Resum de la darrera Mesa Tècnica d'Educació Especial, que va tenir lloc el passat dia 7 de febrer del 2018

Es va fer la presentació de Fina Isern Pujol, nova cap del servei d’Atenció a la Diversitat i Inclusi&oa= cute; de la Direcció General d’Infantil i Primària, la = qual substitueix Carme Altés.


1. INTEGRADORS SOCIALS

Com a resultat de les diferents incidències aportades, el Departament d’Ensenyament ens va comunicar que aquest personal passarà a estar tutelat per la Subdirecció General de l’Atenció a la Comunitat Educativa, coordinada amb la Subdirecció de Primària i Secundària del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Alhora realitzarà un treball conjunt amb el Comitè d’Intercentres, amb l’objectiu de supervisar que els rols i les funcions dels integradors/es siguin els que corresponen a la seva categoria professional i que es desenvolupin adequadament als centres de treball.

Es va fer la presentació de Gené Gordo Aubarell, que serà responsable de la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa. S’encarregarà del tutelatge del personal integrador social, juntament amb la Subdirecció de Primària i Secundària.

Per tant, un dels seus objectius serà donar resposta a les demandes del col·lectiu d’integrador/es socials, revisant quines en són les funcions i com s’estan aplicant als centres. A causa de l'ambigüitat de la normativa, els criteris que cal seguir no queden clars o, si més no, s’apliquen per cobrir altres necessitats. (El mateix passa amb el resta de categories professionals del personal laboral del Departament d’Ensenyament).

Una vegada feta aquesta tasca, caldrà definir per escrit i detalladament la figura dels integradors/es a les instruccions d’inici de curs 2018/2019, de manera que les direccions puguin actuar-hi en conseqüència a l’hora de planificar l’activitat d’aquests professionals.

Què demana USTEC-STEs?

Demanem que les funcions quedin clares, sense ambigüitats a la normativa d’inici de curs.

Proposem i demanem la supervisió de les funcions de TIS i de la realitat actual als centres.

PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU: EEE, AE, TEI, TIS

Expressem les diferents incidències recollides que estan succeint actualment a molts centres i que afecten les diferents categories de personal laboral i tots els SSTT.

Incidències d’inici de curs: moltes direccions no tenien prou informació del perfil professional i les tasques corresponents que ha de desenvolupar el treballador/a que havia d’arribar al centre. Demane que SSTT facilitin tota la informació que calgui a totes les direccions, per poder fer l’anticipació i previsió de les noves incorporacions.

Participació als claustres: demanem que estigui garantida per al personal laboral de suport educatiu i no depengui de la decisió de la direcció si el treballador/a pot assistir-hi o no. S’ha revisar la normativa sobre qui forma part del claustre; no s'entén que el personal laboral de suport educatiu pugui tenir veu i no pas vot, quan es el personal que més hores passa amb l’alumnat.

Denunciem que hi ha centres que no deixen fer ni els 20 minuts de descans al personal laboral a jornada sencera. Els centres han de disposar de la informació adequada i el personal laboral ha de gaudir d’aquest període de descans estipulat al VI Conveni.

 

Per tant, USTEC demanem que la Inspecció i les diferents direccions facin pedagogia i treballin activament per aconseguir un tracte igualitari entre els treballadors/es als centres educatius, als òrgans de govern dels centres i als SSTT.

Davant d’aquestes i altres incidències, i de la demanda continuada d’USTEC·STEs de posar-hi solució, el Departament ha posat en marxa una actuació directa liderada per les diferents subdireccions, amb 25 direccions de CEE d’arreu de tot Catalunya, amb l’objectiu de supervisar el rol i funcions dels educadors i educadores d’educació especial als centres d’educació especial.

Una de les actuacions seria dur a terme sessions formatives al claustre per tal de millorar la relació entre tots els professionals que l’integren.

Demanem que aquesta formació es faci extensiva a totes les direccions i alhora que s’intervingui des de la Subdirecció d’Inspecció.

USTEC expressa la necessitat urgent de fer difusió d’aquesta actuació a les juntes de directors/es dels centres d’infantil, primària i secundaria.

La resposta del Departament ha estat que també es procurarà concretar alguns aspectes a les instruccions d’inici de curs 2019-2020.

USTEC torna a demanar que els educadors/es d’educació especial tornin a les 25 hores d’atenció directa.

Personal Laboral d’USTE= C-STEs continua lluitant per una pedagogia transformadora i inclusiva, que garanteixi hi hagi un tracte igualitari i adequat per a cadascun dels treballadors i treballadores dels centres.

 

3. PROCÈS D’HABILITACIÓ I/O OBTENCIÓ TÍTOL IN= TEGRADOR/A SOCIALEDUCADORS/ES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

 

Volem recordar que el procés d’habilitació afecta les persones que pertanyen al Grup 2 (amb titulacions dins del món educatiu) i amb el requisit d’haver treballat 2 anys.

·S’està acabant de definir el contingut d’aquest curs i on es farà. Tan bon punt se’n tinguin els detalls, es penjarà al Portal de Centre i s’enviarà un mail personalitzat a tothom.

· Aquesta formació serà semipresencial (part presencial + part virtual) amb una durada de 30h.

· Constarà de:

Previsió que es realitzi cap al mes de juny-juliol d&rsquo= ;aquest curs.

Moratòria 4 anys fins al 2020.

La moratòria que ha establert el Departament per poder superar aquesta formació és de 4 anys, és a dir, fins al 2020: Tot i així, un cop finalitzat aquest període, el Departament repetirà el procés per a les persones que o bé en el seu moment en van quedar excloses, o bé no han superat el procés.

Una vegada finalitzada la formació, el Departament acreditarà el corresponent certificat.

Amb relació al procés d’obtenció de la titulació d’integrador social, són 104 les persones que han de cursar el cicle formatiu de grau superior; d’aquestes, 74 estan inscrites en el procés d’assessorament i 60 s’han matriculat a la IOC.

 

4. DECRET D’ESCOLA INCLUSIVA

Personal Laboral d’USTEC-STEs demana que es comenci a fer aquesta f= ormació de manera conjunta, és a dir, per als docents i el pe= rsonal de suport educatiu.

Ens informen que el Departament d’Ensenyament està divulgant alguns aspectes del Decret:

1. Fòrums/associacions de pares, jornades diverses.

2. A nivell docent se n’està introduint el contingut en diferents formacions.

3. S’han dut a terme formacions específiques adreçades a tots els i les mestres d’educació especial i s’han fet extensives als centres educatius.

4. Introducció de la informació a les formacions planificades per al PAS.

5. En tots els SSTT s’ha = creat la figura RAI (referent d’atenció inclusiva), que exerciran normalment un/a mestre/a d’educació especial o un/a orientador/a de secundaria alliberats a mitja jornada. Hi haurà 2 docents semi alliberats per ST. Aquests docents s’encarreguen d’assessorar centres o formar els equips directius (això correspon a la formació en escala de què parla el Decret)

Així mateix ens han comunicat que la implantació d'aquest Decret es farà de manera progressiva. USTEC demana que hi hagi un increment de plantilles suficient per poder donar resposta a les necessitats derivades de la implementació del Decret.

USTEC continua denunciant que l’etapa educativa 0-3 no surt en cap document, tot i que és una de molt important, sobretot a l'hora de detectar les necessitats educatives de l’alumnat.

Planificació 2018- 2019: no hi ha previsió d’augment de plantilla

Quan els parlem de la memòria econòmica, fan referència a la situació en què ens trobem.

USTEC demana el llistat de totes les noves SIEIS i les AIS. El Departament és compromet a enviar-les.

 

5. NOVETAT A LA PREINSCRIPCIO

Hi ha una modificació significativa a la preinscripció en cap cas es parla del dictamen de l’alumnat o de l’informe de reconeixement de l’EAP.

Aquesta modificació ha de passar pel Consell Escolar de Catalunya.

 

Restem com sempre a la vostra disposició, per qualsevol dubte o aclariment.