provenir de l'estranger, tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar, la durada del permís serà de 16 setmanes ininterrompudes.

Observacions

- Si treballen tots dos progenitors/es , el permís es distribuirà segons la seva opció  i el podran gaudir de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs. En el cas de gaudiment simultani la suma dels períodes no pot excedir de les 16 setmanes o de les que corresponguin en el cas d'acolliment o adopció múltiples.

- En els supòsits d'adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat, el permís es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.

- En el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare, o  en el cas de guarda legal exclusiva, l’altra progenitor/a pot fer ús de la totalitat del permís o, en el seu cas, de la part que en resti.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

 

LACTÀNCIA

- Art. 47.j del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 14 de la Llei 8/2006 de conciliació.

- Art. 48.f de la Llei 7/2007 (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic)

Els treballadors/es amb un fill/a menor de 12 mesos natural o adoptat tenen dret a un permís d’una hora diària d’absència del treball per lactància; aquest període de temps pot ser dividit en dues fraccions. Si tant el pare com la mare treballen a l’administració, només un d’ells pot exercir aquest dret.

Sol·licitud

- La sol·licitud es fa al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

- El document acreditatiu és el llibre de família.

Durada

- 1 hora diària d'absència al treball, que pot ser dividida en dues fraccions de 30 minuts.

- En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, 2 hores diàries o dues fraccions d’una hora.

- El permís de lactància és un temps destinat a l’alimentació i cura del menor que es podrà gaudir a partir de la finalització del permís per maternitat.

Observacions

- Poden utilitzar el permís el pare o la mare indistintament amb un fill/a natural o adoptat.

- És indiferent que la lactància sigui natural o artificial.              

- El treballador haurà d’avisar el Departament amb 15 dies d'antelació a la      data  en  què s’ha de reincorporarà.

- Es pot gaudir tant si la jornada laboral és completa com si és parcial.

- A petició de la persona interessada les hores es poden compactar en jornades senceres  consecutives.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

  

AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE MATERNITAT PER NAIXEMENT DE FILLS/ES PREMATURS/ES

-Art. 15 de la Llei 8/2006 de conciliació.

- Art. 49 a de la Llei 7/2007 (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic)

Sol·licitud

- La sol·licitud i el certificat mèdic es lliura a la direcció del centre.

Durada

- En els casos de part prematur s’ampliarà el permís de maternitat en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

Retribucions

- Les retribucions no queden afectades.

 

ABSÈNCIES DEL LLOC DE TREBALL PER NAIXEMENT DE FILLS/ES QUE HAGIN DE ROMANDRE HOSPITALITZATS DESPRÉS DEL PART

- Art. 47.n del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 15 de la Llei 8/2006, de conciliació.

- Art. 48 g de la Llei 7/2007 (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic)

Sol·licitud

- La sol·licitud i el certificat mèdic es lliura a la direcció del centre.

Durada

- En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el treballador/ra  tindrà dret a absentar-se del treball el temps que el nadó estigui hospitalitzat, fins a un màxim de TRES hores diàries, amb percepció de les retribucions íntegres.

- Així mateix, tindran dret a reduir la jornada de treball fins a un màxim de dues hores,amb la disminució proporcional de les seves retribucions.

Retribucions

- Les retribucions no queden afectades.

 

ATENCIÓ A FILLES I FILLS AMB DISCAPACITACIÓ PSÍQUICA, FÍSICA O SENSORIAL

- Art. 47.o i p del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 17 de la Llei 8/2006 de conciliació

Sol·licitud

- La sol·licitud es presenta a la direcció del centre.

- a) Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l’Equip de Valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.

- b) Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l’horari.

Durada

a) S’ha de garantir, com a mínim, la flexibilitat horària que permeti a la persona treballadora conciliar els horaris dels centres d’educació especial o dels altres centres on el fill o filla amb discapacitació rep atenció. El treballador/a pot gaudir  de DUES hores diàries de flexibilitat horària.

b) El temps indispensable per assistir a reunions psicopedagògiques ordinàries als centres d’educació especial o d’atenció precoç i per acompanyar els infants si han de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.

Observacions

- Si dos treballadors/es generen el mateix dret per la mateixa persona només en pot gaudir un d’ells/es.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

 

PER RAÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

- Art. 47.q del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 23 i 26 de la Llei 8/2006 de conciliació.

- Art. 49.d) de la Llei 7/2007 (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic)

Sol·licitud

- La sol·licitud es presenta a la direcció del centre.

- Aquest permís consisteix en la reordenació  del temps de treball  a través de la flexibilització de la jornada o altres formes que s’utilitzin al Departament.

- Les faltes d’assistència de les treballadores víctimes de violència de gènere, totals o parcials, tindran consideració de justificades pel temps i en les condicions en què així ho determinin els serveis socials d'atenció o de salut segons procedeixi.

- Així mateix, les treballadores víctimes de violència, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d'assistència social integral, tindran dret a la reducció de jornada amb disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi el Departament d’Ensenyament.

Retribucions

- Les treballadores que tinguin aquesta reducció de jornada d'un terç o de la meitat, percebran el  80% o el 60% de la retribució.

 

TRASLLAT DE DOMICILI

- Article 47.d del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 96.1.b) del Decret Legislatiu 1/1997.

 Sol·licitud

- S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

- La concessió és obligada, no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada

- 1 dia si no hi ha canvi de localitat.

- Fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat. La referència és el domicili (CIVE, acta 15).

Observacions

- Es podrà utilitzar el permís dins del termini de 10 dies a partir del fet a voluntat del treballador/a.

- Cal justificar el canvi de domicili mitjançant un document acreditatiu.

- També es considera la mateixa localitat els municipis queestiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

 

DEFUNCIÓ, ACCIDENT, HOSPITALITZACIÓ O MALALTIA GREU D'UN FAMILIAR

- Art. 47.c del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 48 de la Llei 7/2007 (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic).

- Art. 19 de la Llei 8/2006 de conciliació

Sol·licitud

- El permís el concedeix la direcció del centre.

Durada

*Permís de l’art.19 de la Llei 8/2006 de conciliació

- Aquest permís s’autoritza per mort, accident, hospitalització o malaltia greu  d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat:

- 2 dies laborables si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat del centre de treball.

- Fins a 4 dies laborables si el fet es produeix en un municipi diferent del lloc de treball.

- Excepcionalment, i per motius justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.

*Permís de l’art. 48 de la Llei 7/2007 vigent des del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol

- Aquest permís és específic per mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat:

- Si es tracta d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de 3 dies hàbils si el fet es produeix en la mateixa localitat de destinació i de 5 dies hàbils si es produeix en una altra localitat.

- Si es tracta d’un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 2 dies hàbils si el fetes produeix en la mateixa localitat i de 4 dies hàbils quan sigui en una altra localitat.

Col·lectius específics

El personal de llars d’infants contractat per l’ICASS abans de l’any 89 tindrà dret a:

- 7 dies naturals en el cas de defunció del/de la convivent i/o cònjuge, pares, fills o filles o germans i germanes.

            - 5 dies naturals per malaltia greu.

Per al personal de neteja dels instituts, també contractats abans del 89:

 - 3 dies en el cas de mort o malaltia greu d’un familiar, amb els mateixos supòsits anteriors, si es produeix en la mateixa localitat, i 6 dies si és en una altra.

Observacions

- Es concedeix aquest permís per la mort, accident o malaltia greu, o hospitalització del/de la convivent, o d'un familiar  fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat.

- Els dies de permís es podran utilitzar dins el termini de 10 dies a partir del fet a voluntat del treballador/a (article 47 del V Conveni ).

- Les parelles de fet  estan equiparades als matrimonis (art. 9 de la Llei 10/1998).

- S’inclouen dins de l’hospitalització les intervencions en règim d’hospital  de dia que abans requerien hospitalització (CIVE, acta 24, de 27-11-03).

Retribucions.

- Es cobra el 100%

 

ASSISTÈNCIA A EXÀMENS I ALTRES PROVES D'AVALUACIÓ

- Art. 47.e del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud:

- Se sol·licita prèviament a la direcció del centre.

- És de concessió obligatòria.

Durada

- Les 24 hores anteriors per a exàmens finals en centres oficials.

- Per a de altres proves definitives d’avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per realitzar-les.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

 

DEURE INEXCUSABLE

- Art. 47.f del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud

- Se sol·licita a la direcció del centre.

Durada

- El temps indispensable per  complir el deure.

Observacions

- Es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal que cal justificar per escrit .  No està supeditat a les necessitats del servei.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

 

 

REDUCCIONS DE JORNADA 

 

PER GUARDA LEGAL

- Art. 47.k del VI Conveni Col·lectiu Únic.

Sol·licitud

- Cal adreçar-se a la direcció del Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Reducció de jornada

- D'un terç o de la meitat de la jornada de treball.

Observacions

- Per raó de guarda legal d'un infant de menys de 6 anys o d'un disminuït psíquic, físic o sensorial que no realitzi cap activitat retribuïda.

- Per tenir cura directa del convivent o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb una incapacitat o disminució de més del 65% que per raó d'edat, accident o malaltia greu no pugui valer-se per si mateix i no realitzi cap activitat retribuïda.

- La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat durant l'horari que sigui objecte de reducció.

- Si dos o més treballadors del mateix departament generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, el secretari general podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament del departament.

- En la sol·licitud ha de constar la manera com es vol aplicar la jornada reduïda sobre l’horari propi.

- La concreció horària i la determinació del període de gaudiment correspondrà a la persona treballadora dins la seva jornada ordinària.

- Els/les treballadors/es hauran de preavisar al Departament amb 15 dies d’antelació  a la data de reincorporació a la jornada ordinària.

Retribucions

- El treballador/a rebrà les retribucions corresponents al 80% o al 60%, respectivament.

 

PER CURA D’UN/A FILL/A MENOR DE DOTZE ANYS

- Art. 97 Llei 5/2012, del 20 de març (mesures fiscals i financeres).

- Art. 24 Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat).

- Art. 48.h Llei 7/2007, de 12 d’abril (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic)

Sol·licitud

            - Cal sol·licitar-lo a la corresponent direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida.

            - La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

            - Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar amb una antelació abans de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada

- D'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions

- Aquesta reducció pot ser consecutiva a la reducció per cura de fills/es menors de 6 anys, que és més favorable econòmicament.

- La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de dotze anys.

- No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.

- La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.

- Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

- En el cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en el qual s’hagi renunciat.

Retribucions

- Són proporcionals a la reducció de jornada, en el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 50% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 66,66%.

 

PER FAMILIAR QUE REQUEREIXI ESPECIAL DEDICACIÓ

- Art. 47.l del VI Conveni Col·lectiu Únic

En els casos degudament justificats, per tenir cura d’un convivent o d’un familiar fins a segon grau d’afinitat o consanguinitat  que no pugui valer-se per si mateix per raó d’edat, accident o malaltia greu i no desenvolupi cap activitat retribuïda.

- Aquesta reducció podrà ser d’un terç o de mitja jornada amb les deduccions equivalents.

- En la sol·licitud ha de constar la manera com  es vol aplicar la jornada reduïda sobre l’horari propi.

- S’haurà de preavisar al Departament amb 15 dies d’antelació a la data de reincorporació a la jornada ordinària.

 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR

- Art. 47.m del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud

- Cal adreçar-se a la direcció del Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona. A la sol·licitud hi ha de constar la manera com es vol aplicar la jornada reduïda sobre l’horari propi.

Durada

- La reducció ha de ser d’un terç o la meitat de la jornada i, no es pot sol·licitar la realització de la jornada sencera fins que transcorri un any des de l’inici d’aquesta reducció.

Retribucions

- Reducció proporcional de les seves retribucions.

Observacions

- S’ha de romandre almenys un any de jornada ordinària per poder tornar a gaudir de la reducció.

- La concessió està subjecta a les necessitats del servei.

- S’haurà de preavisar al Departament amb 15 dies d’antelació  a la data de reincorporació a la jornada ordinària.

 

REDUCCIÓ DE JORNADA A TREBALLADORS/ORES AMB DISCAPACITACIÓ  PER  REBRE TRACTAMENT

- Art. 25 de la Llei 8/2006, de conciliació

Sol·licitud

- La sol·licitud es presenta al registre del Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

- Reducció equivalent al temps que hi hagin de dedicar.

Retribucions

- No queden afectades.

Observacions

- Discapacitat legalment reconeguda que requereixi de rebre tractament.

- Justificació prèvia de la necessitat de dur-lo a terme dins la jornada laboral.

 

CURA DE FILLS/ES MENORS AFECTATS/DES PER CÀNCER O ALTRES MALALTIES GREUS

- Art. 49.e) Llei 7/2007, de 12 d’abril (EBEP).

- Disposició final 23 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.

Sol·licitud

- Se  sol·licita a la direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

- En el cas de fill/a menor afectat/da per càncer o una altra malaltia greu el/la funcionari/ària tindrà dret a una reducció de la jornada de treball com a mínim de la meitat de la durada, percebent les retribucions íntegres, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del/la fill/a menor d'edat, per naturalesa o adopció, o en els supòsits d'acolliment preadoptiu o permanent del menor, afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continua , permanent i, com a màxim  fins que el menor compleixi els 18 anys.

Retribucions

- Es cobra el 100%.

 

ADAPTACIÓ O CANVI DE LLOC PER MOTIUS DE SALUT

- Art. 15.5 del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 25 i 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, modificada per la Llei 39/1999, de 5 de novembre.

“L’Administració garantirà la protecció  la salut dels treballadors i treballadores que, per les seves característiques personals o per circumstàncies sobrevingudes, siguin especialment sensibles als riscos derivats del lloc de treball”.

Amb aquesta finalitat s’adoptaran les mesures de prevenció, protecció o adaptació necessàries.

Quan l’adaptació no sigui possible, s’haurà d’encarregar al treballador/a l’exercici de funcions d’un lloc de treball que pugui desenvolupar del seu mateix grup o categoria professional, sempre que aquest/a reuneixi els requisits per proveir aquest lloc I LES CARACTERÍSTIQUES PER DESENVOLUPAR-LO.

El canvi de lloc de treball per aquest sistema ha de comportar un procés de reciclatge i formació suficient, a càrrec de l’Administració.

Sol·licitud

- El procés s’iniciarà a instàncies de la persona interessada, la qual presentarà una sol·licitud d’adaptació del lloc de treball  al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

- És necessari l’informe previ dels serveis de prevenció i SE SOTMETRÀ A LA CONSIDERACIÓ del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Ensenyament.

- El canvi s’efectuarà en primer lloc a places del mateix Departament d’acord amb el següent ordre:

1.- Llocs del mateix grup professional de la mateixa localitat.

2.- Llocs de diferent grup professional de la mateixa localitat

3.- Llocs del mateix grup professional d’una altra localitat amb prioritat per la localitat més propera.

4.- Llocs de diferent grup professional d’una altra localitat amb prioritat per la localitat més propera.

- De no haver-hi cap lloc vacant el canvi es produirà a  llocs ocupats per treballadors amb contracte d’interinitat. 

- Si l’especialista en vigilància de la salut del Servei de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral del Departament  que no es pot produir el canvi  en cap dels llocs anteriors per raó de les funcions a desenvolupar, aquest es podrà efectuar  a qualsevol altre Departament de la Generalitat seguint el mateix ordre de prelació

- El canvi de lloc de treball per aquest sistema té caràcter provisional i serà revisat anualment. Esdevindrà definitiu si després de dues revisions l’informe del servei de prevenció confirmen que mantenen les circumstàncies que van motivar el canvi.

- Aquests informes hauran de ser emesos en el termini màxim de 30 dies.

Retribucions

- Es percebran les retribucions corresponents al lloc que s’ocupava, llevat dels complements de lloc de treball, ja que percebrà els corresponents al nou lloc.

- En el supòsit que les retribucions totals en el nou lloc siguin inferiors, el treballador/a tindrà dret a percebre un complement per la diferència.

- L’Administració i els Sindicats signants del VIè conveni acorden les següents mesures concretes per al desenvolupament  de les disposicions de la normativa sobre prevenció de riscos laborals:

- Continuar amb l’avaluació de riscos i la planificació de la prevenció d’acord amb els pressupostos de cada departament, incloent-hi l’avaluació de riscos psicosocials en el cas d’haver estat identificats.

- S’assignaran els recursos humans i materials necessaris ,incloent-hi terminis d’execució i sistemes de seguiment continu.

- S’oferirà formació de prevenció sobre els riscos específics detectats als/les treballadors/es. Es prioritza la formació anual en els casos de riscos que no es poden eliminar quan el resultat de l’avaluació de riscos ho faci recomanable.

 

 

LLICÈNCIES

 

ASSUMPTES PROPIS

- Art. 48.2 del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud

- Se sol·licita al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

- La durada acumulada no podrà excedir en cap cas dels 6 mesos cada dos anys.

- Es comença a computar els dos anys a partir del moment en que es demana la llicència per primer cop.

Observacions

- La concessió d'aquesta llicència està subordinada a les necessitats del servei.

- No cal justificar-la i no computa a efectes de cotització.

- Hi ha reserva del lloc de treball.

Retribucions

- No es percebrà cap tipus de retribució econòmica durant el temps de la llicència.

 

MALALTIA D'UN FAMILIAR

- Art. 48.5 del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud

- Se sol·licita al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

- Fins a 3 mesos, prorrogables excepcionalment a tres mesos més.

Observacions

- Es concedeix per atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat, en casos de malalties greus.

Retribucions

- Sense retribució.

 

EXERCICI DE FUNCIONS SINDICALS

- Art. 48.3 del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud

- Les llicències  per l’exercici de funcions sindicals les ha de tramitar el sindicat  interessat.

Durada

- Un curs escolar prorrogable sense cap tipus de limitació.

Retribucions

- Es tracta d'una llicència retribuïda amb el 100% de les retribucions que es perceben en el moment de l'alliberament, tant bàsiques com complementàries.

 

ESTUDIS RELACIONATS AMB EL LLOC DE TREBALL

- Art. 48.1 del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud

- Se sol·licita al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona i cal un Informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual el/la treballador/a presti serveis.

Durada

- El temps que duri l’estudi.

Observacions

- Es concedeix per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball.

Retribucions

- No es percebrà cap tipus de retribució durant el temps de la llicència.

- Si aquesta llicència es concedeix per interès propi de l'Administració, el treballador té dret a percebre totes les retribucions .

 

PER CÀRREC ELECTIU

- Art. 48.4 del VI Conveni Col·lectiu Únic

Sol·licitud

- Al Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

- Mentre duri el seu mandat.

Observacions

- Per al personal que ho sol·liciti quan ostenti un càrrec electiu a nivell autonòmic, provincial, o estatal en alguna organització sindical que tingui presència en algun dels òrgans unitaris de representació de l'Administració de la Generalitat.

Retribucions

- No es percebrà cap retribució durant el temps de la llicència.

 

 

JUBILACIÓ

 

JUBILACIÓ FORÇOSA

- Art. 54.1 del VI Conveni Col·lectiu Únic.

La jubilació és obligatòria quan el treballador/a compleix els 65 anys. En el cas que el treballador/a hagi de completar els períodes de cotització mínims per aconseguir una pensió contributiva se li permetrà completar el període de carència.

 

JUBILACIÓ PARCIAL

- Art. 54.3 del VI Conveni Col·lectiu Únic

S’hi poden acollir els treballadors i treballadores contractats a jornada completa que reuneixin les condicions exigides per tenir dret a la pensió contributiva de la jubilació de la Seguretat Social.

Es concertarà, previ acord amb el Departament, un contracte a temps parcial, que consistirà en una reducció de jornada de treball i la reducció corresponent de les retribucions.

El Departament concertarà amb un altre treballador o treballadora un contracte de relleu la durada del qual serà igual a la del temps que falti al treballador o treballadora que és substituït per arribar a l’edat de jubilació obligatòria (65 anys).

Observacions

- En queda exclòs el personal dels col·lectius declarats a extingir.

- La Seguret Social es fa càrrec de les retribucions (proporcionals) de la part de la jornada subjecta a jubilació. 

 

 

EXCEDÈNCIES

 

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÈS PARTICULAR

- Art.49.1 del VI Conveni Col·lectiu Únic.

Pot ser sol·licitada pels treballadors amb almenys un any d'antiguitat al servei de l'administració de la Generalitat de Catalunya. L’ excedència voluntària es concedirà dins el termini màxim de 20 dies des de la seva sol·licitud.

La durada d'aquesta situació no pot ser inferior a un any, sense dret a percebre retribucions mentre duri i sense que es computi com a antiguitat. Aquest dret només pot ser exercit una altra vegada si han transcorregut 4 anys des de la finalització de l'anterior excedència voluntària, llevat del supòsit que se sol·liciti per tenir cura d'un fill/a.

Els treballadors amb excedència voluntària conserven el dret preferent al reingrés en el centre, departament, organisme o qualsevol altre lloc de l'Administració de la Generalitat, en les vacants d'igual o similar categoria dintre del mateix subgrup en què es produeixin.

S'ha de sol·licitar preferentment al Departament on el treballador prestava els seus serveis, sense perjudici del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la sol·licitud s'adreça a la Direcció General de la Funció Pública, aquesta unitat ha de trametre-la a la secretaria general del departament on estigui adscrita la unitat de la darrera destinació del treballador en excedència.

 

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER TENIR CURA DE FAMILIARS

- Art. 49.1.3 del VI Conveni i Col·lectiu Únic.

- Art. 5 de la Llei 8/2006, de conciliació.

Sol·licitud

- Es presenta al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

- Mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys. El període concret es determina segons l’acreditació del grau de dependència i la durada estimada d’aquesta.

Observacions

- Per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident o malaltia, no es pugui valer pel seu compte i no tingui una activitat retribuïda.

- Hi ha reserva del lloc de treball i computa a efectes d’antiguitat.

Retribucions

- És una excedència no retribuïda.

Observacions

- L’excedència contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors i treballadores. Si dos o més treballadors/es del mateix departament generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, el secretari general del departament podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament del departament.

 

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER TENIR CURA D'UN FILL O FILLA

- Art.49.1.3 del VI Conveni i Col·lectiu Únic.

- Art. 4, 3.2, 3.3 de la Llei 8/2006, de conciliació.

Sol·licitud

- Es presenta al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

- Un màxim de TRES anys  per tenir cura de cada fill/a nascut o adoptat, a comptar des de la data del seu naixement, o resolució judicial o administrativa d’adopció o acolliment permanent o preadoptiu. Es pot demanar en qualsevol moment durant els tres anys i no cal comprometre’s en una durada determinada.

Retribucions

- No hi ha retribucions. El període d’excedència computa a efectes de triennis i d’antiguitat.

Observacions

- Hi ha reserva del lloc de treball durant els 3 anys per al personal fix. El personal contractat  temporal s’hi pot acollir fins a la finalització del contracte. És únic per a cada subjecte causant.

- Quan un nou fill/a doni lloc a un nou període d’excedència, el seu l’inici posarà fi a la que s’estigués gaudint.

 

EXCEDÈNCIA PER RISC DURANT L’EMBARÀS

- Art. 49.5 del VI Conveni Col·lectiu Únic.

- Art. 26 Llei 31/1995.

- Art. 134 i 135 Reial Decret legislatiu 1/1994.

Es produeix quan la treballadora ha de canviar el seu lloc de treball per un altre de compatible amb el seu estat i aquest canvi no resulta tècnicament o objectivament possible.

Sol·licitud

- Es presenta al Servei territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Retribucions:

- No queden afectades.

Observacions

- Es concedeix quan les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la mare o el/la fill/a si així ho certifica el metge, que en règim  aplicable a la Seguretat Social assisteix facultativament la treballadora.  

- Dóna dret a la reserva del lloc de treball i finalitzarà el dia en què s’iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o desaparegui el risc.

 

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER AL MANTENIMENT DE LA CONVIVÈNCIA

- Art 3 i 6 Llei 8/2006, de 5 de juliol.

- Art. 89.3 Llei 7/2007, de 12 d’abril (EBEP)

Durada

- Mínim de DOS anys i màxim de QUINZE.

Observacions

- Es pot concedir l'excedència voluntària per manteniment de la convivència o agrupació familiar als treballadors/es laborals o funcionaris quan el/la cònjuge o el/la convivent  resideixi en un altre municipi perquè ha obtingut un lloc de treball estable. com a funcionari de carrera o com a laboral fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics i entitats de dret públic.

- El temps en aquesta excedència no computa a efectes de triennis ni antiguitat.

- No hi ha reserva de lloc de treball.

- Si un cop finida la causa que ha originat el dret, la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.

Retribucions

- No hi ha retribucions.

 

 

TRANSFERÈNCIA DE SERVEIS

 

- Disposició addicional 2a VI Conveni i Col·lectiu Únic

En el supòsit de transferència de serveis, total o parcial, durant la vigència del VI Conveni i Col·lectiu Únic, s’oferirà al personal laboral fix afectat la recol·locació  en un altre lloc de treball de l’Administració de la Generalitat sempre que hi hagi una vacant pressupostada de la seva mateixa àrea i reuneixi els requisits necessaris per a proveir el lloc de treball.

En el supòsit que aquesta recol·locació no sigui possible, el personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat que pel mecanisme de successió d’empresa passi a prestar serveis en una de les esmentades empreses o ens, quedarà, respecte de l’Administració de la Generalitat, en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat i tindrà un dret al reingrés, que es podrà efectuarper qualsevol dels procediments establerts en l’article 49 (excedència voluntària) d’aquest conveni.

 

 

PRIVACIÓ DE LA LLIBERTAT

 

- Art. 45.1g) del Reial Decret Legislatiu 1/1995

- Estatut dels Treballadors

En el cas de privació de llibertat se suspèn el contracte de treball.

La persona privada de llibertat té dret a la reserva de la plaça pel temps necessari mentre no hi hagi sentència condemnatòria, incloent-hi  la detenció preventiva i la presó provisional.

 

 

GRAUS DE CONSANGUINITAT O AFINITAT

 

1r GRAU: Pare/mare, sogre/a, fills/es, cònjuge, nora i gendre.

2n GRAU: Àvia/avi,  (tant directes com polítics), germans i germanes, filles i fills de cònjuge, nétes/néts per consanguinitat, cunyats/cunyades.

3r GRAU: Oncles/ties, nebodes/nebots, néts/nétes de cònjuge.

4rt GRAU: Cosines i cosins.

NOTA:

- Filles/fills en adopció o sota tutela tenen la mateixa consideració que si fossin  naturals.

- Les parelles de fet  reconegudes tenen la mateixa consideració que els cònjuges.