Projecte de

Decret nnnn/2005, de dd de mmmm, pel qual s'ordena l'educació a infants de zero a tres anys.

La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, estableix que el Govern de Catalunya ha de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que han de complir les llars d’infants que la realitat catalana exigeix, i que ha de considerar-les com una part del sistema educatiu.

El dret a l'educació és un dret de caràcter social que requereix dels poders públics les accions positives necessàries per al seu exercici efectiu. És un dret susceptible d'enriquir-se en la seva progressiva concreció, abastant així a més ciutadans. El compromís per a satisfer la demanda a l'educació dels infants de 0-3 anys contribueix a completar el gaudi d'aquest dret fonamental.

La importància de l'adequat desenvolupament de les capacitats de l'infant durant els seus primers anys de vida en relació al seu aprenentatge ulterior és un fet contrastat per la psicologia evolutiva. És així que l'educació dels infants de zero a tres anys esdevé una etapa educativa en la qual el desenvolupament inicial de les capacitats que caracteritzen l'evolució física, afectiva, intel·lectual i social de la persona té una gran importància. És una etapa educativa, per tant, que permet prevenir o compensar, a temps, algunes de les situacions que s'originen en les desigualtats socials, econòmiques i culturals de les famílies i en les condicions de discapacitat dels infants, que, amb posterioritat, poden obstaculitzar el desenvolupament dels processos d'aprenentatge de l'alumne o l'assoliment d'un adequat rendiment escolar.

En conseqüència, l'ordenament de l'educació a infants de zero a tres anys a Catalunya assumeix que aquesta educació és ineludiblement una part integrant del seu sistema educatiu i un element cabdal en la promoció de l'equitat social i de la igualtat d'oportunitats.

És un objectiu bàsic d’aquest decret protegir els drets de l’infant a través de la regulació de les condicions relatives als professionals i als espais necessaris per impartir un servei educatiu de qualitat de zero a tres anys.

Respectant en tot cas aquests drets, cal que l'educació dels infants de zero a tres anys sigui prou flexible per adaptar-se, en allò que sigui possible, tant a les necessitats dels infants com a les de les seves famílies. L'atenció a infants de zero a tres anys en les Llars d’Infants està clarament orientada a l'assoliment d'uns objectius educatius i pot desenvolupar-se segons diferents models d'organització i funcionament, així com amb uns calendaris i règims horaris que, estant al servei de l'interès superior de l'infant, permeti conciliar la primordial responsabilitat dels pares en la criança i en l'educació dels fills amb la seva vida laboral.

Cal també tenir en compte que la demanda social de places d’aquesta etapa educativa varia per a cada tram d’edat dels infants, és a dir, el percentatge d’infants a atendre és diferent segons el tram d’edat considerat. Per aquest motiu, i amb la finalitat d'adequar l’oferta de places a les necessitats socials, s’introdueix la possibilitat que el titular de més d’una Llar d’Infants en un determinat municipi pugui, sense deixar de fer l'oferta educativa corresponent als tres trams d'edat en algun o alguns dels centres de la seva titularitat, limitar-se als dos trams de superior edat en la resta de llars d'infants amb la finalitat de que l’oferta de places per trams d’edat pugui ajustar-se més fàcilment a les demandes de la societat.

Per altra part, la demanda social de places d’aquesta etapa educativa en àmbits rurals de baixa demografia pot dificultar, en raó dels costos i atès el nombre de potencials usuaris, la prestació del servei educatiu en condicions de qualitat si no s'estableixen mecanismes de gestió mancomunada. Per aquest motiu, i amb la finalitat de coadjuvar a augmentar la possibilitat de donar el servei en aquestes zones, s’introdueix la figura de la Llar d'Infants Rural, amb les seves unitats distribuïdes en diferents municipis o en diferents poblacions d'un o més municipis.

L'educació a infants de zero a tres anys, s'ha d'entendre amb la col·laboració dels Ajuntaments en la seva programació i per assumir-ne lliurement les competències d'acord amb el que s'estableix en aquest Decret.

Els articles 7.1 i 7.2 de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació, disposen que l'Educació Preescolar s'integra en el sistema educatiu, que té un caràcter educatiu i assistencial i que s'ha de regir per unes normes específiques. La mateixa llei, en l'article 10, estableix que l'Educació Preescolar, dirigida als infants de fins als 3 anys d'edat, no és obligatòria ni gratuïta, que s'ha d'organitzar i desenvolupar per les administracions educatives d'acord amb les normes bàsiques de l'Estat pel que fa als aspectes educatius, que s'ha d'impartir per professionals qualificats per a atendre de manera apropiada els infants i que les mateixes administracions han de coordinar l'oferta de places suficients per a satisfer-ne la demanda.

L'article 24.2 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del Dret a l'Educació, estableix que, per raó de la protecció de la infància el centres privats que acullen de mode regular nens d'edats corresponents a l'educació infantil han de sotmetre's al principi d'autorització administrativa. La declaració general que la Llei fa del concepte “de mode regular” es desenvolupa en aquest decret fixant a partir de quant de temps d’utilització del servei i a partir de quina freqüència s’ha de considerar que es tracta d’un servei educatiu per al qual és necessària l’autorització de l’Administració educativa. La prestació d'un servei d’acolliment a infants de zero a tres anys prestat de manera no regular, és a dir, per períodes o horaris inferiors als establerts en aquest Decret es regeixen per les normes de dret comú i es reconeix la capacitat reguladora dels ajuntaments en aquest àmbit.

L'article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que el català és la llengua pròpia de l'ensenyament en tots els nivells i modalitats educatius i que els centres d'ensenyament de qualsevol nivell han de fer del català el vehicle d'expressió normal de les seves activitats docents i administratives.

L'article 70.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determina que el municipi pot exercir competències delegades per l'Administració de la Generalitat en els termes establerts per les lleis. En els articles 137, 138, 139 i 140 del mateix Decret Legislatiu, es regulen la delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en els ens locals, el règim de la delegació, així com l'acord de delegació i la seva suspensió o no efectivitat.

El Reial Decret 828/2003, de 27 de juny, estableix els aspectes bàsics de l'Educació Preescolar en relació amb els àmbits fonamentals de l'educació a infants de zero a tres anys, els requisits dels professionals que atenen els infants i els centres on es presta aquesta atenció educativa. Disposa també que la coordinació d'aquesta etapa educativa i el seu control i inspecció corresponen a les Comunitats Autònomes. Correspon a la Inspecció d'Educació l'exercici de les seves funcions de control i de supervisió, assessorament i avaluació dels aspectes educatius de l'etapa.

El Reial Decret 1318/2004, de 28 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 827/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació estableix, al seu article 1, que el curs escolar 2006-2007 haurà d'iniciar-se la implantació de l'Educació Preescolar i el Reial Decret 827/2003 esmentat, estableix, a l’article 2.2, que haurà de finalitzar en el termini de cinc anys des de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 10/2002.

La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, estableix que el Govern de Catalunya ha de garantir que al final del període 2004-2008 la xarxa de llars d'infants de titularitat pública de Catalunya inclogui un mínim de trenta mil places de nova creació i que aquestes es mantinguin en el futur. Els requisits de mínims que s'estableixen en aquest Decret milloren sensiblement les condicions de qualitat establertes en el RD 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments de règim general no universitaris i són compatibles amb la creació de trenta mil places públiques. Això no obstant, es un punt de partida a partir del qual, les exigències de millora de la qualitat esdevenen un futur repte per als poders públics i per a la comunitat educativa i, per extensió, per a la societat, a partir de les necessitats i de l’experiència que s’acumuli en els propers anys.

Finalment, el nombre de Llars d’Infants públiques i de Llars d’Infants privades sufragades amb fons públics ha esdevingut important en els últims temps, i anirà augmentant, en part per les accions de Govern i l’impuls dels Ajuntaments de Catalunya, en part per les iniciatives de la societat civil. En tots els casos cal afavorir la participació de la comunitat escolar en el control sobre la gestió dels fons públics. Per aquest motiu es regula la constitució, la composició i les funcions de la comissió de participació de les Llars d’Infants amb la finalitat de què, a més del control suara esmentat, s’estableixi un mecanisme idoni de participació que vetlli, juntament amb el titular del centre, pels drets dels infants, dels pares i dels educadors. En l’àmbit educatiu, aquest control social i aquesta exigència de transparència han estat encomanats més directament que als poders públics, als pares i als educadors. L'Administració educativa podrà transferir als ajuntaments la regulació de la composició, procediment d’elecció, competències i funcions de les comissions de participació de les llars d’infants del seu municipi finançades amb fons públics.

En virtut d'això, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d'Educació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquest Decret és d'aplicació als centres educatius que acullen de manera regular, és a dir, continuada i sistemàtica, els infants de zero a tres anys, als quals han de prestar servei educatiu d'acord amb les condicions i requisits que s'estableixen en aquest Decret, i que, per al seu funcionament, precisen de l'autorització de l'Administració educativa.

No s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret els serveis que es donen a infants de zero a tres anys de manera no regular i bàsicament assistencial, els quals no requereixen d'autorització de l'Administració educativa, sense perjudici de la regulació referida a les condicions de seguretat, higiene i altres que l'Administració local consideri oportú establir per a la seva prestació.

Article 2

Objecte

És objecte d'aquest Decret la regulació dels objectius i de les finalitats educatives de l’educació a infants de zero a tres anys, els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels professionals que en participen i als espais i les instal·lacions on es produeix l’acció educativa, i el procediment d’autorització administrativa d'aquests centres educatius.

També regula la delegació de competències sobre aquesta etapa educativa als Ajuntaments, i la participació de la comunitat educativa.

Article 3

Finalitat de l’educació a infants de zero a tres anys

L'educació a infants de zero a tres anys té per finalitat col·laborar en el desenvolupament ple i harmoniós de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants, així com el progressiu descobriment i coneixement personal, la formació d'una imatge positiva d'ells mateixos i la possibilitat de relacionar-se amb els altres.

En aquesta etapa educativa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, emocional, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Article 4

Principis de l’educació a infants de zero a tres anys

L'educació dels infants de 0 a 3 anys té com a finalitat la protecció dels drets de l'infant i el seu desenvolupament, aprenentatge i benestar mitjançant l'aplicació de les orientacions educatives pròpies d'aquest etapa.

Per tal d'afavorir el desenvolupament harmònic dels infants, les llars d'infants cooperaran amb els pares, mares o tutors, com a primers responsables de l'educació dels seus fills i filles, amb els quals, a fi de crear les condicions òptimes per al desenvolupament i aprenentatge de l'infant, hauran d'intercanviar regularment informació sobre l'evolució del procés educatiu del seu fill o filla, tenint en compte la creixent multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país.

L'organització i la programació generals de les llars d'infants s’han de realitzar d’acord amb les característiques del servei educatiu ofert, el qual ha de tenir present la conciliació de la vida familiar i l'activitat laboral dels pares i mares i el respecte de les necessitats afectives i de relació familiar dels infants.

El català és la llengua pròpia de l'educació d'infants de zero a tres anys i, per tant, el vehicle d'expressió normal en l'activitat de les llars d'infants. A la Val d’Aran també ho és l’aranès.

Els infants amb necessitats educatives específiques reben l’atenció d’acord amb les seves necessitats singulars des del moment en què aquestes necessitats són detectades.

Article 5

Competències

A l’educació a infants de zero a tres anys es treballaran les competències següents:

Dominar progressivament el propi cos, les seves necessitats i les habilitats que va adquirint, identificant-se ell mateix com a persona i esforçant-se per manifestar i expressar les pròpies emocions, sentiments i necessitats.

Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene i neteja personal iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.

Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició d'hàbits de comportament social i en la integració en el grup.

Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.

Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges: corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències.

Article 6

La programació de l’oferta de l'educació a infants de zero a tres anys

Les administracions públiques promouen una oferta de places suficient per atendre la demanda de places d'educació a infants de zero a tres anys.

En la creació de places, el Govern ha de prioritzar les zones socialment desfavorides, ha de respectar el equilibri territorial i ha de tenir en compte les fluctuacions de la demanda.

Article 7

Denominació genèrica

Els centres autoritzats per prestar el servei educatiu a infants de zero a tres anys tenen la denominació genèrica de Llar d’Infants o d'Escola Bressol, a elecció del seu titular.

Les Llars d’Infants han de reunir els requisits mínims de servei educatiu regular, és a dir, continuat i sistemàtic, de nombre i qualificació dels professionals i d’espais i d'instal·lacions establerts en aquest Decret

Els establiments que presten assistència a infants de zero a tres anys i no tenen autorització de l’ Administració educativa no poden emprar la denominació genèrica Llar d’Infants o Escola Bressol.

Article 8

Denominació específica

Totes les Llars d’Infants han de tenir una denominació específica que les singularitzi en l'àmbit del municipi on estan ubicades. La denominació específica no pot induir a error o a confusió sobre les activitats del centre.

Article 9

Titularitat de la Llar d’Infants

9.1 S'entén per titular d'una Llar d’Infants la persona física o jurídica que consta com a tal en el registre de centres del Departament d’Educació.

9.2 Pot ser titular d’una Llar d’Infants tota persona física i tota persona jurídica de nacionalitat de qualsevol Estat de la Comunitat Europea, així com, també, les d’altres nacionalitats estrangeres d’acord amb la legislació vigent, els acords internacionals o el principi de reciprocitat.

9.3 Les Llars d’Infants poden ser públiques o privades. Són públiques les Llars d'Infants el titular de les quals és un poder públic. Són privades les Llars d'Infants el titular de les quals és una persona física o una persona jurídica que no té el caràcter de poder públic.

9.4 No poden ser titulars d’una Llar d’Infants privada:

a) Les persones físiques que presten serveis a l'administració educativa estatal, autonòmica o local.

b) Les persones físiques que tenen antecedents penals per delictes dolosos.

c) Les persones físiques i les persones jurídiques expressament privades del dret a ser titular d'una institució educativa per una sentència judicial ferma.

d) Les persones jurídiques en les que les persones incloses als apartats anteriors exerceixen càrrecs rectors o són titulars del 20 per cent, o més, del capital social.

Article 10

Modalitats del servei a les Llars d’Infants

10.1 El servei educatiu de qualitat que ofereixen de manera regular les Llars d'Infants  és un servei ofert de manera continuada i sistemàtica a grups estables d'infants de zero a tres anys, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i de serveis, durant deu o més mesos a l'any.

Les Llars d'Infants, a més de l'anterior, poden oferir de manera regular un servei  educatiu de menor freqüència i atenció horària que l'anterior, ofert a grups estables d'infants, dos o més dies a la setmana, tres o més hores al dia, durant deu o més mesos a l'any.

10.2 Cada Llar d'Infants defineix i aprova per a cada curs acadèmic la programació dels serveis educatius que ofereix, la qual recull la concreció de les estratègies educatives i dels objectius que es pretenen assolir.

Article 11

Qualificació dels professionals per a l'educació a infants de zero a tres anys

Els professionals que s'encarreguen de l'atenció educativa dels infants han de tenir el títol de Mestre especialista en Educació Infantil, o de Tècnic Superior en Educació Infantil, o qualsevol altre títol acadèmic que hagi estat declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.

El nombre mínim de professionals és igual al nombre d'unitats en funcionament més un, incrementat en un de més per cada 3 unitats.

Per cada tres unitats d’infants o fracció, i com a mínim, un dels professionals de la Llar d’Infants ha de tenir el títol de Mestre amb l'especialitat d'Educació Infantil.

Els nens i les nenes seran atesos en tot moment pel personal qualificat al que es fa esment en aquest apartat.

Article 12

Nombre màxim d’infants per grup

12.1 A les Llars d’Infants hi ha simultàniament, com a màxim, el següent nombre d'alumnes per unitat:

- unitats d’infants menors d'un any: 8 infants

- unitats d’infants d'un a dos anys: 13 infants

- unitats d’infants de dos a tres anys: 20 infants

12.2 La Llar d'infants establirà l'atenció als nens i les nenes d'acord amb la seva proposta organitzativa, amb la distribució de grups que en cada moment consideri oportuna segons els infants que atén i l'equip de professionals de què disposa, sense superar en cap grup el nombre màxim d'infants per unitat determinat a l'apartat anterior.

12.3 El nombre de llocs escolars de cada Llar d'Infants es fixarà en el corresponent conveni o disposició pel que es creï o s’autoritzi, tenint en compte el nombre màxim d’alumnes per unitat escolar que estableix l’apartat primer d'aquest article i les instal·lacions i condicions de cada cas.

Article 13

Requisits d’espais i instal·lacions

13.1 Els espais i instal·lacions de la Llar d’Infants, tancats o a l’aire lliure, no es poden utilitzar per a activitats diferents de les pròpies de l’atenció als infants de zero a tres anys, llevat de les directament relacionades amb les famílies dels nens de la Llar d’Infants.

13.2 La Llar d’Infants ha de disposar d’accés independent des d’un espai públic i, com a mínim, dels següents espais i instal·lacions:

a) Un mínim de tres sales una per cada tram d’edat d’aquesta etapa. En els casos previstos a l’article 16.2 serà suficient amb dues sales.

Cadascuna d’aquestes sales ha de tenir una superfície mínima de 2 metres quadrats per infant, amb un mínim de 30 metres quadrats.

Les sales destinades a nens menors de 2 anys han de disposar d'àrees diferenciades per a facilitar el descans i la higiene dels infants.

Cada sala destinada a nens de 2 anys ha de disposar d'un servei que ha de ser visible i directament accessible des de la sala i que ha de disposar, com a mínim, de dos lavabos i dos inodors .

b) Una sala diferenciada i suficient per a la preparació d' aliments.

c) Un pati d'esbarjo a l'aire lliure que ha de tenir una superfície mínima de 2 metres quadrats per cada infant en utilització simultània, i un mínim de 75 metres quadrats.

d) Una sala addicional i diferenciada per a usos múltiples de 30 metres quadrats.

e) Un espai diferenciat amb un mínim de 10 metres quadrats per a les tasques d'administració i per a les de coordinació docent.

f) Una cambra higiènica per al personal que atén els infants la qual ha de disposar, com a mínim, d'un lavabo, un inodor i una dutxa. Estarà separada i independent dels espais i serveis utilitzats pels infants.

Quan la Llar d’Infants s'ubica en localitats o nuclis aïllats de població que no ultrapassen els 2.500 habitants la superfície mínima de les aules és de 20 metres quadrats i la del pati de 50 metres quadrats, mantenint-se els 2 metres quadrats per infant. Les proporcions entre el nombre d’infants i el nombre de professionals s’adequaran al nombre màxim d’infants als diferents trams d’edat. La Llar d’Infants haurà d’atendre infants de totes les edats, no sent exigible disposar de una sala per a cadascun dels trams d'edat .

13.3 A les Llars d’Infants hi ha una zona de seguretat d’1,2 metres d’altura en què s'exclou la presència de sortints cantelluts, vidres que no siguin de seguretat, plantes perilloses, desnivells perillosos i qualsevol altre agent potencialment traumatitzant, càustic o tòxic.

Els cantons de les portes tindran una protecció adequada per evitar la pinçada dels dits.

Les portes de les finestres i dels balcons tindran tanques de seguretat i estaran disposades de manera que els nens no puguin enfilar-s’hi.

Les instal·lacions elèctriques, de combustible i d'aigua compliran la normativa vigent. En el cas dels mecanismes, endolls, interruptors i conductors elèctrics es situaran a una altura d'1,6 metres i a les sales de nens de fins a 1 any no s'admetran llums que provoquin efectes estroboscòpics.

Article 14

Condicions sobre seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat i accessibilitat

El titular de la Llar d’Infants ha de prendre les mesures perquè els locals i instal·lacions compleixin la normativa vigent en matèria de seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com d'altres condicions en matèria d'edificació determinades per la normativa vigent, i està obligat a facilitar l’accés als espais i a les instal·lacions al personal de les administracions competents en la inspecció i control dels aspectes esmentats.

Article 15

Creació, autorització i modificació de les Llars d’Infants

Els procediments administratius per a la creació, l’autorització i la modificació de les Llars d’Infants són els establerts amb caràcter general per als centres docents.

Article 16

Oferta de places dels diferents trams d’edat.

16.1 Les Llars d’Infants fan oferta de places escolars per a cadascun dels tres trams d’edat d’aquesta etapa, d’acord amb la capacitat simultània autoritzada.

16.2 Quan una persona física o jurídica és titular de més d’una Llar d’Infants en un mateix municipi, l’obligació continguda al punt anterior d’aquest article s'entén en relació amb el conjunt de totes les Llars d’Infants de la seva titularitat en aquest municipi. A cadascuna de les Llars d’Infants de la mateixa titularitat, en un mateix municipi, es fa oferta de places en relació a almenys els dos trams consecutius d’edat superior dels que integren l’etapa. Quan una Llar d’Infants fa oferta de places per a infants de zero anys ha de fer oferta per als infants d’un any i per als infants de dos anys.

Article 17

Oferta de places i procés d'admissió en les Llars d’Infants públiques, i en les Llars d'Infants privades sufragades amb fons públics

L'oferta de places i el procés d'admissió en les Llars d’Infants públiques, i en les Llars d’Infants privades sufragades amb fons públics, han de complir les condicions següents:

17.1 Oferta de places

a) L'oferta de places s'efectua de manera diferenciada per als infants de 0, 1 i 2 anys d'edat.

b) Les Llars d’Infants han de fer públic el nombre de places vacants de què disposen diferenciades per a cada tram d'edat.

17.2 Procés d’admissió

a) La sol·licitud d'admissió dels infants en les Llars d’Infants requereix, en tot cas, l'acreditació del seu naixement.

b) Quan no hi ha places suficients per atendre tota la demanda s’apliquen els criteris generals de prioritat establerts a l’annex d’aquest Decret. L’Administració competent per raó de territori estableix el barem d’admissió per a totes les llars d’infants sufragades amb fons públics del seu territori, tot respectant els criteris de prioritat suara esmentats. En situació d’empat, les sol·licituds afectades s’ordenen d’acord amb el resultat d’un sorteig públic.

c) Si després d’atendre tota la demanda d’una edat determinada encara queden places vacants, aquestes vacants es poden utilitzar per atendre la demanda d’altres edats, respectant en tot cas les proporcions establertes sobre el nombre d’alumnes de cada edat i el nombre de professionals.

17.3 L’administració educativa estableix el període durant el qual es desenvolupa el procés de preinscripció i matrícula.

17.4 El Departament d’Educació estableix comissions d’escolarització amb el procediment de constitució, la composició i les funcions regulades amb caràcter general a l’article 19 de Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Quan s’ha de constituir una comissió d’escolarització en l’àmbit d’un municipi en el que l’ajuntament té assumides, per delegació, les competències en matèria d’admissió d’infants, la comissió d’escolarització la presideix l’alcalde o la persona en qui delegui.

17.5 Per afavorir la integració de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'estableix amb caràcter general una reserva d'un lloc escolar per grup. El procediment d’assignació d’aquestes places és l’establert amb caràcter general a l’article 17 del Decret 252/2004, esmentat.

Article 18

Informació a l’Administració educativa

El director o el titular de la Llar d'Infants facilita a l’ajuntament i a l’Administració educativa les dades sobre l'activitat de la Llar d’Infants relativa als àmbits que són objecte d'ordenació en aquest Decret, i de preinscripció, matrícula i avaluació dins dels terminis i amb el format que determina el Departament d’Educació.

Article 19

La Comissió de Participació de les llars d’infants públiques

19.1.1 A les Llars d’Infants públiques ubicades en municipis en què l'ajuntament no té delegades les competències a les que fa referència l'article 21.1.d), es constitueix una Comissió de Participació amb les competències i funcions que la normativa vigent assigna als consells escolars dels centres docents públics.

19.1.2 La Comissió de Participació de la Llar d’infants té la següent composició quan la Llar d’Infants és de fins a tres grups:

a) El director/a de la llar que el presideix.

b) Un representant de l’Ajuntament del municipi on és la Llar d’Infants.

c) Un representant del personal educador elegit per i entre ells.

d) Un representant dels pares dels infants. elegit per i entre ells.

Actua de secretari de la Comissió de Participació de la Llar d’Infants el representant del personal educador.

El personal educador el formen els professionals als que fan referència l’article 11 i la disposició addicional primera d’aquest Decret.

19.1.3 Les Llars d’Infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i mares dels infants. En aquest cas actua de secretari de la Comissió de Participació de la Llar d’Infants el representant del personal educador que designi la mateixa Comissió de Participació de la Llar d’Infants per majoria dels seus membres. Si no hi ha acord es designat el representant del personal educador de més recent incorporació a la Llar d’Infants. Si subsisteix la situació d’empat s’efectua un sorteig.

19.1.4 El procediment d’elecció dels membres electes és l’establert amb caràcter general per als Consells Escolars dels centres docents públics. La renovació de membres de la Comissió de Participació de la Llar d’Infants s’efectua dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres docents públics.

El reglament de règim interior de la llar d’infants pot preveure el mecanisme per a cobrir les vacants que es produeixen quan encara no ha acabat el termini pel qual fou escollit el membre que ha cessat. Quan el reglament de règim interior no ho preveu, el director de la llar d’infants convoca eleccions per proveir les vacants que s’han produït. El nou membre escollit ho és pel període establert amb caràcter general.

19.2 A les Llars d’Infants públiques ubicades en municipis en què l'ajuntament té delegades les competències a les que fa referència l'article 21.1.d), l'ajuntament regula la participació de la comunitat educativa i de l'administració local en el control i gestió de la Llar d'Infants.

Si l'ajuntament no en fa una regulació expressa tenen caràcter supletori les prescripcions de l'apartat 19.1, anterior.

Article 20

La Comissió de Participació de les Llars d’infants privades sufragades amb fons públics

20.1.1 A les Llars d’Infants privades i sufragades amb fons públics, ubicades en municipis en què l'ajuntament no té delegades les competències a les que fa referència l'article 21.1.d), es constitueix una Comissió de Participació amb les competències i funcions que la normativa vigent assigna als consells escolars dels centres concertats.

20.1.2 La Comissió de Participació de la Llar d’Infants té la següent composició quan la Llar d’Infants és de fins a tres grups:

a) El director/a de la llar que el presideix.

b) Un representant del titular.

c) Un representant del personal educador elegit per i entre ells.

d) Un representant dels pares dels infants elegit per i entre ells.

Actua de secretari de la Comissió de Participació de la Llar d'Infants el representant del personal educador.

El personal educador el formen els professionals als que fan referència l’article 11 i la disposició addicional primera d’aquest Decret.

20.1.3 Les llars d’Infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i mares dels infants. En aquest cas actua de secretari de la Comissió de Participació de la Llar d’Infants el representant del personal educador que designi la mateixa Comissió de Participació de la Llar d’Infants per majoria dels seus membres. Si no hi ha acord es designat el representant del personal educador de més recent incorporació a la Llar d’Infants. Si subsisteix la situació d’empat s’efectua un sorteig.

20.1.4 El procediment d’elecció dels membres electes és l’establert amb caràcter general per als Consells Escolars dels centres concertats. La renovació de membres de la Comissió de participació de la Llar d’Infants s’efectua dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres concertats.

El reglament de règim interior de la llar d’infants pot preveure el mecanisme per a cobrir les vacants que es produeixen quan encara no ha acabat el termini pel qual fou escollit el membre que ha cessat. Quan el reglament de règim interior no ho preveu, el director de la llar d’infants convoca eleccions per proveir les vacants que s’han produït. El nou membre escollit ho és pel període establert amb caràcter general.

20.2 A les Llars d’Infants privades sufragades amb fons públics, ubicades en municipis en què l'ajuntament té delegades les competències a les que fa referència l'article 21.1.d), l'ajuntament regula la participació de la comunitat educativa en el control i gestió de la Llar d'Infants.

Si l'ajuntament no en fa una regulació expressa tenen caràcter supletori les prescripcions de l'apartat 20.1, anterior.

Article 21

Delegació de competències als Ajuntaments en matèria d’educació a infants de zero a tres anys

21.1 Les competències que el present Decret atribueix al Departament d’Educació i als seus òrgans es poden delegar als ajuntaments, si aquests les accepten, d'acord amb l'article 139 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En concret, poden ser objecte de delegació, entre d’altres, les següents competències:

a)Les relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les Llars d'Infants sufragades amb fons públics.

b)Les relacionades amb la resolució dels expedients d'autorització, de modificació de l'autorització i de revocació de l'autorització de les llars d'infants privades.

c)Les relacionades amb els expedients de subvenció a les llars d'infants privades.

d)Les relacionades amb les Comissions de Participació de les Llars d'Infants, on han de participar els educadors i els pares i mares.

Aquesta delegació s'ha d'atenir en tot cas a les particularitat següents:

a) La delegació de les competències serà efectiva des de la data en què es formalitzi la seva acceptació, mitjançant un conveni entre el Departament d’Educació i la corporació local, i tindrà caràcter indefinit sense perjudici del que determina l'article 140 del Decret Legislatiu 2/2003, esmentat. El conveni ha de preveure la relació de competències que explícitament es deleguen.

b) L'Administració de la Generalitat es reserva la potestat reglamentària de l'ordenació de l'educació a infants de zero a tres anys.

c) Les competències atribuïdes per aquest Decret al Departament d’Educació en l’article 18 no poden delegar-se.

d) L’Ajuntament ha de facilitar al Departament d’Educació les dades necessàries per a la inscripció i actualització del Registre de Centres, així com les dades sobre l'activitat de les Llars d’Infants del seu municipi relativa a les matèries que són objecte d'ordenació en aquest Decret.

e) La delegació de competències comporta la transferència a l’Ajuntament dels fons públics que el Departament d’Educació destina a sufragar el funcionament de les Llars d’Infants del municipi.

f) L’Ajuntament, sense perjudici de les funcions de la Inspecció Educativa, pot establir els controls i les supervisions necessaris per a garantir l'exercici de les competències delegades. A aquest efecte, l’Ajuntament pot sol·licitar l'actuació de la Inspecció Educativa perquè aquesta informi, preceptivament i en l'àmbit de les seves pròpies competències, sobre qualsevol expedient instruït per aquell. La sol·licitud d’informe es tramita sempre a través del director dels Serveis Territorials.

21.2 La delegació de competències pot ser progressiva.

Disposició addicional primera

Altres titulacions i acreditacions equivalents per a impartir l'educació a infants de zero a tres anys

A més dels professionals a què fa referència l’article 9, també estan acreditats per a impartir l'educació a infants de zero a tres anys els professionals que han estat habilitats o declarats idonis per a impartir el primer cicle de l'Educació Infantil segons l'article 10 i disposició transitòria vuitena de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, i les normes que els desenvoluparen, en els mateixos termes que s'hi establiren.

Disposició addicional segona

Llars d'Infants Rurals

1 Una Llar d’Infants Rural pot estar ubicada en diversos municipis o en diversos nuclis de població dins d'un o varis municipis.  En aquest cas la Llar d’Infants Rural té una Seu Central i tantes Extensions com edificis diferents de la Seu Central. El conjunt de la Seu Central i de la totalitat de les Extensions formen un únic centre educatiu, amb una única direcció pedagògica.

2 Per poder formar part d'una Llar d'Infants Rural és necessari que cada nucli de població, tant en el cas de la Seu Central com en les Extensions, tingui menys de 2.500 habitants.

3 Tant la Seu Central com cadascuna de les Extensions ha de complir els requisits mínims d’espais, d’instal·lacions i de seguretat establerts amb caràcter general en aquest Decret per a les Llars d’Infants.

4 El nombre mínim de professionals, i la seva qualificació, establerts a l'article 11 s'entenen en relació al conjunt de tota la Llar d'Infants Rural.

5 La Seu Central de la Llar d’Infants i les Extensions han d’efectuar oferta de places escolars corresponents a totes les edats de zero a dos any.

6 A la Comissió de Participació les Llars d'Infants Rurals hi ha un representant dels pares de la Seu Central i un representant dels pares de cadascuna de les Extensions.

7 A la Comissió de Participació de les Llars d'Infants Rurals de titularitat pública hi ha un representant de cadascun dels municipis en els que estan ubicats la Seu Central i les Extensions.

8 En el cas dels municipis en els que hi ha ubicada una Llar d'Infants Rural, ja sigui  la Seu Central o alguna de les Extensions, no es poden delegar als Ajuntaments les competències a les que fa referència l'article 21 si no són assumides per tots i cadascun dels Ajuntaments.

Disposició addicional tercera

Delegació de competències en matèria d’admissió d’infants

Continuen vigents les delegacions de competències que diversos Ajuntaments van assumir en relació amb l’admissió d’alumnes al primer cicle de l’educació infantil, que s’entendran en relació amb l’educació a infants de zero a tres anys.

Disposició addicional quarta

De la individualitat de les Llar d’Infants

Les Llars d’infants són centres administrativament independents i no integrats amb un altre centre de la mateixa o diferent titularitat, amb espais i instal·lacions d'ús exclusiu encara que estiguin ubicats en el mateix edifici o recinte que l’altre centre.

Quan una Llar d’infants té els espais i les instal·lacions en el mateix edifici o recinte que un altre centre fa l'oferta educativa diferenciada dels tres trams d'edat -de zero a tres anys-, té sales per a totes i cadascuna de les unitats, i no els hi és d’aplicació el punt 16.2 d’aquest Decret.

Disposició transitòria primera

Adaptació dels centres que atenen infants de fins a 3 anys

1 Els centres que atenen infants de fins a 3 anys d'edat, que van estar autoritzats amb caràcter temporal, a desenvolupar les actuacions previstes al Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l'atenció assistencial i educativa als infants fins a sis anys no inscrits en centres d'ensenyament, s'hauran d'adaptar a les condicions establertes en aquest Decret per a l'autorització de l'educació a infants de zero a tres anys abans del 30 de juny de 2008. Fins a aquesta data es considera vigent l'autorització que als va ser atorgada. Aquests centres no estaran obligats a tenir les tres sales referides en l’article 13.2 a) quan la Llar d’Infants s'ubica en una zona urbana consolidada per l'edificació o en un nucli antic d'una població. En aquests casos, la superfície mínima de les aules és de 20 metres quadrats i la del pati de 50 metres quadrats, mantenint-se els 2 metres quadrats per infant. No s’exigeix la sala referida a l’article 13.2 d) quan per aplicació del paràgraf anterior la Llar d’Infants és d’un o dos grups. L’accés a aquestes Llars d’Infants ha de ser independent des d’un espai públic o comunitari. Les proporcions entre el nombre d’infants i el nombre de professionals s’adequaran al nombre màxim d’infants als diferents trams d’edat. La Llar d’Infants haurà d’atendre nens de totes les edats.

2 A les llars d’infants de tres o més unitats que siguin autoritzades per aplicació d’aquesta disposició transitòria, durant el curs escolar 2005-06 la superfície mínima per infant serà de 1.5 metres quadrats per els tres trams d’edat. El curs 2006-07 la superfície mínima per infant serà de 1.5 metres quadrats per les sales d’infants d’un any i les sales d’infants de dos anys. El curs 2007-08 la superfície mínima per infants serà de 1.5 metres quadrats per les sales d’infants de dos anys.

3 A les llars d’infants de dues unitats autoritzades per aplicació d’aquesta disposició transitòria, durant els cursos escolars 2005-06 i 2006-07 la superfície mínima per infant serà de 1.5 metres quadrats. El curs 2007-08 la superfície mínima per infant serà de 1.5 metres quadrats per la sala dels infants més grans.

4 A les llars d’infants d’una unitat autoritzades per aplicació d’aquesta disposició transitòria, durant els cursos escolars 2005-06, 2006-07 i 2007-08 la superfície mínima per infants serà de 1.5 metres quadrats.

Disposició transitòria segona

Expedients d'autorització de l'educació a infants de zero a tres anys iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Els expedients d'autorització de l'educació a infants de zero a tres anys iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, es resolen d'acord amb el Reial Decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i, si és d’aplicació, d’acord amb el decret 353/2000, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims de determinats centres d’educació infantil.

Disposició transitòria tercera

La ràtio de mestres especialistes en Educació Infantil

El nombre de professionals d'atenció als infants amb la qualificació de mestre especialista en Educació Infantil derivades de l’aplicació de l’article 11 d’aquest Decret s’haurà d'haver assolit en un termini màxim de 10 anys. No poden incorporar-se professionals sense aquesta qualificació mentre no s'hagi assolit la proporció establerta a l'article 11.

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

Es deroga el Decret 353/2000, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims de determinats centres d’educació infantil, amb la salvetat de la seva aplicació conforme la disposició transitòria segona, i el Decret 65/1982, 65/1982, de 9 de març, que regula l'atenció assistencial i educativa als infants fins a sis anys no inscrits en centres d'ensenyament, amb la salvetat de la vigència transitòria derivada de la disposició transitòria primera.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

1.- Per viure en el municipi on està ubicada la Llar.

2.- Per tenir una renda de la unitat familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional.

3.- Per ésser família nombrosa o família monoparental.

4.- Per treballar en el municipi on està ubicada la Llar, en el cas que no sigui aplicable el punt 1.

5.- Per tenir dificultat per atendre l’infant motivada per una malaltia greu o per una incapacitat.

6.- Per tenir un germà a la mateixa Llar d’Infants.